ทำเนียบรุ่นผู้อบรมโครงการนักวิชาการ อปท. รุ่นที่ 1

น้ำผึ้ง สังสนา
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการฯ
ชื่อ-สกุล : นาง น้ำผึ้ง สังสนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทำงาน : อบต.แสนสุข
ตำบล : แสนสุข
อำเภอ : พนมไพร
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรติดต่อ : 0883573901
ศพด.ในการดูแล (1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย