ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
“สานฝันให้เป็นจริง” Make the dream come true

รุ่นที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ 14/23 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพัฒนะ
17 ก.ย. - 18 ก.ย. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางกมลทิพย์ มะทะโจทย์ - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
2 นางกรรณิการ์ จันทร์ตา วัดสีลาอาสน์ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
3 นางสาวกฤตพร เมืองมูล ต้นแบบ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
4 นางกฤษณา ปาสาจะ - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
5 นางสาวกฤษณา สวัสดิ์ชัย อบต.มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
6 นางสาวกัญญา พรหมจันทร์ เทศบาลตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ยืนยันแล้ว
7 นางกัญญาณัฐ สิริมูลเครือ ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
8 นางสาวกัณฐิกา ปัญญา ต้นแบบ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
9 นางสาวกัลยา ยวงใจ เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
10 นางกัลยา สุทธิแสน บ้านอาฮาม-สบยาว ท่าวังผา น่าน ยืนยันแล้ว
11 นางสาวกัลยา ไอ่จ๋า บ้านแม่สลัก แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
12 นางกาญจนา จันทร์ประดิษฐ์ บ้านคลองกล้วย พิชัย อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
13 นางกาญจนา ทิพย์ศักดิ์ บ้านส้าน เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
14 นางสาวกาญจนา พรมใบลา บ้านท่าหลุกสันทราย เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
15 นางกาญจนา อิ่นมะโน บ้านปางช้าง สันติสุข น่าน ยืนยันแล้ว
16 นางกิตติวรรณ คำลือ บ้านบ่อเบี้ย เชียงม่วน พะเยา ยืนยันแล้ว
17 นางกิ่งแก้ว ทาวงค์ บ้านทุ่งฟ้าผ่า แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
18 นางกุลนิดา โลหะกิจ บ้านป่างฮ่าง แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
19 นางขวัญจิตร รินวงศ์ บ้านแม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
20 นางขวัญใจ บัวผัน บ้านเมืองจัง ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
21 นางคณามาศ อวดห้าว ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
22 นางจงรักษ์ อินอาราม บ้านส้าน เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
23 นางจงวรรณ รายณสุข - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
24 นายจตุพล สาธิรักษ์ บ้านยาง เดชอุดม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
25 นางจรรยา จันทร์แก้ว เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมือง ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
26 นางสาวจรรยา อินมาใหม่ บ้านหนองขี้นกยาง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
27 นางจรรยา แรงอยู่ บ้านป่าสัก วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
28 นางจรรย์รักษ์ วงศ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก ยังไม่ยืนยัน
29 นางจริญญา กองจันทร์ เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยืนยันแล้ว
30 นางจริยา บุญจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านห้วยน้ำนัก พบพระ ตาก ยืนยันแล้ว
31 นายจรํญ พรเมือง บ้านงอมถ้ำ ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
32 นางจันทร์ คำมา บ้านน้ำรู เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
33 นางจันทร์จิรา สิทธิโอด บ้านหนองขี้นกยาง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
34 นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
35 นางจันทร์ทิพย์ ศิริ วัดศรีอุ่นเมือง สาขาห้วยน้ำฮาก เชียงดาว เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
36 นางจันทร์นวน ธีรตระกูล อบต.ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
37 นางสาวจันทร์ฟอง เตมิ้ง บ้านเด่นชัย ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
38 นางสาวจันทร์สม อวดเก่ง บ้านวังมน วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
39 นางจันทร์เพ็ญ เสาร์สิงห์ หนองเงือก ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
40 นางจันทร์แสง ข้อยุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
41 นางจารุณี โพธิ์เพ็ง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร(บ้านไร่นาน้อย) เมือง ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
42 นางจำเรียน ดวงเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
43 นางจิตตรี เครือแสง บ้านโคกสะอาด เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
44 นางสาวจิตริณี ทิพย์มาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
45 นางสาวจินตนา ละสูงเนิน บ้านเขาธรรมบท ไพศาลี นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว
46 นางจินตนา ศรีติ๊บ บ้านสันป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
47 นางจินต์ทิตา สุขใจ บ้านฮ่อง เมือง ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
48 นางจิราภรณ์ โฉมเติม - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
49 นางจีราภา ใจทอง บ้านห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
50 นางจีราวัจน์ จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ ยังไม่ยืนยัน
51 นางจีราวัจน์ จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาล เด่นชัย กระบี่ ยืนยันแล้ว
52 นางจุฑาภรณ์ ยาดี วัดป่าข่อยใต้ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
53 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คำ บ้านวังหิน เถิน ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
54 นางสาวจุฬารัตน์ ถุงคำ บ้านสองแควบน วังชิ้น แพร่ ยืนยันแล้ว
55 นางสาวฉวีวัณย์ สาครสุขเกษม บ้านกิ่วลม ฮอด เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
56 นางสาวฉันทนา ของมูล บ้านบ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
57 นางชนาภรณ์ หลักดี บ้านหนองบัวหลวง แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
58 นางชริตา ชุ่มเชื้อ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้าว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
59 นางชลดา วงศ์วิศิษฎ์ธาดา เทศบาลตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
60 นางชลลดา ขระเขื่อน ตำบลเจดีย์ชัย ปัว น่าน ยังไม่ยืนยัน
61 นางชัชวรรณ ธนะเวช ศพด.บ้านแป้น เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
62 นางสาวชาณิสา สะอาดล้วน บ้านหนองๆไผ่ ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
63 นางสาวชุลีพร แซ่ลี บ้านดอยปุย เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
64 นางฐิตาพร จันทร์ติ๊บ บ้านฮ่องห้าน้อย แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
65 นางฐิตาภา ตนยอม บ้านท่าหลุกสันทราย เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
66 นางฐิตารีย์ ไววาง เทศบาลตำบลวังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน ยืนยันแล้ว
67 นางฐิติมา จอมขันเงิน ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
68 นางฐิติรัตน์ เจริญสุข เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
69 นางณัฏฐริกา ใจดี เทศบาลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
70 นางณัฐชญา บุญศรี บ้านทุ่งดินแดง เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
71 นางสาวณัฐฐินี แสนชื่น บ้านห้วยหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
72 นางณัฐธิดา เรือนมณี บ้านไผ่งาม เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
73 นางณัฐนันท์ นามรินทร์ บ้านห้วยม่วงนอก แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
74 นางสาวณิชกมล สุริยะ บ้านแม่ขิ ไชยปารการ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
75 นางสาวณิชากานต์ เป่าป่า บ้านทับหมาก เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
76 นางณุศรา ธรรมญาต - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
77 นางดวงคาร ศรีสวัสดิ์ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
78 นางดวงดาว รัตนะ วัดร้องอ้อ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
79 นางดวงพร สันติวรกุลชัย ศพด.ทมบ้านสวน เมือง ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
80 นางสาวดวงพร เงินปา บ้านหนองขี้นกยาง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
81 นางดวงฤทัย วงษารัฐ บ้านสาสลีก เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
82 นางสาวดวงหทัย ศรีไชยวงค์ เทศบาลตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
83 นางสาวดวงหทัย ใจหล้า บ้านงอมสัก ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
84 นางสาวดวงหทัย ใจหล้า บ้านงอมสัก ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยังไม่ยืนยัน
85 นางดวงเดือน นามณี เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
86 นางดวงเดือน อินต๊ะนาม บ้านผาเวียง เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
87 นางดอกจันทร์ กลิ่นอบ ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
88 นางดารณี นาละออง ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
89 นางดาริน รินใจ บ้านเมืองกลาง จอมทอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
90 นางดาวเรือง ศิริ บ้านใหม่ปางเติม แม่วาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
91 นางต้อย โพธิ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
92 นางทองจันทร์ ผ่องใส ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
93 นางสาวทองใบ นันทพงษ์ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
94 นางทับทิม ตันกุริมาน บ้านแม่ข้อน อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
95 นางทับทิม สุรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
96 นางทัศนีย์ ปัญญา เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยังไม่ยืนยัน
97 นางสาวทัศนีย์ อัมพุธ บ้านบ่อเบี้ย เชียงม่วน พะเยา ยืนยันแล้ว
98 นางสาวทัศนีย์ โปงลังกา บ้านท่าหลวง เถิน ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
99 นางทิพวัลย์ มโนรส องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ ยืนยันแล้ว
100 นางสาวทิพวัลย์ ศรีเนตร เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
101 นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย บ้านหนองซิว เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
102 นางธณัฐพร ธิอิ่น บ้านตีนธาตุ แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
103 นายธนกร ทาริน \ แม่ทะ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
104 นางธนัญญา เชื่อทอง บ้านป่าหวาย เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
105 นางธนิดา คำชม บ้านไผ่งาม เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
106 นางสาวธนิยา ปรากฎวงศ์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
107 นางสาวธัญจิรา ลำคำ ตำบลแสนทอง ท่าวังผา น่าน ยังไม่ยืนยัน
108 นางธันยภัทร มังป๋อง บ้านป่าสัก วังชิ้น แพร่ ยืนยันแล้ว
109 นางธันย์ชนก ทานะศรี บ้านไร่สีสุก หมู่ 9 เสนางคนิคม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
110 นางสาวธิดาพร อุดมเกษตรคีรีไพร บ้านหนองไผ ฝาง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
111 นางสาวธิดารัตน์ บัวตูม บ้านหนองบัว ป่าซาง ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
112 นางธิติมา เนตรทิพย์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
113 นางสาวธิภาภรณ์ คำทา บ้านหนองซาง เถิน ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
114 นางนงคราญ คำจารี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
115 นางสาวนงคราญ เดชะบุญ อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
116 นางนงค์นุช ทรงคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
117 นางนงค์นุช ทรงคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
118 นางนงนุช คำแหวน บ้านป่ากั้ง ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
119 นางนงนุช สันใจ วัดสีลาอาสน์ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
120 นางสาวนงนุช อาทะ ศพด.วัดแม่ตืน ลี้ ลำพูน ยืนยันแล้ว
121 นางสาวนงลักษณ์ ศรีใหม่ บ้านหัวทุ่ง แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
122 นางสาวนงลักษณ์ เดชะบุญ อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
123 นางสาวนงเยาว์ กิ่งสุภา บ้านแม่กระต๋อม วังชิ้น แพร่ ยืนยันแล้ว
124 นางนงเยาว์ นามแสง บ้านป่ากว๋าว แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
125 นางนภัสสร ยาวิชัย บ้านมงคลชัย ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
126 นางนภัสสร รุ่งสุดฟ้า บ้านสันเจริญ แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
127 นางนภัสสร รุ่งสุดฟ้า บ้านสันเจริญ แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
128 นางสาวนภาพร แก่นยิ่ง บ้านนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
129 นางสาวนริศรา ภีระบัน บ้านฮ้าง วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
130 นางสาวนฤมน ปันเป็ง วัดสีลาอาสน์ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
131 นางนฤมล ทิพย์มณี บ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ลำปาง ยืนยันแล้ว
132 นางสาวนฤมล ลำเนาเดชสถิต วัดแม่แรง ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
133 นางนวลพรรณ บุญพรม เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
134 นางนัฐตินา ตุลาพันธุ์ - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
135 นางนัทนา มณีโชติ ศพด. บนนา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
136 นางสาวนันทนัช แก้วคำ แม่ยุย ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
137 นางนันทนาฏ เติมจิตร์ เทศบาลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
138 นางนันทพัฎ คำจันทึก เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยังไม่ยืนยัน
139 นางสาวนันทพัทธ์ ปัญญายม บ้านห้วยไส้ เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
140 นางสาวนันทวัน แย้บาง เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
141 นางนันทิยารัตน์ ไชยพูน อบต.แม่ใส (วัดสันป่าถ่อน) เมืองพะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว
142 นางนันท์นภัส พลับพลาทอง เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
143 นางนาง พัฒน์นรี เป็งมา ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
144 นางนางกัลนิกา คำดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง เวียงสา น่าน ยังไม่ยืนยัน
145 นางนางชวนเพลิน แมนเมธี บ้านข้างนำ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
146 นางนางบัวผัด ตาดี เด็กเล็กวัดต้นโชค ไชยปราการ เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
147 นางนางบุปผา โชคมณีแสง บ้านแม่เหมืองหลวง ปาย แม่ฮ่องสอน ยืนยันแล้ว
148 นางนางมุทิตา เกิดกูล บ้านไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ ยังไม่ยืนยัน
149 นางสาวนางสาวปวีณา อัมรานนท์ เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
150 นางสาวนาตยา กล้าจริง บ้านป่างฮ่าง แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
151 นางสาวนารีรัตน์ ทรงไทย ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
152 นางสาวนิตยา คำภิวงค์ ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
153 นางสาวนิตยา จุ่มเย็น บ้านแม่ป้อก ลี้ ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
154 นางนิตยา สวนใจ บ้านใหม่สามัคคี ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
155 นางสาวนิตยา อุ่นใจ ศรีเวียง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
156 นางสาวนิตยา เลาต๋า บ้านห้วยจันสี แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
157 นางนิตย์ ช่างเรือน เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
158 นางนิติรัตน์ หล่อเนตร วัดแม่แรง ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
159 นายนิพนธ์ ดอก ตำบลเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
160 นางสาวนิภาพร ปาระมี วัดแม่แรง ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
161 นางนิภาพร ปินใจ วัดศรีดอนมูล ดอกคำใต้ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
162 นางนิลุบล สุธรรม เทศบาลตำบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
163 นางนิลเนตร วงค์สำราญ วัดหมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
164 นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์ เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
165 นางน้อย แก้วประภา ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
166 นางสาวน้ำค้าง ศรีเมืองมา ศูนย์เทศบาลเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
167 นายบวรรัตน์ ก๋าคุธ ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุข น่าน ยังไม่ยืนยัน
168 นางบัวจันทร์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ บ้านนาตุ้ม ลอง แพร่ ยืนยันแล้ว
169 นางสาวบัวพร แก้วกมลจิต เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
170 นางสาวบัวมัน ใจมงคล บ้านเมืองจัง ภูเพียง น่าน ยืนยันแล้ว
171 นางบัวรื่น นิสสัย บ้านป่าตึงงาม แม่สรวย เชียงราย ยืนยันแล้ว
172 นางบัวลอย คนหมั่น เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
173 นางบัวลอย รุ่งศิริ บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
174 นางบัวแก้ว หน่ออ้าย บ้านแม่งอนกลาง ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
175 นางบุญทรง ไสยวงศ์ บ้านโทกหัวช้าง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
