ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่6 (รอบสอง) จังหวัดตรัง
โรงแรมธรรมรินทร์ ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ณ ห้องธนารมย์ 3 ชั้น 3
27 ส.ค. - 28 ส.ค. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท บ้านโพธิ์ ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
2 นางกนกกุล วงค์ชัยชะนะ เทศบาลนครภูเก็ต 2 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
3 นางกนกวรรณ บริสุทธิ์ บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
4 นางสาวกมลทิพย์ จรจิตร์ ศพด.โรงเรียนทับปุด ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
5 นางกมลลักษณ์ บุษบง บ้านบางเตง ปากพะยูน พัทลุง ยืนยันแล้ว
6 นางกรทิพย์ ยูหนู วัดปากเหมือง หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
7 นางสาวกรรณิการ์ แกล้วทนงค์ วัดควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
8 นางสาวกรองทิพย์ ผ่องแผ้ว บ้านน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
9 นางกฤษณา ขุนจันทร์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
10 นายกวีศักดิ์ ศิริภักดี เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
11 นางกะลาโสง เหมตำ บ้านหัวดินใต้ จะนะ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
12 นางกัญจน์กมล วงศ์เสน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
13 นางกัญญา ขวัญนิมิตร บ้านเกาะมะม่วง เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
14 นางกัญญา ช่วยบำรุง บ้านสวนกลาง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
15 นางกัญญาณัฐ เพ็ชรัตนมุณี บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
16 นางกัญญาณัฐ ใจตื่น เทศบาลตำบลคลองขุด เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
17 นางกัลญารัตน์ ยงกิจ อบต.เกาะลันตาน้อยสามัคคี เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
18 นางกัลยา สุขหอม บ้านสวนโหนด ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
19 นางกัลยา อินทรอาสา เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
20 นางสาวกัลยา แก้วดี วัดท่าดินแดง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
21 นางสาวกัลยาณี เมืองนก บ้านนานอน เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
22 นางสาวกาญจนา พังสุบรรณ์ วัดดอนเมือง เมือง ชุมพร ยืนยันแล้ว
23 นางกานดา เกตุแก้ว เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
24 นางการะเกต สุวรรณสะอาด บ้านบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
25 นางกุลนรี ยุ้งเกี้ยว เทศบาลสังขวิทย์ เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
26 นางสาวกุสุมา ศักดิ์ประเสริฐ เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก ยืนยันแล้ว
27 นางสาวกูจิตรา หลังจิ บ้านทุ่งวิมาน เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
28 นางขวัญเนตร์ บุญเกลี้ยง บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
29 นางจรัสศรี คงแก้ว วัดห้วยเรือ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
30 นางสาวจรีนา เชื้อสมัน มูการร่ม บ้านบางเทา ถลาง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
31 นางจรุง ศรีนวลปาน วัดถ้ำเขาเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
32 นางสาวจันทรา หนูมาก เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
33 นางจันทร์จิรา มณีรัตน์ วัดไทรใหญ่ รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
34 นางสาวจันทร์ฉาย จะรา เทศบาลนครภูเก็ต 1 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
35 นางจันทร์เพ็ญ ดาระเดช บ้านอู่ทอง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
36 นางจันทร์เพ็ญ รุ่งสว่าง เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
37 นางจารนัย ทองมาก บ้านป่าคลองกรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
38 นางจารึก นวนดำ บ้านทุ่งเหรียง ตะโหมด พัทลุง ยืนยันแล้ว
39 นางจารุณี ดำแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
40 นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม โหล๊ะหาร ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
41 นางจำรูญ ผลมูล วัดดอนเมือง เมือง ชุมพร ยืนยันแล้ว
42 นางจำเนียร บุญเพ็ง บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
43 นางจำเนียร มวยดี วัดลำทับ ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
44 นางจิตติมา พูนพร บ้านทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
45 นางจินดา แก้วมณี บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
46 นางจินตนา จำปา สภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
47 นางจิรนุช อุทัยแจ่ม วัดน้ำตก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
48 นางสาวจิระภา ขวดทอง บ้านบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
49 นางจุฑาทิพย์ แส้กั้ง วัดไทรใหญ่ รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
50 นางจุฑารัตน์ รัตนเสถียร บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
51 นางสาวชญานันท์ มาอยู่ดี บ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
52 นางสาวชญาพร เทวรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกอม จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
53 นางชฎาพร รัตนบุรี วัดทะเล ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
54 นางชฎาภัท เกสรินทร์ บ้านท่าเลา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
55 นางสาวชนิกา พันธุ์อำไพ เทศบาลนครภูเก็ต 1 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
56 นางชนิกานต์ ณ นคร บ้านโพธิ์เตมีย์ นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
57 นางสาวชมพูนุช ฝั่งขวา เกาะนกคอม เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
58 นางสาวชลิตา ผลพฤกษา วัดช่องรอ สวี ชุมพร ยังไม่ยืนยัน
59 นางสาวชัชฎาวรรณ คงทุง บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
60 นางชื่นบุษผา ชนินพร วัดลำทับ ลำทับ กระบี่ ยืนยันแล้ว
61 นางชูลาภ นุ่นพังยาง ทุ่งคลองควาย ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
62 นางสาวช่อทิพย์ พงศาปาน บ้านควนปันแต ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
63 นางสาวช้ออน ดำแก้ว วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
64 นางสาวซัยนับ มะลี อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี ยืนยันแล้ว
65 นายซาฝีอี ห้าหวา มัสยิดบ้านคลองโตนด เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
66 นางซารีนา โต๊ะหยม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสอลาหุดดีน จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
67 นางสาวญาสุมินทร์ คิดใจเดียว บ้านอู่ทอง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
68 นางสาวฐาณิชญาณ์ ชูแก้ว วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
69 นายณัฐฏ์วัฒน์ ช่วยชม เทศบาลตำบลคลองขุด เมือง สตูล ยังไม่ยืนยัน
70 นางสาวณัฐปภัสร์ อินทระ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เมือง ชุมพร ยังไม่ยืนยัน
71 นางณัฐพร จิตติศักดิ์ บ้านควนดินแดง ควนขนุน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
72 นายณัฐศนัย หวั่นเซ่ง วัดน้ำตก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
73 นางณัฐิชา พราหมพันธ์ บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
74 นางดรุณี พลายวัง วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
75 นางสาวดวงพร ทิมจันทร์ เทศบาลนครภูเก็ต 3 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
76 นางดวงมณี ทองชัย บ้านวัดใหม่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
77 นางสาวดวงหทัย ทิมทอง บ้านหลังสอด เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
78 นางดวงใจ ทองคำจันทร์ บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
79 นางติมิเนาะ โต๊ะบ่าหมะ บ้านหัวดินใต้ จะนะ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
80 นางทรรศนีย์ ตลึงพัฒน์ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
81 นางสาวทัศนา เมืองรุ่ง บ้านจันนา ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
82 นางทิพย์ หอยเขียว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมระโหม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
83 นางสาวทิพวรรณ จันจีน เทศบาลตำบลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
84 นางสาวทิพวรรณ ตันตินิพนธ์ บ้านทับละมุ ท้ายเหมือง พังงา ยืนยันแล้ว
85 นางสาวธนัชพร ลักษณะ บ้านท่าเลา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
86 นางธารารัตน์ สุดจันทร์ บ้านทับใหม่ เคียนซา สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
87 นางธิดา นุ้ยผุด บ้านเกาะมะม่วง เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
88 นางสาวธีรดา ร่วมสุข บ้านบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
89 นางสาวนนทพร ปรีชาชาติ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
90 นางนภัสสร มาสุข เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
91 นางสาวนภามาศ ลือนาม พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
92 นางนภาเกตน์ ศรีขวัญแก้ว อบต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
93 นางสาวนวรัตน์ แก้วบริสุทธิ์ วัดปากเหมือง หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
94 นางนัทมน อนันตระ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
95 นางสาวนันทิดา พรมเคน บ้านเขาฝ้าย สิชล นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
96 นางนันทิยา สุขสวัสดิ์ ประภาตธรรมคุณ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
97 นางนางธิดา ตำภู ยามีอัลอิสลาม สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
98 นางนางปัทมา แก้วน่วม เทศบาลตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ยืนยันแล้ว
99 นางนางวรรณนิดา หมวดทอง อบต.ลำภี ท้ายเหมือง พังงา ยืนยันแล้ว
100 นางสาวนางสาวกมลเนตร์ เนตรสกุล องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ กะปง พังงา ยืนยันแล้ว
101 นางสาวนางสาวมลิวัลย์ สิงหาด ยามีอัลอิสลาม สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
102 นางสาวนางสาววิไล บัวผิน เทศบาลตำบลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
103 นางสาวนางสาวสุจินดา ศรีโร - ตะกั่วทุ่ง พังงา ยืนยันแล้ว
104 นางสาวนางสาวสุรัตนวดี ศรีสมุทร บ้านใหญ่ตำบลเกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา ยังไม่ยืนยัน
105 นางนางอุไรภรณ์ พานชาตรี อบต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
106 นางสาวนาฎนพิน หุ้นเอียด บ้านควนเคี่ยม ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
107 นางนารี คงเดิม มัสยิดเกาะนกคอม เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
108 นางนารีรัตน์ รัตกัมพล วัดคงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
109 นางสาวนิตยา ขวัญสุย บ้านควนเคี่ยม ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
110 นางนิตยา ชูทอง อบต.โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
111 นางสาวนิตยา พรหมทอง บ้านตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
112 นางนิตยา พระเหมา ตำบลเขาขาว ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
113 นางสาวนิตยา เซ่งขิม เทศบาลตำบลคลองขุด เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
114 นางนิธิพร โหสิ บ้านหนองหอย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
115 นางสาวนิภา คงภักดี พรุดินนา กระบี่ ยืนยันแล้ว
116 นางสาวนิศากร เมฆตรง บ้านกรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
117 นางนุชนาฏ จันทร์ใหม่ สภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
118 นางสาวนูรี ยาชะรัด บ้านคู กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
119 นางสาวนูรียะ ปูแทน บ้านปูลากาซิง ยะรัง ปัตตานี ยังไม่ยืนยัน
120 นางสาวบุญศรี ฤทธิ์เนือง วัดแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
121 นางสาวบุปผา ธวัชกาญจน์ วัดคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
122 นางบุปผาวัลย์ นวลยัง บ้านโคกโดน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
123 นางสาวบุสรา หมัดเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเลียบ จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
124 นางปทุม เส้งนนท์ บ้านบนเขา หาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว
125 นางประทุม อำภามณี บ้านห้วยต่อ สิเกา ตรัง ยืนยันแล้ว
126 นางประทุมมา ยิ้มแก้ว วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
127 นางสาวประทุมวัลย์ รักษาชล อบต. บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
128 นางประไพ ไกรเทพ บ้านนาท่ามใต้ เมือง ตรัง ยืนยันแล้ว
129 นางปราณี ทองเอียด วัดไทรใหญ่ รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
130 นางปราณี ปะวะโน สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร 16 ท้ายเหมือง พังงา ยืนยันแล้ว
131 นางสาวปราณี สุขจันทร์ อบต.เกาะลันตาน้อยสามัคคี เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
132 นางปราณี เกิดแสงสุริยงค์ วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
133 นางปราณี เลื่อนจันทร์ ป่าบาก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
134 นางสาวปราณีต ทองแป้น เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
135 นางปริศนา คุ้มบ้าน เทศบาลนครภูเก็ต 4 เมือง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
136 นางสาวปรีดา ดำอ่ำ บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
137 นางปรีดา ส่งเสริม วัดคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
138 นางปรีดา เมืองมา เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
139 นางสาวปวีณา ปะหนัน มูการร่ม บ้านบางเทา ถลาง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
140 นางปัณฑิตา เอียดชูทอง เทศบาลตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
141 นางสาวปัทมา ปัตตายะโส บ้านบางปอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
142 นางปาซียะห์ ปาจอ บ้านซีเยาะ ยะหา ยะลา ยืนยันแล้ว
143 นางปินหลี เจ๊ะระบำ บ้านควนท้อน กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
144 นางปิยวรรณ จำนงรัตน์ บ้านคลองชะมวง คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
145 นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ยังไม่ยืนยัน
146 นางผกา แก้วมณี วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
147 นางผกาทิพย์ คงตุก วัดคีรีน้อย หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
148 นางผ่องโสม คลองยวน บ้านไร่ใหญ่ เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
149 นางฝ่าหระ หมานนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรู้ลฮูดาห์ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
150 นางพชรพรรณ ถึงมุสิก ทุ่งคลองควาย ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
151 นางสาวพรทิพย์ จริงจิตร บ้านนาท่ามใต้ เมือง ตรัง ยืนยันแล้ว
152 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ฝาก อบต.โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
153 นางพรทิพย์ ทองนอก บ้านวัดใหม่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
154 นางสาวพรนิภา หมื่นแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
155 นางพรปวีณ์ ช่วยจันทร์ วัดผาสุการาม หัวไทร นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
156 นางพรรณี นาเรือง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
157 นางพรรัตน์ สว่างวงศ์ บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
158 นางพรรัตน์ เพ็ชรขำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
159 นายพลากร คนซื่อ โรงเรียนบ้านคลองวัง ขนอม นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
160 นางสาวพวงพรรณ พินกลับ \ ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
161 นางพัชณี สุขแสงศรี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
162 นางสาวพัชรวดี อินทรภักดิ์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
163 นางสาวพัชรา วุ่นคง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง ยืนยันแล้ว
164 นางสาวพัชรา แทนโป บ้านกองเกวียน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
165 นางสาวพัชรินทร์ ผลมาตร์ ศพด.โงเรียนทับปุด ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
166 นางสาวพัชรี สาระวารี บ้านเกาะจำ เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
167 นางพัชรี แทนสุวรรณ เทศบาลตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
168 นางพาตีนะ เจ๊ะแว บ้านพงกูวิง ยะรัง ปัตตานี ยืนยันแล้ว
169 นางพิมพ์มาดา ชูทอง บ้านโคกโดน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
170 นางสาวพิมพ์ใจ แกล้วทนงค์ บ้านควนเคี่ยม ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
171 นางสาวพูลสุข วันปู วัดท่าดินแดง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
172 นางสาวภรภัทร มีบุญมาก บ้านอู่ทอง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
173 นางสาวภัทรวดี ถาวรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
174 นายภาวนา ขวัญทอง วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
175 นางสาวมณฑา หนูแหลม วัดแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
176 นางสาวมณทิชา เพชรอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
177 นางมณีกิจ จันทรศฺริ เทศบาลตำบลคลองขุด เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
178 นางมลฤดี สนิทเสโล ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมระโหม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
179 นางมะลิวัลย์ ทองเกื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
180 นางมะลิหยาม หนูโส๊ะ ลำธาร์ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
181 นางสาวมาลินี คงเดิม บ้านทุ่ง เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
182 นางมาเรียม บู่สะเม๊าะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกอม จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
183 นางยารอน๊ะ หมัดอ่าดัม ห้วยเนียง บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
184 นางยินดี คงแก้ว บ้านควนนกหว้า ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
185 นางยินดี รัตน์ชู บ้านคู กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
186 นางยินดี เสือจอม วัดปากเหมือง หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
187 นางยุพดี เมืองรุ่ง บ้านควนดินแดง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
188 นางยุวรี วงค์พนม บ้านเตง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
189 นางสาวย่ารี่ย๊ะ สันเตะ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสอลาหุดดีน จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
190 นางสาวรจนา สองหลง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
191 นางสาวรติกาล กลับคง ศพด.โรงเรียนวัดนิโครธราม ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
192 นางสาวรอบีย๊ะ กาหลง บ้านกอลำ ยะรัง ปัตตานี ยังไม่ยืนยัน
193 นางระเบียบ เกตรักทอง เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
194 นางรัชนี สำเส็น บ้านโละใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
195 นางสาวรัตดิกาล ทองแก้ว อบต.โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
196 นางรัตตนี กราปัญจะ บ้านนามะพร้าว กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
197 นางสาวรัตติภรณ์ ดีเบา บ้านนาหละ สิเกา ตรัง ยืนยันแล้ว
198 นางรัตนวดี เจยาคม บ้านปากคลอง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
199 นางสาวรัตนา คงผอม บ้านท่านางหอม หาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว
200 นางรำพา ขาวแท้ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
201 นางสาวรำไพ วันทอง มูการร่ม บ้านบางเทา ถลาง ภูเก็ต ยังไม่ยืนยัน
202 นางสาวรุจิเรศ ชุมนาคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง ยืนยันแล้ว
203 นางรุสนาณีย์ หัสสะ เทศบาลตำบลต้นไทร บาเจาะ นราธิวาส ยังไม่ยืนยัน
204 นางสาวรุ่งราวัลย์ ขาวนวล บ้านควนเคี่ยม ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
205 นางสาวรุ่งอรุณ ดำดี บ้านเกาะจำ เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
206 นางร่อย๊ะ วรรณแพทย์ บ้านทุ่ง เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
207 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เกต บ้านกองเกวียน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
208 นางลำยวน บัวทอง บ้านกองเกวียน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
209 นางวนิดา ชิตสุข วัดทุงขุนหลวงนิมิต ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
210 นางสาววรรณา ทิพอักษร อบต.โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
211 นางสาววรรณา หวังสัน บ้านด่านโลด ตะโหมด พัทลุง ยืนยันแล้ว
212 นางวราภรณ์ เอียดจุ้ย วัดโคกพิกุล เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
213 นางวราภรณ์ แก้วเนิน ตำบลเขาขาว ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
214 นางวราภรณ์ โชติกุญชร วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
215 นางวราลักษณ์ จันทร์เจือแก้ว บ้านบ่อปลา ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
216 นางวฤดี วงศ์สวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
217 นางวัชรา เพชรน้อย บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
218 นางสาววัทยา จินตุลา วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
219 นางวันญา เอียดวงค์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่ายาง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
220 นางสาววันดี ชูเวช เทศบาลตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ยังไม่ยืนยัน
221 นางสาววันวิสาข์ รองเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
222 นางวันเพ็ญ ทองจินดา บ้านลอน บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
223 นางวันเพ็ญ พรหมทอง ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เทพา สงขลา ยืนยันแล้ว
224 นางสาววาริน พันธ์ทิพย์ วัดควรนิยม ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
225 นางวาสนา บุญเรืองขาว วัดแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
226 นางสาววาสนา มีเกลี้ยง บ้านไสท้อน พระแสง สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
227 นางวาสนา สีละพล บ้านโละใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ยืนยันแล้ว
228 นางวาสนา เกตสะโร บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
229 นางสาววิชชุดา ช่วยพิชัย ลำธาร์ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
230 นางวินลยา ลายเพชร บ้านนามะพร้าว กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
231 นางวิภา เสนีย์ บ้านลำช้าง รัษฎา ตรัง ยังไม่ยืนยัน
232 นางสาววิภาพร ชัยภักดี บ้านนาท่ามใต้ เมือง ตรัง ยืนยันแล้ว
233 นางวิภารัตน์ ด้วงคต วัดท่าดินแดง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
234 นางวิรัตน์ คงเขียว บ้านควนนกหว้า ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
235 นางสาววิลัยลักษ์ อรุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
236 นางวิลาดา ชูแก้ว ทุ่งคลองควาย ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
237 นางวิลาวัณย์ ประสมกิจ ศพด.โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
238 นางสาววิลาวัลย์ สมจิตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเลียบ จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
239 นางสาววิวรณ์ เทพแก้ว บ้านในยาง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
240 นางวีณา ขวัญนิมิตร อบต.ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
241 นางศรีรัตน์ เกลี้ยงส่ง บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
242 นายศรีสงคราม เหมือนเสน อบต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
243 นางศรีสุดา เริงสมุทร บ้านใหญ่ เกาะยาว พังงา ยังไม่ยืนยัน
244 นางศรีอำพร ฉิมเกื้อ ทุงคลองควาย ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
245 นางสาวศศิกมล นวลศรี บ้านทับมิ่งขวัญ ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
246 นางศศิธร จันทโร บ้านโคกค่าย รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
247 นางสาวศศิธร เวสารัตน์ วัดใหม่ไทยเจริญ นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
248 นางศศิธร แซ่โง้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกันตัง ศูนย์1 กันตัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
249 นางสาวศักดินา ใบละม้าย วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
250 นางสาวศิกานต์ รอดเมือง หาดปากเมง สิเกา ตรัง ยืนยันแล้ว
251 นางสาวศิติมา สุขกิจ บ้านเขาสามยอด เคียนซา สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
252 นางสาวศิรินภา เนาว์สุวรรณ วัดคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
253 นางศิริพร ทองเพชร บ้านปากคลอง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
254 นางศิริภรณ์ จันทร์แก้ว บ้านควนน้อย ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
255 นางสาวศิริลักษณ์ จิมเจริญ บ้านน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว
256 นางสาวศิวนันท์ วัฏฏกะโปดก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
257 นางศุภลักษณ์ ศรีเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
258 นางศุภวรรณ สุขะเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกันตัง ศูนย์3 กันตัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
259 นางสาวศุภวรรณ์ กิ้มเฉี้ยง บ้านนาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
260 นางสมจิตร มากเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
261 นางสมจิตร หนุดทอง ยามีอัลอิสลาม สิงหนคร สงขลา ยังไม่ยืนยัน
262 นายสมพงษ์ สุวรรณา เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
263 นางสาวสมพรทิพย์ สงขาว บ้านกองเกวียน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
264 นายสมมาตร สุขวัสดิ์ บ้านลอน บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
265 นางสมร อะหมาด เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
266 นางสมศรี ขวัญสว่าง เทศบาลตำบลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
267 นางสมศรี สงอุ่น บ้านพุทธนิมิต เทพา สงขลา ยืนยันแล้ว
268 นางสมศรี หนูรอด บ้านปากคลอง ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
269 นางสมศรี เกตุแดง วัดทุงขุนหลวงนิมิต ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
270 นางสมใจ คงสง บ้านนานอน เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
271 นางสะใบ เส็มหย้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่ายาง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
272 นางสัญมา มุสอแยนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสอลาหุดดีน จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
273 นางสาวสายทิพย์ อินทร์นุ้ย บ้านควนน้อย ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
274 นางสายฝน มะยะเฉียว วัดใหม่ไทยเจริญ นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
275 นางสายพิณ คีรี บ้านลอน บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
276 นางสายวสันต์ ดิษฐะ บ้านเกาะมะม่วง เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
277 นางสาวสายใจ ทองจีน บ้านโพธิ์ ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
278 นางสายไหม ขุนคีรี ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
279 นางสาวสาวิตรี วิมล บ้านกรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
280 นางสาวสำเนียง ลายจันทร์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
281 นางสิริพร สุวรรณประการ ชุมชนบ้านน้ำใส ท้ายเหมือง พังงา ยืนยันแล้ว
282 นางสุกานดา ทองแก้ว บ้านนาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
283 นางสาวสุกานดา เส้งเซ้ง วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
284 นางสุจิตรา เริงพิทักษ์ ศพด.โรงเรียนทับปุด ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
285 นางสุจินต์ จันทร์ดำ ป่าบาก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
286 นางสุณี เศษขาว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรู้ลฮูดาห์ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
287 นางสุณีย์ นิสัน บ้านโคกแซะ บางกล่ำ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
288 นางสาวสุดา ขุนจันทร์ บ้านมาบ ตะโหมด พัทลุง ยืนยันแล้ว
289 นางสาวสุดา ไหมหมาด บ้านควนท้อน กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
290 นางสุดารัตน์ ณ นคร โรงเรียนบ้านบางมรวน ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
291 นางสุธิสา ชนาธิป วัดทุงขุนหลวงนิมิต ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
292 นางสาวสุนิสา ชุมนุม อบต.ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
293 นางสุนี กริดกรรม ชุมชนบ้านน้ำใส ท้ายเหมือง พังงา ยืนยันแล้ว
294 นางสุนี รอบคอบ มัสยิดกอบาตีน เหนือคลอง กระบี่ ยืนยันแล้ว
295 นางสุนี เพชรรามวงศ์ วัดทะเล ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
296 นางสุปรียา ดาษพร วัดคีรีวง ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
297 นางสาวสุพัตรา บุตรรักษ์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
298 นางสาวสุพิชญา สุวรรณรัตน์ อบต.กันตังใต้ กันตัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
299 นางสุภัต สิทธิชัย บ้านนานอน เมือง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
300 นางสุภัสสรา กาญจโนภาส ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
301 นางสาวสุภางค์พร พุทธนุกูล บ้านท่านางหอม หาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว
302 นางสุภาพ หลงหา เทศบาลตำบลกำแพง ละงู สตูล ยังไม่ยืนยัน
303 นางสุภาพร จันทร์ณรงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร ยืนยันแล้ว
304 นางสุภาภรณ์ ขุนธน บ้านคลองปาน เคียนซา สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
305 นางสาวสุภาภรณ์ เช้าจันทร์ ห้วยเนียง บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
306 นางสาวสุภาวดี นิระโส พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
307 นางสุภาวดี หมอเฒ่า บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
308 นางสุภาวิณี มูสิกะ อบต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
309 นางสาวสุมาลี ทองแก้ว บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
310 นางสาวสุมาลี สร้อยศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกันตัง ศูนย์2 กันตัง ตรัง ยังไม่ยืนยัน
311 นางสุมาลี เกิดบัวทอง บ้านท่าเลา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
312 นางสาวสุรินธร ขุนหนู บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
313 นางสุรีย์ ไชยพรม บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยังไม่ยืนยัน
314 นางสุวัลลี อนันทกาญจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
315 นางสาวสุวินชา เท่าแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
316 นางสุเทวี ปล้องนิราศ พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
317 นางสาวสุโชค มณีโชติ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
318 นางสาวส่าเหร๊าะ หรับหมาด บ้านคู กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
319 นางหทัยกาญจน์ หริรักษ์ บ้านทับมิ่งขวัญ ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
320 นางหทัยขวัญ ทองตราชู อบต.บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
321 นางหนูแนบ นิ่มดำ บ้านสวนโหนด ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
322 นางหมิหน๊ะ เบ็ญตาหลี บ้านลอน บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
323 นางหัสหย๊ะ สุดบู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
324 นางสาวอณิษฐา เอี่ยมสุวรรณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดรัตนวราราม บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
325 นางสาวอติมา สว่างภพ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
326 นางอนงค์ นุเคราะห์วัด บ้านโคกค่าย รัตภูมิ สงขลา ยืนยันแล้ว
327 นางสาวอนงค์นาฎ แซ่ติ่ม เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
328 นางสาวอนงนุช สุวรรณภักดี บ้านป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ยืนยันแล้ว
329 นางอมรกานต์ สมสิ้น บ้านคีรีรัตน์ ขนอม นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
330 นางอรทัย ทุ่ยอ้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ หาดสำราญ ตรัง ยืนยันแล้ว
331 นางอรทัย แก้วสุข โหล๊ะหาร ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
332 นางสาวอรฤดี ศรีขวัญ วัดคงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยืนยันแล้ว
333 นางสาวอรษา ศิริมนูญ โรงเรียนบ้านท่าน้อย ขนอม นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
334 นางอรอนงค์ สังข์หนู วัดน้ำตก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
335 นางสาวอรอุมา สุวรรณรัตน์ วัดถ้ำเขาเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
336 นางสาวอรอุษา หนูปลอด วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
337 นางสาวอรัญญรัตน์ ยมโดย ศพด.โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด พังงา ยืนยันแล้ว
338 นางสาวอรุณ โต๊ะเส็น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสอลาหุดดีน จะนะ สงขลา ยืนยันแล้ว
339 นางอะอีฉ๊ะ หมัดอาดัม ห้วยเนียง บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
340 นางสาวอังคณา ชาตรีกุล บ้านธารน้ำใจ ตะกั่วป่า พังงา ยังไม่ยืนยัน
341 นางอัจฉรา พูนภักดี เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
342 นางอัญชลี ขุนจันทร์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
343 นางสาวอัญชิสา ธรรมยุติ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
344 นางอัณญรัตน์ แก้วมณี วัดหารเทา ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
345 นางสาวอัปสร นุ้นตุ้ง บ้านตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
346 นางอัมพร ทองขาว บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
347 นางสาวอานีซะ บาเหะ บ้านกูแบสืรา ยะรัง ปัตตานี ยังไม่ยืนยัน
348 นางอาพัดสริน รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
349 นางอาภรณ์ ท้ายเซ่ง บ้านโคกโดน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
350 นางอาภรณ์ โบยนวล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิจิก วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
351 นางสาวอามินญา แหเหล๊าะ บ้านไร่ จะนะ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
352 นางอารี ละอองแก้ว บ้านตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
353 นางอารี เกตขาว บ้านเตง ควนขนุน กระบี่ ยืนยันแล้ว
354 นางอารียา ตุ๊กขี้หนู อบต. บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
355 นางอารียา หมัอะดั้ม บ้านโคกแซะ บางกล่ำ สงขลา ยังไม่ยืนยัน
356 นางสาวอารีรัตน์ ดำยก บ้านโคกโดน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
357 นางอารีรัตน์ นิลมณี บ้านน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว
358 นางสาวอารีรัตน์ พรหมบัญพงศ์ วัดโคกโพธิ์สถิตย์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
359 นางอำนวยพร ดำแก้ว ป่าบาก ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
360 นางอำไพ จิตต์สกูล บ้านโคกหาร หาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว
361 นางสาวอินทิรา ทองทิพย์ ไออุ่นเนอสเซอรี่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ยังไม่ยืนยัน
362 นางอินทิรา สาระอาภรณ์ บ้านหูแร่ บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
363 นางอิสริยา หวังชัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ยืนยันแล้ว
364 นางสาวอุบลวดี บุญมา บ้านดอกแดง ตะกั่วป่า พังงา ยังไม่ยืนยัน
365 นางอุรา หมุนนุ้ย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรู้ลก่อมารียะฮ์ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
366 นางอุษณีย์ หลับด้วง มัสยิดควนยูง ป่าบอน พัทลุง ยืนยันแล้ว
367 นางอุษา พัดคง บ้านป่าคลองกรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
368 นางอุไร หม้าเหล็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดพัฒนาอิสลาม กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
369 นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ บ้านโคกโดน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
370 นางอ่าสะหน๊ะ หวังอาลี ลำธาร์ บางแก้ว พัทลุง ยืนยันแล้ว
371 นางสาวฮามีต๊ะ ฤทธิโต ศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
372 นางสาวฮาลีเมาะ บือราเฮง อบต.ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี ยืนยันแล้ว
373 นางฮาหวา เส็นโต๊ะเย็บ บ้านโคกทคราย เมือง สตูล ยืนยันแล้ว
374 นางสาวเกศรา รักภู่ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ขนอม นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
375 นางสาวเกศลดา จิ้นย่อง เทศบาลตำบลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
376 นางเครือวัลย์ หมินตะเหล๊ะ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรู้ลก่อมารียะฮ์ กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว
377 นางสาวเดลินิวส์ ชุมเกื้อ วัดคีรีน้อย หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
378 นางเนาวรัตน์ ทองเลี่ยมนาค บ้านหนองหอย ทุ่งสง นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
379 นางสาวเบ็ญจวรรณ ชุมช่วย บ้านปากคลอง กะปง พังงา ยังไม่ยืนยัน
380 นางเปรมปริยา ช่อคง ทุ่งคลองควาย ป่าบอน กระบี่ ยืนยันแล้ว
381 นายเพชรขระ พูลสวัสดิ์ บ้านนาปรัง นาทวี สงขลา ยืนยันแล้ว
382 นางเพลินพิศ ลิ่มสกุล บ้านบางม่วง(โรเซนไฮม์) ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
383 นางเพ็ญจิรา คงภัคดี พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
384 นางเพ็ญณี การวินพฤติ บ้านอู่ทอง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
385 นางสาวเพ็ญพร บุญเรืองขาว บ้านกองเกวียน ควนขนุน พัทลุง ยืนยันแล้ว
386 นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี วัดคีรีน้อย หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
387 นางเพ๊ญนภา บุตรแขก มัสยิดบ้านเขากลม เมือง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
388 นางเมตตา สิงห์คีพงศ์ บ้านบ่อปลา ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ยังไม่ยืนยัน
389 นางเรณู พรมเมศร์ บ้านควนน้อย ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
390 นางเสาลักษณ์ ลีลาทัศนาวิจิตร สภากาชาดไทยบ้านน้ำเค็ม ตะกั่วป่า พังงา ยืนยันแล้ว
391 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับสระ วัดห้วยเรือ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
392 นางเสาวลักษณ์ สุขเล็ก บ้านสวนโหนด ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
393 นางเอื้ออารี ขาวเนียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิจิก วังวิเศษ ตรัง ยังไม่ยืนยัน
394 นางแน่งน้อย เอี่ยมอินทร์ วัดห้วยเรือ ปากพะยูน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
395 นางโนเรีย สะอิ บ้านซีเยาะ ยะหา ยะลา ยืนยันแล้ว
396 นางโรสมา มุ่งกุ้ง มัสยิดบ้านเขากลม เมือง กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
397 นางโศภิต ทองชัย บ้านคลองชะมวง คลองท่อม กระบี่ ยังไม่ยืนยัน
398 นางโสพา พุ่มชัย วัดควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
399 นางสาวโสพิศ ชนะเมือง บ้านคลองชะมวง คลองท่อม กระบี่ ยืนยันแล้ว
400 นางสาวโสภิต ศรสิทธิ์ บ้านอู่ทอง นบพิตำ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
401 นางโสรัตน์ ชูสุข บ้านขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว
402 นางไกรศรี ชูกาล บ้านควนยวน เขาชัยสน พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
403 นางไพพรรณ หลังเถาะ บ้านโพธิ์ ทุ่งหว้า สตูล ยังไม่ยืนยัน
404 นางไมตรี แก้วแป้น บ้านสวนโหนด ศรีบรรพต พัทลุง ยังไม่ยืนยัน
405 นางไสว เส็มหย้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่ายาง กงหรา พัทลุง ยืนยันแล้ว