ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสกลนคร

-

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางกชกร นาชัยดูลย์ ศพด.บ้านคำสว่าง เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
2 นางกนกกาญจน์ จันทรเสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
3 นางกนกวรรณ สายแสง วัดธาตุโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
4 นางสาวกรรณิการ์ พูนพิพัฒน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
5 นางกรุงทอง พลชา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสว่าง สุวรรณคูหา อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
6 นางกวินตรา สุทธิแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
7 นางสาวกอบกุล สาดมุณี วัดแจ้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
8 นางกัณติยา หนองภักดี วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
9 นางกาญจนา ขันตี บ้านห้วยหาน นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
10 นายกำธร นนทจันทร์ บ้านติดต่อ เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
11 นายกิตติศักดิ์ แพงพุ่ม บ้านติดต่อ เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
12 นางสาวกุลวดี วรสาร วัดอัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
13 นางสาวกุลอัจฉริยา เจริญจิตร บ้านกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
14 นางขวัญประภา คำถา ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กวัดนารีศรีบัวบาน ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
15 นางขันทอง สามารถ วัดพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
16 นางสาวขันแก้ว ศรีสุริยมาตย์ บ้านโนนธาตพัฒนา นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
17 นางคำปุ่น คะสุวรรณ บ้านหนองแวง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
18 นางสาวคำพรรณ สุโพธิ์ บ้านแดง มหาชนะชัย ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
19 นายคำฟอง ขยัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ตาก โพนสวรรค์ นครพนม ยืนยันแล้ว
20 นางสาวงามใจ ไทยสอน บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
21 นางสาวจงจิตร เชิญชม วัดธาตุโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
22 นางสาวจณิสตา ไตรแก้ว วัดบวรศรัทธาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
23 นางจันทร์เพ็ญ ศรีภูธร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
24 นางจารุณีย์ คงปราณ๊ วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
25 นางสาวจารุวรรณ ลาช่อง วัดหนองสองห้อง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
26 นางสาวจารุเวทย์ ทาแก้ง วัดพรมเหนือ ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
27 นางจำปี พังน้อย โคกสว่าง เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
28 นางสาวจำเนียร คำสวนจิก วัดศิริวัฒนา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
29 นางสาวจิตตา ถนอมศรี อุทัยวัน นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
30 นางสาวจินตนา ทาแก้ง วัดเสาธง ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
31 นางสาวจินตนา นาเจริญ วัดถ้ำเอราวัณ นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
32 นางสาวจิรฐา ขอสูงเนิน เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
33 นางสาวจิรพร คำดี อบต.ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
34 นางจีรนันท์ พรหมมาวัย บ้านไร่ทาม เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
35 นางสาวจีระนัน อุทโท บ้านทุ่งกว้างพัฒนา บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
36 นางฉวีวรรณ พรหมเชษฐา ย้านโพนสวาง สว่างแดนดิน สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
37 นางฉวีวรรณ สุวรรณผู บ้านไทยนิยม นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
38 นางสาวชญาดา แสงสุวรรณ บ้านดงห้วยเปลือย บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
39 นางชนาภรณ์ ว่องไว บ้านเหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ยืนยันแล้ว
40 นางชนาภัทร นันทะศรี บ้านห้วยปลาโด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
41 นางชวนจิตร นงคะวาส วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
42 นางสาวชวินทร์ ศรีประเทือง วัดหนองสองห้อง บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
43 นางชุติมา ศรีนวล บ้านหนองน้ำเค็ม เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
44 นางสาวชุลีพร ไขศรี ศพด.วัดม่วงชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
45 นางซ่อนกลิ่น เรณะสุระ บ้านโพนงาม เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
46 นางณัฐสุดา พรหมอารักษ์ วัดอดิศัยวนาราม เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
47 นางณัฐอรรยมน เฉลิมกิตติกุล เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
48 นางณัฐิชา นามลา บ้านหนองโน ศรีบุญเรือ หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
49 นางณิชาภัทร แสนใส เทศบาลตำบลดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
50 นางสาวดวงจันทร์ พัฒทอง บ้านบุ้งแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
51 นางดวงใจ ดุดัน วัดจอมศรี เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
52 นางสาวดอกรัก ไชยริบูรณ์ บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
53 นางสาวดารุณี โยธาวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวิจิตรพัฒนา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
54 นางดาวรุ้ง สระสิริ ประทุมไฃ วัดวังยาง (ศรีลัดดาราม) ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
55 นางดาวใจ สาริศรี บ้านตลิ่งชัน-สร้งแก้ว สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
56 นางดาวใจ แก่นจำปา กุดฮู-ชมภูทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
57 นางต้อย ใจกล้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซิน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
58 นางทองคำ ระหา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อเขียว บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
59 นางทองปน แก้วมุงคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
60 นางทัย ดวงตา วัดโพนทา ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
61 นางทัศนี แก้วคำภา วัดท่าจำปา ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
62 นางสาวทัศน์วรรณ ทัพแก้ว บ้านไทยนิยม นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
63 นางทิพย์วรรณ ไชยนาน วัดศรีสวาท ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
64 นางสาวทิพย์อาพร อาปะหัง เทศบาลตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
65 นางทิพวรรณ ชะนะค้า วัสุพรรณกมลาวาส เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
66 นางสาวทิพวรรณ หนันสุก กุดฮู-ชมภูทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
67 นางสาวธนพร ศรีพนา บ้านท่าบ่อยาง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
68 นางธนพร อยู่สุข ศพด.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
69 นางธนัญญา ชาวสุรินทร์ บ้านดงปอ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
70 นายธนาคาร ชนะค้า วัดโกศลมัชฌิมาวาส เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
71 นางสาวธัญญพักตร์ สีแสด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
72 นางธัญลักษณ์ เมืองฮามพันธ์ วัดถ้ำเอราวัณ นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
73 นางสาวธารีรัตน์ หนันสุก บ้านเก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
74 นางธิดาวัลย์ คำสุข บ้านกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
75 นางนงค์นุช เวียงสิมา วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
76 นางสาวนงนุช พันเทศ วัดจอมมณี นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
77 นางสาวนงลักษณ์ คำทึง บ้านบ่อน้อย เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
78 นางนงลักษณ์ มณฑา บ้านดอนปอ-โนนอุดมพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
79 นางนพภรณ์ สมช่วง บ้านหัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
80 นางสาวนรัตน์ชนก โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
81 นางสาวนริดา วิวิทชัย บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
82 นางนฤมล ลำพองพวง วัดเวฬุวัน บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
83 นางสาวนลินี นิวงษา บ้านรามราช ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
84 นางนวนศรี ดีทา วัดประดู่วีระธรรม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
85 นางนวลจันทร์ ไทยะลา บ้านหนองหลอด เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
86 นางนวลละออง น้อยโนนทอง วัดทรายมูล ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
87 นางนวลศรี ดวงเพชรแสง บ้านจำปาหัวบึง น้ำพอง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
88 นางสาวนวลอนงค์ ผงสีนวล บ้านโนนกกบาก บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
89 นางนวลใจ สายจำปา วัดจอมศรี เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
90 นางสาวนันธิญา ขันทสิทธิ์ บ้านติดต่อ เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
91 นางนางนิภาพร บัวสมบุรณ์ บ้านกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
92 นางสาวนางประทุมมา มีศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสะอาด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
93 นางนางสารี วงษ์จันทร์ วัดสว่างบ้านผักบุ้ง อำเภอบ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
94 นางสาวนางสาวนิรมล ปราบพาล วัดศิริวัฒนา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
95 นางสาวนางสาววาทินี สรวงศิริ วัดอัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
96 นางนิจทา เที่ยงตรงจิตร บ้านบุ้งแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
97 นางสาวนิตยา อาจศิริ วัดธาตุมังคลาราม เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
98 นางสาวนิติยา บุตตอินทร์ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
99 นางนิภา บุระวงค์ บ้านนายาง ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
100 นางสาวนิภาพร ชาวสุรินทร์ บ้านดงปอ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
101 นางสาวนิภาพร ป้องคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
102 นางสาวนิภาพร วงค์อุคะ วัดห้วยไหล่ ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
103 นางนิภาภรณ์ ดาทอง ศพด.วัดม่วงชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
104 นางสาวนิลมล โคตรแสง วัดจันศรีนารี ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
105 นางนิวร สายืน วัดจอมศรี เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
106 นางสาวนิศากร ดวงจันทร์ บ้านหนองแวง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
107 นางนิศากร วังคีรี วัดจอมมณี นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
108 นางสาวนิศารัตน์ ดอนหล้า วัดโสมนัสไชยวาส ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
109 นางสาวนิสิตตรา แก้วบรรจักร์ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
110 นางนุชธนา บาทชารี บ้านหนองตุ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
111 นางนุชนาถ อ่อนสีทอง บ้านกุดดู่ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
112 นางนุโชค ไกรสินธ์ บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
113 นางน้ำผึ้ง ชัยศรีจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
114 นางสาวน้ำฝน เกลี้ยงรส ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
115 นางบังอร สมเทพ วัดศรีสุมังค์ ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
116 นางสาวบังอร อ่อนเสรี บ้านน้ำซึมน้อย น้ำโสม อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
117 นางบัวพรรณ เทพารส ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
118 นางสาวบานเย็น คำสุขดี บ้านหนองแวง บ้านดุง กระบี่ ยืนยันแล้ว
119 นางบุญเรือง เนินชาย ศพด.วัดคณิศรธรรมิการาม ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
120 นางบุญเลิศ เวินชุม จุมจังเหนือ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
121 นางบุษบา ทองแสนไตร บ้านหนองหว้า น้ำพอง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
122 นางสาวปนัดดา กิจติยะ บ้านหินแฮ่ ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
123 นางปนัดดา แก้วพัฒน์ บ้านหนองตอ เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
124 นางประคอง คำนาดี บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สร้างคอม อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
125 นางประดล เจียมตัว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
126 นางสาวประภัสษร ชาวดร บ้านสาครพัฒนา น้ำโสม อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
127 นางประภัสสร อุดมไพร ศพด.โพนงาม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
128 นางประภาพร จูมศรี วัดจันศรีนารี ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
129 นางประมวล ลำเพย บ้านกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
130 นางประยงค์ คุณมี บ้านทุ่ง บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
131 นางประยงค์ สมบูรณ์ บ้านแพงศรี เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
132 นางประวีณา โม้สี บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
133 นายประเทือง หงษ์ทอง บ้านหนองลาด บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
134 นางประเสริฐศิล แสนโยธา วัดนารีศรีบัวบาน ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
135 นางปราณี ครองเคหัง วัดทรงศิลา ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
136 นางปริญญา สีพันลำ บ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
137 นางปรียาภัทร แก้วงาม บ้านหนองลาด บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
138 นางสาวปวีณา ไชยต้นเทือก วัดวังยาง (ศรีลัดดาราม) ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
139 นางสาวปานตะวัน เอกตาแสง บ้านนาโฮง บ้านดุง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
140 นางปานทิพย์ โพธิ์มา บ้านหนองหว้า น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
141 นางปานศิริ แดงกัน วัดอดิศัยวนาราม เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
142 นางปารียา ศรีไวย์ บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
143 นางสาวปิยะดา ศรีกะแจะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
144 นางปิยะมาศ รอบรู้ บ้านดงยาง เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
145 นางสาวปิยะรัตน์ กัลยา บ้านจำปา เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
146 นางปียานุช สิมสิน เทศบาลตำบลหนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
147 นางปุณยพร สุนิกร วัดปทุมถาวร ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
148 นางผณินทร พลบูรณ์ วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
149 นางผาสุข พันธ์เดช วัดถ้ำเอราวัณ นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
150 นางผ่องศรี ทัศพจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
151 นางสาวพรทิพย์ เหล็กเพชร บ้านดงหนองโพธิ์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
152 นางพรภัยลิน ฝายกลาง บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
153 นางสาวพรรณพัชร เขจรดวง วัดจินดามณี นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
154 นางสาวพรรณี อ่อนสา บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
155 นางพรสวรรค์ พิมายนอก วัดนางาม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
156 นางพรหมรินทร์ บุญก้อน วัดวังโพธิ์ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
157 นางพลอยมณี คําทอง บ้านกุดหว้า กุฉีนารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
158 นางพัชราภรณ์ สีชมภู วัดวุฒิสมานชัย โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
159 นางพัชราภรณ์ เสียวเสียว บ้านนำเที่ยง สร้างคอม อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
160 นางพัสตราภรณ์ ขวัญทอง โรงเรียนบ้านนำผึ้งประชาสรรค์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
161 นางพิกุลรัตน์ ประทีปเมือง วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
162 นางพิไลศรี ค่าภูเขียว บ้านนาทับควาย อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
163 นางพูลทวี นันทะแสง วัดโพนทา ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
164 นางภักดิ์ภรณ์ สมาคม วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
165 นางภัทยา อุผา วัดกุตาไก้เหนือ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
166 นางสาวภัทรพร จ่าเมืองฮาม เทศบาลตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
167 นางภาดา สิงห์ชมภู บ้านจำปาหัวบึง น้ำพอง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
168 นางภาวิณี แสงนาโก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
169 นายภูริวัจน์ พิมพงษ์ วัดจอมศรี เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
170 นางมณฑา โสภาศรี วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
171 นางมนินทร์ กอกษัตริย์ วัดหนองสองห้อง บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
172 นางมลุด จันทร์งาม บ้านนาโฮง บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
173 นางสาวมะลิวรรณ กองไชยสงค์ บ้านบนศรีวิไล-ห้วยหาน นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
174 นางมะลิวรรณ์ แก่นนาคำ วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
175 นางมะลิสด สร้อยชมภู วัดศรีสมบูรณ์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
176 นางมัทรินทร์ โพธิ์ผาราช วัดศรีบุญทันบำรุงธรรม บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
177 นางสาวมัลลิกา ภูวนารถ บ้านไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
178 นางมุกดา จันทะยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
179 นางยุพา สุชัยยะ วัดศรีสุวอ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
180 นางยุพาพรรณ วรรณราม วัดสมประสงค์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
181 นางสาวยุพินภรณ์ อุ่นสิม บ้านชัยเจริญ วังสามหมอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
182 นางยุภาวดี ดวงกำชนะชัย วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
183 นางรจนา ศาสตราชัย บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
184 นางรติ ย่อมสูงเนิน วัดหอไตร ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
185 นางรติกร บุพศิริ วัดประดู่วีระธรรม ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
186 นางรมณี เหนือบุตดา วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
187 นางรมิดา นินยวี เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
188 นางสาวรสริน โคทังคะ บ้านหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
189 นางสาวรสรินทร์ เสนาชัย ส้มป่อย ค่ายเมืองแสน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
190 นางรัชดาภรณ์ เตโช ศพด.วัดนิมิตศรัทธาราม ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
191 นางรัชนีพร สุวรรณสนธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
192 นางรัตนา แสงศรี บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
193 นางสาวรัตนาพร ไชยริบูรณ์ บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
194 นางรัตนาภรณ์ คำหงษา บ้านไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
195 นางสาวรัศมี ทิพย์สินธ์ ม่วงชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
196 นางสาวรัศมี บุตรสีโคตร บ้านหนองหลอด เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
197 นางราตรี จันอ่อน วัดศิริวัฒนา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
198 นางสาวรินทร์นภา หนูหล่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซิน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
199 นางรุจิรา ทุมพิลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
200 นางสาวรุจิรา วรบุตร อบต.ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
201 นางสาวรุจิราภา จันทโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
202 นางรุ่งทิพย์ ดีพลภักดิ์ วัดจอมมณี นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
203 นางรุ่งทิพย์ เฉลิมเหลา วัดสุธัญญาวาส นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
204 นางรุ่งนภา นามแสง บ้านหนองหว้า น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
205 นางสาวรุ่งฤดี คำพะคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อเขียว บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
206 นางฤทัยรัตน์ ศรีแนน บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
207 นางลักษณ์มณี หาญกล้า บ้านกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
208 นางลัดดาวัลย์ เบ็นมงคล ร่สวรรค์ นองวัวซอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
209 นางลำพร พิมละมาศ วัดบวรศรัทธาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
210 นางสาววณิชยา นิวงษา บ้านรามราช ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
211 นางวนิดา สิงสุธรรม บ้านจุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
212 นางวรรณา หลักแหลม บ้านหนองแวง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
213 นางวรัญญา เหลากลม บ้านภูล้อม ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
214 นางวราภรณ์ สีหาปัญญา วัดธาตุมังคลาราม เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
215 นางสาววรารักษ์ จิตชาตรี เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
216 นางสาววลัยรัตน์ อินทนู วัดธาตุโพนเสมา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
217 นางสาววัชรา ยาหัส บ้านกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
218 นางสาววัชรี เดชน้อย บ้านนาสีดา บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
219 นางวันวิสาข์ สุดทะจันทร์ บ้านโนนสวรรค์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
220 นางสาววันเพ็ญ ศรีมุงคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
221 นางวัลภา ปิงเมืองเหล็ก วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
222 นางวัลลภา คชมิตร บ้านถ่อนคำหวด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
223 นางสาววัลวิภา เชิญบ่อแก บ้านนาสีนวล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
224 นางสาววิภาดา ซื่อตรง บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
225 นางวิภาดา ทมทะวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ตาก โพนสวรรค์ นครพนม ยืนยันแล้ว
226 นางสาววิยดา หม่อมเหมาะ \\\\ เจริญศิลป์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
227 นางวิยุภา อินาลา วัดปทุมถาวร ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
228 นางวิระ เขตคีรี บ้านดงห้วยเปลือย บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
229 นางวิระวรรณ์ บ้านกลาง วัดโกศลมัชฌิมาวาส เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
230 นางวิราภรณ์ ชะนะ วัดโกศลมัชฌิมาวาส เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
231 นางสาววิราวรรณ บุณรังศรี บ้านอ้วน ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
232 นางวิลัยลักษ์ มหาวงค์ บ้านนายาง ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
233 นางสาววิไล อ่อนทุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ โพนสวรรค์ นครพนม ยืนยันแล้ว
234 นางสาววิไลภรณ์ ชนะพจน์ บ้านโพนแดงน้อย ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
235 นางวิไลภรณ์ บริบาล วัดบ้านหนองสองห้อง บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
236 นางสาววิไลวรรณ ศรีศร้อยพร้าว บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ยืนยันแล้ว
237 นางวีนัส ลำพองพวง วัดเวฬุวัน บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
238 นางสาวศนิวาร เหล่าโพธิ์ชัย บ้านถ่อนคำหวด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
239 นางสาวศรีนคร ศรีบุญเรือง นิมิตศรัทธาราม ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
240 นางศรีไพร วงคำภู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
241 นางสาวศศิธร ชุมพล บ้านไร่ทาม เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
242 นางศิริพร เพ็งผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
243 นางศิริพรรณ พวงภู่ บ้านหนองลาด บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
244 นางศิริรัตน์ ศาสตร์แก้ว เทศบาลตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
245 นางสาวศิริลักษ์ ไชยศล บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
246 นางศิลป์ปริยากร ว่องไว ศพด.วัดโพธิืชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
247 นางศิวะพร สะพังเงิน บ้านคอนเลียบ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
248 นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา บ้านรามราช ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
249 นางสมจิต สุทธิประภา วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
250 นางสมถวิล วงษ์นอก บ้านจอมบึง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
251 นางสมปอง คำสาระภา บ้านโนนสวรรค์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
252 นางสมปอง โสภาจร บ้านใหม่ เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
253 นางสมพร เขียวสด วัดวิเศษชัยศรี นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
254 นางสมฤดี พิมพ์พงษ์ วัดอดิศัยวนาราม เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
255 นางสมหมาย หมีทอง วัดศรีบุญทันบำรุงธรรม บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
256 นางสาวสมหวัง พรมไตร บ้านนาทับควาย อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
257 นางสาวสมัย พิมพ์มหา บ้านจำปาหัวบึง น้ำพอง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
258 นางสมใจ ขันแก้ว วัดกุตาไก้เหนือ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
259 นางสมใจ ชาปัชชา บ้านใหม่ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
260 นางสมใจ วิเศษศิลป์ บ้านโคกกลาง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
261 นางสะไบทิพย์ หงษ์วิเศษ วัดศิริวัฒนา กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
262 นางสังวาล สีหาใต้ บ้านนาโฮง บ้านดุง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
263 นางสาวสังวาลย์ แดงนา วัดสระปทุมทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
264 นางสัญญารักษ์ ปรีกุล บ้านทุ่งคลองไผ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
265 นางสายัญ กงเพชร วัดบรวรมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
266 นางสายันต์ ศรีหาคำ บ้านจอมบึง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
267 นางสาวสายเดือน พรมสมบัติ วัดพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ยืนยันแล้ว
268 นางสาวสาวิตรี นามศิริ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง บ้านดุง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
269 นางสาวสาวิตรี บัวทอง บ้านโนนกกบาก บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
270 นางสำรวย พิณะสา บ้านโนนสวาง วังสามหมอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
271 นางสำเรียน พรมมี บ้านมะเมียงใต้ ปราสาท สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
272 นางสิดาพรรณ ปัญญาใส บ้านโนนสวรรค์ เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
273 นางสิลิรัก เอี่ยมเย็น ศพด.วัโสมนัสไชยาวาส ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
274 นางสาวสุกัญญา คำเหลา วัดโกศลมัชฌิมาวาส เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
275 นางสาวสุกัญญา ชลพอง บ้านดอนปอ-โนนอุดมพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
276 นางสาวสุขนันท์ ไชยราช บ้านไทยสมพร วังสามหมอ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
277 นางสุขสันต์ เครือชาลี บ้านไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
278 นางสุดาวรรณ์ เชื้อคำ บ้านป่อง เมือง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
279 นางสาวสุธาศินี วิชาสวัสดิ์ บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
280 นางสุนันทา คันธนู วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
281 นางสุนันทา ภูมิเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศรีทอง บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
282 นางสาวสุนิตา จันทะดวง บ้านปอพาน บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
283 นางสาวสุนิษา ผลสง่า วัดสุวรรณภูมิ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
284 นางสุนีย์ หลาบสิงห์ วัดเวฬุวัน บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
285 นางสาวสุนีวรรณ บ่อคำ ส้มป่อย ค่ายเมืองแสน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
286 นายสุบิน ทานุมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
287 นางสาวสุพัฒ บุดดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
288 นางสาวสุพัฒตรา การเนตร บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
289 นางสาวสุพัตรา ไชยพงศ์ - เจริญศฺิิลป์ สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
290 นางสาวสุภมิตร ศรีโคตรจันทร์ วัดทุ่งกุญชร สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
291 นางสาวสุภาพร บัวนาเมือง วัดบรวรมงคล บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
292 นางสาวสุภาพร อินทิรถ โคกเพ็ด - หนองไม้ตาย ประทาย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
293 นางสุภาพัฒน์ ดอนสมโภชน์ วัดวิเศษชัยศรี นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
294 นางสาวสุภารัตน์ จันทร์แดง บ้านหนองตอ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
295 นางสาวสุภาวดี คำภูมี บ้านดงยาง เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
296 นางสุภาวดี ราชจันดี วัดสังฆคณารามบ้านกลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
297 นางสุภาวดี ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
298 นางสุมาลี คนไว บ้านนาสะโน ดอนตาล มุกดาหาร ยังไม่ยืนยัน
299 นางสุมาลี คำหินกอง วัดจินดามณี นามน กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
300 นางสุมาลี ธรรมโคตร ศูนย์วัดศรีสะอาด นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
301 นางสุรัชนา ตันแดง บ้านดงหนองโพธิ์ เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
302 นางสุรัญญา มูลทา วัดวุฒิสมานชัย โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
303 นางสุวดี พุดบุรี เทศบาลตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
304 นางสุวพร กาหลง วัดศรึสะอาด นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
305 นางสุวรรณา สีมารักษ์ บูรพาภิรมย์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
306 นางสาวสุวิมล โฆสิต เทศบาลตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
307 นางสาวสุวีนี ก้านศรี วัดถ้ำเอราวัณ นาวัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
308 นางหนึ่งฤทัย ประพฤติธรรม วัดสุธัญญาวาส นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
309 นางหนุงหนิง คำหงษา บ้านทุ่งกว้างพัฒนา บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
310 นางหนูเป๊ก ทองลาด วัดทรายมูล ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
311 นางหยก บัวทอง บ้านคอนเลียบ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
312 นางหอมอ่อน บรรหาร วัดอดิศัยวนาราม เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
313 นางสาวอนงค์นาถ ทอดทอง กุดฮู-ชมภูทอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
314 นางสาวอนงรักษ์ รอบร้ บ้านนาพัง เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
315 นางสาวอนุธิดา ไชยมาต บ้านหนองลาด บ้านม่วง สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
316 นางสาวอรทัย คำสว่าง [บ้านยางชุม นากลาง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
317 นางสาวอรทัย บุญมาก - เมืองนครพนม นครพนม ยืนยันแล้ว
318 นางสาวอรทัย แก้วนิวงค์ วัดโพธ์ชัย ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
319 นางสาวอรนุช ฉิมปาน วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
320 นางอรวรรณ ลีเหลา บ้านไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
321 นางอรัญญา ทบวอร์ วัดพรมอารีย์ ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
322 นางอรัญญา เหลาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสว่าง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
323 นางสาวอรุณรัศมี เดชทะสร บ้านหินแฮ่ ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
324 นางสาวอรุณี นิกาพฤกษ์ เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร ยังไม่ยืนยัน
325 นางอลิษา อุประถา วัดพรหมประสิทธิ์ โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
326 นางสาวออนออ กุบัณฑิต บ้านหนองแวง น้ำโสม อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
327 นางอักษร มณีรัตน์ ศพด.วัดศรีบุญเรือง เพ็ญ อุดรธานี ยืนยันแล้ว
328 นางอักษร เครือทองศรี วัดสุธัญญาวาส นาวัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
329 นางอักษรา มั่นธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เมือง นครพนม ยืนยันแล้ว
330 นางอังคณา บุตรโคตร วัดศิริชัยเจริญ โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
331 นางสาวอัจฉรา จันทร์จุรี วัสุพรรณกมลาวาส เมือง นครพนม ยังไม่ยืนยัน
332 นางสาวอัจฉราวรรณ ขาวอ้น บ้านติดต่อ เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
333 นางสาวอัชฌพร คำพนาง วัดวุฒิสมานชัย โนนสัง หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
334 นางอัมพร ไชยชาติ บ้านโนนสวรรค์ บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
335 นางอารี จัดแจง วัดศรีชมชื่น บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
336 นางอารีญา นพเคราะห์ บ้านกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
337 นางสาวอารีย์ ยศเชียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสะอาด บ้านดุง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
338 นางสาวอำพร คำมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสว่าง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
339 นางอำพร เชื้อพระซอง วัดศรีสุมังค์ ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
340 นางสาวอำภา จิตกล้า วัดศรีอุดมพร เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
341 นางสาวอุทุมพร เรณะสุระ บ้านศรีสุวรรณ อำเภอเพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
342 นางอุบล คำหงษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าจำปา ปลาปาก นครพนม ยังไม่ยืนยัน
343 นางอุมาพร อุลานันท์ วัดทรงศิลา โนนสัง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
344 นางอุษนีย์ นามลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวิจิตรพัฒนา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
345 นางสาวอุไรวรรณ คำคูณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสะอาด บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
346 นางอุไรวรรณ อุทรักษ์ บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
347 นางสาวอุไรวรรณ แสนศรี บ้านพนาวัลย์ นากลาง หนองบัวลำภู ยังไม่ยืนยัน
348 นางอ้อย โตดี วัดบุปผาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
349 นางเกษลา อินแกบ วัดโพธิ์ศรี โพนสวรรค์ นครพนม ยืนยันแล้ว
350 นางเจณิยา กองทอง บ้านหนองหว้า น้ำพอง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
351 นางเจนจิรา โพธิ์สอาด บ้านดงห้วยเปลือย บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
352 นางเจียมใจ คำจารย์ วัดประดู่วีระธรรม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
353 นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น บ้านโพนแดงน้อย ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
354 นางเบญจา นางาม บ้านทุ่งคลองไผ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
355 นางเปรมวดี บรรดาศักดิ์ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
356 นางเพชรสมร สุนทราวงค์ วัดกุตาไก้เหนือ ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
357 นางเพลินจิต โพธิ์ใต้ บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
358 นางเพ็ญนภา ธรรมเจริญ วัดอัมพวัน กู่แก้ว อุดรธานี ยืนยันแล้ว
359 นางสาวเพ็ญศรี ชาโคตร บ้านอีหลุ่ง เมือง อุดรธานี ยืนยันแล้ว
360 นางเพ็ญศรี รักญาติ ศพด.วัดม่วงชุม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
361 นางสาวเมตตา บุพศิริ บ้านอ้วน ศรีสงคราม นครพนม ยืนยันแล้ว
362 นางเยาวลักษณ์ ชาภักดี บ้านกุดเป่ง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ยืนยันแล้ว
363 นายเยี่ยมยศ พลเยี่ยม วัดบ้านโนนสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
364 นางเย็นฤดี สีดาแก้ว วัดบุปผาราม ปลาปาก นครพนม ยืนยันแล้ว
365 นางเศาวรินทร์ ยางคำ บ้านศรีสุวรรณ เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
366 นางเสงี่ยม นามฤทธิ์ ศพด.วัดศรีบุญเรือง เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
367 นางเสถียรพร ดานุรักษ์ บ้านติดต่อ เมือง เลย ยังไม่ยืนยัน
368 นางเสาวคนธ์ อุตตมะ บ้านโพนงาม เพ็ญ อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน
369 นางสาวเอ็มอร ประกอบแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว
370 นางแสงเทียน เอกสะพัง วัดโพธ์ชัย ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
371 นางโสภา เดชทะศร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ โพนสวรรค์ นครพนม ยังไม่ยืนยัน
372 นางสาวโสมหทัย ประสารศรี บ้านทุ่งคลองไผ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
373 นางไกรษร ภูกองชัย เทศบาลตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
374 นายไพบูลย์ ไชยขันธ์ บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว
375 นางสาวไพรวัลย์ แสนศิริ บ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ยังไม่ยืนยัน
376 นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว บ้านดงห้วยเปลือย บ้านม่วง สกลนคร ยืนยันแล้ว
377 นางไพริน นิวงษา บ้านหินแฮ่ ท่าอุเทน นครพนม ยังไม่ยืนยัน
378 นายไวพจน์ กองสำลี อบต.ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
379 นางสาวไอยริญจน์ วิเศษไธสง วัดไกรราษฎร์มงคล บ้านดุง อุดรธานี ยังไม่ยืนยัน