176 นางสาวบุญพิน พรมมินทร์ บ้านวังหิน เถิน ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
177 นางบุญยม ละคร บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
178 นางบุญเรือง ยะพง่า ดอนหลวง ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
179 นางบุญเรือง ศรแก้ว บ้านทุ่งโค้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
180 นางบุศราภรณ์ คำปะละ ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
181 นางบุษบา ระพิพงษ์ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
182 นางสาวปณิตา ขวัญมณีกุล บ้านหนองหอยเก่า แม่ริม กระบี่ ยืนยันแล้ว
183 นางประคอง สรรพสิทธิ์สิริ เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
184 นางประทุม ทิพย์เนตร บ้านห้วยกันทา วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
185 นางประภาภรณ์ ก้อนตุ้ย บ้านฮ่องอ้อ เมือง เชียงราย ยืนยันแล้ว
186 นางประภาภรณ์ เตชะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
187 นางประภาภรณ์ เตชะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
188 นางประภาภรณ์ เตชะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
189 นางปรัศญาภรณ์ วัดพ่วงแก้ว ประชารัฐพัฒนา เมือง กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว
190 นางปราณี จอมศิริ สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
191 นางปราณี ติ๊บลำเอี้ยง บ้านแม่จะเราสองแคว แม่ระมาด ตาก ยืนยันแล้ว
192 นางปราณี ประสงค์ทรัพย์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
193 นางปราณี ปุกแก้ว บ้านแม่ขิ ไชยปารการ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
194 นางปราณี ราชปฐม ตำบลเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
195 นางปริมล บุญมา อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
196 นางสาวปริยากร การเพียร บ้านน้ำโท้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
197 นางปริยากร ทำธิติอัตสวกุล บ้านก่อ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
198 นางสาวปวีณา ประหว่า บ้านห้วยป่ากล้วย แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
199 นางสาวปัทมพร พรมปัญญา เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
200 นางสาวปาริชาติ คำลือ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม(อนุบาลทุ่งต้อมพัฒนา) สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
201 นางสาวปาริชาติ สกล เทศบาลตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
202 นางปาริชาติ สุขเจริญ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เมือง กำแพงเพชร ยังไม่ยืนยัน
203 นางปาริชาติ โนวิน บ้านงอมมด ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
204 นางสาวปิยธิดา กันธิยะ บ้านขุนกลาง หางดง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
205 นางสาวปิยสุข มายเวช บ้านเขาหินกลิ้ง ไพศาลี นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว
206 นางปิยะธิดา แก้วสัก บ้านหนองไซ เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
207 นางผกาวรรณ สาริน บ้านป่าสัก วังชิ้น แพร่ ยืนยันแล้ว
208 นางพยุงศรี นฤพันธ์ - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
209 นางพรทิพย์ แก้วกิติ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
210 นางพรนภัส สืบพงศ์ตระกูล เทศบาลตำบลแม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ยืนยันแล้ว
211 นางพรนภา ยศเสนา บ้านทับหมาก เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
212 นางสาวพรนิภา เรือนแก้ว เทศบาลตำบลป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
213 นางพรมดี บริบูรณ์ บ้านไร่สีสุก เสนางคนิคม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
214 นางสาวพรรณทิพา มงคลพันธ์ วัดป่าข่อยใต้ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
215 นางพรรณวดี ฟูดอนตอง บ้านมงคลชัย ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
216 นางพรรณี ศิริตึง บ้านหนองไซ เมืองลำพูน ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
217 นางพรรณี ศิริตึง บ้านหนองไซ เมืองลำพูน ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
218 นางพรรณี อุทธิยัง เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยังไม่ยืนยัน
219 นางพวงจันทร์ อุทรา ร.ร.เทศบาลดอกเงิน เมือง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
220 นางสาวพัชรวดี สุวรรณชื่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
221 นางพัชราภรณ์ หาญไชย บ้านต้นลาน แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
222 นางพัชรี สิงห์แก้ว วัดห้วยแก้วหลวง ภูกามยาว พะเยา ยืนยันแล้ว
223 นางพันธมนัส ศรีคำมา เทศบาลตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
224 นางสาวพิชชาภรณ์ เจริญรักษ์ ป่าตาน เถิน กระบี่ ยืนยันแล้ว
225 นางสาวพิชชาภัทร์ นิธินทีพัฒน์ ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
226 นางสาวพิทยานนท์ หมื่นวงค์คำ ศพด.เหล่าดู่ เวียงหนองล่อง ลำพูน ยืนยันแล้ว
227 นางพิมพ์สิริ ผัดผล บ้านเมืองจัง ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
228 นางพิมสุรางค์ ท้าวภักดี บ้านปากปาด น้ำปาด อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
229 นางพิสมัย ชาญชัย บ้านดอนไชย เชียงคํา พะเยา ยืนยันแล้ว
230 นางสาวพิไลวรรณ ใจทรินทร์ บ้านห้วยหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
231 นางสาวพเยาว์ เกตุกุล เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
232 นางฟองแก้ว แสนประสิทธิ์ บ้านคาย แม่อาย เพชรบุรี ยังไม่ยืนยัน
233 นางภรณ์ไพลิน อินทรโยธิน เทศบาลตำบลท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
234 นางสาวภัทราวรรณ คำยาน บ้านนาเลา สันติสุข น่าน ยืนยันแล้ว
235 นางสาวมณทิรา ยาวิชัย วัดพระบาท จอมทอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
236 นางมนเทียน สุริยะรังษี บ้านน้ำโท้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
237 นางมะลิ อินทนนท์ เทศบาลตำบลท่าผา เกาะคา ลำปาง ยืนยันแล้ว
238 นางสาวมันทนา สุดใจ บ้านหาดเค็ด ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
239 นางสาวมาริน จันทร์ติ๊บบุตร ศพด.อบต.บ้านค่า เมือง ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
240 นางสาวมาลิณี วิชัยโน เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยืนยันแล้ว
241 นางสาวมาลี ขาเหล็ก บ้านหนองหอยใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
242 นางมุกดา ขันตี เทศบาลตำบลหนองผึ้ง สาภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
243 นางสาวยุพา ปันทะนา เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
244 นางยุพา พันธ์ชมภู บ้านน้ำโท้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
245 นางยุพิน ปัญจะมา บ้านท่าหลุกสันทราย เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
246 นางยุพิน ปัญญาแก้ว บ้านป่ากว๋าว แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
247 นางยุพิน รพีรุ่งโรจน์กุล อินทนนท์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
248 นางยุพิน สามสี ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
249 นางรจนา แสงจันทร์ บ้านไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
250 นางรวิวรรณ ใจชุ่ม บ้านล้า เชียงคํา พะเยา ยืนยันแล้ว
251 นางรสรินทร์ ดวงลัดดา อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
252 นางสาวรังรอง บุนนาค บ้านกล้วย พาน เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
253 นางรัชนิศ จันทร์ทามูล เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
254 นางรัชนี ทองจร เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
255 นางสาวรัชนี แก้วจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
256 นางรัชนีย์ พระเมือง วัดสระจันทร์ บ้านแฮด ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
257 นางรัชนีวรรณ มั่นคง เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยังไม่ยืนยัน
258 นางสาวรัญชนา กลางสวัสดิ์ บ้านป่าสัก วังชิ้น แพร่ ยังไม่ยืนยัน
259 นางรัญชนา สมยาราช บ้านดอยฮาง เมือง เชียงราย ยืนยันแล้ว
260 นางรัตนา ดีน้อย บ้านปางอ้อย แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
261 นางสาวรัตนา ปินตาศรี เทศบาลเมืองลำพูน เมือง ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
262 นางราตรี สุดสม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ พบพระ ตาก ยังไม่ยืนยัน
263 นางสาวรำพรวน จุลวงษ์ ร้องอ้อ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
264 นางรำพึง เป็งจันทร์ บ้านดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
265 นางรุ่งทิวา สอนทะ บ้านสาลีก เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
266 นางรุ่งทิวา ไชยวรรณ์ บ้านน้ำโท้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
267 นางสาวรุ่งนภา คำแพง เทศบาลตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ยืนยันแล้ว
268 นางสาวรุ่งนภา แก้วกองมา บ้านดอยหล่อ ไชยปราการ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
269 นางรุ่งรัตน์ โพธิ์ทอง บ้านโฮ่ง แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
270 นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่ บ้านผาบ่อง แม่ลาว กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
271 นางรุ่งอำไพ สุเมธาลังการ บ้านโฮ่ง แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
272 นางฤทัย วางโต บ้านวังใหม่ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
273 นางละออ นันตา บ้านทุ่งพัฒนา ดอกคำใต้ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
274 นางลักษิกา ปุ๊ดพรม ในวัดลัฏฐิวัน ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
275 นางลัดดา จิโนคำ บ้านไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
276 นางสาวลัดดา ปัญญาเหล็ก บ้านท่งโป่ง ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
277 นางลัดดาวัลย์ โลมอย บ้านสองแควบน วังชิ้น แพร่ ยืนยันแล้ว
278 นางลำดวน กลิ่นซ้อน ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
279 นางลำดวน อินต๊ะเพ็ชร บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุข น่าน ยืนยันแล้ว
280 นางลำดวน อินทร์ชัย ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
281 นางลำดวน อินทร์ชัย ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
282 นางลำเภา ทองงาม บ้านหนองซาง เถิน ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
283 นางวงเดือน สมแก้ว ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
284 นางสาววชิราภรณ์ คำดำริห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
285 นางสาววชิราภรณ์ ภูมี เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
286 นางวนิดา ปิงชัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
287 นางวนิดา พรมเสน ในวัดลัฏฐิวัน ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
288 นางวนิดา สุทธะ เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยืนยันแล้ว
289 นางสาววรณัน กืตตะวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ดอกคำใต้ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
290 นางวรรณภา รุ่งเรือง บ้านดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
291 นางวรรณา กองพรม บ้านอาฮาม-สบยาว ท่าวังผา น่าน ยังไม่ยืนยัน
292 นางวรรณา พลเมฆ บ้านทับหมาก เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
293 นางสาววรรณา เพ็ญศรี บ้านทุ่งฟ้าบด วันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
294 นางวราพร กุณะแสงคำ บ้านห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
295 นางวราภรณ์ จิณไชย บ้านอาฮาม-สบยาว ท่าวังผา น่าน ยืนยันแล้ว
296 นางสาววราภรณ์ ตังแก ก่อนเกณ์ในวัดแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
297 นางสาววลาลัย กาวิโท บ้านล้องอ้อ ฝาง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
298 นางสาววัชรินทร์ สุริโย เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
299 นางวัชโรทัย โอดเทิง บ้านแม่กระต๋อม วังชิ้น แพร่ ยืนยันแล้ว
300 นางวันนา ก่ายกอง บ้านฮ้าง วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
301 นางสาววันวิสา แก้ววิรัตน์ บ้านป่าตันกุมเมือง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
302 นางสาววันเดือน แสนบุญยืน เทศบาลตำบลป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย ยืนยันแล้ว
303 นางสาววันเพ็ญ ตะมาแก้ว บ้านป่าตึงทันใจ พาน เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
304 นางวัลยา เพิ่มพูล เทศบาลตำบลบ้านสวน เมือง สุโขทัย ยืนยันแล้ว
305 นางวัลลภา สุนันต๊ะ วัดปทุมสราราม (หนองบัว) ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
306 นางวัลลภา แก้วโขง ศพด.ทุ่งยาว เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
307 นางวาสนา สมณาสัก บ้านสันคะยอม เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
308 นายวิทวัฒน์ ตาจุมปา เทศบาลเมืองลำพูน เมือง ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
309 นางสาววิภารัตน์ กำมะหยี่ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ยังไม่ยืนยัน
310 นางวิภาวี แก้วคำดี - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
311 นางวิรตา อินจันทน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ ยืนยันแล้ว
312 นางวิลัยพร พิงคะสัน บ้านสันคะยอม เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
313 นางวิลาภร จันทร์สวาสดิ์ บ้านสบยาว ภูเพียง น่าน ยืนยันแล้ว
314 นางวิลาวัณย์ เมโรนิต - เมือง พิษณุโลก ยังไม่ยืนยัน
315 นางวิไล คุณยศยิ่ง วัดสันต้นม่วงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
316 นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์ บ้านบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
317 นางวิไลรัตน์ อภัยรุณ บ้านเมืองจัง ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
318 นางวิไลวรรณ ธนูสาร บ้านหนองใหม่ สันติสุข น่าน ยังไม่ยืนยัน
319 นางสาววิไลวรรณ ฟุ้งศักดิ์ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม(อนุบาลทุ่งต้อมพัฒนา) สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
320 นางสาววิไลวรรณ อสิพงษ์ อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
321 นางวีณารัตน์ สุภา เทศบาลตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
322 นางสาววีรยา โท๊ะลาบุตร บ้านทุ่งโค้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
323 นางสาวศริญญา คำมาก บ้านฟ่อน เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
324 นางศรีทร จันติมา บ้านแม่สะลาบ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
325 นางศรีทอน วางท่า บ้านป่าสัก วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
326 นางศรีวร ทานะ บ้านท่าต้นกวาว สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
327 นางศรีไพร สานอูป บ้านหนองยาว หมู่ 11 ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
328 นางศรีไพร สามจ้อย บ้านแม่สะลัก แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
329 นางสาวศศิธร ยศแก้วอุด ศพด.อบต. บ้านค่า เมือง ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
330 นางศศิธร เมินมุง ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
331 นางสาวศิริขวัญ กวางสนุก บ้านกวางใหม่ถาวร สูงเม่น แพร่ ยืนยันแล้ว
332 นางสาวศิริภัทร พวยฟุ้ง เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
333 นางศิริลักษณ์ พักดี ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
334 นางสาวศิริวรรณ สังยะ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
335 นางสาวศิริวรรณ อยู่ศรี เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
336 นางสาวศิริวรรณ เกศลา บ้านห้วยไผ่ ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
337 นางสาวสกาวเดือน ปันทะวงค์ เทศบาลตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ยืนยันแล้ว
338 นางสงกรานต์ ไชยวรรณ บ้านไร่สีสุก หมู่ 9 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
339 นางสาวสนธยา ยอดเมืองมา บ้านกล้วยหลวง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
340 นางสมควร เป็งแสนฟู บ้านทับหมาก เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
341 นางสมพร ประเสริฐสุข บ้านทับหมาก เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
342 นางสมศรี คำแพง ต้นแบบ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
343 นางสาวสรินยา ตั๋นเขียว เทศบาลตำบลท่าข้าม ออด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
344 นางสร้อยเพชร วิทยาวงศ์กุล อบต.แม่อิง ภูกามยาว พะเยา ยืนยันแล้ว
345 นางสาวสังวาลย์ เมืองใจ วัดร้องอ้อ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
346 นางสายฝน คำก้อน บ้านน้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
347 นางสายพิณ พงษ์กลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
348 นางสายรุ้ง ขันถิน หนองเงือก ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
349 นางสาวสายใจ ขันติกุล บ้านป่าหวาย เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
350 นางสาวสาระพี เจริญคำ บ้านห้วยผึ้ง ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
351 นางสาลินี สายยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง เวียงสา น่าน ยังไม่ยืนยัน
352 นางสาวิตรี คำมอญ บ้านแม่เมืองน้อยใน แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
353 นางสาวสิริพร ชุมภูเทพ เทศบาลตำบลแม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ยืนยันแล้ว
354 นางสาวสุกัญญา จิณะปัน เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
355 นางสุกัญญา สามเจริญ เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
356 นางสาวสุกัลยา อินทรส ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
357 นางสาวสุธิดา กัลยาณวุฒิ ชุมชนวัดท่าเดื่อ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
358 นางสุนี จิตแหลม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
359 นางสาวสุนีย์ รินแก้ว ในวัดลัฏฐิวัน ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
360 นางสุปราณี ธรรมใจกูล บ้านบ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
361 นางสาวสุพรรณ อยู่คง บ้านกุญชรนิมิต สูงเม่น แพร่ ยืนยันแล้ว
362 นางสุพรรณพิมพ์ ใจยะเสส บ้านสันป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
363 นางสุพรรณี ขันติ บ้านนาหนองใหญ่ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
364 นางสุพรรณี คชสารทอง บ้านเขาธรรมบท ไพศาลี นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว
365 นางสุพัตรา ขัติยะ บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
366 นางสุพัตรา ใจยาสาร - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
367 นางสาวสุพิชญา คำหน้อย ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
368 นางสุภาพร จันสุริยา บ้านป่าตาน เถิน ลำปาง ยืนยันแล้ว
369 นางสาวสุภาภรณ์ ผิวศรี เทศบาลตำบลบ้านสวน เมือง สุโขทัย ยืนยันแล้ว
370 นางสาวสุภาภรณ์ พัฒนา บ้านไผ่งาม เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
371 นางสาวสุภาภรณ์ ลี้โชติรส วัดศรีอุ่นเมืองสาขาห้วยนำฮาก เชียงดาว เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
372 นางสุมนัส มณฑาทอง บ้านโพธิ์ศรี ไพศาลี นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว
373 นางสุมาณี วงค์ชมภู บ้านบ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
374 นางสุมาลี ภักดีโต บ้านยางตะพาย วชิรบารมี พิจิตร ยังไม่ยืนยัน
375 นางสาวสุมิตร เคลือญาติ วัดหมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
376 นางสาวสุรีย์พิชญ์ ศรีเรือน ต้นแบบ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
377 นางสุวรรณี ดีมั่น - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
378 นางสาวหนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว บ้านสันเจริญ แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
379 นางหล้า เล่ห์รักษ์ บ้านป่าแหน่ง วังเหนือ กระบี่ ยืนยันแล้ว
380 นางอนงค์ จันทะแสน บ้านท่าหลุกสันทราย เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
381 นางอนงค์ ประเสริฐลาภ บ้านแพะ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
382 นางอนงค์ สายศิริ บ้ามใหม่สามัคคี เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
383 นางอนงค์พร นที หมอกเปา แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
384 นางอนุวรรณ์ ถาคำ บ้านป่ากั้ง ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
385 นางอนุวรรณ์ ถาคำ บ้านป่ากั้ง ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยังไม่ยืนยัน
386 นางอนุสรา เงินยวง บ้านทุ่งกง อ.วังเจ้า ตาก ยืนยันแล้ว
387 นางสาวอภิญญา หมู่เกรียง บ้านทุ่งปี้ วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
388 นางอมรรัตน์ ไชยสลี บ้านหนองม่วง ท่าวังผา น่าน ยืนยันแล้ว
389 นางอมรา สักเส็ด บ้านหนองบัว ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
390 นางอรชีรา อาศนะ เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
391 นางอรทัย กิติฐานะ เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
392 นางสาวอรทัย จันจาเร บ้านแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
393 นางสาวอรพรรณ กันธิมา บ้านท่าหลวง เถิน ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
394 นางสาวอรพรรณ ศรีพรล้ำเลิศ ห้วยหมากหนุน แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
395 นางอรพิน ทรายสมุทร บ้านขามแดง ห้างฉัตร ลำปาง ยืนยันแล้ว
396 นางอรพิน อุแสง บ้านสันเจริญ แม่อาย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
397 นางอรรฆพร ครองราช บ้านน้ำโท้ง เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
398 นางอรวรรณ มานะงาน วัดจอมคีรี เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
399 นางอรวรรณ เครือใหม่ - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
400 นางสาวอรวรรณ เรือนประเสริฐ บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
401 นางสาวอรอนงค์ เลิศอนันต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง สารภี กระบี่ ยืนยันแล้ว
402 นางอริยภรณ์ ศฺริขันธ์ เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
403 นางสาวอริศรา คำใบ ห้วยจันสี แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
404 นางอริสรา วงค์เขื่อน เทศบาลตำบลปง ปง พะเยา ยืนยันแล้ว
405 นางสาวอังคณา ทองคำ บ้านฮ่องห้าหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
406 นางสาวอังคณา อุตะมา อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
407 นางสาวอังคณา เรืองศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
408 นางอัจฉรา ยศนันท์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ยังไม่ยืนยัน
409 นางสาวอัจฉราพร วิชา บ้านวังมน วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
410 นางอัจฉรียา คุณสิทธิ์ เมืองหลวง ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
411 นางอัฉรา แสนสองแคว บ้านมงคลชัย ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
412 นางอัญชนา กลิ่นหอม บ้านปี้ เชียงคํา พะเยา ยืนยันแล้ว
413 นางสาวอัญชลี ปัญญามี เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
414 นางอัมพร กิ่งแสง บ้านนาหนองใหญ่ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
415 นางอัมพร บุญมาลัย หนองเงือก ป่าซาง ลำพูน ยืนยันแล้ว
416 นางอัมพร ยาเมฆ วัดศรีปันต้น ดอกคำใต้ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
417 นางอัศนีย์พร จันใจวงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ ยืนยันแล้ว
418 นางอาจิน ทองอินทร์ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
419 นางอานงค์ ยะยวง บ้านสองแควบน วังชิ้น แพร่ ยังไม่ยืนยัน
420 นางอารี ชัยวินิจ วัดเจดีย์ เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
421 นางอารีย์ อานุ ตำบลเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
422 นางอารีลักษณ์ มุงเมือง เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
423 นางสาวอารีวรรณ์ ธรรมสุน เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
424 นางอำพร จันทร์ก้อน ศูนย์เทศบาลเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
425 นางอำพร ศิริ บ้านใหม่ปางเติม แม่วาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
426 นางอำพร อุนจะนำ วัดดอยแดน บ้านโฮ่ง ลำพูน ยืนยันแล้ว
427 นางอำพร เรืองคุ้ม เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เมือง กำแพงเพชร ยังไม่ยืนยัน
428 นางอำพรรณ ยามเลย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
429 นางอำภาพร จิตเรือน บ้านแม่เฮียว วังเหนือ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
430 นางอำมร ชูรัตน์ บ้านหนองนก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
431 นางสาวอำไพ จอมธง บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
432 นางอำไพ จันทกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
433 นางอำไพ จันทร์ทิพย์ บ้านหนองซิว เมืองลำพูน ลำพูน ยืนยันแล้ว
434 นางอุณาอร จินตนะ บ้านดอนโพ พิชัย อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
435 นางอุรา เขียวตั๋น บ้านแม่งอนกลาง ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
436 นางอ้อมใจ อินพรม บ้านหาดผาขน ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
437 นางเครือวัลย์ ไชยวงค์ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
438 นางเจริญ พิใจ บ้านงอมสัก ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยังไม่ยืนยัน
439 นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว
440 นางเฉลียว เจริญคำ บ้านห้วยผึ้ง ท่าปลา อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
441 นางเดือน สมดี บ้านปางเจริญศึกษา ดอกคำใต้ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
442 นางสาวเธียรสุดา วงศ์ศรี บ้านแม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
443 นางสาวเนาวรัตน์ โสภา เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
444 นางเบญจมาศ ม้าเจริญตระกูล เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมือง ลำพูน ยืนยันแล้ว
445 นางสาวเบญจวรรณ มีคำเหลือง บ้านห้วยป้าย วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
446 นางสาวเบญญาภา ไทยเครือ เทศบาลตำบลวังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน ยืนยันแล้ว
447 นางสาวเพลินพิศ ศรีจุ้ยซ้าย บ้านทุ่งกง อ.วังเจ้า ตาก ยืนยันแล้ว
448 นางเพ็ญ อุ่นเจริญ บ้านเมืองจัง ภูเพียง น่าน ยังไม่ยืนยัน
449 นางสาวเพ็ญนภา เวสยา เทศบาลเมืองลำพูน เมือง ลำพูน ยังไม่ยืนยัน
450 นางสาวเพ็ญรัศมี สอนครบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
451 นางเพ็ญศรี เจือจาน บ้านปิน เชียงม่วน พะเยา ยังไม่ยืนยัน
452 นางสาวเยาวดี คู่ควร เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
453 นางเยาวลักษณ์ กองสถาน บ้านสบคาบ เชียงดาว เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
454 นางเรณุ โดนันท์ อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
455 นางเรณู มาละวัง บ้านส้าน เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
456 นางเรนุกา กันใจแก้ว บ้านไผ่งาม เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
457 นางเรียม นันทจันทร์ บ้านแม่งอนกลาง ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
458 นางเร็ว แก้วคำมูล แม่สาว แมอาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
459 นางเสาร์มณี สายสืบ วัดศรีดอนมูล ดอกคำใต้ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
460 นางเสาวรีย์ เมืองใจ ศรีบุญเรือง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
461 นางเสาวลักษณ์ สายคำน้อย บ้านหัวทุ่ง แม่สรวย เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
462 นางเหรียญทอง สุริยะคำ บ้านหนองบัวหลวง แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
463 นางเหรียญทอง สุริยะคำ บ้านหนองบัวหลวง แม่แตง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
464 นางเอื้อง มอยคำตื้อ เทศบาลตำบลท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
465 นางสาวแก้วลูน โสวะนา เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
466 นางแดง นิจการณ์ ตำบลแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
467 นางแต้ว พุทธวงศ์ บ้านทุ่งแพม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
468 นางแพร กุลพรม บ้านป่าแหน่ง วังเหนือ ลำปาง ยืนยันแล้ว
469 นางสาวแรงรุ่ง แสงกาศ บ้านฮ่องห้าหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
470 นางแววทวัณ พรมรักษา บ้านผาเวียง เวียงสา น่าน ยืนยันแล้ว
471 นางแสงหล้า แดงจ่าม เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
472 นางสาวแสงเดือน การกิจ เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลก สุโขทัย ยืนยันแล้ว
473 นางแสงเดือน ทาราช บ้านหนองเต่า ฝาง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
474 นางแสงเทียน ปัญญาทอง บ้านนาตุ้ม ลอง แพร่ ยังไม่ยืนยัน
475 นายโรจน์ฤทธิ์ โชครวย - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
476 นางโศรดาวรรณ คำพินิจ ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว
477 นางสาวโสน อินทรำพันธุ์ - เมือง ลำปาง ยืนยันแล้ว
478 นางโสภี สัมมนากิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
479 นางไสว สมชม บ้านโคกสะอาด เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน