ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่6 (รอบสอง) จังหวัดตรัง
โรงแรมธรรมรินทร์ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ณ ห้องธนารมย์ 3 ชั้น 3
27 ส.ค. - 28 ส.ค. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท บ้านโพธิ์ ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
2 นางกนกกุล วงค์ชัยชะนะ เทศบาลนครภูเก็ต 2 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
3 นางกนกวรรณ บริสุทธิ์ บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
4 นางสาวกมลทิพย์ จรจิตร์ ศพด.โรงเรียนทับปุด ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
5 นางกมลลักษณ์ บุษบง บ้านบางเตง ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
6 นางกรทิพย์ ยูหนู วัดปากเหมือง หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
7 นางสาวกรรณิการ์ แกล้วทนงค์ วัดควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
8 นางสาวกรองทิพย์ ผ่องแผ้ว บ้านน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
9 นางกฤษณา ขุนจันทร์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
10 นายกวีศักดิ์ ศิริภักดี เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
11 นางกะลาโสง เหมตำ บ้านหัวดินใต้ จะนะ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
12 นางกัญจน์กมล วงศ์เสน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
13 นางกัญญา ขวัญนิมิตร บ้านเกาะมะม่วง เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
14 นางกัญญา ช่วยบำรุง บ้านสวนกลาง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
15 นางกัญญาณัฐ เพ็ชรัตนมุณี บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
16 นางกัญญาณัฐ ใจตื่น เทศบาลตำบลคลองขุด เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
17 นางกัลญารัตน์ ยงกิจ อบต.เกาะลันตาน้อยสามัคคี เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
18 นางกัลยา สุขหอม บ้านสวนโหนด ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
19 นางกัลยา อินทรอาสา เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
20 นางสาวกัลยา แก้วดี วัดท่าดินแดง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
21 นางสาวกัลยาณี เมืองนก บ้านนานอน เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
22 นางสาวกาญจนา พังสุบรรณ์ วัดดอนเมือง เมือง ชุมพร ยืนยันแล้ว
23 นางกานดา เกตุแก้ว เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
24 นางการะเกต สุวรรณสะอาด บ้านบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
25 นางกุลนรี ยุ้งเกี้ยว เทศบาลสังขวิทย์ เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
26 นางสาวกุสุมา ศักดิ์ประเสริฐ เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก ยืนยันแล้ว
27 นางสาวกูจิตรา หลังจิ บ้านทุ่งวิมาน เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
28 นางขวัญเนตร์ บุญเกลี้ยง บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
29 นางจรัสศรี คงแก้ว วัดห้วยเรือ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
30 นางสาวจรีนา เชื้อสมัน มูการร่ม บ้านบางเทา ถลาง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
31 นางจรุง ศรีนวลปาน วัดถ้ำเขาเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
32 นางสาวจันทรา หนูมาก เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
33 นางจันทร์จิรา มณีรัตน์ วัดไทรใหญ่ รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
34 นางสาวจันทร์ฉาย จะรา เทศบาลนครภูเก็ต 1 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
35 นางจันทร์เพ็ญ ดาระเดช บ้านอู่ทอง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
36 นางจันทร์เพ็ญ รุ่งสว่าง เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
37 นางจารนัย ทองมาก บ้านป่าคลองกรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
38 นางจารึก นวนดำ บ้านทุ่งเหรียง ตะโหมด พัทลุง ยืนยันแล้ว
39 นางจารุณี ดำแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
40 นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม โหล๊ะหาร ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
41 นางจำรูญ ผลมูล วัดดอนเมือง เมือง ชุมพร ยืนยันแล้ว
42 นางจำเนียร บุญเพ็ง บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
43 นางจำเนียร มวยดี วัดลำทับ ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
44 นางจิตติมา พูนพร บ้านทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
45 นางจินดา แก้วมณี บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
46 นางจินตนา จำปา สภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
47 นางจิรนุช อุทัยแจ่ม วัดน้ำตก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
48 นางสาวจิระภา ขวดทอง บ้านบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
49 นางจุฑาทิพย์ แส้กั้ง วัดไทรใหญ่ รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
50 นางจุฑารัตน์ รัตนเสถียร บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
51 นางสาวชญานันท์ มาอยู่ดี บ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
52 นางสาวชญาพร เทวรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกอม จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
53 นางชฎาพร รัตนบุรี วัดทะเล ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
54 นางชฎาภัท เกสรินทร์ บ้านท่าเลา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
55 นางสาวชนิกา พันธุ์อำไพ เทศบาลนครภูเก็ต 1 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
56 นางชนิกานต์ ณ นคร บ้านโพธิ์เตมีย์ นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
57 นางสาวชมพูนุช ฝั่งขวา เกาะนกคอม เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
58 นางสาวชลิตา ผลพฤกษา วัดช่องรอ สวี ชุมพร ยังไม่ยืนยัน
59 นางสาวชัชฎาวรรณ คงทุง บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
60 นางชื่นบุษผา ชนินพร วัดลำทับ ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
61 นางชูลาภ นุ่นพังยาง ทุ่งคลองควาย ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
62 นางสาวช่อทิพย์ พงศาปาน บ้านควนปันแต ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
63 นางสาวช้ออน ดำแก้ว วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
64 นางสาวซัยนับ มะลี อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี ยืนยันแล้ว
65 นายซาฝีอี ห้าหวา มัสยิดบ้านคลองโตนด เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
66 นางซารีนา โต๊ะหยม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสอลาหุดดีน จะนะ สงขลา