ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่6 (รอบแรก) จังหวัดตรัง
โรงแรมธรรมรินทร์ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3
27 ส.ค. - 28 ส.ค. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางสาวlสุภาพร จิตรสุพร องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
2 นางกนกพร บุญล้อม เทศบาล 1 (สังขวิทย์) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
3 นางสาวกรณิการ์ ยาง๊ะ บ้านสายห้วย ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
4 นางสาวกรทิพย์ แก้วบุตร บ้านบางคราม คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
5 นางกรรณิการ์ โสมปาน เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
6 นางสาวกรศศินันท์ หลงขาว สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
7 นางกรุณา สุวนันทวงศ์ บ้านนาตาแย้ม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
8 นางสาวกฤติญดา ช่อมณี วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
9 นางกะริน ติ้งโหยบ บ้านนาบอน กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
10 นางกัญญา มณีภู บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
11 นางกัญญา รักขพันธ์ บ้านในเขียว 2 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
12 นางกัญหา ชูศรี บ้านควนสว่างวัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
13 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วละเอียด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
14 นางกัลยา คงพลับ วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
15 นางสาวกัลยา เนียมหมาน วัดท่าดินแดง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
16 นางกัลยาณะ แดงน้อย วัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
17 นางกาญจนา ศรีสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
18 นางกาญจนา หนูรักษ์ รร.บ้านมะม่วงหวาน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
19 นางสาวกาญจนา แสงวิมาน บ้านนิคมหน้าเขา คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
20 นางสาวกาญจนาภรณ์ งามขำ บ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
21 นางกิรณี แมลงภู่ทอง เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
22 นางสาวกุสุมา กิ้มย่อง บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
23 นางสาวขนิษฐา เกื้อคลัง บ้านคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
24 นางขวัญจิตร จีนชาวนา บ้านศาลาหลวงด้วง รัษฎา ตรัง ยืนยันแล้ว
25 นางคณาภรณ์ ศรีโมรา เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
26 นายคนองศักดิ์ ทรงศรี วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
27 นางสาวจรรยา มิ่งพิจารณ์ อบต.พรุใน เกาะยาว พังงา ยังไม่ยืนยัน
28 นางจรรยารัตน์ เส็นบัตร บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
29 นางจรรแรม พลนุ้ย ยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
30 นางจรียา ช่อมณี วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
31 นางสาวจรีรัตน์ กรุณา บ้านป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
32 นางสาวจันทรพร สีดอกบวบ บ้านหนองกก เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
33 นางจันทรา สุดสวาสดิ์ บ้านท่าหิน สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
34 นางจาริยา หมานด่าโต๊ะ นุรูลมุมีนีน กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
35 นางจารี สุชาติพงษ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
36 นางจารุณี จันทรศร บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
37 นางจารุวรรณ ส้มเขียวหวาน วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
38 นางจารุวรรณ เพชรเกื้อ บ้านคลองโอม นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
39 นายจำลอง อุเส็น บ้านตลิ่งชัน จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
40 นางสาวจำเนียร สุราฤทธิ์ บ้านในเขียว 1 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
41 นางจิตรา สุขลิ้ม สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
42 นางจิตศจี แซ่จู่ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
43 นางสาวจินดา ลารีนู บ้านคลองบัน ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
44 นางจินตนา รองพินิจ บ้านเก้ากอ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
45 นางจินตนา รักษ์ด้วง บ้านท่าช้าง ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
46 นางจิระประภา บุญสนิท บ้านควนปันแต ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
47 นางจิรัฐิกร อมรพรรณศิริ บ้านบ่อมะม่วง คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
48 นางสาวจิราพร ทองฤทธิ์ บ้านป่าแก่ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
49 นางจิราพร ศรีจันทร์ อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
50 นางจีราภา จิตหลัง สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
51 นางสาวจุฑามาศ มะหับผลา บ้านเกาะยวน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
52 นางจุฑามาศ รักบุรี บ้านทุ่งคา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
53 นางสาวจุฑามาศ ศรีอ่อน บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
54 นางจุฑามาศ หมื่นละม้าย เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
55 นางสาวจุฑารัตน์ บูเก็ม บ้านคลองบัน ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
56 นางจุฑารัตน์ ฤทธิื์โชติ บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
57 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วชูช่วย บ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
58 นางจุตติมา ทองนพรัตน์ บ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
59 นางจุไรวัลย์ เจ๊หนิ บ้านป่างาม จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
60 นางฉลองรัตน์ นวลศรี บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
61 นางฉวีวรรณ สันติวีรยุทธ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
62 นางฉวีวรรณ หลวงคลัง บ้านศาลาหลวงด้วง รัษฎา กระบี่ ยืนยันแล้ว
63 นางสาวชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์ วัดคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
64 นางชาลี เดชพิชัย บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
65 นางชุติกาญจน์ ทองคำ บ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
66 นางซอบรียะห์ มานิ เทศบาลตำบลต้นไทร บาเจาะ นราธิวาส ยืนยันแล้ว
67 นางสาวฐิติศักดิ์ โมกสุวรรณ นิคมฯ 3 พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
68 นางณัชนันท์ แสนขำ องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี กระบี่ ยืนยันแล้ว
69 นางณัฐกานต์ แซ่ตั๋น โรงเรียนเลขานุการสตรี 3 ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
70 นางสาวณัฐชา คงเส็น บ้านสุเหร่า จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
71 นางสาวณัฐชา ผิวดี แหลมโพธิ์ เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
72 นางสาวณัฐฤดี บุญทอง วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
73 นางณิชกานต์ สิทธิวรกาญจน์ บ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
74 นางดวงดาว คงอินทร์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
75 นางสาวดารา อุดหลี บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
76 นางสาวดาวฤทัย เพ็ชรเสน เทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
77 นายดำรงค์ชัย สงคง บ้านท่าช้าง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
78 นางสาวดุริญา ฤทธิ์หมุน บ้านบางด้วน ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
79 นางติตะยา นุ้ยผอม บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
80 นางทรรศนีย์ สองนา บ้านป่าแก่ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
81 นายทวีศักดิ์ จิตรพรหม เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
82 นางทัศนันท์ คลองดี บ้านส้มเฟือง ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
83 นางทัศนีย์ นิลรัตน์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
84 นางสาวทัศนีย์ เกิดศิริ บ้านน้ำพุ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
85 นางสาวทิพย์วิภา จินดารัตน์ ห้วยเนียง บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
86 นางทิพรัตน์ ช่วยอินทร์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
87 นางทิพาพร เรืองหิรัญ เทศบาล๑(บ้านสะเตง) เมือง ยะลา ยังไม่ยืนยัน
88 นางสาวทิลาวรรณ จันทร์ปล้อง บ้านหลักสิบ ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
89 นางธนภรณ์ บัวทอง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
90 นางสาวธนิษฐา แสวงทรัพย์ วัดมาตุคุณาราม ตะกั่วทุ่ง พังงา ยืนยันแล้ว
91 นางธัญญพร ชั้นวรรณกุล สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
92 นางธัญญรัฐ ญาติพิทักษ์ บ้านบ่อมะม่วง คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
93 นางธิมาพร ราชสีห์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
94 นายธีรยุทธ์ อุเส็น บ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
95 นางนงค์ลักษณ์ เฮ่าพก เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
96 นางสาวนงเนตร หนูมาก สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
97 นางนฤมล พรหมแก้ว บ้านศาลาแม็ง กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
98 นางนฤมล หนูประดิษฐ เทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
99 นางสาวนวลพรรณ ศรีสมุทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา ยังไม่ยืนยัน
100 นางนัจมีย์ ดอเลาะ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
101 นางนัดดา เกลี้ยงประดิษฐ์ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
102 นางนันทาภรณ์ ปานนุ้ย เทศบาลตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
103 นางสาวนันทิดา พรมเคน บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
104 นางนัยนา หนูขวัญ บ้านโล๊ะจังกระ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
105 นางนางชรินรัตน์ ทรงศักดิ์ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
106 นางนางมนันญา เห็มมัน บ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
107 นางนางมลิวรรณ์ เขียวประดิษฐ บ้านม่วงงาม สิงหนคา สงขลา ยังไม่ยืนยัน
108 นางนางรำไพ รองสวัสดิ์ บ้านม่วงงาม สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
109 นางนางศิริลักษณ์ ระถะการ อบต.เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา ยืนยันแล้ว
110 นางสาวนางสาวรอซียะ อาแว เทศบาล๑ (บ้านสะเตง) เมือง ยะลา ยังไม่ยืนยัน
111 นางสาวนางสาวสุจิตรา คำเกลี้ยง บ้านเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
112 นางสาวนางสาวอามีเน๊าะ เจ๊ะนิ ศพด.ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี ยังไม่ยืนยัน
113 นางนางสุกัลญา ตันจะนุสาร บ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
114 นางนางอรอุมา เทพทอง [บ้านม่วงงาม สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
115 นางสาวนาดียะ มายิ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
116 นางนาศีฮะห์ บินยะห์ยา องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
117 นางนิตติยา คะเชนทร์ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
118 นางสาวนิพาภรณ์ ธารเนตร บ้านน้ำพุ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
119 นางนิภาพร สำราญ มุสลิมบ้านบางโรง ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
120 นางนิภาภัทร์ สุขเลื่อง บ้านโล๊ะจังกระ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
121 นางนิยม สังขจาย บ้านน้ำพุ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
122 นางนิรัสรา สามสุวรรณ บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
123 นางนิศา สุขจันทร์ บ้านหนองนก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
124 นางนีร่อดะ สะแหละ ยามาฮาตุลอิสลามียะฮ์ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
125 นางสาวนุจรีย์ ปาทาน บ้านป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
126 นางนุชจรี พร้าวแก้ว สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
127 นางนุสรา ชายแก้ว โหล๊ะหาร ป่าบอน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
128 นางสาวนูริตา สำลี มุสลิมบ้านบางโรง ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
129 นางบุญมา ทองศรีอ่อน บ้านเกาะยวน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
130 นางบุญสิน บุญช่วย วัดน้ำตก ป่าบอน กระบี่ ยืนยันแล้ว
131 นางปทุมทิพย์ กาญจนเกียรติกุล เทศบาลตำบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
132 นางปภาดา สมุยเจริญสิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ วัดคงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
133 นางประกอบ อินจันทร์ศรี บ้านหนองนก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
134 นางประภาพร หรีมหนก บ้านศาลาแม็ง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
135 นางสาวประภาพรรณ สมีน บ้านป่าแก่ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
136 นางประไพ หลอดศิลป์ เทศบาลตำบล่ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
137 นางปราณี คงรอด บ้านนาบอน กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
138 นางปราณี ทองเกิด อบต.เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา ยืนยันแล้ว
139 นางสาวปราณี ยาชะรัด \ หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
140 นางสาวปรานอม เอ่งเส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
141 นางปรีดา ฝ้ายเส็ม มัสยิดหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
142 นางปรีดา สันติรักษ์ นาบินหลา เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
143 นางสาวปานเนตร ตรังเจริญพาณิชย์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
144 นางปาริชาติ พลฤทธิ์ เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
145 นางสาวปิยนันท์ เสนประดิษฐ์ บ้านปลายคลอง สทิงพระ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
146 นางปิยนุช ศิริบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งค่าย ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
147 นางสาวปิยะนุช แก้วละเอียด บ้านคลองปะเหลียน ย่านตาขาว ตรัง ยังไม่ยืนยัน
148 นางปิยาพร หนูอุ่น บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยืนยันแล้ว
149 นางผกาวรรณ แซ่ลิ่ม บ้านส้มเฟือง ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
150 นางผ่องพรรณ คมเขต วัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
151 นางสาวฝาตีหล๊ะ อารี บ้านสุเหร่า จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
152 นางสาวพนิดา นิลรัตนโชติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร ยืนยันแล้ว
153 นางพนิดา สุขสม วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
154 นางพรทิพย์ จันทร์ทิน บ้านศาลาแม็ง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
155 นางพรทิพย์ จันทร์ส่งแสง บ้านแผ่นดินเสมอ คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
156 นางพรทิพย์ ภูชงค์ บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
157 นางสาวพรทิพย์ ลือนาม บ้านเขาดิน ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
158 นางสาวพรทิพย์ วิชากิจ เทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
159 นางสาวพรทิพย์ แก้วบุญชู เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
160 นางสาวพรพรรณ พุทธสุภะ วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
161 นางสาวพรพรรณ รำไพรุจิพงศ์ เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
162 นางพรพิศ ขวัญสกุล บ้านคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
163 นางพรรณทิภา พุทธสุขา บ้านสามพัน พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
164 นางสาวพรรณนิภา ชอบธรรม บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
165 นางพรรณี โต๊ะหมาด บ้านทุ่งคา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
166 นางพรฤดี ยอดขวัญ เทศบาลตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
167 นางพะเยาว์ อุทัยสหัส วัดไทรพอน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
168 นางพัชนี หนูเหมือน เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
169 นางพัตทิยา ยอดศรี พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
170 นางสาวพัทธนันท์ จุฬะแพทย์ วัดเชิงแตระ พระพรหม นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
171 นางสาวพาดีละ โตะหะ ศพด.ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี ยังไม่ยืนยัน
172 นางสาวพาตีเม๊าะ สาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
173 นางสาวพิกุล ไพวงค์ บ้านหนองนก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
174 นายพิสัณณ์ ฉิมเอม บ้านราษฎร์พัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
175 นางสาวภัทราพร วิโนทัย เทศบาลนครตรัง เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
176 นางสาวภาคินี เอี่ยมสำอางค์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
177 นางสาวภาวดี รองเดช บ้านบางด้วน ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
178 นางสาวภุมรินทร์ อุดหนุนกาญจน์ บ้านนิคมราชประสงค์1 พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
179 นางสาวมณฑา วระกาญจน์ วัดเชิงแตระ พระพรหม นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
180 นางสาวมณิสรา ช่อมณี วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
181 นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์ เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
182 นางสาวมลฤดี สุขสวัสดิ์ บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
183 นางสาวมะลิวัลย์ ทองเส็ม สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
184 นางมัณฑิรา จงสวัสดิ์ แหลมโพธิ์ เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
185 นางสาวมาซนะ อาแว อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบาโง มายอ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
186 นางสาวมาริษา บุญพัตร บ้านท่าหิน สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
187 นางสาวมาสีเตาะ นาแว อบรมเเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง มายอ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
188 นางสาวยามีละ สามะ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง มายอ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
189 นางยุพนา หนูมาก ห้วยเนียง บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
190 นางสาวยุพา บุญสบ อบต.เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา ยืนยันแล้ว
191 นางรพีพร แป้นนวล บ้านคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
192 นางรัชนิภา จันทร์แจ่มศรี บ้านห้วยลึก คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
193 นางสาวรัชนีกร กุลวงศ์ วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
194 นางรัตติกาล แขกพงค์ บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
195 นางรัตนา จันทร์เสน องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
196 นางรับขวัญ แหละหมัน เทศบาลตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
197 นางราตรี ชัยด้วง บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
198 นางสาวราตรี อินทร์อักษร วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
199 นางสาวรุจิษยา ฮกทา เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
200 นางร่าลิขอ ตำละเย็บ บ้านนาบอน กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
201 นางสาวลมุล จันทร์ขาว บ้านน้ำพุ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
202 นางละมัย รัตนะรัต บ้านไสไทย เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
203 นางละมัย แก้วแกมทอง วัดไตรวิทยาราม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
204 นางสาวละม้าย ท่าสะบ้า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
205 นางสาวละออง หนูชู บ้านต้นส้าน ป่าบอน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
206 นางลักษณ์มนต์ สันหมาน บ้านเกาะยวน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
207 นางสาววนิดา บำรุง บ้านคลองหิน เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
208 นางวนิดา เพ็งบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ วัดคงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
209 นางสาววนิดา แก้วกุล บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
210 นางวรรณดี รักจ้ย ศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
211 นางสาววรรณพัชร์ วู่นา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
212 นางวรรณา ยิ้มแก้ว วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
213 นางวรรณา โคแหละ บ้านนานิน ย่านตาขาว ตรัง ยังไม่ยืนยัน
214 นางวราภรณ์ ราชเดิม เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
215 นางสาววราภรณ์ สมนึก บ้านไสไทย เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
216 นางสาววลัยพร ฉิมเรือง สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
217 นางสาววลัยพร พันธภาพ วัดมาตุคุณาราม ตะกั่วทุ่ง พังงา ยืนยันแล้ว
218 นางวัฒนา ฉิมเอม บ้านราษฎร์พัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
219 นางวันดี สงชู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
220 นางวันดี เทพทอง บ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
221 นางสาววันเพ็ญ นวลชาย บ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
222 นางวัลภา วาสแดง โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
223 นางวัลยา สาริปา ควนสาคร ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
224 นางวารุณื ม่วงมีผล บ้านดอกแดง ตะกั่วป่า พังงา ยังไม่ยืนยัน
225 นางสาววาสนา แก้วทอง องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
226 นางสาววิภา หมีนปาน บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
227 นางสาววิมล เหตุทอง บ้านหลักสิบ ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
228 นางวิยะดา สังข์บุญส่ง เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
229 นางวิลัย ชูเพ็ง บ้านท่าโตบ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
230 นางสาวศรินญา ยิ่งขจร สิรินธร ปะหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
231 นางศรีนวล ขวัญรอด รร.บ้านไสตอ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
232 นางศรีสุดา นุ้ยหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
233 นางศศิธร เทพศรี บ้านควนนกหว้า ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
234 นางศัลสิณี เลื่อนแก้ว บ้านโล๊ะจังกระ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
235 นางศิริพร อุเส็น บ้านป่างาม จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
236 นางศิริพรรณ เกตุรัตน์ ศพด.วัดช่องรอ สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
237 นางศิริพันธ์ วัฒนาสิริ บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
238 นางสาวศิริยา รามแก้ว วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
239 นางสาวศิริลักษณ์ คันธะวงศ์ วัดมาตุคุณาราม ตะกั่วทุ่ง พังงา ยืนยันแล้ว
240 นางสาวศิริวรรณ สุขแสวง บ้านราษฎร์พัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
241 นางสาวศุภศิริ พันธ์อุดม บ้านไสใหญ่ พระพรหม นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
242 นางสกะ หมานหมิด บ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
243 นางสกุณตา ผอมเกื้อ เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
244 นางสถาพร พลาสิน บ้านห้วยลึก คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
245 นางสาวสมจิต แซ่หลี สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
246 นางสมพิศ สีมั่น บ้านพารา ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
247 นางสมหมาย เอียดประพาล วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
248 นายสมโภช แสงจันทร์ศิริ วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
249 นางสร้อยสุนีย์ บุณโยดม บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
250 นางสาวสวาท สะอาด บ้านปลายคลอง สทิงพระ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
251 นางสะกีนะ ผันแปร อบต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
252 นางสายสุณี พรหมแก้ว วัดควนเผยอ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
253 นางสายสุนีย์ สุระกุล เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
254 นางสาวสารภี ศรีสวัสดิ์ บ้านไสไทย เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
255 นางสาวิตรี บุญพันธ์ เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
256 นายสิทธิโชค โพธิ์วิจิตร เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
257 นางสาวสิริกร สุขนุ่น บ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พิษณุโลก ยืนยันแล้ว
258 นางสาวสุกัญญา จันทวงษ์ บ้านราษฎร์พัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
259 นางสุกัญญา แก่นเมือง เทศบาล 5 (วัดควนขัน) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
260 นางสุกุัญญา นาวีว่อง ตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา ยังไม่ยืนยัน
261 นางสุกํญญา ชุมคง บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยืนยันแล้ว
262 นางสุคลธ์ ทองสม บ้านสำนักกอ ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
263 นางสาวสุจินต์ วัฒกี วัดมาตุคุณาราม ตะกั่วทุ่ง พังงา ยืนยันแล้ว
264 นางสาวสุชาดา เกาะกลาง บ้านคลองหิน เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
265 นางสุณี ถิ่นแก้ว วัดควนเผยอ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
266 นางสาวสุณี อินทร์ช่วย บ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
267 นางสุดา จันทวงค์ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
268 นางสาวสุดา รอดเกิด บ้านคลองหิน เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
269 นางสาวสุดา รามณี บ้านน้ำพุ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
270 นางสุดา สะแหละ นุรูลมุมีนีน กระบี่ ยืนยันแล้ว
271 นางสุดา เพชรขวัญ วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
272 นางสุดารัตน์ ศรีถัด เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
273 นางสาวสุดาวรรณ นาวีว่อง แหลมโพธิ์ เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
274 นางสาวสุทิพย์ ขำตรี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยืนยันแล้ว
275 นางสาวสุนิดา ยาชะรัด สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
276 นางสุนีย์ ขนนใต้ บ้านทุ่งคา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
277 นางสุพรรณี กะดังงา วัดไตรวิทยาราม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
278 นางสุพรรณี พรหมสวัสดิ์ บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
279 นางสุพรรณี แก้วบริสุทธิ์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
280 นางสาวสุพาณี มีเลิศ อบต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
281 นางสุพิศ สุวรรณภักดี เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
282 นางสุภรณ์ แสงศรี เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
283 นางสุภา แจ้งกระจ่าง วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
284 นางสุภา แสงประสิทธิ์ บ้านบางเตง ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
285 นางสาวสุภาณีย์ แสงไพทูรย์ วัดท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
286 นางสุภาพร คำโสม บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
287 นางสาวสุภารัตน์ การุณ บ้านช่อนทอง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
288 นางสาวสุภารัตน์ พิทักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ วัดคงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
289 นางสุภิดา พันกาแด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดควนสาคร ท่าแพ สตูล ยังไม่ยืนยัน
290 นางสุมณฑา ศศิลักษณ์ บ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
291 นางสุมาลี โคจีจุล เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
292 นางสาวสุรารักษ์ เรืองพุทธ ห้วยเนียง บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
293 นางสุริยา รุ่งเมือง อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
294 นางสุรีพร สายยืด บ้านห้วยลึก คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
295 นางสุรีย์ พงค์ฉบัับณภา บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
296 นางสุรีย์ ละมุน บ้านห้วยลึก คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
297 นางสาวสุรีรัตน์ สิงฆาฬะ บ้านพารา ถลาง ภูเก็ต ยืนยันแล้ว
298 นางสุรีรัตน์ สุวลักษณ์ \ หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
299 นางสุวจี แก้ววิหก บ้านบางเตียว คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
300 นางสุวัฒนา พรหมแก้ว บ้านศาลาแม็ง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
301 นางสาวสุวันเพ็ญ กระนิล สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
302 นางสุวิภา แก้วจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
303 นางสุอำภา แก้วสกด องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
304 นางสาวหทัยกานต์ กังแฮ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
305 นางหร้อฝียะ แอนิ่ม บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
306 นางสาวหฤทัย บุญพวง วัดบ่อสระ สิงหนคร สงขลา ยืนยันแล้ว
307 นางสาวหัดหย๊ะ โต๊ะเก บ้านหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
308 นางสาวอนงค์ กลมเกลี้ยง เทศบาลตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
309 นางสาวอนงค์นาถ เพชรฤทธิ์ บ้านควนยอ พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
310 นางสาวอภิรดี แก้วพิทักษ์ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
311 นางอมร บุษบรรณ์ รร.วัดพุฒ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
312 นางอมรทิพย์ ควนวิไล บ้านส้มเฟือง ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
313 นางอมรรัตน์ อุทัยมาต วัดควรนิยม ตะกั่วป่า พังงา ยังไม่ยืนยัน
314 นางสาวอมลวรรณ ตุกังหัน บ้านสายห้วย ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
315 นางอรทัย เกตตะพันธ์ บ้านปลายคลอง สทิงพระ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
316 นางสาวอรทัย เซ่งลอยเลื่อน บ้านท่าเนียน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
317 นางอรพร อุทัยรังษี เทศบาลตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
318 นางอรพิน รามริน บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
319 นางอรสาห์ วิสาละ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
320 นางอรอนงค์ คำมาเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
321 นางอรอนงค์ สงวนทอง สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
322 นางอรอุมา ชูศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งค่าย ป่าบอน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
323 นางอริสราภรณ์ พงษ์อรุณรัตน์ แหลมโพธิ์ เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
324 นายอรุณ วรรณแรก บ้านท่าบันได ย่านตาขาว ตรัง ยังไม่ยืนยัน
325 นางสาวอังคณา เส็นหลี ควนสาคร ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
326 นางอัชนา เทพรินทร์ เทศบาลตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
327 นางสาวอัฒชฎาพร สอนขำ รร.บ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
328 นางสาวอัษฎาภรณ์ ธรรมานนท์ วัดท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
329 นางอัสมา ขำละออง มัสยิดหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
330 นางสาวอาซีร๊ะ แกล้วกล้าหาญ ศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
331 นางอาติกะ เด็มเพ็ชรหน๊อง มัสยิดหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
332 นางอานงค์ สะแหละ บ้านป่าแก่ตก กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
333 นางสาวอาภรณ์ พลเดช เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
334 นางอาภา ชนูดหอม อบ.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
335 นางอารมย์ เอียดเหลือ บ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
336 นางสาวอารีย้ะ ลาหมีด ควนสาคร ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
337 นางอารีย์ พลน้ย บ้านนาบอน กงหรา พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
338 นางอารีย์ ศรีกระจ่าง นาบินหลา เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
339 นางอารีย์ สันหละ นูรุลมุมีนีน กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
340 นางอารีย์ เหยดอีด บ้านศาลาแม็ง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
341 นางอาโลม วิชัยดิษฐ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ตำบลดินอุดม ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
342 นายอำนาจ ปล้มภะวัง บ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
343 นางอำมร ชูรัตน์ บ้านหนองนก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
344 นางอำมร แก้วชูแสง บ้านควนปันแต ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
345 นางสาวอิตภิยา ปานแดง สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
346 นางสาวอุดมลักษณ์ รอดรมย์ บ้านท่าเนียน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
347 นางอุทุมพร จิราสิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ วัดคงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
348 นางอุมารินทร์ ณ นคร บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
349 นางอุมารินทร์ เสนประดิษฐ์ วัดไตรวิทยาราม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
350 นางอุษณีย์ บุญสนอง บ้านบางครามเหนือ คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
351 นางสาวอุษนา ลิมมิตร บ้านคลองบัน ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
352 นางอุษา ศิริบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งค่าย ป่าบอน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
353 นางอุส่าห์ เรืองสง บ้านหนองนก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
354 นางอุไร บวดดีน บ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
355 นางอุไร แงเด็ง สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
356 นางสาวอุไรวรรณ สังข์เหลือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
357 นางสาวอุไรวรรณ หลงเศษ สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
358 นางอุไรวรรณ เพชรสุวรรณ บ้านท่าช้าง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
359 นางอ้อมใจ บุญฤทธิ์ อบต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
360 นางสาวอ้อยทิพย์ เวชรังษี บ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
361 นางเครือวัลย์ เก้าเอี้ยน บ้านท่าโตบ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
362 นางเจนจิรา ดวงแก้ว สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
363 นางสาวเจนจิรา ทองสาม เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
364 นางเจะรอสีดะ สิบู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
365 นางเจ๊ะตน สุวาหลำ บ้านสายห้วย ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
366 นางสาวเจ๊ะแอเสาะ มะสายู องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
367 นางเบญจวรรณ หีมมิหนะ เทศบาลตำบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
368 นางสาวเบ็ญจา ชูโลก บ้านหนองกก เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
369 นางสาวเพ็ญจันทร์ ช่วยชู อบต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
370 นางสาวเพ็ญณ๊ ศิริกุลพิทักษ์ เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
371 นางสาวเพ็ญผกา เภาดนเด็ม มัสยิดหนองธง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
372 นางเพ็ญพรรณ เมืองสุด เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
373 นางสาวเมตตา แก้วพลอย บ้านบางเตียว คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
374 นางเยาวลักษณ์ เทพวิเชียร เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
375 นางสาวเรณู ยอมใหญ่ บ้านนาเกาะสัก หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
376 นางเรณู วรรณโสภณ บ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
377 นางสาวเรวดี ขาวแก้ว วัดควนเผยอ ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
378 นางสาวเรวดี ทองสอน บ้านธารน้ำใจ ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
379 นางสาวเสาวณีย์ เกิดสมมาศ วัดเชิงแตระ พระพรหม นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
380 นางเสาวภา ชูสังข์ เทศบาลตำบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
381 นางสาวเสาวลีย์ ณรงค์ราช วัดหัวควน ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
382 นางเหิม แก้วประดิษฐ์ บ้านปลายคลอง สทิงพระ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
383 นายเอกสิทธิ์ โกละกะ เทศบาลตำบลน้ำจืด กระบุรี ระนอง ยืนยันแล้ว
384 นางเอมอร แก้วหลิบ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
385 นางเอมโอษฐ ทองมาก บ้านโล๊ะจังกระ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
386 นางสาวแจ่มจันทร์ สะแลหมัน บ้านคลองบัน ท่าแพ สตูล ยืนยันแล้ว
387 นางโฉมวิลัย นวลนาค บ้านยวนโปะ ปะเหลียน ตรัง ยังไม่ยืนยัน
388 นางโรจนีย์ ดอเลาะ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
389 นายโสพิศ ช่วยทอง บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
390 นางสาวโสวภา ทองรอด อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
391 นางสาวใยบัว หะหมาน สิรินธร ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
392 นางสาวไซน๊ะ เด็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี มายอ ปัตตานี ยืนยันแล้ว
393 นางไหมส้าหรา โชคเกื้อ บ้านบ่อมะม่วง คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว