ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ฯ รุ่นที่ 6/1
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย. 2561
ลำดับ รหัสผู้มีสิทธิ์ ชื่อ - สกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อำเภอ ประกาศ หมายเหตุ
1 53113711338 นส.ทัศณีย์ หอมสุวรรณ์ วัด มเหยงค์ ทต.อรัญญิก นครหลวง รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
2 53113711339 นส.น้ำผึ้ง ศิลธรรม อบต.ปาก จั่น อบต.ปากจั่น นครหลวง รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
3 53113711340 นางเสาวลักษณ์ ทิศาภาคย์ บ้านโคกตา พรหม อบต.ปลายกลัด บางซ้าย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
4 53113711341 นส.วาสนา มงคลสังข์ วัดวัง ชะโด อบต.บางซ้าย บางซ้าย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
5 53113711342 นางอุไร บุญฤทธิ์ ไทยรัฐ วิทยา3 ทต.บางไทร บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
6 53113711343 นางนภาพร ชุมแสง รร.วัดเทพสนทวา รี ทต.บางไทร บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
7 53113711344 นส.พรทิพย์ สุวรรณ์นาค รร.วัดไทร โสภณ ทต.บางไทร บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
8 53113711345 นส.สุชาดา จิตกระแสร์ รร.วัดสนาม ไชย อบต.สนามไชย บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
9 53113711346 นางธมนวรรณ รุจิวุฒิ รร.วัดอนุกุญชรา ราม อบต.กระแชง บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
10 53113711347 นางดัชนี จิตรีธาตุ รร.ศรีบาง ไทร ทต.บางไทร บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
11 53113711348 นส.ศิริรัตน์ สุขราชกิจ วัดหน้าต่าง ใน อบต.บางยี่โท บางไทร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
12 53113711349 นางมะลิ ไหลอุดม วัดอิน กัลยา อบต.บ้านลี่ บางปะหัน รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
13 53113711350 นางจงดี เพชรงาม ทต.บ้าน สร้าง ทต.บ้านสร้าง บางปะอิน รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
14 53113711351 นางอัญชลี ธนีบุญ ทต.พระอิน ทราชา ทต.พระอินทราชา บางปะอิน รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
15 53113711352 นางแน่งน้อย สระบัว รร.คลอง จิก ทต.คลองจิก บางปะอิน รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
16 53113711353 นายวินัย เลิศอาภารัตน์ วัดชุมพลนิกายา ราม ทต.บ้านเลน บางปะอิน รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
17 53113711354 นางจันคนา วงษา อบต.นา คู อบต.นาคู ผักไห่ รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
18 53113711355 นางพเยาว์ วงษ์ประยูร อบต.ลาดน้ำ เค็ม อบต.ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
19 53113711356 นส.ผัสพร มินันที ทน.พระนครศรี อยุธยา ทน.พระนครศรี อยุธยา พระนครศรีอยุธยา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
20 53113711357 นางจันทร์จิรา ฉิมกลาง พรพินิตพิทยาคา ร อบต.สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
21 53113711358 นางปิยนันท์ กฤษณะสังข์ รร.วัดช้าง ใหญ่ อบต.วัดตูม พระนครศรีอยุธยา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
22 53113711359 นส.อุศนา เหมซมัน อบต.ลุ มพลี อบต.ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
23 53113711360 นางลำพึง กองสถิตย์ รร.ชุมชนวัด สุเมธ อบต.บ้านใหม่ มหาราช รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
24 53113711361 นางบุญประคอง วัฒนเกตุ วัดปาก คลอง ทต.มหาราช มหาราช รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
25 53113711362 นส.เปรมจิต กิจวรรณี อบต.บ้าน ขวาง อบต.บ้านขวาง มหาราช รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
26 53113711363 นางชลธิชา พรหมชัย วัดราษฎร์ปุณณา ราม อบต.คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
27 53113711364 นส.ทิพวรรณ ทรัพย์พันธ์ อบต.คู้ สลอด อบต.คู้สลอด ลาดบัวหลวง รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
28 53113711365 นส.ขวัญเรือน รุ่งรัศมี รร.วัง น้อยฯ ทต.ลำตาเสา วังน้อย รอบแรก ศพดอื่นสามารถใช้สิทธิ์ได้
29 53113711366 นางสุกัญญา สุวรรณประภา รร.วัดศรี ประชา ทต.ลำตาเสา วังน้อย รอบแรก ศพดอื่นสามารถใช้สิทธิ์ได้
30 53113711367 นางฉะอ้อน หมายต่อกลาง รร.วัดศิวา ราม ทต.ลำตาเสา วังน้อย รอบแรก ศพดอื่นสามารถใช้สิทธิ์ได้
31 53113711368 นส.วราภรณ์ ฉ่ำมาก วัดบ้าน ช้าง ทต.ลำตาเสา วังน้อย รอบแรก ศพดอื่นสามารถใช้สิทธิ์ได้
32 53113711369 นางนันทนาพร เจริญสุข จรูญกิม ลี้ ทต.ลำตาเสา วังน้อย รอบแรก ศพดอื่นสามารถใช้สิทธิ์ได้
33 53113711370 นางศิริจันทร์ ธาระมัต วัดกลางคลอง วัฒนาราม ทต.เจ้าเจ็ด เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
34 53113711371 นางอังคนา เปล่งวาจา วัดเจ้าเจ็ด ใน ทต.เจ้าเจ็ด เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
35 53113711372 นส.มะปราง จันทมูล วัดบ้าน แพน ทต.สามกอ เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
36 53113711373 นส.นฤมล ชิราพร บ้านกระทุ่ม ทต.หัวเวียง เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
37 53113711374 นส.อัมพา ควรแท้ วัดบันได ช้าง ทต.หัวเวียง เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
38 53113711375 นส.จิราพร ฉายชูวงษ์ วัด ประดู่ฯ ทต.หัวเวียง เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
39 53113711376 นส.ราตรี ฤกษ์ดี วัดหัว เวียง ทต.หัวเวียง เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
40 53113711377 นางวราภรณ์ นาชัย รร.วัดกระโดง ทอง อบต.บ้านโพธิ์ เสนา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
41 53113711378 นางสุนันท์ สังข์ประไพ วัดโคก ช้าง ทต.อุทัย อุทัย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
42 53113711379 นางจงกลณี จริตดี วัด จำปา ทต.อุทัย อุทัย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
43 53113711380 นางสุรัสวดี ฤทธิชัย วัด โตนด อบต.ข้าวเม่า อุทัย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
44 53113711381 นางจินตนา นาคเกษม วัด สะแก อบต.ข้าวเม่า อุทัย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
45 53113711382 นางสมฤดี คามีศักดิ์ บ้าน เป็ด อบต.ข้าวเม่า อุทัย รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
46 53113713456 นางสาวภิรมย์ ธารพุฒิ วัดบางนมโค ทต.บางนมโค เสนา รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
47 53113713457 นางสาวนุจรี การวิชา อบต.ดอนทอง อบต.ดอนทอง เสนา รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
48 53113713451 นางณัฐนรี ช่วยพยุง วัดเรือแข่ง ทต.นครหลวง นครหลวง รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
49 53113713452 นางอุบล พูลสวัสดิ์ ต.เต่าเล่า ทต.บางซ้าย บางซ้าย รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
50 53113713453 นางสาวศิริวรรณ เฉลย ปราชญ์ วัดจอม เกษ อบต.โพธิ์สามต้น บางปะหัน รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
51 53113713454 นางมนัสฤทัย กลิ่น เจริญ วัดกำแพง ทต.บางเลน บางปะอิน รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
52 53113713455 นางกานดา บุญปลอด รร.วัดสว่างอารมณ์ อบต.สวนพริก พระ นครศรีอยุธยา รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
53 53113713458 นางสาวอลิสา ดีอารมย์ เชาวน์วัศ อบต.คานหาม อุทัย รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์

หมายเหตุ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่แสดงเป็นรายชื่อที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันจนถึงวันที่ท่านรายงานตัว
สำหรับท่านที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบกรุณาแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซท์ ที่นี่

ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน Internet Explorer version 7 ขึ้นไป หรือ mozilla firefox v.3 ขึ้นไป

© ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2010