ทำเนียบรุ่นผู้อบรมโครงการนักวิชาการ อปท. รุ่นที่ 1

สุทิน ทองหล่อ
จังหวัด ปทุมธานี
ข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการฯ
ชื่อ-สกุล : นาง สุทิน ทองหล่อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารการศึกษา7)
สถานที่ทำงาน : อบต.คลองสี่
ตำบล : คลองสี่
อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ : 0854846975
ศพด.ในการดูแล (4)
อบต.คลองสี่, บึงเขาย้อน, หมู่ 15, วัดตะวันเรือง