ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ฯ รุ่นที่ 6/1
จังหวัด นครพนม ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย. 2561
ลำดับ รหัสผู้มีสิทธิ์ ชื่อ - สกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อำเภอ ประกาศ หมายเหตุ
1 53112810813 นางภัทรภร มูลสุวรรณ ศพ ด.1 ทต.ธาตุพนม ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
2 53112810814 นางสุชาดา ระบาเลิศ ศพ ด.2 ทต.ธาตุพนม ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
3 53112810815 นางจันทจร เข็มปัญญา บ้านดงป่า ยูง อบต.นาถ่อน ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
4 53112810816 นางประคอง ทองยอด บ้านดง ยอ อบต.นาถ่อน ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
5 53112810817 นางปทิตตา มิควาฬ บ้านนาถ่อ นท่า อบต.นาถ่อน ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
6 53112810818 นางสุดาวัลย์ พองผลา บ้านดง ก้อม อบต.นาถ่อน ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
7 53112810819 นางลาวรรณ จันสี บ้านนาถ่อ นทุ่ง อบต.นาถ่อน ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
8 53112810820 นส.วรารัตน์ แสนเขื่อน บ้านห้วย ทราย อบต.โพนแพง ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
9 53112810821 นางศิรประภา ทาศรีภู วัดยาง เดี่ยว อบต.โพนแพง ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
10 53112810822 นางวราพร อุ่นชัย บ้านอุ่มเห ม้า อบต.อุ่มเหม้า ธาตุพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
11 53112810823 นางนิตยา อินธิแสง ไตรรัตนา ราม อบต.คำเตย เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
12 53112810824 นางวารุณี ดวนลี บ้านหนอง ยาว อบต.คำเตย เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
13 53112810825 นางรัศมี พรหมมา วัดศรีจันทราวา ส อบต.ท่าค้อ เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
14 53112810826 นส.พรพรรณ์ เชียงบุตดี วัดอัมพวนา ราม อบต.ท่าค้อ เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
15 53112810827 นางบัวสุวรรณ เหมเมือง นาราช ควาย อบต.นาราชควาย เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
16 53112810828 นายเปรื่อง ยาวงษ์ เนิน สะอาด อบต.นาราชควาย เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
17 53112810829 นางวิไลพร ชูอาษา หนอง บัว อบต.นาราชควาย เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
18 53112810830 นางนวลใจ สายจำปา วัดจอม ศรี อบต.บ้านกลาง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
19 53112810831 นางทิพวรรณ ชนะค้า วัดสุพรรณกมลาวา ส อบต.บ้านกลาง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
20 53112810832 นางทะนุ มงคลเกตุ ดอน ม่วง อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
21 53112810833 นส.อรอุมา พรมนาม นา โพธิ์ อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
22 53112810834 นส.สำราญ บัวคำ วัง กระแส อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
23 53112810835 นางโยธิน ดาโท วัดสันตยา ภิรมย์ อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
24 53112810836 นส.มะลิวรรณ บุญทวี หนองปลา ดุก อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
25 53112810837 นางรุ่งฤดี ตาดี บ้านหนอง ค้า อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
26 53112810838 นางรัศมี ฤทธิปะ บ้านโคก ก่อง อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
27 53112810839 นางสุพรรณี วันกะลา บ้านโพธิ์ ตาก อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
28 53112810840 นางไพลิน จันทะนิช บ้านสุข เกษม อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
29 53112810841 นางสภาพร คำพล บ้านหนอง บัว อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
30 53112810842 นส.จันทร์เพ็ญ เครือคำ บ้านคำ สว่าง อบต.วังตามัว เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
31 53112810843 นส.นันทนา แสนภูวา บ้านคำสว่าง น้อย อบต.วังตามัว เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
32 53112810844 นางพัชรี ไชยสุระ บ้านพร เจริญ อบต.วังตามัว เมืองนครพนม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
33 53112813205 นางสาวอำไพ ขุนศรี ทต.เรณูนคร ทต.เรณูนคร เรณูนคร รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
34 53112813208 นางกรรณิกา สุขรี อบต.เรณูใต้ อบต.เรณูใต้ เรณู นคร รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
35 53112813206 นางประวี ราชสินธ์ วัดบัวขาว อบต.โคกหินแฮ่ เรณูนคร รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
36 53112813207 นางสาวอัจฉรา อุ่นลุม วัดศรีธนนชัย อบต.โคกหินแฮ่ เรณูนคร รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
37 53112813209 นางสาวน้ำฝน เรหนู วัดสระพังทอง อบต.หนองย่างชิ้น เรณูนคร รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
38 53112813202 นางสาวกิตตินันท์ พล แสน วัดโพธิ สมพร อบต.โพนจาน โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
39 53112813203 นางทัศดี เมากุดกอย วัดศรีบุญเรือง อบต.โพนจาน โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
40 53112813204 นางโสภา เดชทะสอน บ้านโพนเจริญ อบต.โพนบก โพน สวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
41 53112813196 นางจันทร์ทิพย์ สุวรรณมา โจ บ้านขาม เตี้ย อบต.นาขมิ้น โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
42 53112813197 นางสาวระวีวรรณ สุวรรณมา โจ วัดศรีชม ชื่น อบต.นาขมิ้น โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
43 53112813198 นางเสาวณีย์ คะปัญญา บ้านค้อ อบต.บ้านค้อ โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
44 53112813201 นางสาวบันเทิง โกษา แสง วัดศรีบุญ เรือง อบต.บ้านค้อ โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
45 53112813199 นางมันทนา เชื้อกลาง ใหญ่ บ้านห้วย ไห อบต.บ้านค้อ โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
46 53112813200 นายวีระวัฒน์ วงศ์สี ดา วัดโพธิ์ ศรี อบต.บ้านค้อ โพนสวรรค์ รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
47 53112813160 นางสาวกมลลักษณ์ นาม ไพร วังโพธิ์ อบต.ไชยบุรี ท่าอุเทน รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
48 53112813159 นางสดใส พลสมัคร ไชยบุรี อบต.ไชยบุรี ท่าอุ เทน รอบสอง ยืนยันเข้าเรียนแล้ว
49 53112813162 นางดรุณี ทะลา บ้านดอนแดง อบต.ท่าจำปา ท่าอุเท น รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
50 53112813161 นางพัชราภรณ์ ตัก โพธิ์ วัดท่าดอก แก้ว อบต.ท่าจำปา ท่าอุเทน รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
51 53112813386 นางจีรพันธ์ เทสันตะ บ้านโคกสว่าง ทต.ธาตุพนมใต้ ธาตุพนม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
52 53112813387 นางเกตุสี แพงลี วัดศรีบุญเรือง อบต.พระกลางทุ่ง ธาตุ พนม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
53 53112813731 นางเทพสตรี มีพรหม วัดสระโบกบัวทอง ทต.พระซอง นา แก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
54 53112813729 นางเบญจมาต พ่อบำรุง บ้านพระซองน้อย ทต.พระซอง นาแก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
55 53112813730 นางราตรี พ่อวงศ์ วัดโพธิ์ศรี ทต.พระซอง นา แก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
56 53112813728 นางวียะรัตน์ พ่อพิลา บ้านนาเหนือ ทต.พระซอง นาแก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
57 53112813163 นางสีหลอด เชื้อตา หมื่น บ้านดอนข้าว หลาม อบต.ก้านเหลือง นาแก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
58 53112813164 นางนรีภรณ์ แสนศรี วัดจอมแจ้ง อบต.คำพี้ นา แก รอบสอง ยืนยันเข้าเรียนแล้ว
59 53112813167 นางรัชฏาวรรณ พ่อ สิงห์ นาเลียง อบต.นาเลียง นาแก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
60 53112813166 นางดาว ยตะโคตร วัดศรีบุญเรือง อบต.นาคู่ นา แก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
61 53112813165 นางสุภาวดี ยตะโคตร บ้านหนองหอย อบต.นาคู่ นา แก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
62 53112813168 นางสาวบังอร วงษ์ตาผา บ้านนาโสก อบต.บ้านแก้ง นาแก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
63 53112813170 นายกิตติศักดิ์ ขันที ท้าว หมากเฟือง อบต.หนองบ่อ นาแก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
64 53112813169 นางครุฑ บุตรชาติ หนองบ่อ อบต.หนองบ่อ นา แก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
65 53112813172 นางเตือนใจ ไชยรบ บ้านเทพนิมิตร อบต.หนองซน นาท ม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
66 53112813173 นางสาวแสงจันทร์ คาภัย วงค์ บ้านนานอ อบต.หนองซน นาทม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
67 53112813171 นางรัตน์ดาพร ทองมูล บ้านชัยมงคล อบต.หนองซน นาทม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
68 53112813175 นางสาวรัตนา นาขะมิน ศรีโพธิ์ชัย อบต.ท่าเรือ นาหว้า รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
69 53112813176 นางสาวลักขณา กุลวงศ์ โอภาสวิทยาราม อบต.ท่าเรือ นาหว้า รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
70 53112813174 นางสาวอรทัย แพงษา ทุ่งสว่าง อบต.ท่าเรือ นา หว้า รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
71 53112813177 นางบรรจง ชัยพรม บ้านหนองบัว อบต.นาหว้า นา หว้า รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
72 53112813179 นางลัดดา พวงพั้ว ดอนพะธาน อบต.บ้านเสียว นา หว้า รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
73 53112813178 นางอนงค์ คะสุดใจ ดอนแดง อบต.บ้านเสียว นา หว้า รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
74 53112813181 นางมุกดา อินโนนเชือก วัดโพธิ์ศรี ทต.บ้านแพง บ้านแพง รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
75 53112813180 นางสุภาภักดิ์ อภัยโส วัดกลาง ทต.บ้านแพง บ้านแพง รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
76 53112813182 นางสมคิด ต้นศรี บ้านโคกสวาท อบต.โพนทอง บ้าน แพง รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
77 53112813185 นางจันทร์เพ็งดี พระชัย อม วัดดุษฏีคริศรบ วรศรัทธาราม อบต.โคกสูง ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
78 53112813183 นางพูลทวี นันทะแสง วัดบ้านโพนทา อบต.กุตาไก้ ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
79 53112813184 นางอารีญา นพเคราะห์ บ้านกุตาไก้ อบต.กุตาไก้ ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
80 53112813188 นางชนากานต์ โตดี วัดโพธิ์คำแหลมทอง อบต.นามะเขือ ปลา ปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
81 53112813186 นางถนอมศรี พรมใจ บ้านหนองบัวคำ อบต.นามะเขือ ปลา ปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
82 53112813189 นางสาวทัศนีย์ สะตะ วัดหนองบัวคำ อบต.นามะเขือ ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
83 53112813187 นางวนิดา วงศ์ศรีชา วัดจอมศรี อบต.นามะเขือ ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
84 53112813190 นางรัตนา แสนสุภา วัดธาตุมหาชัย อบต.มหาชัย ปลา ปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
85 53112813195 นางสาวดอกรัก พวงพันธ์ อวน วัดสว่างภูมิกาวา ส อบต.หนองฮี ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
86 53112813192 นางสาวพัชนี สีแล วัดโชติการาม อบต.หนองฮี ปลา ปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
87 53112813193 นางระพีพรรณ ราชบัณ ดิษฐ์ วัดโพธิ์ชัย อบต.หนองฮี ปลาปาก รอบสอง ยืนยันเข้าเรียนแล้ว
88 53112813194 นางสาวลำพอง ภาวะดี วัดมูลสารกิจ อบต.หนองฮี ปลาปาก รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
89 53112813191 นางหนูมาตร เทพ สุรินทร์ บ้านหนอง ฮี อบต.หนองฮี ปลาปาก รอบสอง ยืนยันเข้าเรียนแล้ว
90 53112813220 นางณรรฐวรรณ เพ็งลุน วัดศรีสวาสดิ์ อบต.โพนสว่าง ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
91 53112813213 นายทินกร สุธรรม วัดทรายศรี อบต.นาเดื่อ ศรี สงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
92 53112813214 นางนิชัย ศิริวงศ์ วัดนาเดื่อ อบต.นาเดื่อ ศรี สงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
93 53112813212 นางนุรักษ์ มัยวงค์ วัดจำปา อบต.นาเดื่อ ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
94 53112813217 นางสาวบรรจง เสนเพ็ง วัดวิชัยการาม อบต.นาเดื่อ ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
95 53112813216 นางสาววันวิสา ขันติ วัดป่าจอมศรี อบต.นาเดื่อ ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
96 53112813215 นางวาสนา คำใบ วัดปทุมวนาราม อบต.นาเดื่อ ศรี สงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
97 53112813210 นางสาวลำพูน ศิริวงค์ คำสะอาด อบต.นาคำ ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
98 53112813211 นางหวานใจ บุณรังศรี วัดยอดแก้ว อบต.นาคำ ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
99 53112813219 นางศรีวิไล ใจอ่อน วัดศรีโนนสูง อบต.บ้านเอื้อง ศรี สงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
100 53112813218 นายศักดา อินทริง หนองผือ อบต.บ้านเอื้อง ศรี สงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
101 53112813221 นางดาวเรือง เสนพันธ์ วัดโพธิ์ศรี อบต.หาดแพง ศรีสงคราม รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์

หมายเหตุ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่แสดงเป็นรายชื่อที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันจนถึงวันที่ท่านรายงานตัว
สำหรับท่านที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบกรุณาแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซท์ ที่นี่

ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน Internet Explorer version 7 ขึ้นไป หรือ mozilla firefox v.3 ขึ้นไป

© ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2010