ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่ 10 จังหวัดสกลนคร
โรงแรมอิมพีเรียลสกล ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
19 พ.ย. - 20 พ.ย. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นาง ปาริชาติ จ้นทร์ปุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำป่าหลาย เมือง มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
2 นางกนกณพร บาลดี เทศบาลตำบลดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
3 นางกนกรัฐ กุลเรวัฒน์ เทศบาลตำบลธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ยืนยันแล้ว
4 นางกนกลักษณ์ สามารถ วัดโพธิ์ไทร บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
5 นางกมลมาศ ชาติโสม วัดไชยพรบ้านชาด สร้างคอม อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว
6 นางกมลรัตน์ สีมี บ้านง่อนหนองพะเนาว์ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
7 นางกรกนก ใสสะอาด บ้านสระใคร สระใคร หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
8 นางกรรณิกา ม่วงทา บ้านป่าไร่ ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
9 นางสาวกรรนิกา ผุยผล บ้านทรายมูล ธาตุพนม นครพนม ยังไม่ยืนยัน
10 นางสาวกฤตยา จันทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
11 นางกฤติมา ทันแล้ว บ้านโพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
12 นางกฤติยา วงศ์กันยา บ้านหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
13 นางกฤษณา พรมโสภา บ้านโคกกลาง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
14 นางกฤษนา เดชะ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสดมสรประชาสามัคคี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
15 นางสาวกองพัน เศิมชัยภูมิ บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
16 นางกัญญา สุทธิ บ้านกกจาน ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
17 นางสาวกัญวรา โพธิแลกุ บ้านหนองแวง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
18 นางกันยา จันทา บ้านนาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
19 นางกันยา จุกษุดำ บ้านกุดจิก สว่างแดนดิน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
20 นางสาวกัลยรัตน์ ทิพอุต ชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
21 นางกัลยาณี ปาขันตี บ้านหัวฝาย ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
22 นางกาญจนา ทองชมภู วัดโพธิ์สว่าง กุมภวาปี อุดรธานี ยืนยันแล้ว
23 นางกาญจนา ศรีประภา บ้านหนองบัวบาน เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
24 นางการะเกด ไชยวาน วัดท่าบ่อวารีรินทร์ ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
25 นางสาวกิตติยา พลโรม บ้านโนนราศรี กระนวน ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
26 นางกิ่งแก้ว สังข์ศิริ บ้านโนนสว่าง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
27 นางสาวกุลภัสสร์ สุนทรา บ้านโคกก่อง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
28 นางกุสุมา ศรีสุข บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
29 นางขวัญจิต ทาเวียง บ้านโคกสำราญ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
30 นางขวัญเมือง พิมพาคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ยางตลาด กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
31 นางสาวขวัญเรือน สุยะราช บ้านโนนราศรี กระนวน ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
32 นางขันทอง นามจุมจัง บ้านนายูง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
33 นางสาวขาน ไชยราช บ้านคำม่วง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
34 นางคนอง สายเมฆ บ้านโนนชนะสังคม วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
35 นางสาวคนึงนิจ กลางประพันธ์ บ้านมะขามป้อม เมืองสกลนคร สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
36 นางคนึงนิจ พรมรักษ์ บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
37 นางคนึงนิจ พรมรักษ์ บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
38 นางคะนึงนิจ อนึกเเสนสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันโทวาส คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
39 นางคำตา สัมนวนชี วัดโพธิ์ศรีมงคล โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
40 นางคำนาง ทัพสุริย์ บ้านคำค้อ-พรนิมิตร ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
41 นางคำปุน เชื้อพระซอง วัดธนราษฎร์อุทิศ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
42 นางคำพอง โพธิ์เศษ บ้านนาคำมูล รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
43 นางคำเบา แก่นสม หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
44 นางคำแปง พรหมพุทธา ก้างปลา เมืองเลย เลย ยังไม่ยืนยัน
45 นางจรรยพร บุญจันศรี วัดเจริญธรรม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
46 นางสาวจรรยา ศีลจรรยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแป้น สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
47 นางจรรยารักษ์ อาจมาลา ชุมชนหัวหาด เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
48 นางจริยา น้อยวังคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
49 นางจริยา พงษ์พันธุ์นา - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
50 นางสาวจันจิรา สวัสดี บ้านดินทรายอ่อน เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
51 นางจันทรศิริ สวัสดิภาพ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
52 นางจันทร์จิรา พรมมหาชัย วัดโพธิ์ศรี เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
53 นางจันทร์นวล วรรณสัมผัส ศพด.บ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
54 นางจันทร์ประภา ชัยทา บ้านหนองสิม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
55 นางสาวจันทร์หอม อยู่บัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
56 นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม วัดดุษฏีคณิตศรบวรศรัทธาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
57 นางจันทวงษ์ ศิริปะกะ วัดสีสุกกุดฝั่งแดง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
58 นางสาวจารุณี กลยนีย์ บ้านบดมาด พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
59 นางจารุณี ศุภรพิชญ์สิริ \ บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
60 นางสาวจารุณี สีหาขันธ์ วัดศิลาอาสน์ ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
61 นางจารุณี อินทสิทธิ์ บ้านกอไผ่โทน เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
62 นางจารุภา ศรีมาชัย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
63 นางสาวจารุวรรณ เจริญมาตย์ บ้านเปือยทานตะวัน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
64 นางสาวจิตตรียา ศิริมาศ วัดสะพานคำ เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
65 นางสาวจิตตาวนีย์ เหง้าโอสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันโทวาส คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
66 นางจิตรวดี ยืนยั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทสวาดิ์ คำชะอ ี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
67 นางจินตนา สุวรรณโส อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
68 นางสาวจินตนา หารินไสล โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
69 นางจินตนา เพชรเสถียร บ้านดินทรายอ่อน เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
70 นางจินตนา แสงดาว บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
71 นางสาวจิรัชยา หลักบุญ บ้านดอน หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
72 นางจิรัฒฌาร์ ปุณริบูรณ์ บ้านหนองสิม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
73 นางสาวจิราภรณ์ ยางธิสาร - สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
74 นางจิราภรณ์ อุสุภราช บ้านหัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
75 นางจีรภา ใจคงดี วัดศิริมงคลชัยราม รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
76 นางจุฑามาศ เสนสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวรวิหาร คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
77 นางจุลารัตน์ ศรีทิน นาอ่าง เต่างอย สกลนคร ยืนยันแล้ว
78 นางจุไลรัตน์ อินถา บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
79 นางฉลาด สาหล้า บ้านหนองแสงนาล้อม เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
80 นางฉวีวรรณ คำฤาชัย บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
81 นางฉวีวรรณ พรหมเชษฐา โพนสวาง สว่างแดนดิน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
82 นางฉวีวรรณ ภาโนมัย บ้านโนนสว่าง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
83 นางฉันทนา เจริญขึ้น บ้านทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
84 นางชญาณี พรมเสน วัดสุคันธาวาส บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
85 นางชนาพร คงหอม ศดว โพธิ์ศรีหนองแวง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
86 นางชนิดา ทีตะละ บ้านหนองสระพัง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
87 นางสาวชมภู กั้วมาลา บ้านหัวงัว นามน กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
88 นางชรัญดา ขันธ์ชา บ้านโคกน้อย ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
89 นางสาวชลดา สุพรรณไชยมาตย์ เทศบาลตำบลธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ยืนยันแล้ว
90 นางสาวชลธิชา พิชัยคำ บ้านาอ่าง เต่างอย สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
91 นางชลิตา ชัยสงค์ บ้านนาคำน้อย สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
92 นางสาวชวนพิศ จงสมชัย - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
93 นางชัชฎา ศรีทองสุข - สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
94 นางชาฎา โนรี วัดสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
95 นางชาฎา โนรี วัดสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
96 นายชาตรี เล็กดี บ้านรามราช ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
97 นางช่อผกา พระสว่าง บ้านหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
98 นางญาณิกา อาสปาสา ผาแดง ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
99 นางสาวญาณิศา ฤทธิธรรม บ้านคำบิด-คำปู่ตา วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
100 นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี วัดสว่างสำราญ ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
101 นางฐิติยา ศรีนา บ้านหนองสระพัง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
102 นางสาวฐิตืรัตน์ หิตะคุณ บ้านคำก้าว ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
103 นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปาก โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
104 นางสาวณัชชา ราชมณี บ้านโพนแพง กุสุมาลย์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
105 นางณัฏฐกัณฑ์ ชววิกรานต์ ศพด.อบต.จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
106 นางณัฐกมล สิทธิโชติ บ้านคำเมย-พรหมลิขิต ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
107 นางสาวณัฐชะยา จันทะไทย บ้านห้วยลาด นายููง กระบี่ ยืนยันแล้ว
108 นางณัฐณิชา พรมอินทร์ อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
109 นางณัฐณิชา โชติเลิศ โพธิ์สรีหนองแวง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
110 นางณัฐนิชา ครูรินทร์ บ้านกุดจิก สว่างแดนดิน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
111 นางสาวณิชกานต์ วงศ์สำแดง วัดสุวรรณวารีหนองแวง นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
112 นางดวงจันทร์ นันตรี วัดศรีคูณเมือง เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
113 นางสาวดวงจันทร์ สิทธิโชติ บ้านคำเมย-พรหมลิขิต ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
114 นางดวงจันทร์ เสริฐวาสนา บ้านนาซิง ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
115 นางดวงจันทร์ แก้วมาลา บ้านนาม่วง เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
116 นางสาวดวงพร วะสัตย์ บ้านจอมทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
117 นางดวงฤดี ลามูลเทียร บ้านหนองทุ่ม สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
118 นางดวงเดือน คำปิ่น บ้านหม่านศรีทอง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
119 นางสาวดวงเดือน ผายเงิน บ้านนาจาร วานรนิวาส สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
120 นางสาวดวงเดือน ผายเงิน บ้านนาจาร วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
121 นางสาวดวงใจ สาริบุตร บ้านโคกสง่า บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
122 นางดวงใจ แพงโสภา ศูนย์วัดสว่างอารมณ์ นาทม นครพนม ยืนยันแล้ว
123 นางสาวดอกไม้ จันทะคีรี บ้านตูบค้อ ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
124 นางดารารัตน์ พรรณขาม หนองแซง ส่องดาว สกลนคร ยืนยันแล้ว
125 นางดารุณี พันธ์เพชร บ้านโพนสวาง สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
126 นางดารุณีย์ กรวิรัตน์ บ้านบึงโน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
127 นางสาวดาวเรือง รักษาแสง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
128 นางตุ้มทอง กุลอัค บ้านก่อใต้ วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
129 นางถวิล คำนัน บ้านบอนใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
130 นายถาวร จันทรสาขา บ้านนาคำน้อย เมือง มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
131 นายถาวร อรรคพงษ์ เทศบาลตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
132 นางทองคำ คำอินทร์ เทศบาลตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
133 นายทองภพ ไรสงัด - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
134 นางทองมี ใจทัด บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
135 นางทองม้วน ดลชม ศดว.ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
136 นางทองยุ่น โชติไสว ศดว.โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
137 นางทองย้วน ประสารมิตย์ วัดศรีคูณเมือง เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
138 นางทองฤทธิ์ สาลีพวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
139 นางทองล้วน ขันธะจันทร์ บ้านคำบอน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
140 นางทองสุข สารทิศ ปรางค์สามยอด ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
141 นางทองหล่อ สำราญรื่น ศพด.สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
142 นางทองเหลือง พรมมา วัดบูรพา ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
143 นางทองแดง ดีสิน บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
144 นางทัยสอน แก้วสมบัติ บ้านหัวงัว นามน กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
145 นางทัศนา จันทาสังข์ บ้านตูบค้อ ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
146 นางทัศนี ยะพลหา บ้านาตาล เต่างอย สกลนคร ยืนยันแล้ว
147 นางสาวทัศนียาภรณ์ ลาวงศ์เกิด บ้านม่วงคำ เต่างอย สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
148 นางทัศนีย์ คำพิชชู บ้านหนองแปน วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
149 นางสาวทัศนีย์ จิตนาม วัดโพธิ์ศรีมงคล โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
150 นางทัศนีย์ ภาวงค์ บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
151 นางทัศนีย์ วรบุตร บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
152 นางสาวทัศนีย์ สะตะ วัดหนองบัว ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
153 นางสาวทัศนีย์ อุปโคตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแป้น สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
154 นางสาวทิพพระจันทร์ ฝ่ายพนอม อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
155 นางสาวทิพย์สุดา จันทร์เขียว บ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
156 นางสาวทิพวรรณ มาเพชร์ อินทราราม ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
157 นางทิพวรรณ แสงมณี บ้านรนายูง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
158 นางทิวาวรรณ แพงพุฒ บ้านโคก ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
159 นางธณัฏฐา ร่มวาปี บ้านคำเมย-พรหมลิขิต ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
160 นายธนธัช แก้วดวง - กระนวน ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
161 นางธนพร คมจิต ศดว.ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
162 นางธนพร สิงห์เสนา บ้านตูบค้อ ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
163 นางธนัญญา ไชยธรรม บ้านโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
164 นางสาวธนารัตร์ ส่อนนารา บ้านหม้อ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
165 นางธัญญารักษ์ ยันนี บ้านทุ่งโพธิ์ วานรนิวาส สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
166 นางธัญลักษณ์ พันธะนารี บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
167 นางสาวธาราทิพย์ ชูแก้ว บ้านคำกุง - กุงเจริญ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
168 นางสาวธิดา แก้วจันทรา โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
169 นางสาวธิดาพร สุนา บ้านดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
170 นางธีรารัตน์ ศรีฤทธิ์ บ้านโพนทอง กุสุมาลย์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
171 นางนงค์คิด โสภาหอม บ้านป่าไร่ -โนนม่วง โซ่พิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
172 นางนงนาถ คุณารัก วัดพรหมประดิษฐ์ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
173 นางนงนุช ทวีทรัพย์ เพียปู่ ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
174 นางนงนุช สีลารักษ์ บ้านบึงโน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
175 นางนงนุช เนตร์วงศ์ ศดว.ศรีบุเรือง เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
176 นางนงพรัตน์ ทองสลับ วัดวังม่วง ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
177 นางนพวรรณ ดวงตาโพสา วัดศรีคุณเมือง เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
178 นางสาวนภัสกรจันทรา เมืองโคตร บ้านนาแพงโคกนำสร้าง หว้านใหญ่ มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
179 นางนภัสสร จำปานิล บ้านกกดู่-ห้วยเหล็ก เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
180 นางนภาพร บุญหนา บ้านกำพี้ เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
181 นางนภาพร ม่วงเผือก บ้านวะภูแก้ว สูงเนิน นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
182 นางนภารัตน์ กองศิลา วัดศรีคุณเมือง เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
183 นางสาวนฤมล สมบูรณ์ ศพด.วัดโพธิืชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
184 นางนฤษี ศรีนา บ้านโคกนาดี โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
185 นางนวพร มูลเมืองแสน ศพด.บ้านท่าช่วง ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
186 นางนวลจันทร์ พลเยี่ยม ศพด.สามขา กุฉินารายณ์ กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
187 นางสาวนวลจันทร์ วงศ์เตชะ บ้านดงมะไฟพัฒนา เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
188 นางนวลอนงค์ พรมทัน บ้านจำปา วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
189 นางสาวนวลใย นามวิเศษ บ้านดูนเลา-ไทรทอง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
190 นางสาวนัฐติยา บานชื่น วัดจำปา (บ้านาพู่) เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
191 นางนัฐธิดา มุกดาพันธ์ หนองแวง ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
192 นางสาวนันทนา บุญภา บ้านคอนสวรรค์ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
193 นางนันทนา เพิ่มทอง หนองม่วง ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
194 นางนันทวัน ศรีส่อง วัดทองสุทธาวาส โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
195 นางนันทิพร หอมดวง วัดศิริมงคล เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
196 นางสาวนันธิดา นันทะพันธ์ บ้านเหล่าสมบูรณ์ บ้านม่วง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
197 นางนัยนา ลาดมุณี วัดกลางวิทยา กุสุมาลย์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
198 นางนางกนกพร ชัชวาลย์ ตำบลเฉลียง ครบุรี นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
199 นางนางวิลาวัลย์ สมศักดิ์ วัดพรหมประดิษฐ์ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
200 นางสาวนางสาวนราทิพย์ เห็มทอง บ้านโคกสำราญ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
201 นางสาวนางสาวประภาพร ทัศสาพจน์ วัดมงคลสวัสดิ์ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
202 นางนางแสงเดือน มุงคุณ บ้านพอกน้อยพัฒนา พรรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
203 นางนาราภัทร บุญประถม วัดไชยพรบ้านชาด สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
204 นางนารินทร์ พอกล้า บ้านโนนใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
205 นางนารี ปัดภัย บ้านวังปลาป้อม นาวัง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
206 นางนิจติยา นครศรี วัดโพธิ์นิมิตร ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
207 นางนิตยา บุญราศรี ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
208 นางนิตยา บุญสนัด บ้านภูดินทอง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
209 นางสาวนิตยา สุมินทร์ บ้านดอนขาว เรณูนคร นครพนม ยืนยันแล้ว
210 นางสาวนิทติญา เจริญศิลป์ บ้านทรายมูล ธาตุพนม นครพนม ยังไม่ยืนยัน
211 นางนิภาดา เสนีชัย บ้านบะนกทา วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
212 นางสาวนิภาพร ท้าวนาง บ้านหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
213 นางนิภาพร ภูผาใจ เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
214 นางสาวนิภาพร วงค์อุคะ วัดห้วยไหล่ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
215 นางสาวนิภาภรณ์ น้อยรามสูรย์ บ้านผก เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
216 นางนิภารัตน์ สวรรณเขต บ้านง่อนหนองพะเนาว์ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
217 นางสาวนิมิตร บุญจูง บ้านหนองสิม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
218 นางนิยม พรมพินิจ วัดไทรงาม นาแก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
219 นางสาวนิยม ม่วงสุราษฎร์ บ้านนาสมบูรณ์ บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
220 นางนิลุบล ยะพลหา บ้านนาตาล เต่างอย สกลนคร ยืนยันแล้ว
221 นางนิวาส ลาดมี ศดว สว่างโนนสูงบึงทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
222 นางนิศาชล แง่พรหม บ้านดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
223 นางนิิตติยา สิงห์ละคร บ้านนายูง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
224 นางสาวนุ่ม คำใบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง น้ำขุ่น กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
225 นางสาวนุ่ม สุทธนู วัดหนองบัว ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
226 นางสาวน้ำฝน แก้วเชียงหวาง เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
227 นางบังอร คชอาจ ศดว.สว่างโนนสูงบึงทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
228 นางบังอร สุขโท ห้วยหมาก ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
229 นางบังออน สากระโทก บ้านสามแยก สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
230 นางสาวบังออน เมืองโคตร วัดจอมแจ้ง เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
231 นางบัวผัน สายรัตน์ วัดสิริมงคลวราราม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
232 นางบัวผัน หมั่นเพียร บ้านนาคำมูล รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
233 นางบัวระภา ไชยกุล อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
234 นางบัวศรี บ้างตำรวจ บ้านโนนสะอาด เฝ้าไร่ หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
235 นางบัวสอน สิงห์สถิต ผาแดง ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
236 นางบัวฮอง บุตรอินทร์ หนองกุงปาว ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
237 นางบัวเงิน กุลาดี บ้านดงเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
238 นางบัวเวียน แก้วพรม วัดศิลาราษฎร์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
239 นางสาวบัวไร ขาวขันธ์ บ้านภูวงน้อย-สนามชัย วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
240 นางสาวบัวไล โสภิณ บ้านคำกุง - กุงเจริญ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
241 นางบานเย็น จันทะวงษา บ้านหนองท่ม-คำเจริญ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
242 นางบุญคุณ พันธ์พิมพ์ บ้านเชียงดา สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
243 นางบุญชอบ ปารีพันธ์ วัดโพนนิสัย ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
244 นางบุญมี ดลสะอาด ศดว.ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
245 นางบุญยง อุ่นวิเศษ วัดศิริมงคล เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
246 นายบุญส่ง ตังทนาม วัดสีหราช รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
247 นางบุดดา กลมพันธ์ บ้านหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
248 นางบุบผา แสงทวี บ้านกุดค้า ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
249 นางบุษบา โพธิ์ดา บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
250 นางสาวบุษราคัม บรรหาร ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
251 นางปฐมภรณ์ ตะลาด วัดโพธิ์ไทร บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
252 นางปนัดดา อาจคำไพร ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
253 นางสาวปนิดา ปัดถา บ้านหนองโน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
254 นางสาวปภัสสร จันพุฒ บ้านท่าหนองพันทา โพนพิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
255 นางปภัสสร สายมนตรี หนองช่างตาย ประทาย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
256 นางปภาดา เสาหงษ์ อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
257 นางสาวประกาย ชุมพล บ้านศรีสมบูรณ์ศรีสถิตย์ กระนวน ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
258 นางประกาศ บุตรพรหม บ้านคำชน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
259 นางประจิน แสนอุบล บ้านโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
260 นางประพรรณี พจนา บ้านไฮ่ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
261 นางประภัสสร ทัพโยธา โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
262 นางประภา ศรีโชติ วัดเวฬุวัน เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
263 นางประยูร มะโนเอื้อ วัดเจริญธรรม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
264 นางประยูร วานนท์ บ้านหนองเค็ม รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
265 นางประสพ ประเสริฐสังข์ ศพด.โนนสมบูรณ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
266 นางประสาน ทองยืน วัดเหนือที่จำปา นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
267 นางประเพศ นาเชียงใต้ บ้านผักตบ วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
268 นายประเมษฐ สร้อยวงษา วัดศิลาราษฎร์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
269 นางประไพ ศรีโยธี ศดว.แสงอรุณวรารามแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
270 นางสาวประไพ ไพโสภา เทศบาลบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
271 นางปราณี ช่างชัย บ้านท่าหนองพันทา โพนพิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
272 นางปราณี ดอนน้อยหน่า วัดศรีคูณเมือง เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
273 นางปราณี บุบผา เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
274 นางปราณี ปลื้มวงศ์ บ้านกำพี้ เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
275 นางปราณี มินทระ วัดศิริมงคลชัยราม รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
276 นางสาวปราณี ยะพลหา บ้านหนองไผ่ เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
277 นางปราณี แพงแก้ว วัดถาวร ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
278 นางปราศรัย ลาหมัน วัดโพธิ์สว่าง กุมภวาปี อุดรธานี ยืนยันแล้ว
279 นายปราโมทย์ แดนเขต วัดเสตมงคล รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
280 นางปรินดา โคตรสุโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวรวิหาร คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
281 นางสาวปริศนา ดาลี วัดศรีชมชื่น เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
282 นางปรีดาพร อินทะสร้อย บ้านเหล่าใหญ่ กุมภวาปี อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
283 นางสาวปรียาพร แสงกล้า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสดมสรประชาสามัคคี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
284 นางปวีณา ศรีวิรัตน์ วัดชัยศิริมงคล ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
285 นางปวีณา เลิศศิริ บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
286 นางปัทมา ตะวันคำ บ้านนาอ่าง เต่างอย กระบี่ ยืนยันแล้ว
287 นางปานตะวัน เอกตาแสง บ้านนาโฮง บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
288 นางสาวปานหทัย อินทรพานิชย์ บ้านพังฮอ วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
289 นางปานัดดา พละศูนย์ บ้านโคกหนองบัว นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
290 นางปานใจ เนาวะเศษ บ้านชมภูพาน ภูพาน สกลนคร ยืนยันแล้ว
291 นางปิยนาฏ จารุวัฒนานนท์ - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
292 นางสาวปิยรัตน์ ธนสีลังกูร บ้านดอนเงิน กุมภวาปี อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
293 นางปิยะรัตน์ โคตรคำ อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
294 นางปีใหม่ ไชยสวาสดิ์ วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
295 นางผ่องศรี ทิพย์วงค์ วัดเหนือท่าจำปา นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
296 นางพนมพร สุริฉาย - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
297 นางพบพร แฝงจันดา เทศบาลตำบลบ้านจั่น เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
298 นางพยอม เกณทวี บ้านสะเดา อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
299 นางพรทิพย์ พราช เทศบาลตำบลธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ยืนยันแล้ว
300 นางพรทิพย์ อุปลัด วัดเวฬุวัน เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
301 นางพรทิพย์ เจริญชัยไธสงค์ บ้านเหล่าสมบูรณ์ บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
302 นางสาวพรทิพย์ โลมาสา บ้านดอน หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
303 นางพรนภา ทองโคตร เทศบาลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
304 นางพรพิภา บุญญะรัง บ้านแมด สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
305 นางพรพิมล อุทุมโภค เทศบาลตำบลบ้านจั่น เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
306 นางสาวพรพิลัย เขตสะถาน บ้านน้ำหมัน ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
307 นางพรรณี สุพรรณนอก วัดโพธิ์ไทร บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
308 นางพรรณี แพงโคตร วัดสโมธานนิคม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
309 นางสาวพรรรณิพา วงษ์วิชัย อินทราราม ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
310 นางพรรสวรรค์ สอนสมนึก บ้านพอกใหญ่สามัคคี พรรณานืคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
311 นางพรลัดดา ไขศรี ชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
312 นางสาวพรสวรรค์ สาโถน บ้านหม่านศรีทอง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
313 นางสาวพวงเพชร กั้วมาลา บ้านสงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
314 นางพวงเพ็ชร อุปถัมภ์ วัดศิรมงคลชัยราม รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
315 นางพัชฎาพร ภูวงษา เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
316 นางพัชรา กาญวิจิตร ศดว.ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
317 นางพัชราภรณ์ ติยะบุตร วัดโพนนิสัย ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
318 นางพัชรินทร์ นามพรม วัดโนนโพธิ์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
319 นางพัชรินทร์ ศิริพัฒนวรสกุล ชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
320 นางพัชรินทร์ สังวัง วัดสิริมงคลวราราม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
321 นางสาวพัชรินทร์ สีชา บ้านยา หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
322 นางพัชรีพร สุวรรณภักดี โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
323 นางพัชลี ตังทนาม บ้านสามัคคีชัย รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
324 นางสาวพันธิวา เหิมหอม บ้านหนองทุ่ม สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
325 นางพัสดาพร วันสวัสดิ์ บ้านบดมาด พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
326 นางพิกุล ไชยสอาด เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
327 นางสาวพิมพิศร ตุพิลา อนุบาลนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
328 นางสาวพิมพ์นารา อินธิแสง วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
329 นางพิมพ์พร วรรณะ ซำไฮ ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
330 นางสาวพิมพ์ใจ พรหมเจริญ วัดสโมธานนิคม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
331 นางพิรานันท์ นนตะเสน บ้านพอกใหญ่สามัคคี พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
332 นางสาวพิลาศลักษณ์ สุดถนอม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
333 นางสาวพิศมัย ทองชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
334 นางพิศมัย สุทิพันธ์ ศรีรักษา ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
335 นางพิศมัย โคกยะสุพรม บ้านท่าช่วง ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
336 นางพิสมัย พลเยี่ยม ศดว.คำโพนทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
337 นางพิสมัย สีแสด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อยย หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
338 นางสาวพิสมัย เคนอินทร์ บ้านกุดกระสู้ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
339 นางสาวพิไรรัตน์ ถาวะโร วัดสุคันธาวาส บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
340 นางพิไลพร ไถวศิลป์ ศดว โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
341 นางพิไลวรรณ แสงแก้ว บ้านนำหมัน ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
342 นางสาวพีระนุช นาคเสน บ้านกุดค้า ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
343 นางพุทธา บุญภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
344 นางสาวพูนทรัพย์ วะสาร วัดสุวรรณบรรพต \ นครพนม ยังไม่ยืนยัน
345 นางพูนทอง คุณอนงค์ บ้านนาเหนือ นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
346 นางพูลศรี ผลพูนศิริ วัดเวฬุวัน ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
347 นางสาวพูลสุข กิจนุกร บ้านคำบง บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
348 นางพูลสุข บุตรโพธิ์ วัดบูรพา ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
349 นางสาวภคพร ไชยดี บ้านเหล่าใหญ่ กุมภวาปี อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
350 นางภักดี สุขทวี วัดไชยนาถรวราราม ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
351 นางสาวภัณรดา แซ่หลอ บ้านตูบค้อ ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
352 นางภัทยา อุผา วัดกุตาไก้เหนือ ปลาปาก นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
353 นางภัทรวดี ร่มวาปี บ้านคำกุง - กุงเจริญ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
354 นางภัทราภรณ์ เกตุนันท์ หนองม่วง ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
355 นางภาวนา เกษนอก วัดโพธิ์ศรี เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
356 นางภาวิณี หล้าก่ำ เทศบาลตำบลธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ยืนยันแล้ว
357 นางสาวมณฑกานต์ นามวงษา บ้านนาสมบูรณ์ บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
358 นางมณีจันทร์ สีสมรส บ้านคำสีดา ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
359 นางมณีญา เชื้อบริหาร บ้านนาผือ นาแก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
360 นางมณีพรรณ กาญจนสกนธ์ ชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
361 นางสาวมณีรัตน์ คำคุณเมือง วัดศรีจันทราราม เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
362 นางมณีรัตน์ ฉวีเวช บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
363 นางมณีรัตน์ ยินดี บ้านบึงโน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
364 นางสาวมนัส เพ็ชรสมบัติ วัดสว่างวารี บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
365 นางสาวมยุรา กติการ หนองแซง ส่องดาว สกลนคร ยืนยันแล้ว
366 นางสาวมยุรา จันลาวงศ์ บ้านบดมาด พรรณานิคม สงขลา ยืนยันแล้ว
367 นางมลฤดี ทุมชะ วัดศรีคูณเมือง เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
368 นางมลิวรรณ ใจห้าว บ้านโคกก่อง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
369 นางมะลิ อัฐนาค วัดสิริมงคลวราราม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
370 นางมะลิ อาษากิจ วัดอุดมมงคล ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
371 นางมะลิจันทร์ สีหามาตร เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
372 นางสาวมัญจนา โคตะมา บ้านภูวงน้อย-สนามชัย วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
373 นางมัณฑนา โฮ้หนู บ้านชมภูพร รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
374 นางสาวมิตรปราณี คำสาว บ้านหนองแปน วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
375 นางสาวยลดา ศรีสุทธอ บ้านกุดน้ำใส ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
376 นางยา ศรีปากดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเชียงยืน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
377 นางสาวยุพา แก้วกันยา บ้านจันทร์ บ้านดุง กระบี่ ยืนยันแล้ว
378 นางสาวยุพาภรณ์ ไสยันต์ วัดสายทอง ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
379 นางยุพิน พรมดี วัดศรีชมภู ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
380 นางยุพิน วิบุลย์กุล บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
381 นางยุภา ยมศรีเคน ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ศรีคำไฮ ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
382 นางสาวยุวดี เทศมี เทศบาลตำบลบ้านจั่น เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
383 นางยุวรี ชวนจิตร บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
384 นางยุวาลี พังแสงสุ บ้านหนองไผ่ เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
385 นางรจนา กลิ่นเกษร โนนสมบูรณ์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
386 นางสาวรจนา โยธาไทย วัดเวฬุวัน ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
387 นางระคร แดงโชติ บ้านโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
388 นางรัชนี คนงาม บ้านผก เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
389 นางรัชนี คำแดงไสย์ บ้านสามแยก สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
390 นางรัชนี จันทร์แสง วัดศรีเมืองคุณ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
391 นางสาวรัชนี ยศภา ซำไฮ ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
392 นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย บ้านชัยชนะ ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
393 นางสาวรัชนียากร ใจทน อบต.นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
394 นางรัฐิติกาล สิทธิโชติ บ้านโนนม่วง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
395 นางรัตติยา คัดทะจันทร์ บ้านดอนขาว เรณูนคร นครพนม ยังไม่ยืนยัน
396 นางรัตนา ศิริสวัสดิ์ ชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
397 นางรัตนา สุริยะ วัดศิลาราษฎร์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
398 นางสาวรัตนา เครือเนตร บ้านเหล่าใหญ่ กุมภวาปี อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
399 นางรัตนา เบ้าจังหาร บ้านไฮ่ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
400 นางรัตนา เสิกภูเขียว ปรางค์สามยอด ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
401 นางสาวรัตนา แสนสุภา วัดธาตุมหาชัย ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
402 นางรัตน์ดา โพศรี บ้านหนองแสงนาล้อม เมือง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
403 นางรัตมณี สอนโส วัดบูรพา ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
404 นางรัศมี มุสิกา เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
405 นางสาวราตรี ชาวสวน โนนสมบูรณ์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
406 นางราตรี ศรีอ่อน บ้านหนองท่ม ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
407 นางรุจิรา อ่อนสา บ้านพอกใหญ่สามัคคี พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
408 นางสาวรุ่งตะวัน ชุมพล ศพด.โพนสว่าง เมืองเลย เลย ยังไม่ยืนยัน
409 นางสาวรุ่งทิวา โอฐพิมพ์ บ้านคำไฮผักแว่น กระนวน ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
410 นางรุ่งนภา นนทะภักดี ศพด.บ้านหนองเสือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
411 นางรุ่งนภา วงศ์เตชะ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
412 นางรุ่งรัตน์ บุทธจักร์ บ้านนาหว้า ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
413 นางสาวรุ้งลาวัลย์ นิลดอนหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล กุมภวาปี อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
414 นางลดาชาติ บุญมี โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
415 นางสาวลลนา ภูอาบทอง บ้านคำค้อ-พรนิมิตร ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
416 นางลออ บุญเจิม วัดสโมธานนิคม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
417 นางละมัย ทองดี วัดศิลาราษฎร์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
418 นางละมัย อังคะนา บ้านชมภูพร รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
419 นางละวัลย์ โคตรชุม บ้านกุดค้า ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
420 นางสาวละเอียด สรศิลป์ หนองแซง ส่องดาว สกลนคร ยืนยันแล้ว
421 นางลัดดา อัคชาติ ศพด.บ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
422 นางสาวลัดดา แสนณรงค์ หนองแซง ส่องดาว สกลนคร ยืนยันแล้ว
423 นางลัดดาวัลย์ กาสินพิลา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย สว่างแดนดิน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
424 นางลัดดาวัลย์ สอนอาจ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด เมืองสกลนคร สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
425 นางลาวะดี สาอุด บ้านเซิม โพนพิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
426 นางลำดวน โสภากุล บ้านหนองแวง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
427 นางลำพลู กุดทิง บ้านคำไฮผักแว่น กระนวน ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
428 นางลำพึง เสนาชัย บ้านาอ่าง เต่างอย สกลนคร ยืนยันแล้ว
429 นางลำใย อรรถวิลัย เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
430 นางลำไพ สุทธิเทพา วัดโพธิ์ศรี เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
431 นางลำไพร เยี่ยมรัมย์ บ้านยางชุม รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
432 นางลำไพร แสนตุ้มทอง เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
433 นางวนิดา ทะเสนฮด วัดสว่างวารี บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
434 นางวนิดา ประบุญเรือง บ้านทุ่งกุลาพัฒนา นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
435 นางวนิดา รุ่งศรี วัดสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
436 นางวนิดา วงษ์ผาบุตร วัดถาวร ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
437 นางสาววรรณนภา นามสุดตา บ้านนาล้อม บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
438 นางวรรณวนัช กลางโยธี วัดไชยพรบ้านชาด สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
439 นางวรรณวิไล บุตรแก้ว วัดโพธิ์ศรี เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
440 นางวรรณา ทรงคะรักษ์ วัดธาตุเจดีย์ ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
441 นางวรรณา เรือนบุตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
442 นางสาววรางคณา ดอกพุฒ บ้านโนนหอม เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
443 นางวรางคณา ด้วงกลาง โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
444 นางสาววราพร โลมินทร์ บ้านโพนสูง ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
445 นางสาววราภรณ์ จันทะคีรี บ้านกกจาน ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
446 นางวราภรณ์ ประชานันท์ หนองแซง ส่องดาว สกลนคร ยืนยันแล้ว
447 นางวราภรณ์ ผาสุข บ้านหนองสระพัง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
448 นางวราภรณ์ สอนสุภาพ บ้านกกดู่-ห้วยหวาย เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
449 นางสาววรารัตน์ พิมพ์ศูนย์ อบต.นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
450 นางวะไรรัก คนหาญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันโทวาส คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
451 นางสาววัชราพร ดุมรถ บ้านถิ่น เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
452 นางสาววัชรินทร์ ยืนยง บ้านนาซิง ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
453 นางวัชรีรัตน์ กิติอาษา ชุมชนหัวหาด เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
454 นางวันณา ณรงค์ชัย บ้านโคกสง่า บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
455 นางวันทนา ศรีพล บ้านโนนสว่าง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
456 นางวันทา ภูครองทุ่ง บ้านโนนสว่าง นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
457 นางสาววันเพ็ญ ศรีนา บ้านโคกนาดี โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
458 นางวันเพ็ญ หล้าอามาตย์ บ้านพังฮอ วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
459 นางวัลภา พานทอง วัดสโมธานนิคม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
460 นางสาววัลยา รัตนพงษ์ศิลป์ ศรีรักษา ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
461 นางวานิสรา ณ หนองคาย บ้านหัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
462 นางวารุณี นาคะอินทร์ บ้านผักตบ วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
463 นางวารุณี ยาตะลี โนนพลทอง ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
464 นางสาววาสนา กัลยา ศพด.นาบอน เมืองเลย เลย ยังไม่ยืนยัน
465 นางวาสนา จันทร์สีดา บ้านโนนภูทอง รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
466 นางวาสนา มุ่งลา ศพด.ก้างปลา เมืองเลย เลย ยังไม่ยืนยัน
467 นางสาววาสนา ศิริมาลา บ้านนาคำมูล รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
468 นางวาสนา อุยยุตะ อบต.เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
469 นางสาววิจิตรา คำโบราณ บ้านพอกใหญ่สามัคคี พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
470 นางวิจิตรา ผิวดำ วัดไชยนาถรวราราม ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
471 นางวิจิตรา หามวงค์ วัดดุษฏีคณิตศรบวรศรัทธาราม ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
472 นางวิชุดา พิมพะนิตย์ - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
473 นางวิภา ก้อนแพง บ้านบะนกทา วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
474 นางสาววิภา เพชรดีคาย บ้านง่อนหนองพะเนาว์ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
475 นางวิภาดา แสนพันดร บ้านดงสวาง นามน กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
476 นางสาววิภาพร นามภูษา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
477 นางสาววิภาพร พรหมพุทธา ศพด.นาบอน เมืองเลย เลย ยังไม่ยืนยัน
478 นางสาววิภาวี บุญจะนะ บ้านโนนสูง-ป่าปอแดง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
479 นางวิภาวี ราชโยธี วัดสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
480 นางวิมล วัฒนสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
481 นางสาววิมล เพียงพาน เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
482 นางวิรดา สงวนนาม บ้านหนองแคน ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
483 นางวิระวรรณ พลหาราช ชุมชนเทศบาล 3 เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
484 นางสาววิริญญา คล่องดี วัดสว่างวารี บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
485 นางสาววิลัยลักษณ์ ศิริจันทร์ บ้านหันน้อย หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
486 นางสาววิลาวรรณ เสมอใจ วัดโพธิ์ศรี เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
487 นางวิลาวัลย์ นักบุญ วัดสระโบกบัวทอง นาแก นครพนม ยืนยันแล้ว
488 นางสาววิลาวัลย์ ศรีวงษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสดมสรประชาสามัคคี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
489 นางวิสุทธิ์ ถือธรรม บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
490 นางวิสุทธิ์ ถือธรรม บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
491 นางวิไล พลประจักษ์ บ้านโคกกลาง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
492 นางสาววิไลลักษณ์ ว่องไว บ้านเปือยทานตะวัน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
493 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีรัตนานุกูล เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
494 นางสาววีรนุช วรรณพฤกษ์ บ้านเปือยทานตะวัน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
495 นางศรินยา ดุลย์นี บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
496 นางศริพร สุขศรี บ้านน้ำเย็น ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
497 นางสาวศรีประภาภรณ์ นนท์สะเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเกลือ เมืองสกลนคร สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
498 นางศรีสุวรรณ พหรมพิทักษ์ บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
499 นางศรีเมือง พิมพ์แหวน วัดป่าบุปผาราม ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
500 นางศรีเรือน แสนเทพ บ้านหมากแข้ง ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
501 นางสาวศรีไพร ชัยปัญหา วัดโอภาฬ เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
502 นางสาวศศิธร สุทธิประภา บ้านคำชน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
503 นางสาวศศิประภา อวดครอง บ้านกุดค้า ทุ่งฝน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
504 นางศศิวรรณ ศรีวงราช บ้านศรีสมบูรณ์ศรีสถิตย์ กระนวน ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
505 นายศักดา ยอดพงษา วัดสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
506 นางสาวศันสนีย์ พลเสนา - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
507 นางศิริกาญจน์ แสงศรีเรือง วัดป่าธรรมวิเวก ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
508 นางศิริญญา แก้วอลงกรณ์ บ้านนาหว้า ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
509 นางสาวศิริพร คำศรีรภาพ วัดสุวรรณมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
510 นางศิริพร มณีนพ บ้านนาคอย วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
511 นางสาวศิริพร วรรณกุล วัดทองสุทธาวาส โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
512 นางศิริพร วรวะไล วัดสุวรรณวารีหนองแวง นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
513 นางศิริภาภรณ์ โสรินทร์ ก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
514 นางสาวศิริลักษณ์ ปวงสุข เทศบาลตำบลเจริญสิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ยืนยันแล้ว
515 นางศิริวัน ศรีหาภูธร วัดสังคมวิทยาราม วังสะพุง เลย ยังไม่ยืนยัน
516 นายศุภดิศ โกษาแสง วัดโพธิ์ชัย ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
517 นางสาวศุลีพร ตุ้มอ่อน บ้านทรายมูล ธาตุพนม นครพนม ยังไม่ยืนยัน
518 นางสกาวเดือน ชมพูนิตย์ อบต.เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
519 นางสงกรานต์ แสนสง่า บ้านโนนม่วง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
520 นางสงัด เถาวะบุตร วัดโนนสว่างภิรมย์ วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
521 นางสนธยา บุญพา บ้านหนองทุ่ม สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
522 นางสาวสนธยา หอมขจร บ้านระกาไกรศร เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
523 นางสนั่น ฤทธาพรม ศดว โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
524 นางสาวสม วิจิตรปัญญา บ้านกอไผ่โทน เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
525 นายสมคิด สมผล บ้านอุ่มเม่า พังโคน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
526 นางสมจิตต จันทะเดช บ้านนาหนองท่ม นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
527 นางสมจิตร ภักดิ์มี บ้านหนองหัวช้าง นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
528 นางสมบูรณ์ กันยะบุตร วัดสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
529 นางสมปอง ยะโสธร โนนพลทอง ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
530 นางสมปอง เวียงสมุด บ้านโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
531 นายสมพงษ์ บาลวงค์ษา บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
532 นางสมพิศ ศรีบัว วัดเวฬุวัน ภูกระดึง เลย ยืนยันแล้ว
533 นางสมฤทธิ์ ดลจำรัส ศพด.บ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
534 นางสมฤทัย ชฎาวงศ์ บ้านคำค้อ-พรนิมิตร ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
535 นางสาวสมศรี สายอุราช วัดกลางวิทยา กุสุมาลย์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
536 นางสมหมาย อ่อนก้อน บ้านทับสอ งิ้วด่อน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
537 นางสมหวัง สงตา วัดเสตมงคล รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
538 นางสมัยพร สุวรรณศรี บ้านโพงแพง วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
539 นางสมาน พรรณรักษ์ บ้านคำสีดา ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
540 นางสาวสมเพียร อันทะโส บ้านโนนราศรี กระนวน ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
541 นางสมใจ พันธะสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแป้น สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
542 นางสวรรค์ พละลี บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
543 นางสอาด บุญอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
544 นางสาวสันศนีย์ เทศประสิทธิ์ บ้านปานเจริญ วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
545 นางสายฝน แสงใส บ้านหนองแคน ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
546 นางสายพิรุณ สุทธฺ บ้านโคกกลาง โพนพิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
547 นางสายสินธุ์ โพธิ์เศษ บ้านยางชุม รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
548 นางสาวสายหยุด คามะเชียงพิณ บ้านดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
549 นางสาวสาวิตรี แก้วบุดตา ชุมชนหัวหาด เมือง หนองคาย ยืนยันแล้ว
550 นายสำราญ ภูแผ่นนา ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
551 นางสำลี ไกยฝ่าย วัดสว่างสำราญ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
552 นางสิมมา แสงราช บ้านหมากแข้ง ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
553 นางสีจันทร์ แก้วก่า บ้านโนนภูทอง รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
554 นางสาวสุกัญญา ชลพอง บ้านดอนปอ-โนนอุดมพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
555 นางสุกัญญา ประดับศรี บ้านหนองแวง ศรีธาตุ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
556 นางสุกัญญา สอนโส วัดบูรพา ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
557 นางสาวสุกัญญา หันทำเล บ้านดอน หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
558 นางสุขสันต์ ร้อยเพีย วัดโพนสวรรค์ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
559 นางสุคนธา สายสมร ก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
560 นางสุคนธ์ รัตนา บ้านพอกน้อยพัฒนา พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
561 นางสาวสุชาดา สิมพลา บ้านโคกน้อย ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
562 นางสุชามณี โพธิ์ตาทอง วัดสุคันธาวาส บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
563 นางสุดชิณี โนนดู่ บ้านสมอ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
564 นางสุดตา โคตะสี วัดสุวรรณวารีหนองแวง นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
565 นางสุดาพร ศรีประภา บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
566 นางสุดาพร ศรีประภา บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
567 นางสุดารำไพ บุญโท บ้านคำตอยูง โพนพิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
568 นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช บ้านสมสะอาด พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
569 นางสาวสุดาวรรณ ช่างสอน หนองม่วง ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
570 นางสุดใจ ครองยุติ วัดไชยพรบ้านชาด สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
571 นางสุดใจ หรุ่นนุพันธ์ วัดสิริมงคลวราราม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
572 นางสาวสุตาภัทร ราศรีชัย บ้านหมันขาว ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
573 นางสาวสุทธิดา อินตา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
574 นางสาวสุทิษา อัคราช บ้านนาล้อม บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
575 นางสาวสุธาสิณี ภูพวก โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
576 นางสาวสุธาสินี มารศรี วัดโนนโพธิ์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
577 นางสุนทร มุมอ่อน บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
578 นางสุนันทา ภูแผ่นนา ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
579 นางสุนันทา สายืน บ้นโคกอุดม เฝ้าไร่ หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
580 นางสาวสุนิวรรณ นาชัย วัดสว่างวารี บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
581 นางสุปราณี ไชยปราบ บ้านตาล สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
582 นายสุปัน พิมพ์บุตร - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
583 นางสุพรรณทิพย์ ประทุมทา ศพด.สามขา กุฉินารายณ์ กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
584 นางสาวสุพรรณี พรมราช บ้านหัวงัว นามน กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
585 นางสุพรรณี ยาตาล วัดโพธิ์ศรีมงคล โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
586 นางสาวสุพรรณี เมืองราชา บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
587 นางสุพัฒ ศรีสุเพชรกุล ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
588 นางสาวสุพัฒชราธรณ์ หงษ์คำเมือง บ้านศรีสมบูรณ์ศรีสถิตย์ กระนวน ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
589 นางสุพัตรา ทุมมานอก บ้านถิ่น เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
590 นางสุภรณ์ เผ่าพันธ์ุ บ้านดาวเรือง หว้านใหญ่ มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
591 นางสุภา วงษ์ขันธ์ บ้านหนองไผ่ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
592 นางสุภาณี จันทร์พาณิชย์ บ้านหนองสิม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
593 นางสาวสุภาพ บุญเพิ่ม - เมือง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
594 นางสาวสุภาพร ดีอันจันทร์ บ้านนาปู-นากลาง ไชยวาน อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
595 นางสุภาพร น้อยสมศรี เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
596 นางสุภาพร ภูนาโคก ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
597 นางสุภารัตน์ ไสลวงษ์ บ้่านบุ่งแสง-หนองลุมพุก ภูเวียง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
598 นางสาวสุภาวดี สุระมณี วัดโพธิ์สว่าง กุมภวาปี อุดรธานี ยืนยันแล้ว
599 นางสาวสุภาวดี อุปรีย์ บ้านสมสะอาด พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
600 นางสาวสุภาวิกา เหนือเกตุ เทศบาลตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
601 นางสาวสุภิญญา นีละวงศ์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด เมืองสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว
602 นางสุมารี ทองใบ บ้านดงสว่าง บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
603 นางสุมาลี ละภักดี บ้านวะภูแก้ว สูงเนิน นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
604 นางสุมาลี เชื้อขาวพิม บ้านกลาง นาแก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
605 นางสาวสุรภา นาเจริญ บ้านหนองเค็ม รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
606 นางสาวสุรีนาถ บาลศรี ศดว โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
607 นางสุรีพร ผากงคำ บ้านหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
608 นางสุรีย์ เกือกรัมย์ วัดโนนโพธิ์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
609 นางสาวสุวรรณ ปัตภี บ้านหนองตากวย วานรนิวาส สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
610 นางสุวรรณ โชติรักษ์ ศดว.โพธิ์ศรีหนองแวง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
611 นางสาวสุวิตตา วจีสิงห์ บ้านพอกใหญ่สามัคคี พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
612 นางสุวิมล มูลสาร ศพด.บ้านหนองเสือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
613 นางสุเนตรา คิตเสน วัดศิลาราษฎร์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
614 นายหงษ์ทอง ราชแผ้ว บ้านหนองสระพัง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
615 นางหนูนิตย์ สาขา วัดวังม่วง ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
616 นางหนูพาน ไชยมาตย์ วัดห้วยไหล่ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
617 นางหนูแดง คำมุงคุณ วัดศิรมงคลชัยราม รัตนวาปี หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
618 นางหมูน จันใด อินทราราม ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
619 นางสาวหัทยา แก้วเกตุ บ้านหว้าน้อย เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
620 นายอดิศักดิ์ ราชคำ บ้านคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
621 นางอนงค์ บุรมศรี เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
622 นางอนงค์ ศิริวัฒน์ บ้านวังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
623 นางสาวอนิศรา หอมขจร บ้านระกาไกรศร เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
624 นางอนุธิดา ยืนยั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
625 นางสาวอนุรีย์ คนขยัน ศูนย์พัฒนาเด็กวัดอินทสาวดิ์ คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
626 นางอมรรัตน์ น้อยมะลิวัลย์ วัดธาตุสว่างโนนยาง เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
627 นางสาวอมรรัตน์ ยังสีนาค บ้านหันน้อย หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
628 นางสาวอมรรัตน์ วงษ์นนท์ บ้านคำบง บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
629 นางสาวอมรรัตน์ หลานเศรษฐา ก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
630 นางอมรฤทธิ์ ภูแล่นหยุด ศดว.แสงอรุณวรารามแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
631 นางอรทัย ดลกุล ศดว.ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
632 นางอรทัย วงค์วันดี องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
633 นางอรทัย วงค์วันดี อบต.นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
634 นางสาวอรพัฒน์ ส้านสิงห์ บ้านกกดู่-ห้วยเหล็ก เมืองเลย เลย ยืนยันแล้ว
635 นางอรพิณ พิมพ์พงษ์ วัดสวรรค์ บ้านแฮด ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
636 นางอรพิมพ์ อรรคสูรย์ บ้านน้ำเย็น ด่านซ้าย เลย ยืนยันแล้ว
637 นางสาวอรวรรณ ราษฎรดี ก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
638 นางสาวอรอุมา พ่อชมพู วัดธาตุมหาชัย ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
639 นางสาวอระพิน โคตคำ อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
640 นางอรัญญา สุขเกษม บ้านหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย ยืนยันแล้ว
641 นางอริศรา หวังประโยชน์ บ้านหม้อ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
642 นางอริสา แสงจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา หนองหาน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
643 นางอร่าม ครุฑวงษ์ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
644 นางออมทรัพย์ แสนวัง วัดเสตมงคล รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
645 นางอังคณา ประเสริฐสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล กุมภวาปี อุดรธานี ยืนยันแล้ว
646 นางสาวอัจฉรา ภูสอดเงิน ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
647 นางอัจฉรา สุวรรณศรี วัดโนนโพธิ์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
648 นางอัจฉรากรณ์ คำจันดี บ้านดงสวาง นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
649 นางอัญญารัตน์ อินทร์กอง วัดโพธิ์ศรีมงคล โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
650 นางอัมรา ดวงจำ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
651 นางสาวอาภากร วรรณกุล วัดทองสุทธาวาส โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
652 นางอามิตร ปัตถราช วัดนาอุดมวนาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
653 นางอารยา นนทมุต วัดศรีคูณเมือง เมือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
654 นางอารยา อินทรมณี บ้านพญาราม เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
655 นางสาวอาริยา สังกุลา บ้านกุดกระสู้ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
656 นางสาวอำนวย มุกดาพันธ์ หนองแวง ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
657 นางอำพร บุตรอุดม บ้านดงเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
658 นางสาวอำภา คุณาคม วัดจอมมณีธร เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
659 นางอินทร์ ผาภูธร โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
660 นางอุดม สอนไชยา บ้านพังฮอ วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
661 นางอุดม อังคณา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม หว้่านใหญ่ มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
662 นางอุดร ราชคำ บ้านหนองกุง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
663 นางอุทัย กิจชนะการ บ้านตาล สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
664 นางสาวอุทัย ภาวงค์ บ้านคำบิด - คำปู่ตา วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
665 นางสาวอุบลรัตน์ สีอุ่น บ้านป่าไร่ -โนนม่วง โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
666 นางอุบลวรรณ วงศ์จันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน คำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
667 นางสาวอุมากร สิทธิมงคล วัดลำดวน (บ้านหลวง) เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
668 นางอุลัย กุลวงค์ บ้านชมภูพร รัตนวาปี หนองคาย ยืนยันแล้ว
669 นางอุลัยวรรณ แก้วอำพา ศพด.โนนสมบูรณ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
670 นางอุไรวรรณ์ วงษ์อู่ทอง ศพด.คำโพนทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
671 นางอ้อย ลือชาขันธ์ บ้านหนองทุ่ม สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
672 นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง อบต.นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
673 นางเกษร โทแก้ว บ้านหนองนกเขียน เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
674 นางเกษแก้ว กิ่งประทุม วัดเวฬุวัน เซกา หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
675 นางสาวเครือวัลถ์ เทพสกุล วัดดอนกลาง ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
676 นางสาวเครือวัลย์ พรหมสุวรรณ บ้านไฮ่ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร ยืนยันแล้ว
677 นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม อบต.นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี ยืนยันแล้ว
678 นางเฉลา ยืนยง บ้านพญาราม เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
679 นางสาวเฉลิมขวัญ พงษ์พันธ์นา ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม ยางตลาด กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
680 นางเติมศรี จักทองกาย บ้านโพนทองวัฒนา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
681 นางเถาวัลย์ ภิญโญภาพ บ้านโคกนาดี โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว
682 นางสาวเทวารักษ์ วจีสิงห์ บ้านพอกน้อยพัฒนา พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
683 นางสาวเนตรนภา ลากูล เทศบาลตำบลดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
684 นางเนตรนภา วันทมาตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสดมสรประชาสามัคคี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
685 นางเนตรเฉลา วรรณพัฒน์ บ้านโคกสำราญ สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
686 นางเนาวรัตน์ กิ้วภาวัน บ้านคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
687 นางเบญจมาต พ่อบำรุง บ้านพระซองน้อย นาแก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
688 นางสาวเบญจวรรณ พรหมสุวรรณ บ้านปานเจริญ วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
689 นางสาวเบญจศิลป์ อิ่มเจือ วัดเจริญธรรม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
690 นางสาวเพชรรัตน์ สุราษฎร์ บ้านปานเจริญ วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
691 นางเพชรีวรรณ กรมราช บ้านนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
692 นางเพลินพิศ สุนา วัดแจ้งสว่างนอก ชุมแพ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
693 นางสาวเพียงฤทัย ใจสุข บ้านนาแพงโคกนำสร้าง หว้านใหญ่ มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
694 นางเพียรตา โพธิ์วงษ์ วัดศรีเมืองคุณ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
695 นางสาวเพ็ญนภา นามพรม วัดโนนโพธิ์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
696 นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์ บ้านภูตาคาม ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
697 นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง วัดอรุณศรีวณาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
698 นางเพ็ญศรี ศรีไตรลืม บ้านโนนม่วง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
699 นางเพ็ญแข วิทาโน บ้านนิคม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
700 นางเมตตา สินธุวาปี บ้านดอนเงิน กุมภวาปี อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
701 นางเยาวนุท ปุ่งคำน้อย วัดโพนสวรรค์ ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
702 นางสาวเยาวลักษณ์ จันดาผล วัดโพธิ์ศรีมงคล โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
703 นางเย็นฤดี สอนสมนึก บ้านพอกใหญ่สามัคคี พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
704 นางเรด ศรีพระวงค์ วัดโนนโพธิ์ โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
705 นางเรวดี ชอบบุญ วัดจำปา (บ้านนาพู่) เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
706 นางเสถียร มิ่งแสง บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
707 นางเสนาะจิต หนูทอง บ้านโนนสูง-ป่าปอแดง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
708 นางเสมียน บัวงาม บ้านโคกสง่า บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
709 นางเสลี่ยง ปฏิทานาโต วัดป่าบุปผาราม ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
710 นางเสาวณีย์ ผุยม่วง บ้านดงเจริญ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
711 นางสาวแคทรียา ตรีเมฆ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสดมสรประชาสามัคคี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
712 นางแจ่มใจ ราชคำ บ้านหนองกุง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
713 นางแดง สุดาเดช วัดโพธิ์ศรีมงคล โซ่พิสัย หนองคาย ยังไม่ยืนยัน
714 นางแพงศรี ไชยราช วัดโพธ์ชัยศรี ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
715 นางแพรทอง ธัญญารักษ์ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
716 นางสาวแสงมณี ศรีฑะ บ้านบะนกทา วานรนิวาส สกลนคร ยืนยันแล้ว
717 นางแสงมล บุทธจักร์ บ้านนาสะโน ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
718 นางแสงเดือน วาดวงษ์ บ้านหนองแวงคำ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
719 นางสาวแหวน ไชยสงค์ บ้านคำบง บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
720 นางโชติกาญจน์ กระจ่างถ้อย วัดป่ารรมวิเวก ภูกระดึง เลย ยังไม่ยืนยัน
721 นางโสกี ประทุมรัตน์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสดมสรประชาสามัคคี สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
722 นางโสนภา ไชยรบ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
723 นางโสภา ลาภาอุตร บ้านดูนเลา-ไทรทอง ศรีธาตุ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
724 นางโสภา สอนโพธิ์ วัดสโมธานนิคม บึงโขงหลง หนองคาย ยืนยันแล้ว
725 นางโสภา สุนนท์ชัย วัดศรีคูณเมือง เมือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
726 นางใจพักตร์ วรสุทธิ์ บ้านบึงโน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
727 นางสาวไทยเทวี แก้วทอง หนองแซง ส่องดาว สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
728 นางไพบูลย์ สารการณ์ บ้านตาดภูวง วาริชภูมิ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
729 นางไพบูลย์ อ่อนจงไกร บ้านหนองไผ่ เมือง สกลนคร ยืนยันแล้ว
730 นางสาวไพรจิตร ทองบ่อ บ้านดอนเชียงยืน สว่างแดนดิน สกลนคร ยืนยันแล้ว
731 นางไพเราะ ไชยเดือน บ้านบดมาด พรรณานิคม สกลนคร ยืนยันแล้ว
732 นางไมตรี ชูรัตน์ บ้านโพนทองวัฒนา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ยืนยันแล้ว