บริบทศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจังหวัดนครรราชสีมา

ศูนย์นครราชสีมา 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์

 

ศูนย์นครราชสีมา มีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารและวิชาการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมิต    คุณานุวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2550  เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้ง 4 จังหวัด  คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ แลสุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจะเป็นกลไกการบริหารที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กับบุคลากรประจำศูนย์การศึกษาหรือศูนย์ประสานงานวิชาการ  เพื่อเกิดการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง มีเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา