ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่6 (รอบแรก) จังหวัดตรัง
โรงแรมธรรมรินทร์ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3
27 ส.ค. - 28 ส.ค. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางสาวlสุภาพร จิตรสุพร องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
2 นางกนกพร บุญล้อม เทศบาล 1 (สังขวิทย์) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
3 นางสาวกรณิการ์ ยาง๊ะ บ้านสายห้วย ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
4 นางสาวกรทิพย์ แก้วบุตร บ้านบางคราม คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
5 นางกรรณิการ์ โสมปาน เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
6 นางสาวกรศศินันท์ หลงขาว สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
7 นางกรุณา สุวนันทวงศ์ บ้านนาตาแย้ม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
8 นางสาวกฤติญดา ช่อมณี วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
9 นางกะริน ติ้งโหยบ บ้านนาบอน กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
10 นางกัญญา มณีภู บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
11 นางกัญญา รักขพันธ์ บ้านในเขียว 2 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
12 นางกัญหา ชูศรี บ้านควนสว่างวัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
13 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วละเอียด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
14 นางกัลยา คงพลับ วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
15 นางสาวกัลยา เนียมหมาน วัดท่าดินแดง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
16 นางกัลยาณะ แดงน้อย วัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
17 นางกาญจนา ศรีสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
18 นางกาญจนา หนูรักษ์ รร.บ้านมะม่วงหวาน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
19 นางสาวกาญจนา แสงวิมาน บ้านนิคมหน้าเขา คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
20 นางสาวกาญจนาภรณ์ งามขำ บ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
21 นางกิรณี แมลงภู่ทอง เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
22 นางสาวกุสุมา กิ้มย่อง บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
23 นางสาวขนิษฐา เกื้อคลัง บ้านคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
24 นางขวัญจิตร จีนชาวนา บ้านศาลาหลวงด้วง รัษฎา ตรัง ยืนยันแล้ว
25 นางคณาภรณ์ ศรีโมรา เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
26 นายคนองศักดิ์ ทรงศรี วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
27 นางสาวจรรยา มิ่งพิจารณ์ อบต.พรุใน เกาะยาว พังงา ยังไม่ยืนยัน
28 นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
29 นางจรรแรม พลนุ้ย ยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
30 นางจรียา ช่อมณี วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
31 นางสาวจรีรัตน์ กรุณา บ้านป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
32 นางสาวจันทรพร สีดอกบวบ บ้านหนองกก เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
33 นางจันทรา สุดสวาสดิ์ บ้านท่าหิน สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
34 นางจาริยา หมานด่าโต๊ะ นุรูลมุมีนีน กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
35 นางจารี สุชาติพงษ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
36 นางจารุณี จันทรศร บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
37 นางจารุวรรณ ส้มเขียวหวาน วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
38 นางจารุวรรณ เพชรเกื้อ บ้านคลองโอม นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
39 นายจำลอง อุเส็น บ้านตลิ่งชัน จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
40 นางสาวจำเนียร สุราฤทธิ์ บ้านในเขียว 1 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
41 นางจิตรา สุขลิ้ม สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
42 นางจิตศจี แซ่จู่ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
43 นางสาวจินดา ลารีนู บ้านคลองบัน ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
44 นางจินตนา รองพินิจ บ้านเก้ากอ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
45 นางจินตนา รักษ์ด้วง บ้านท่าช้าง ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
46 นางจิระประภา บุญสนิท บ้านควนปันแต ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
47 นางจิรัฐิกร อมรพรรณศิริ บ้านบ่อมะม่วง คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
48 นางสาวจิราพร ทองฤทธิ์ บ้านป่าแก่ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
49 นางจิราพร ศรีจันทร์ อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
50 นางจีราภา จิตหลัง สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
51 นางสาวจุฑามาศ มะหับผลา บ้านเกาะยวน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
52 นางจุฑามาศ รักบุรี บ้านทุ่งคา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
53 นางสาวจุฑามาศ ศรีอ่อน บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
54 นางจุฑามาศ หมื่นละม้าย เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
55 นางสาวจุฑารัตน์ บูเก็ม บ้านคลองบัน ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
56 นางจุฑารัตน์ ฤทธิื์โชติ บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
57 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วชูช่วย บ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
58 นางจุตติมา ทองนพรัตน์ บ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
59 นางจุไรวัลย์ เจ๊หนิ บ้านป่างาม จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
60 นางฉลองรัตน์ นวลศรี บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
61 นางฉวีวรรณ สันติวีรยุทธ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
62 นางฉวีวรรณ หลวงคลัง บ้านศาลาหลวงด้วง รัษฎา กระบี่ ยืนยันแล้ว
63 นางสาวชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์ วัดคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
64 นางชาลี เดชพิชัย บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
65 นางชุติกาญจน์ ทองคำ บ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
66 นางซอบรียะห์ มานิ เทศบาลตำบลต้นไทร บาเจาะ นราธิวาส ยืนยันแล้ว
67 นางสาวฐิติศักดิ์ โมกสุวรรณ นิคมฯ 3 พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
68 นางณัชนันท์ แสนขำ องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี กระบี่ ยืนยันแล้ว
69