บริบทศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ff

ประวัติความเป็นมา 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานโครงการความร่วมมือฯ (รมป.) จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  ได้ทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2549  ภายใต้โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยและระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษา เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2549  ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย และระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษาโดยมีขอบเขตการรับผิดชอบคลอบคลุมพื้นที่ในการจัดการศึกษาทั้งหมด 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบนประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสิน มหาสารคราม ขอนแก่น หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร และนครพนม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวี เย็นเปี่ยม  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์  โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