ทำเนียบรุ่นผู้อบรมโครงการนักวิชาการ อปท. รุ่นที่ 1

บรรฑรวรรณ คำจิแจ่ม
จังหวัด ลำพูน
ข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการฯ
ชื่อ-สกุล : นางสาว บรรฑรวรรณ คำจิแจ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทำงาน : อบต.หนองปลาสะวาย
ตำบล : หนองปลาสะวาย
อำเภอ : บ้านโฮ่ง
จังหวัด : ลำพูน
เบอร์โทรติดต่อ : 0894353373
ศพด.ในการดูแล (1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาสะวาย