ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่ 3
การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท 207/1 หมู่ 5 พัทยา นาเกลือ ซอย 12 บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เบอร์โทรศัพท์ 038226070 เว็บไซท์ www.gardenseaviewresort.com
15 ส.ค. - 17 ส.ค. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล อปท. อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางกนกธร ละราคี เทศบาลตำบลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
2 นางสาวกนกนภัส น้อยทรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
3 นางกนกวรรณ มีศิริ อบต.วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
4 นางสาวกรองแก้ว จัมปาสุต องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก ยังไม่ยืนยัน
5 นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์ อบต.บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
6 นางกฤษณา ทรัพย์สุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
7 นางกฤษณา ปัญญา สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
8 นางสาวกัญญา วงศ์ศิลป์ เทศบาลตำบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
9 นางกัญญา หอมขจร อบต.ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
10 นางสาวกัญญา อยู่วิมานโต หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
11 นางกาญจนา เพชรแก้ว เทศบาลนครตรัง เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
12 นางกาญจน์จนา วงค์วังจันทร์ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
13 นางกิ่งกาญ ยืนยัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา ยังไม่ยืนยัน
14 นางกุลพิพรรณ สานเมทา อบต.แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
15 นางสาวขวัญฤดี ศรีนวลละออง บางเตย เมือง พังงา ยังไม่ยืนยัน
16 นายคงศักดิ์ ภูนี สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
17 นางคัชริญา ผจงศิลป์ เทศบาลตำบลกุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
18 นางสาวจรรยวรรธน์ คำมา เทศบาลตำบลหนองหิน หนองหิน เลย ยังไม่ยืนยัน
19 นางสาวจริยาวดี ศรีทอง เทศบาลตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
20 นางสาวจันทรัสม์ ธงภักดี สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
21 นางจันใด ศรีคำม้วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
22 นางสาวจารุวรรณ หวานพร้อม เทศบาลตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
23 นางจาฬุวรรณ พรมจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
24 นางสาวจิดาภา คันธะรัตน์ อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย ยังไม่ยืนยัน
25 นางสาวจิตติมา ฤทธิ์นรา หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
26 นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
27 นางจิติรัตน์ โนจักร อบต.ป่าสัก ภูซาง พะเยา ยังไม่ยืนยัน
28 นางจินตนา นวนสูงเนิน วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก ยังไม่ยืนยัน
29 นางจิรวรรณ แท่นขำ เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
30 นายจิรวัฒน์ ปานชาติ เทศบาลตำบลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
31 นางจิราภา แก้วทาสี อบต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
32 นางจุฑามาส แสงสุกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
33 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิรันดร์พงศธร เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ยังไม่ยืนยัน
34 นางฉลวย เข็มลา อบต.ผาขาว ผาขาว เลย ยังไม่ยืนยัน
35 นางสาวฉวีวรรณ ฮามพิทักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
36 นางสาวชนันพร บำรุงนา เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
37 นางชยพร นามโชติ ระนอง เมือง ระนอง ยังไม่ยืนยัน
38 นางชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ อบต.เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
39 นางชีวารัตน์ ม่วงพ่วง หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
40 นางสาวชุติกาญจน์ อิ่มสุวรรณฤทัย บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
41 นายชูชาติ ปุ้มกระโทก อบต.ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
42 นางสาวญานิกา วรรณพัฒน์ บางปู เมือง สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
43 นางญานิศา สมพินิจ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมืองนคราชสีมา นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
44 นางสาวณัฏฐวี กัณหา เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เมือง กำแพงเพชร ยังไม่ยืนยัน
45 นางสาวณัฐกานต์ แก้วลาวเวียง เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
46 นางสาวณัฐฐินัน แสนอินต๊ะ หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
47 นายณัฐพร อุทัยขาม สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
48 นางณิชชาอร เอกเจริญบุญกร เทศบาลตำบลบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
49 นางสาวดนิตา ชิตพรสกุล อบต. ดอนยายหอม เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
50 นางสาวดวงกมลฉัตร ไชยพันนา เสม็จ สำโรงทาบ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
51 นางสาวดวงฤดี พาพิมพ์ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
52 นางดารณี เจริญศักดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมือง ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
53 นางดารารัตน์ ศรีสุวรรณดี ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
54 นายดำรงพันธ์ เพชรคง ระนอง เมือง ระนอง ยังไม่ยืนยัน
55 นายตรัยพรหมชัย ชาสังข์ อบต.บ้านโนน อำเภอซำสูง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
56 นางถวิล สุขบท องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง วังสะพุง เลย ยังไม่ยืนยัน
57 นายทรงธนศักดิ์ โคติเวทย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
58 นายทศพล หิรัญวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
59 นางทองทิพย์ ผลสนอง เทศบาลตำบลภูกระดึง ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
60 นางสาวทัศนีย์ กำเนิดสิงห์ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
61 นางทิพย์กมล เศรษฐวัฒน์ อบต.บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
62 นางสาวธนภร เทียนศิริ อบต.บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
63 นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์ อบต.บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย ยังไม่ยืนยัน
64 นายธนิษฐ์ ปัญญา หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
65 นายธราธิป รุ่งแกร กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี ยังไม่ยืนยัน
66 นางสาวธัญพร เชื้อหอม อบต.ละลาย กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
67 นางธัญรัตน์ จันทร์ปรีชาชัย อบต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
68 นางสาวธัญลักษณ์ ทองสุขงาม กุ่มหัก หนองแค สระบุรี ยังไม่ยืนยัน
69 นายธีระบูลย์ วรศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมือง ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
70 นางสาวนงนุช ตั้งชู เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
71 นายนพดล ชัยยะ เทศบาลเมืองอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ยังไม่ยืนยัน
72 นางนภสรณ์ สุยานะ ผาทอง ท่าวังผา น่าน ยังไม่ยืนยัน
73 นางสาวนริศา ศรีทาบ อบต.นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
74 นางนัจจิรา ศีลพิพัฒน์ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
75 นางนันทนีย์ สุขแรง สบปราบ สบปราบ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
76 นางนันทพร แสงยุนนท์ เทศบาลเมืองอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ยังไม่ยืนยัน
77 นายนันทวัฒน์ อาสนะ เก่างิ้ว พล ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
78 นางนางสลิลทิพย์ สัตยามระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
79 นางนาถฤดี สีม่วง เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
80 นางสาวนิตยา กันลัยพันธ์ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
81 นางสาวนิตยา สีเอี่ยม องค์การริหารส่วนตำบลภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
82 นางนิภา อินทะมูล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
83 นางนิภาพร จุฬาพล เทศบาลตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
84 นางสาวนิภาพร สายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
85 นางนิศากร แก้วกำเหนิด อบต.ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
86 นายนิเวศ เนตรยอง เทศบาลตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
87 นางสาวนุชจรินทร์ ฟักทอง อบต.อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ยังไม่ยืนยัน
88 นางน้องใหม่ ไชยโสดา อบต.ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี ยังไม่ยืนยัน
89 นางบุญช่วย ปาเส สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
90 นายบุญทำ แก้ววิเชียร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ยังไม่ยืนยัน
91 นางสาวบุญนา มณีรัตน์ ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
92 พ.จ.ท.บุญรวม คะชะนา ทม.สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
93 นางบุญโฮม เห็มศรี องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
94 นางสาวบุษลี บุรีมาตร์ กำพี้ บรบือ มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
95 นางประมูล พรมมาปี อบต.หนองคัน ภูหลวง เลย ยังไม่ยืนยัน
96 นายประเวช คำเงิน อบต.ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ยังไม่ยืนยัน
97 นายปริญญา มีมุข สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
98 นายปัญญา ดีงามเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว สระบุรี ยังไม่ยืนยัน
99 นางสาวปัญญา อินทศรี เทศบาลตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
100 นางสาวปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
101 นางปิยะณัฐ พลกัลป์ อบต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
102 นางปิยะพร ธเนศถาวรกุล เทศบาลตำบลหนองหิน หนองหิน เลย ยังไม่ยืนยัน
103 นางผกามาศ รัตนมงคล อบต.แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย ยังไม่ยืนยัน
104 ผ่องศรี คมสัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี ยังไม่ยืนยัน
105 นางพนัชกร ม่วงสีไพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "ทีปังกรการุณยมิตร"บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
106 นางพรทนา ปานอินทร์ เทศบาลตำบลซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
107 นางพรทิพย์ ภูแสงสั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดามณี นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
108 นางสาวพรรณิภา แจ่มพงษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษชัยศรี นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
109 นางสาวพรรษนันท์ วงศ์ธิเบศร์ - - กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
110 นายพฤตินัย สุทธิประภา องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
111 นางสาวพลอยนภัส สุดศรีดา สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
112 นางสาวพัณณกร โชติญาโณ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
113 นางพัณณ์ชิตา เลิศไธสง องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
114 นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์ อบต.ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
115 นางสาวมธุลดา ครองโชค เทศบาลตำบลนิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
116 นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี ยังไม่ยืนยัน
117 นายมานพ ชูคง สิงหนคร สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
118 นางมาลี รีจ้อย หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
119 นางสาวมินตา แท่นขำ เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
120 นางสาวมีนา นะเที่ยง ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ ยังไม่ยืนยัน
121 นายยุทธนา อิศรางกูร ณ อยุธยา อบต.บางพูน เมือง ปทุมธานี ยังไม่ยืนยัน
122 นางสาวระพีพรรณ์ เมืองมูล เทศบาลตำบลบ้านทราย เชียงคำ พะเยา ยังไม่ยืนยัน
123 นางระพีภรณ์ ศรีบุรินทร์ อบต.ดงดวน นาดูน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
124 นางสาวรัตณาภรณ์ ตาต้อง อบต.ภูหอ ภูหลวง เลย ยังไม่ยืนยัน
125 นางรัตนาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ อบต.เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ยังไม่ยืนยัน
126 นางสาวรัติกร จันทร์แก้ว อบต.วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
127 นางรัศมี ผูกเกษร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมืองสระบุรี สระบุรี ยังไม่ยืนยัน
128 จ.อ.ราชัน วงค์ชารี สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
129 นางสาวราตรี มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
130 นางสาวรุ่งทิวา ศรีสดใส บางเตย สามพราน นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
131 นางรุ่งนภา เหลืองอุทัย เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
132 นางร่วมสุข อันทะนิล ทต.โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
133 นางสาวฤชุวี สายธนู เทศบาลตำบลพระเหลา พนา อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
134 นางสาวลดาวัลย์ ไวแสน เทศบาลตำบลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
135 นายลอน บัวระภา อบต. นาหอ ด่านซ้าย เลย ยังไม่ยืนยัน
136 นางลาวรรณ แท่นทอง สำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ยังไม่ยืนยัน
137 นางลำพูน อุทธบูรณ์ อบต.ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย ยังไม่ยืนยัน
138 นางสาววรรณพร คงตระกูล เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สัตหีบ ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
139 นางสาววรรณี บุญดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง ปากท่อ ราชบุรี ยืนยันแล้ว
140 นายวรวุฒิ เธียระวิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย เมือง สุโขทัย ยังไม่ยืนยัน
141 นางวราภรณ์ สำเริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
142 นายวราฤทธิ์ ฉิมเทียม อบต.ป่ากอ เมืองพังงา พังงา ยังไม่ยืนยัน
143 นางสาววรินทร มะแอ อบต. จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา ยังไม่ยืนยัน
144 นางสาววริศรา คำสี เทศบาลตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
145 นางสาววาสนา อ่ำเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง พานทอง ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
146 นางสาววาสินี สารบรรณ โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
147 นายวิทยา พันธุโคตร เทศบาลตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
148 นางวิภารัตน์ นามวงษ์ อบต.หาดทรายขาว เชียงคาน เลย ยังไม่ยืนยัน
149 นางวิภาวดี สิงห์ศิริพร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
150 นางสาววิภาวี วงค์แก้ว ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
151 นางวิมลพรรณ แสนโสดา วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
152 นางสาววิราวรรณ มิทำมา เทศบาลตำบลกุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
153 นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์ อบต.ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
154 นางวิลัยภรณ์ สมศรี อบต.บ้านกลาง เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
155 นางศรัญพร มีขำ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร ยังไม่ยืนยัน
156 นางศริญญา สุขเรือง คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
157 นางศรีรัตน์ มีเจริญ เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี ยังไม่ยืนยัน
158 นางสาวศิราพร ทาประสิทธิ์ เทศบาลตำบลห้วกะปิ เมือง ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
159 นางสาวศิรินทร พุ่มวัน สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ยืนยัน
160 นางสาวศิริพร กุนามา อบต.ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
161 นางสาวศิริพร ดีดาร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
162 นางศิริพร ดีโสม อบต.เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
163 นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สีดา นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
164 นางสาวศิริอนงค์ เกตุแสง เทศบาลตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
165 นางสาวศิวพร บุญญานุสรณ์ เสม็จ สำโรงทาบ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
166 นายศุภกิจ สุกสกุลนี เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
167 นางศุภวรรณ ยุทธนาพงศ์ ตำบลหนองไผ่ล้อม เมืองนคราชสีมา นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
168 นางสาวศุภามาศ คำพิทักษ์ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี ยังไม่ยืนยัน
169 นางสกุณา ชนะศึก หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
170 นางสาวสงกรานต์ แสงสว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาก บ้านตาก ตาก ยังไม่ยืนยัน
171 นางสมควร นิจเมืองปัก เทศบาลตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
172 สิบเอกสมชาย เฃื้อเกตุ อบต.ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี ยังไม่ยืนยัน
173 นางสมบัติ อุปนันท์ เทศบาลตำบลโพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
174 นายสมภพ ระถะยาน เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี ยังไม่ยืนยัน
175 นายสมหวัง กุลวงษ์ นาหมอศรี นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
176 นางสาวสมัชญาร์ สมเพาะ อบต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
177 นายสมัย มิตรมาตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
178 นายสมเกียรติ์ พาลีวัน อบต.วังยาว ด่านซ้าย เลย ยังไม่ยืนยัน
179 นายสยมภู รักษ์สังข์ อบต.ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง ยังไม่ยืนยัน
180 สิบเอกสรรญา พิพิธ อบต.ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง ยังไม่ยืนยัน
181 นางสร้อย ชะริทอง บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
182 นางสาวสร้อยนภา เนินผา เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
183 นางสาวสังวาล สีหาพงษ์ อบต.เป้า ตระการพืชผล กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
184 นายสันติ พันธะมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
185 นางสาวสิกรินทร์ เหมาะใจ เมืองปทุมธานี เมือง ปทุมธานี ยังไม่ยืนยัน
186 นางสาวสิริมา ฉิมวงษ์ขอม หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
187 นางสิริลักข์ ชัยมังคลาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
188 นายสิริเวช พิกุลแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
189 นางสุกัญญา กันแคล้ว เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
190 นางสาวสุกัญญา ศิลางาม อบต. หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
191 นางสาวสุขุมาล ทรงด้วงทุม เทศบาลตำบลประทาย ประทาย นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
192 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ นาด้วง นาด้วง เลย ยังไม่ยืนยัน
193 นางสาวสุภาภรณ์ ฟังอารมณ์ ตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
194 นางสาวสุภาวดี เสียงเล็ก สิงหนคร สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
195 นางสาวสุภาวดี เหล็กศรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
196 นางสุมาลี ปัญญา ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
197 นางสุมาลี สุ่มมาตย์ หนองสำโรง เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
198 นายสุรกิจ กระพันธ์เขียว เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
199 นายสุระศักดิ์ แต้สกุล นามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
200 นายสุริยันต์ วงศ์จวง อบต.วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
201 นางสุลาวัลย์ สังวาลย์เงิน อบต.ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี ยังไม่ยืนยัน
202 นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา ยังไม่ยืนยัน
203 นางอนงค์ มูลสวัสดิ์ อบต.คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
204 นายอนันต์ ทองพุ่ม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
205 นายอนุสรณ์ ธิกะ อบต.กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
206 นางสาวอภิสรา อินมณี หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
207 นางสาวอรปรียา วงพรมมา อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
208 นายอรรณพ ชมภูบุตร เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
209 นางอรุณศรี นวนนาง อบต.ชำแระ โพธาราม ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
210 นางสาวอัมพร ดอนนันชัย ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
211 นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์ เทศบาลตำบลดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
212 นางอาคิรา สุรัตน์สัญญา สบปราบ สบปราบ ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
213 นางอาทิตยา ชมภูนุช อบต.ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
214 นางสาวอาภรณ์รัตน์ มูลทรา ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
215 นางสาวอามีเน๊าะ เจ๊ะนิ ศพด.ประจำตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี ยังไม่ยืนยัน
216 นางสาวอารีย์รัตน์ เชียงสีทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว
217 นางสาวอำนวย เพชรเทียนชัย เทศบาลตำบลตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ ยังไม่ยืนยัน
218 นางสาวอำภา บ่อทอง อบต.จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
219 นายอิทธิพล สุขงาม อบต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
220 นางสาวอินทิรา ก้อนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
221 นายอุทัย นิธิกุล เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก ยังไม่ยืนยัน
222 นางอุทุมพร กระพันธ์เขียว อบต.บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
223 นางอุษณีย์ กลิ่นแก้ว อบต.จานลาน พนา อำนาจเจริญ ยังไม่ยืนยัน
224 นางสาวอุษา เซ็ก หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
225 นางสาวอโณทัย นึกเว้น ศพด.โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแก้วพิจิตร) อำเภอเมือง ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
226 นางเกศิณี พันธ์รอด หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
227 นางเกษร วรรณารักษ์ อบต.แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง ยังไม่ยืนยัน
228 นางสาวเกษศิรินทร์ เกตรัตน์ อบต.สาคร ท่าแพ สตูล ยังไม่ยืนยัน
229 นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
230 นายเทพบุตร เทพา อบต.โสกก่าม เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
231 นางเบญจมาศ เตชะผาสุขสันติ บางเตย สามพราน นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
232 นางเบญจลักษณ์ ตาลชัย เทศบาลตำบลกุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
233 นางเบ็ญจมาศ โตตระการ เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท ยังไม่ยืนยัน
234 นางเปมิกา จันทร์เกษ อบต. โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ) เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
235 นางเพชรา พิทาคำ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ ยังไม่ยืนยัน
236 นางเพลินใจ มณีคันธ์วงษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับละมุ ท้ายเหมือง พังงา ยังไม่ยืนยัน
237 นางสาวเพียงใจ โสเจยัง อบต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ยังไม่ยืนยัน
238 นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร เทศบาลตำบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
239 นางเพ็ญประภา สุภชาติ อบต.พระธาตุ เชียงกลาง น่าน ยังไม่ยืนยัน
240 นางเพ็ญศรี เอี่ยมชูเพชร อบต.โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
241 นางเพ็ญแข บุญเสริฐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยวัน นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
242 นางสาวเพ็ญแข มูลตรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
243 นางเอื้องฟ้า ใสสะอาด พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
244 นายแฉล้ม สีทา อบต.ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
245 นางสาวแสงเดือน อริยภูชัย เทศบาลตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
246 นางแสงเดือน เกษนาค องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร ยังไม่ยืนยัน
247 จ่าเอกโกสินทร์ ทองแม้น อบต.ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
248 นางโสมนิมิตร สุวรรณโคตร เทศบาลตำบลกุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
249 นายไพศาล สุ่มมาตย์ หนองสำโรง เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน