ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษาจังหวัด นนทบุรี ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 มิ.ย. 2561
ลำดับ รหัสผู้มีสิทธิ์ ชื่อ - สกุล หน่วยงานที่สังกัด / อปท. รอบที่ประกาศ หมายเหตุ
1 นางสาววาริน รอดราง โรงเรียนวัดบางบัวทอง รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
2 นางสาวเพ็ญวดี พหุหลวง รร วัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
3 นางสาวสมจิต ทิมคำ อบจ นนทบุรี รอบสอง ยังไม่แจ้งความประสงค์
4 นางสาววิไลพร ไชยคำ รร วัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
5 5313313717 นางสาวณัฎฐา มหาสุคนธ์ โรงเรียนวัดเชิงท่า รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
6 5313313716 นางสาววันเพ็ญ พรหมแย้ม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
7 5313313719 นางวีนา เครือนาคพันธ์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
8 5313313718 นางมนัสวี วัฒนธรรม โรงเรียนวัดบางขนุน รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
9 5313313715 นางสาวอาแอเลาะ มะสีละ รอบสอง ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
10 5313310961 นางสาวเกศศิริ กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
11 5313310975 นางสาวประไพ นาคผา โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
12 5313311013 นางสาวสุพรรณา สุวานิโช โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
13 5313310993 นางสาววิชุดา ชูแก้วไม้ โรงเรียนศิลปะพนิตา รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
14 5313310974 นางสาวนภัสกร ชูศิริ โรงเรียนมูลนิธีปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
15 5313310984 นางภัทรา สมานทรัพย์ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
16 5313310996 นางวิไลวรรณ การะนุต โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
17 5313310966 นางสาวณัฐภัทร จิตติพร โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
18 5313310982 นางสาวพุทธิกาญจน์ พงษ์ทวี โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
19 5313310967 นางสาวณัฐยา นิเยาะ ศพด.แสงประทีป รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
20 5313311004 นางสุกัญญา ออมแก้ว ศพด.นะฮ์ฎอตุ้ลอัสลาห์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
21 5313311012 นางสุนันทินี สุขพลอย ศพด.สุเหร่าแดง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
22 5313311005 นางสาวสุกานดา เด็นลีเมาะ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
23 5313310978 นางสาวพรรณี เด็นลีเมาะ ศพด.บ้านเกาะลอย รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
24 5313310998 นางสาววีริฏา สาโรวาท ศพด.สุเหร่าเขียว รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
25 5313310995 นางสาววิลาวัณย์ โต๊ะเถื่อน ศพด.บ้านเกาะลอย รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
26 5313311006 นางสาวสุธีรา มั่งมี ศพด.บ้านโรงสวด รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
27 5313310997 นายวิวัธน์ จินตนา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
28 5313310962 นางฉันทนา อิ่มน้อย เทศบาลนครนนทบุรี รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
29 5313310957 นางสาวกรกช นารี เทศบาลนครนนทบุรี รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
30 5313310965 นางสาวฐิติรัตน์ เปี่ยมอุทัย โรงเรียนวัดคลองเจ้า รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
31 5313311000 นางสาวศิริรัตน์ พักผ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
32 5313310988 นางสาววัชรินทร์ ยิ้มเรือง อบต.บางแม่นาง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
33 5313311021 นางสาวอุไร เจริญผล เทศบาลนครนนทบุรี รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
34 5313310999 นางศรินนา หวังแย้ม อบต.บางไผ่ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
35 5313310976 นางปิยะฉัตร ศรีสง่า โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
36 5313311022 นางอุไรพร พึ่งพิงพัก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
37 5313310963 นางสาวชมพูนุท อุณหกานนท์ โรงเรียนวัดเสาธงหิน รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
38 5313311001 นางสาวสมปอง อ่อนละมูล อบต.บางคูรัด รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
39 5313310980 นางสาวพัชรี เพียงดี อบต.บางคูรัด รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
40 5313311017 นางสาวแสงเดือน เรือนแก้ว โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
41 5313310959 นางกฤษติญาภรณ์ ขุนประเสริฐ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
42 5313311019 นางสาวอมรรัตน์ พุ่มเล็ก โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
43 5313311010 นางสาวสุนันทา เล็กจันทร์ ศพด.วัดสลักเหนือ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
44 5313310969 นางดาวใจ สุทธิเภท อบต.บางรักใหญ่ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
45 5313310994 นางสาววิภาดา บุษยากุล ศพด.เทศบาลนครปากเกร็ด 1 (บางพัง) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
46 5313310990 นางวัลวลีย์ แก่นเพ็ชร โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
47 5313310973 นางธัญญารัตน์ กีรติจริยาพร รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
48 5313311003 นางสิริชนก เทียนทอง โรงเรียนวัดสลักเหนือ (อบจ.) รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
49 5313310977 นางสาวพรทิพย์ หมูเทพเชื้อ โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
50 5313310964 นางสาวชุติมันต์ มิ่งแก้ว โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
51 5313310958 นางกรรณิการ์ แย้มสรวล เทศบาลเมืองบางกรวย รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
52 5313310972 นางสาวทิพวัลย์ กิมน้อย โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
53 5313310970 นางตรีเนตร ชาติน้ำเพ็ชร โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
54 5313310986 นางลลิตา วงค์ชมภู โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
55 5313310992 นางสาววาสินี ศรีเกตุ อบต.คลองพระอุดม รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
56 5313310989 นางวันทนา พูนสวัสกดิ์ อบต.บางแม่นาง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
57 5313310991 นางสาววาสนา จูเกต อบต.บางแม่นาง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
58 5313311011 นางสาวสุนันทา สว่างแก้ว โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
59 5313310981 นางพีรดา รอดชยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
60 5313311020 นางสาวอรุโณทัย เหมือนวงษ์ธรรม โรงเรียนตลาดบางคูลัด รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
61 5313311007 นางสาวสุนทราภรณ์ อำประเสริฐ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
62 5313311008 นางสาวสุนันท์ จันทร์ฉาย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
63 5313310987 นางสาวลีลานุช กรรณสูต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
64 5313310985 นางสาวมะลิวัลย์ บุตรชาติ บริษัทวิชัยยุทธ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
65 5313310971 นางทัศณีญา เจริญพันธ์ โรงเรียนสุเหร่าเขียว รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
66 5313310960 นางสาวกุลปรางค์ มีวาสนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
67 5313311014 นางสาวสุพรรษา ศรีราจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
68 5313311018 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
69 5313310979 นางสาวพรวดี สาคร โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
70 5313311009 นางสุนันท์ พึ่งคุ้ม โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
71 5313311016 นางสุรินทร์ บุญชู โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
72 5313310968 นางสาวณิชชา อ่อนปรางค์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว
73 5313311015 นางสุรัช ไชยศรี โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
74 5313310983 นางภัทรวดี ภู่กัน โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ รอบแรก ยังไม่แจ้งความประสงค์
75 5313311002 นางสาวสายฝน ด้วงทอง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รอบแรก ตอบรับการเข้าศึกษาแล้ว

หมายเหตุ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่แสดงเป็นรายชื่อที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันจนถึงวันที่ท่านรายงานตัวและจะแสดงรายชื่อเฉพาะผู้ที่ยืนยันเข้าเรียนผ่านระบบและผู้ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์เท่านั้น
สำหรับท่านที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบกรุณาแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซท์ ที่นี่

ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน Internet Explorer version 7 ขึ้นไป หรือ mozilla firefox v.3 ขึ้นไป

© ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2010