แบบประเมินอาจารย์ ทดสอบ

เพื่อการประเมิน แบบ ทดสอบ

ความเห็นผู้เข้าอบรม
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1 . คำถาม A
2 . คำถาม B
3 . คำถาม C
4 . คำถาม D
รวม ข้อ  
   
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม, ข้อควรแก้ไขปรับปรุง หรือ หัวข้อใดที่ท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม