ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
“สานฝันให้เป็นจริง” Make the dream come true

รุ่นที่ 8 (ห้องแรก) จังหวัดอุดรธานี
โรงแรมนภาลัย 572 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1
24 ก.ย. - 25 ก.ย. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางสาว จุฑาทิพย์ หล้าบ้านโพน - ชุมแพ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
2 นางสาวกชพร แสนสุริวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธารามบ้านนาคอย วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
3 นางกนกกาญจน์ จันทรเสนา ศพด. บ้านห้วยวังโตน เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
4 นางกนกวรรณ สายแสง วัดธาตุโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
5 นางกรรณิกา แก้วอินทร์ตา บ้านดอนแดง บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
6 นางกวินตรา สุทธิแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
7 นางกัญญารัตน์ แก้วกลม บ้านนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
8 นางสาวกัลยกร หมั่นตรง บ้านดอนม่วง สิรินธร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
9 นางกัลยา พานโฮม บ้านห้วยหีบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
10 นางกาญจนา สุริยานนท์ บ้านบ่อน้อย เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
11 นางกิ่งแก้ว ซาตัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
12 นางสาวกุลวดี วรสาร วัดอัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
13 นางสาวขนิษฐา ต้นพนม อบต.หนองงิ้ว วังสะพุง เลย ยืนยันแล้ว
14 นางสาวขนิษฐา อันทะปัญญา บ้านโนนเรียง เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
15 นางขวัญตา ปินะสา วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
16 นางขวัญประภา คำถา วัดนารีศรีบัวบาน ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
17 นางขันทอง สามารถ วัดพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
18 นางสาวคนึงนิตย์ ดวงเทียน วัดศรีชมชื่น บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
19 นางครองสวัสดิ์ วรติยะ บ้านดอนกกโพธิ์ เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
20 นางสาวคำพันธ์ สุขสวาท วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
21 นางสาวจงจิตร เชิญชม ธาตูโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
22 นางสาวจริยา สีดามาต อบต.หนองงิ้ว วังสะพุง เลย ยังไม่ยืนยัน
23 นางจรูญรัตน์ สีสนั่น บ้านก้านเหลืองหนองแวง แวงน้อย ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
24 นางจอมขวัญ ไชยประการ วัดจอมแจ้ง ท่าอุเทน นครพนม ยืนยันแล้ว
25 นางจันทรศรี สาวิสัย บ้านต่างแคน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
26 นางสาวจันทร์หอม อยู่บัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
27 นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะมาตร์ บ้านโคกกลาง กระนวน ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
28 นางจันทร์เพ็ญ บุญเจริญ บ้านทุ่งแร่ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
29 นางสาวจันทร์เพ็ญ อินทเกษ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
30 นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์ศรี วัดธาตุโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
31 นางจารุณีย์ คงปราณ๊ วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
32 นางสาวจำเนียร คำสวนจิก วัดศิริวัฒนา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
33 นางจินตนา ชัยมุงคุณ วัดศรีเฉลียวนภาลัย นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
34 นางจินตนา ชำนาญ วัดแสงนิมิตร น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
35 นางสาวจินตหลา มีบุญ ท่าสะอาด นาด้วง เลย ยังไม่ยืนยัน
36 นางจิราภรณ์ พันธ์คลัง วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
37 นางจิราภรณ์ อุสุภราช บ้านหัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
38 นางสาวจิราวรรณ รามะโคตร เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
39 นางจีระนันท์ แสนคำ บ้านนางาม เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
40 นางจุไรรัตน์ คำโส บ้านก้านเหลืองหนองแวง แวงน้อย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
41 นางสาวจูมจี บุญชาติ วัดโนนแดง มัญจาคีรี ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
42 นางฉวีวรรณ ศรีอาภรณ์ บ้านแพง จังหาร ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
43 นางชญาณี พรมเสน วัดสุคันธาวาส บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
44 นางชลิดา ห่อเพ็ชร เทศบาลตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
45 นางชวนจิตร นงคะวาส วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
46 นางสาวชะบาไพร เสนางคะบุตร วัดทุ่งสว่าง บ้านยางซอง เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
47 นางชัยชนะ ศิริรักษ์ บ้านประชานาดอกไม้ บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
48 นายชัยสิทธิ์ คำภู วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
49 นางสาวณฐอร สาศรีรัตน็ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
50 นางณัชชา รอดสม วัดสว่างอารมณ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
51 นางสาวณัฐชา สุวรรณสน ศพด.วัดไร่สวรรค์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
52 นางสาวณัฐชานิษฐ์ ทองตีด บ้านดงบัง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
53 นางณัฐฐฐาฐณี มาฤทธิ์ บ้านนามน โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
54 นางสาวณัฐณิชา โสปัสสา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
55 นางณัฐธิดา พันธะชัย วัดสุวรรณเขต บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
56 นางสาวณัฐธิดา แดงสวาจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม เมือง หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
57 นางณัฐิชา นามลา บ้านหนองโน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
58 นางดวงจันทร์ ตาลอำไพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
59 นางสาวดวงจันทร์ พัฒทอง บ้านบุ้งแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
60 นางดวงใจ มงคลสวัสดิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม เมือง หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
61 นางสาวดอกไม้ อินทรพิมพ์ วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรื่อง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
62 นางดารา สุวอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
63 นางสาวดารารัตน์ พงษ์พานิช บ้านจาร บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
64 นางสาวดาราลักษณ์ สารทรัพย์ วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
65 นางดาราวรรณ อินทรสงเคราะห์ บ้านดงหนองโพธิ์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
66 นางดารุณี เทพพรม บ้านบ่อน้อย เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
67 นางดาวใจ สาริศรี บ้านตลิ่งชัน-สร้งแก้ว สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
68 นางตุ๊กตา นาเจริญ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
69 นางทองคำ ระหา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อเขียว บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
70 นางทองจันทร์ ภูโอบ บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
71 นางทองล้วน ขันธะจันทร์ บ้านคำบอน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
72 นางทองใส บุสดี บ้านบ่อน้อย เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
73 นางทองใหม่ ธรรมเจริญ ศพด.วัดบุญญานุสิทธิ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
74 นางสาวทัศนียา กองภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อบจ.นภ. เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
75 นางทัศนีย์ เวียงนนท์ บ้านหนองตาไก้ เมือง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
76 นางทัศวรรณ์ ชัยเจริญ บ้านหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
77 นางสาวทิพย์วรรณ ไชยนาน วัดศรีสวาท ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
78 นางสาวทิพย์วัลย์ นาคพงษ์ พันทะคีรี ธาตุพนม นครพนม ยืนยันแล้ว
79 นางทิวาสวรรค์ บุญสิทธิ์ บ้านสูงแคน เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
80 นางสาวธนพร ศรีพนา บ้านท่าบ่อยาง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
81 นางสาวธนาพร ภักดีพันดอน เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
82 นางธัญชนก สุดี บ้านดงหนองโพธิ์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
83 นางสาวธัญญพักตร์ สีแสด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี บ้านดุง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
84 นางสาวธัญญา สารสุข เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
85 นางธัญรัตน์ เพชรกอง บ้านหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
86 นางธิดา สงวนศรี บ้านไพล ปราสาท สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
87 นางนงลักษณ์ มณฑา บ้านดอนปอ-โนนอุดมพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
88 นางสาวนงเยา กองลี วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
89 นางสาวนนทรียา คำภากุล วัดอุทธการาม น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
90 นางนพรัตน์ โสภากุล เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
91 นางนฤมล ลำพองพวง วัดเวฬุวัน บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
92 นางสาวนฤมล สมบูรณ์ ศพด.วัดโพธิืชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
93 นางนลินี ธรรมวัตร บ้านท่าตูม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
94 นางนวลจันทร์ สุจันศรี ใหม่โนนสะอาด ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
95 นางสาวนัชชา คนรู้ บ้านแม่นนท์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
96 นางนันทนา พุทธสกุล เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
97 นางนันทิพร หอมดวง วัดศิริมงคล เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
98 นางนางฉลวย เข็มลา บ้านโนนยาง ผาขาว เลย ยืนยันแล้ว
99 นางนางนงนุช ลาสนธิ บ้านทุ่งทอง น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
100 นางนางนุชลิตา อดทน วัดแสงนิมิตร น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
101 นางนางอ่อนสี แสงตาว เทศบาลเมืองเมืองพล พล ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
102 นางสาวนารีรัตน์ ศรีจันทรา บ้านหนองหลอด เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
103 นางสาวนาลิด ยอดตะพงษ์ บ้านโนนสวาง วังสามหมอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
104 นางนิจทา เที่ยงตรงจิตร บ้านบุ้งแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
105 นางนิจพร พูลศิริ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
106 นางนิตดา เสนาคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธารามบ้านนาคอย วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
107 นางสาวนิตยา ดวงคำ บ้านดอนม่วง สิรินธร เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
108 นางนิตยา สุริยเดช วััดศรีจันทราราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
109 นางนิตยา ไกรษร บ้านสร้างแป้น เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
110 นางนิตยา ไชยเลี้ยว โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
111 นางนิภา ผาอำนาจ วัดสระธาตุ เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
112 นางสาวนิภาพร ป้องคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
113 นางสาวนิภาพร หมื่นหาวงศ์ บ้านกุดอี่เฒ่า ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
114 นางสาวนิภาภรณ์ ทาสีดำ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
115 นางสาวนิภาภรณ์ นาคีไฟ บ้านป่อง เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
116 นางสาวนิรมล ปราบพาล วัดศิริวัฒนา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
117 นางสาวนิศานาถ สนุเสริม วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
118 นางน้ำผึ้ง ชัยศรีจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
119 นางสาวน้ำฝน ช่วยนา บ้านก้านเหลืองหนองแวง แวงน้อย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
120 นางบังอร สรวงศิริ บ้านกุดอี่เฒ่า ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
121 นางบังอร สีดาห้าว บ้านทุ่งแร่ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
122 นางบัวเงิน กุลาดี บ้านดงเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
123 นางสาวบานเย็น คำสุขดี บ้านหนองแวง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
124 นางบานเย็น จันทะวงษา บ้านหนองท่ม-คำเจริญ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
125 นางบุญธรรม จัญรัญ ศพด.วัดไร่สวรรค์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
126 นางบุญลักษณ์ พันธ์ฆ้อง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
127 นางบุญส่ง วิทยาอนุกูล บ้านสังคม ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
128 นางบุปผา รุจีรเวทย์ บ้านหนองนาเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
129 นางบุษกร สีเบาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิทธิการาม หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
130 นางสาวบุษบา เจริญรัมย์ บ้านชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
131 นางปทุมทิพย์ สิมสะกะ บ้านหนองแข้ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
132 นางปพิชญา นันทกุล วัดแสงนิมิตร น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
133 นางปภัสสร สายมนตรี หนองช่างตาย ประทาย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
134 นางปภาดา ลาชเลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เมือง หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
135 นางประคอง คำนาดี บ้านตลิ่งชัน-สร้งแก้ว สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
136 นางประดับ พิมดี ท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
137 นางสาวประทุมมา มีศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
138 นางประภัทสร สุวรรณพรหม ศพด.วัดบุญญานุสิทธิ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
139 นางประภัสสร สีลม ท่ามะเดื่อ น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
140 นางสาวประภาพรรณ์ เหมะชัย โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
141 นางประยงค์ คุณมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
142 นางประสงค์ พุ่มขุน บ้านโคกสว่าง ท่าอุเทน นครพนม ยืนยันแล้ว
143 นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์ วัดสระธาตุ เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
144 นางประไพพรรณ สังข์เงิน เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เมือง ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
145 นางสาวปรีญา แก้วกาหลง โรงเรียเทศบาลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
146 นางปรียา พลมีเดช บ้านใหม่ศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
147 นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี บ้านหนองไผ่ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
148 นางสาวปรียาฤทัย ไชยเชาว์ณรงค์ บ้านคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
149 นางสาวปวรรณรัตน์ จุตตะโน วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
150 นางปัญหา เทือกขันตี บ้านดงขวาง นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
151 นางสาวปัทมา รัตนะอาษา บ้านเจริญไพศาล บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
152 นางสาวปาริชาติ เงินขาว บ้านโคกกลาง กระนวน ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
153 นางสาวปาลิชาติ ทัพธานี บ้านดงบัง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
154 นางปิ่นมณี หน่อจันทร์ บ้านเจริญไพศาล บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
155 นางสาวปุณฑริก โสวะภัณฑ์ วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
156 นางผณินทร พลบูรณ์ วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
157 นางผอบทอง พูลภาพ ศพด.วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
158 นางผ่องศรี ทัศพจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
159 นางผ่องศรี นิยมธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
160 นางผ่องศรี นิยมธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
161 นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
162 นางพนิตพร บุญจวบ บ้านดอนม่วง สิรินธร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
163 นางพยุง หนูท้าว วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
164 นางพรชิตา ชุมพล วัดศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
165 นางพรทิพย์ ด่านอุดร วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
166 นางสาวพรทิพย์ บงบุตร บ้านนาข่าท่า ท่าอุเทน นครพนม ยืนยันแล้ว
167 นางพรทิพย์ พรรณา วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
168 นางพรทิพา นันทัยทวีกุล วัดโพธิ์ศรีวราราม อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
169 นางพรนภา ทองโคตร เทศบาลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
170 นางพรพรรณ์ วงศ์สุวรรณ วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรื่อง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
171 นางพรรณทิพา นาใจดี เทศบาลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
172 นางสาวพรรณี นันทะเสนา บ้านดงยาง บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
173 นางสาวพรรณี อ่อนสา บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
174 นางพรสวรรคฺ์ จันทร์ทองทิพย์ ใหม่โนนสะอาด ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
175 นางพรสวรรค์ ชินวงศ์ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
176 นางพฤกพันธ์ โลนุช ศพด.วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
177 นางพะเยาว์ คณาจันทร์ วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
178 นางพัชราภรณ์ สีชมภู วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
179 นางพัชราภรณ์ เสียวเสียว บ้านนำเที่ยง สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
180 นางสาวพัชรินทร์ แสนจันทร์ สีชมพูศึกษา สีชมพู ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
181 นางพัชรีวรรณ วิชาการ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
182 นางพัฒนา ภาษาพรม บ้านดอนแดง บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
183 นางพิกุล ศิลาโท บ้านท่าตูม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
184 นางพิกุลรัตน์ ประทีปเมือง วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
185 นางพิศมัย สืบเลย สีชมพูศึกษา สีชมพู ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
186 นางสาวพิสมัย เคนอินทร์ บ้านกุดกระสู้ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
187 นางสาวพิไรรัตน์ ถาวะโร วัดสุคันธาวาส บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
188 นางพิไลศรี ค่าภูเขียว บ้านนาทับควาย อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
189 นางพูนศรี ศรีบุญเรือง ศพด.วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
190 นางภวิกา รวมธรรม บ้านแม่นนท์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
191 นางภักดิ์ภรณ์ สมาคม วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
192 นางภัทรียา อินทรสิทธิ์ บ้านประชานาดอกไม้ บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
193 นางภาวินี ไกรยราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
194 นางสาวภิรมย์ญา พาลีวงษ์ บ้านจำปา เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
195 นางมณฑา โสภาศรี วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
196 นางสาวมณธิรา บุติพันคา บ้านโนนเรียง เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
197 นางมณี โพนแพงพา วัดอิสาณ ส. น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
198 นางสาวมณีรัตน์ คำคุณเมือง วัดศรีจันทราราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
199 นางมนฤดี ฉัตรทอง บ้านนาทวี บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
200 นางมะลิวัลย์ ปานเนาว์ บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรี ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
201 นางมะลิสด สร้อยชมภู วัดศรีสมบูรณ์ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
202 นางมะลิสา ไต่ครบุรี บ้านทุ่งแร่ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
203 นายมีชัย ทิศสีราษฏร์ วัดสระธาตุ เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
204 นางมุกดา จันทะยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
205 นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
206 นางสาวมโนชา แข็งแรงดี บ้านหนองน้ำเค็ม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
207 นางยุพาพรรณ วรรณราม วัดสมประสงค์ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
208 นางสาวยุภา พลอามาตร บ้านโนนนาโพธิ์ น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
209 นางยุภาวดี ดวงกำชนะชัย วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
210 นางสาวยุวดี แก้วปัด บ้านโนนอุดม สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
211 นางสาวรสรินทร์ ตลับเงิน บ้านนำพุหินลาด คอนสาร ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
212 นางระวิพิม วาโยบุตร เทศบาลตำบลหนองเรือ๑ หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
213 นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียงเกษ บ้านหนองไผ่ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
214 นางรัชดาพร มุงคุณคำชาว ศพด.วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
215 นางสาวรัชนี จำปาศักดิ์ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
216 นางรัตนมน ศรีราวรรณ ศพด.วัดไร่สวรรค์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
217 นายรันตรี เกิดเพชร วัดธาตุโพนเสมา กู้แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
218 นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม - สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
219 นางราตรี มงคลสวัสดิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
220 นางราตี ปานิเสน บ้านเชือก เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
221 นางสาวรินรดา คำทองเขียว ทต.ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
222 นางสาวรีราวดี วิศาตร์ บ้านน้อยนาคำ เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
223 นางสาวรุจิรา วรบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
224 นางรุ่งทิพย์ ธาตุวิสัย อบต.ค่ายบกหวาน(นาฮี) เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
225 นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ บ้านหนองนาเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
226 นางสาวรุ่งฤดี คำพะคุณ ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านค้อเขียว บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
227 นางละคร ชาวดร บ้านโนนนาโพธิ์ น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
228 นางลักษมณ ปาสามะโน บ้านถ้ำกลองเพล เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
229 นางสาวลัดดา จำปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา น้ำยืน อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
230 นางลัดดาวัลย์ เบ็นมงคล โร่สวรรค์ นองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
231 นางลำดวน คูณหาร วัดสระธาตุ เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
232 นางลำใย ค้ำชู ศพด.วัดบุญญานุสิทธิ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
233 นางวงเดือน ราชฤทธิ์ วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรื่อง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
234 นางวนัญญา จิตจานุรัก ตำบลท่าสะอาด นาด้วง เลย ยังไม่ยืนยัน
235 นางวนิดา ประบุญเรือง บ้านทุ่งกุลาพัฒนา นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
236 นางวนิดา เทพวงศ์ โคกเพ็ด - หนองไม้ตาย ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
237 นางวนิดา แก้วภักดี วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
238 นางวรรณภา ทองกาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดชาด วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
239 นางสาววราภรณ์ จันทรานนท์ บ้านจาร บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
240 นางวราภรณ์ นันตเวช บ้านคานหักโนนใหญ่ เมือง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
241 นางสาววลัยรัตน์ อินทนู ธาตูโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
242 นางสาววัชรา สัมมุตถี วัดสระธาตุ เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
243 นางวัชรินทร์ ด้วงกลาง วัดศรีจันทราราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
244 นางวันดี ดวงกุลษา บ้านคำยาง บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
245 นางสาววาทินี บัวสีดำ บ้านโนนสวรรค์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
246 นางสาววาทินี สรวงศิริ วัดอัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
247 นางวาสนา พลซา วัดศรีจันทราราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
248 นางวาสนา มุ่งรวมกลาง บ้านนาทวี บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
249 นางสาววาสนา อักษรดี บ้านดงยาง บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
250 นางวิชญาดา จันทรเสนา บ้านคำแคน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
251 นางวิยดา ศักดิ์ภู่ บ้านทุ่งทอง น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
252 นางสาววิลัยพร บุตรดี พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
253 นางวิลาสินี อริยะโคตร บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
254 นางวิสุดา ศรีจันทรา วัดธาตุมังคลาราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
255 นางวิสุทธิ์ ถือธรรม บ้านหนองนาไฮดนนสะอาด เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
256 นางวิไลภรณ์ เหล่าโก้ก อบตคำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
257 นางวิไลลักษณ์ พรมสอน บ้านอีหลุ่ง เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
258 นางวิไลวรรณ ศรีภูมั่น วัดศรึสะอาด นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
259 นางสาววิไลวรรณ ศรีสร้อยพร้าว บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
260 นางวีนัส ลำพองพวง วัดเวฬุวัน บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
261 นางศรีไพร วงคำภู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
262 นางศศลักษณ์ ไฝ่นาคำ วัดโพธิสมภาร โพนพิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
263 นางสาวศศิธร บ้านซอง เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
264 นางศิรประภา ภิรมย์ ศพด.วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
265 นางสาวศิริพร วรรณนา วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
266 นางศิริพร เพ็งผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
267 นางสาวศิริรัตน์ แพงเกตุ อบต.หนองงิ้ว วังสะพุง เลย ยังไม่ยืนยัน
268 นางสาวศิริลักษ์ ไชยศล บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
269 นางสาวศิลป์ปริยากร ว่องไว ศพด.วัดโพธิืชุม เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
270 นางศิวะพร สะพังเงิน บ้านคอนเลียบ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
271 นางสาวศุภสิตา พลาศรี วัดบุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
272 นางสงกรานต์ ก้านกิ่งคำ วัดธาตุมังคลาราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
273 นางสงกรานต์ ผิวพรรณ์ วัดอุทธการาม น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
274 นางสงวน วะชุม บ้านสีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
275 นางสาวสงวน ศรีอาษา ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
276 นางสมจิต ชานันโท วัดแจ้งสว่างนอก ชุมแพ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
277 นางสมถวิล วงษ์นอก บ้านจอมบึง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
278 นางสมบูรณ์ ชมพูแก้ว ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
279 นางสมร ศิริแว่น บ้านเหล่าตำแย เมือง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
280 นางสาวสมฤดี เข็มศรี บ้านท่าตูม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
281 นางสมศรี ลีนาลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
282 นางสมสกุล บุญไสย ส่วนการศึกษา น้ำพอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
283 นางสมหมาย หมีทอง วัดศรีบุญทันบำรุงธรรม บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
284 นางสาวสมหวัง พรมไตร บ้านนาทับควาย อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
285 นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม บ้านโนนเรียง เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
286 นางสมัย พิลาคุณ วัดใหม่เจริญธรรม ท่าลี่ เลย ยังไม่ยืนยัน
287 นางสมใจ อินธิราช บ้านพะทาย ท่าอุเทน นครพนม ยืนยันแล้ว
288 นางสาวสยุมภู บุญโสม ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองคู เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
289 นางสรินยา ภูปัญญา วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
290 นางสังวาล สายมายา พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
291 นางสังวาลย์ หน่ายคอน พุทธาราม ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
292 นางสายคำ ศรีจำปา บ้านคำยาง บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
293 นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดชาด วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
294 นางสายันต์ ศรีหาคำ บ้านจอมบึงพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
295 นางสาวสายเดือน พรมสมบัติ วัดพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
296 นางสาวสาวิตรี นามศิริ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
297 นางสาวสินใจ ทาเหล็ก บ้านดงบัง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
298 นางสาวสิริพร อินรักษา บ้านวังกระแส เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
299 นางสาวสิริมา สาวิสิทธิ์ บ้านเหล่าขาม เมือง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
300 นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิมนตรี บ้านเลิงคา จังหาร ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
301 นางสาวสุกัญญา ชลพอง บ้านดอนปอ-โนนอุดมพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
302 นางสุกัญญา บุญก้อน บ้านนายอใหญ่ เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
303 นางสาวสุขนันท์ ไชยราช บ้านไทยสมพร วังสามหมอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
304 นางสาวสุขใจ ประธรรมโย วัดสิทธิการาม หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
305 นางสุชามณี โพธิ์ตาทอง วัดสุคันธาวาส บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
306 นางสาวสุชาวดี ชัยน้อย ศพด.วัดไร่สวรรค์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
307 นางสุชีรา สุริยะ บ้านสูงแคน เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
308 นางสุดใจ สีสันต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
309 นางสาวสุธิศา จูมสวัสดิ์ บ้านโนนนาโพธิ์ น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
310 นางสุนันทา คันธนู วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
311 นางสุนันทา ภูมิเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศรีทอง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
312 นางสาวสุนิษา ผลสง่า วัดสุวรรณภูมิ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
313 นางสุนีย์ หลาบสิงห์ วัดเวฬุวัน บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
314 นายสุบิน ทานุมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
315 นางสุปรานี สีลือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
316 นางสุพรรณี ฉายสถิคย์ วัดหนองกุงพํฒนาราม พรเจริญ หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
317 นางสาวสุพัฒ บุดดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
318 นางสุพัตรา สิงห์ชู เทศบาลตำบลหนองเรือ๑ หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
319 นางสาวสุภัตรา ทรัพย์ศิริ บ้านคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
320 นางสาวสุภาพร อินทิรถ โคกเพ็ด - หนองไม้ตาย ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
321 นางสุภาลักษณ์ เผยศิริ วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
322 นางสุมาลี ธรรมโคตร วัดศรึสะอาด นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
323 นางสุมาลี มืดขุนทด บ้านหินแตก มัญจาคีรี ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
324 นางสุรัญญา มูลทา วัดวุฒิสมานชัย โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
325 นางสาวสุรีรัตน์ นามบุตร บ้านป่งไฮ เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
326 นางสาวสุรีรัตน์ อินธิราช บ้านนาข่าท่า ท่าอุเทน นครพนม ยืนยันแล้ว
327 นางสุวพร กาหลง วัดศรึสะอาด นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
328 นางสุวรรณ๊ สุระมณี บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
329 นางส้มจีน ศิริครุฑ วัดลำพระยา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
330 นางหนุงหนิง คำหงษา บ้านทุ่งกว้างพัฒนา บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
331 นางสาวหนูพร พรมสอน บ้านคำแคน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
332 นางหนูพันธ์ เขตจตุรัส วััดศรีจันทราราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
333 นางหนูเรียน ศรีบุญเรือง ศพด.วัดบุญญานุสิทธิ์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
334 นางสาวหนูแดง ปัญญา บ้านไทยเจริญ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
335 นางหยก บัวทอง บ้านคอนเลียบ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
336 นายอดิเรก ทิพวัจนา ศพด.วัดไร่สวรรค์ หนองวัวซอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
337 นางสาวอนงรักษ์ รอบรู้ บ้านนาพัง เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
338 นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรม วัดอิสาณ ส. น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
339 นางอมรรัตน์ โคตรศรี บ้านหนองแอก บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
340 นางอร อุดมรักษ์ บ้านโนนเรียง เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
341 นางอรชร เวชทองคำ เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เมือง ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
342 นางสาวอรทัย คำสว่าง บ้านยางชุม นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
343 นางสาวอรทัย จันทร์แก้ว วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
344 นางอรทัย ยลวิลาศ บ้านนาสีนวล โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
345 นางสาวอรนุช ฉิมปาน วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
346 นางอรษา ดาวรุ่งโรจน์ บ้านหนองแอก บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
347 นางสาวอรอุมา มังสา บ้านซับมงคล เทพสถิต ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
348 นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรือง บ้านกุดอี่เฒ่า ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
349 นางอรุณ ศาลา บ้านต่างแคน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
350 นางอรุณศรี ศิริประเสริฐ วัดอุทธการาม น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
351 นางสาวอรุณี นิกาพฤกษ์ เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
352 นางอลิษา อุประถา วัดวุฒิสมานชัย โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
353 นางอังคณา บุตรโคตร วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
354 นางสาวอัจฉริยพร ทิพวงศ์ เทศบาลตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
355 นางสาวอัชฌพร คำพนาง วัดวุฒิสมานชัย โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
356 นางอัษฎาภรณ์ สาพรม บ้านทุ่งห้วยทราย หนองวัวซอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
357 นางอาทิติยา เนตรมุงคุณ วัดสามัคคีชัย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
358 นางสาวอาริยา สังกุลา บ้านกุดกระสู้ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
359 นางอารี จัดแจง วัดศรีชมชื่น บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
360 นางสาวอารีย์ ยศเชียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสะอาด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
361 นางอำพร บุตรอุดม บ้านดงเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
362 นางสาวอำภา จิตกล้า วัดศรีอุดมพร เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
363 นางอุดม แก้วกงพาน บ้านดงบัง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
364 นางอุดมพร ทีปานนท์ บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
365 นางสาวอุบล พรมเลิศ บ้านน้ำปู่ น้ำโสม อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
366 นางสาวอุบลรัตน์ คงจา บ้านทุ่งแร่ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
367 นางอุบลวรรณ วิจิตรศิลป์ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
368 นางสาวอุมากร ศรีอุดร วัดวิสุทธาวาส กุดจับ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
369 นางอุมาพร อุลานันท์ วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
370 นางสาวอุไร ดุงเนย บ้านหนองแอก บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
371 นางอุไร ทองภาส บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
372 นางสาวอุไรวรรณ คำคูณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสะอาด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
373 นางเกน ตามชัยภูมิ บ้านถ้ำกลองเพล เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
374 นางสาวเกล็ดดา พินตะพาด บ้านป่าไร่ -โนนม่วง โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
375 นางเข็มทอง เข็มศรีรัตน์ บ้านเหล่าขาม เมือง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
376 นางสาวเด่นเดือน พร้อมสันเทียะ บ้านสวัสดี น้ำโสม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
377 นางเนตรนภา ทรงศรีสด บ้านไพล ปราสาท กระบี่ ยืนยันแล้ว
378 นางเนืองนิตย์ เสนสอน บ้านหนองแคน อำเภอเลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
379 นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดชาด วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
380 นางเปรมวดี บรรดาศักดิ์ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
381 นางเปรมวดี มูลสาร วัดศรีชมชื่น บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
382 นางเพ็ญนภา ธรรมเจริญ วัดอัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
383 นางเพ็ญพิศ หล่อนสิ่ว บ้านห้วยแคน โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
384 นางเยาวรัตน์ บันนามน วัดเจริญธรรม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
385 นางเยาวลักษ์ ทันอินทรอาจ บ้านหนองบ่อ นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
386 นางเสาวณีย์ บัวคำ บ้านหนองบัว มัญจาคีรี อุดรธานี ยืนยันแล้ว
387 นางเสาวณีย์ ผุยม่วง บ้านดงเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
388 นางเอมอร ฤทธิญาติ วัดสว่างอารมณ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
389 นางเอื้อมพร สอนสกุล บ้านชัยเจริญ วังสามหมอ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
390 นางแสงเดือน วาดวงษ์ บ้านหนองแวงคำ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
391 นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ บ้านหนองบังเงิน เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
392 นางโสภา ศรีวิเศษ เทศบาลตำบลหนองบัว เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
393 นางโอคำ โคตรตาแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธารามบ้านนาคอย วังยาง นครพนม ยืนยันแล้ว
394 นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว บ้านดงห้วยเปลือย บ้านม่วง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
395 นางไพวรรณ ไชยรัตน์ เทศบาล4ฉลองรัตน์ เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
396 นางไพวัลย์ ผาสิงห์ วัดป่าธรรมคุณ เฝ้าไร่ หนองคาย ยืนยันแล้ว