ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่7 จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2
03 ก.ย. - 04 ก.ย. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางกตแก้ว มุกธะวัตร บ้านดอนม่วงป่าโมง เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
2 นางสาวกนกอร คำมีภักดี เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
3 นางสาวกนกอร รสจันทร์ ศดว.ศรีบุเรือง เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
4 นางกมลชนก ทองภูธรณ์ อบต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
5 นางกมลทิพย์ แก้วชิณ ศพด.บ้านภูเขาเงิน เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
6 นางสาวกรชวัล สำเภา บ้านโนนข่า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
7 นางกวีนา เด็กทองหลาง อบต.หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
8 นางกองศรี อยู่ครบ โรงเรียนบ้านนาเกา เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
9 นางสาวกอบแก้ว วรวงษ์ บ้านแสนสี เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
10 นางกัญญาพัช ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
11 นางสาวกัญญาภัค บุญรักษา บ้านปากน้ำ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
12 นางกัลยรัตน์ จะแรบรัมย์ บ้านเกตุใต้ ห้วยราช บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
13 นางกัลยา สุดเต้ บ้านโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
14 นางกาญจนา คำลุน เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย กระบี่ ยืนยันแล้ว
15 นางกาญจนา จันทร์ชื่น บ้านยางจรม-โคกตระมูง ลำดวน สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
16 นางสาวกิตติยาภรณ์ สีแสด บ้านโนนเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
17 นางกินรี ศิริมา บ้านยางจรม-โคกตระมูง ลำดวน สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
18 นางกิ่ง บริบูรณ์ วัดโพนไพร ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
19 นางคำกอง ศรีนวล บ้านหนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
20 นางคำปุ่น ยิ่งยง วัดป่าศีลาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
21 นางคำพอง ปัตริยะ บ้านหนองมะเขือ ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
22 นางสาวคำพักตร์ อรพิมพ์ บ้านปากน้ำ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
23 นางสาวคำวรินทร์ หม่องคำมี บ้านโคกยาว นาดูน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
24 นางสาวจรัญยา ศรีโคตร เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
25 นางสาวจริญญา ศรีจำปา บ้านปากน้ำ เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
26 นางจันทรัตน์ ระพรมมา บ้านเหมือดแอ่ หนองเรือ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
27 นางจันทรา ชัยวิเศษ บ้านหนองมะเขือ ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
28 นางสาวจันทร์หอม พันทึก วัดลัฏฐิวัน แวงใหญ่ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
29 นางจันทร์เพ็ญ สุยอย ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
30 นางจันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
31 นางจันทร์เพ็ญ แหมไธสง บ้านงิ้วใหม่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
32 นางจันทิมา ยศพันษา เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
33 นางจารุณี สุหญ้านาง เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
34 นางจำปา ปาปะไพ วัดโพธาราม วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
35 นางจิตรา ด้นดั้น ศพด.วัดโพนไพศาล กุดข้าวป้น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
36 นางจิตรา บุญไพโรจน์ บ้านยางกะเดา ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
37 นางจินดารัตน์ นามบุตร วัดดงยาง วังหิน ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
38 นางจินตนา กรุพิมาย บ้านดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
39 นางจินตนา อุ่นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
40 นางจินตนา เพิ่มพร บ้านท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
41 นางสาวจินตนา โสมูล อบต.หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
42 นางจิรวรรณ มีทอง อบต.ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
43 นายจิระวัฒน์ ระวิหังโส วัดบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
44 นางสาวจิรัชยา ไชยคุณ บ้านเพ็ก เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
45 นางสาวจิรัฐิติกาล สรวยงาม บ้านโพนทอน เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
46 นางสาวจิรัศยา สุระเสนา บ้านม่วง เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
47 นางสาวจิราพร เข็มเหล็ก บ้านดอนแร้ง บัวใหญ่ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
48 นางจิราพรรณ นามวงค์ บ้านป่าก้าว นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
49 นางจิราภา ขานพิมาย วัดดอนนกชุม เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
50 นางจุฑารัตน์ โพธิ์หมุด บ้านโพนทอน เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
51 นางจุฬารัตน์ ตาอินทร์ วัดกันตะภาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
52 นางสาวฉลวยศรี สีดำ บ้านโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
53 นางฉวี มูลศรี บ้านสะพือใต้ พิบูลมัสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
54 นางฉวีวรรณ ชาวงษ์ บ้านแกใหญ่ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
55 นางชนากานต์ เสนสม ตำบลกุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
56 นางสาวชลดาภรณ์ กุลไพศาล บ้านหนองกุงน้อย-หนองกุงใหญ่ โพธิ์ใหญ่ ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
57 นางสาวชลธิชา สุโพภาค บ้านนา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
58 นางชลนิชา แทนนำ บ้านอรพิมพ์ จักราช นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
59 นางชลลดา โพธิมา บ้านหนองนางตุ้ม เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
60 นางชุติมา สายรัฐ บ้านนาทาม-นาสมบูรณ์ ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
61 นางฐิติรัตน์ ซ่อมโมง ศพด.สว่างอรุณ เขมราฐ อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
62 นางณภัทร บริสุทธิ์ บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
63 นางณัฐติการ เหง่าพันธ์ บ้านตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
64 นางณัฐธิดา สุพรม บ้านไฮตาก เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
65 นางณิลาวัลย์ อุตอามาตย์ บ้านหัวคำ เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
66 นางณุภา วรรณศิริ บ้านกะี้พี หมู่ที่ 11 ตำบลจารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
67 นางดวงจันทร์ บุญเสริม บ้านโอด ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
68 นางดวงจันทร์ เพิ่มพิมพ์ วัดโนนสำราญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
69 นางดวงเพ็ญ ใจดี วัดบ้านใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
70 นางดวงใจ มุกธวัตร ตำบลกุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
71 นางดัชนีย์ คำยา บ้านม่วง เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
72 นางสาวตรีรัตน์ ทิศกระโทก บ้านช่องโค จักราช นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
73 นางถวิล ทวีวรรณกิจ บ้านดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
74 นางทองนาค เก่งพิลา บ้านตาโอง น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
75 นางทองพันธ์ บุตะกาศ บ้านหนองแก วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
76 นางทองพันธ์ เกียรติโคกกรวด วัดบ้านธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
77 นางทองพันธ์ ใจดี อบต.ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
78 นางสาวทองวาส เตชะแก้ว เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
79 นายทองสุข มูลสาร วัดหนองเหล็ก อุทุม ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
80 นางทองอ่อน ปุริโส บ้านหนองเซียงโข่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
81 นางทองใส ดงเรืองศรี บ้านหนองเสียวนาเสียว วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
82 นางทัศนา นามวี เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
83 นางทัศนีย์ อรัญโชติ เทศบาลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
84 นางทิมธิยา รัตนะพันธุ์ วัดโพธาราม วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
85 นางสาวทิวาวรรณ สุขพิทักษ์ บ้านสะพือใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
86 นางธัญญลักษณ์ พวงพันธ์ บ้านผือ รัตนบุรี สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
87 นางธัญพร ลวดทรง บ้านโนนเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
88 นางสาวธันต์ยธรณ์ กามาตย์ บ้านโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
89 นางธันวา นามศรี บ้านนาทาม-นาสมบูรณ์ ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
90 นางธีรารัตน์ เวชสัสถ์ บ้านช่องโค จักราช นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
91 นางนงคราญ สุขรักษา วัดกันตะภาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
92 นางนงรักษ์ สุริโย บ้านโพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
93 นางสาวนงลักษณ์ มะณู บ้านกะเอิน วังหิน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
94 นางสาวนงลักษณ์ รุ่งเรือง ตำบลกาเกาะ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
95 นางสาวนงลักษณ์ อินอร่าม บ้านไฮตาก เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
96 นางสาวนพภัสสร โกจารย์ศรี บ้านประหูต เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
97 นางสาวนภัสกร โพธิจันนา บ้านกุดน้ำใส ภูเวียง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
98 นางสาวนภาพร แสนกล้า บ้านกันโจรง จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
99 นางนราภรณ์ ประกอบสุข วัดสุมังคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
100 นางสาวนวลจันทร์ บัวใหญ่ บ้านโนนเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
101 นางนันทนิจ สุวอ บ้านแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
102 นางนางดำเนิน วงศ์สิทธิ์ วัดสุมังคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
103 นางนางพรทิวา โชติขันธ์ บ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
104 นางนางมัชธิณี อาจหาญ วัดเกาะแก้ว เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
105 นางนางศลิษา ปานทอง วัดธาตุ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
106 นางนางสมจิตร สาธร บ้านหนองมะเขือ ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
107 นางนางสาวะลี อินทรรี วัดสุมังคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
108 นางนาตยา ทุมจันทร์ วัดสุใงคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
109 นายนายจตุพล สาธิรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
110 นางนิชย์ ศรีวลักษณ์ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
111 นางนิชาภา ทองเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
112 นางสาวนิดนภา วงศ์วังจันทร์ วัดป่าทรงธรรม พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
113 นางสาวนิภาพร ไทยอ่อน บ้านม่วง เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
114 นางสาวนิภาภรณ์ พลศักดฺ์ บ้านท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
115 นางนิสาชล นันทวรรธนะ ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
116 นางนีรชา โยทองยศ บ้านไฮตาก เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
117 นางนุชสรา สว่างวงศ์ บ้านหนองสนม ไทยเจริญ ยโสธร ยืนยันแล้ว
118 นางสาวน้ำฝน ทิศกระโทก บ้านอรพิมพ์ จักราช นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
119 นางสาวบงกช ประสานพิมพ์ บ้านปากน้ำ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
120 นางสาวบรรจง ไกรยสินธ์ บ้านโคกยาว นาดูน มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
121 นางบังอร พระสุพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
122 นางบังอร วิเศษรัตน์ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
123 นางบาหยัน ชูนิตย์ วัดสุใงคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
124 นางบุญชู มีชัย บ้านแสนสุข นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
125 นางบุปผาวรรณ์ อินทวัต บ้านโอด ดอนมดแดง กระบี่ ยืนยันแล้ว
126 นางบุษบา ภู่ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 เมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
127 นางบุษยมาส วิริไฟ บ้านพระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
128 นายปฏิกรณ์ โพธาราม บ้านโนนข่า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
129 นางสาวปณิตา ทวีนันท์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างทุ่งรังษี เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
130 นางสาวประกาย ใจดี บ้านอังกุล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
131 นางสาวประณี สุนทรวงษ์ อบต.ดงดวน นาดูน มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
132 นางประพิศ เอี่ยมชูเพชร วัดลัฏฐิวัน แวงใหญ่ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
133 นางประภัสสร นครวงศ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิวณาราม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
134 นางสาวประภาพร สีมาฤทธ์ วัดป่าศีลาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
135 นางประเนียม เมธมนตรี วัดประทุมทอง จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
136 นางประไพ ดาแก้ว บ้านหนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
137 นางปราณี ชินอ้วน วัดทัพป่าจิก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
138 นางปราณี สิงห์เทพ อบต.หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
139 นางปราณี ใจใหญ่ บ้านท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
140 นางสาวปิยมาศ รัตนวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
141 นางผัด แสนบุญศิริ วัดอัมพวันจันทราวาส วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
142 นางพจนีย์ วงษ์นคร อบต.หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
143 นางสาวพณิดา บุญอรัญ บ้านแสนสี เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
144 นางพนัชกร ศรีกู่กา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิวณาราม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
145 นางพรทิพย์ กองสิน เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
146 นางสาวพรทิพา พรมภักดี ศดว.สุมังคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
147 นางพรธิมา สมหมาย บ้านนาเวียง นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
148 นางพรนภา ขันทะครุฑ ศพด.สว่างอรุณ เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
149 นายพรรษพล สมชัย บ้านนาหว้า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
150 นางพรสวรรค์ เหล่ากอเกตุ บ้านดงเย็น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
151 นางพรสุดา รัตนะวงษ์ ศพด.บ้านดงบัง เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
152 นางสาวพวงแก้ว บุญปก บ้านดงสวรรค์ ไทยเจริญ ยโสธร ยืนยันแล้ว
153 นางสาวพัชรินทร์ อุดม บ้านโกส้ม รัตนบุรี สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
154 นางสาวพิจิตรตราพร พินทะปะกัง บ้านนาฝาย-เหล่าหุ่ง วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
155 นางพิมพา คำวิชา บ้านประหูต เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
156 นางพิมลพรรณ สายกระสุน วัดประทุมทอง จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
157 นางพิมลศิริ วีระเกียรติคุณ วัดสว่างบูรพาราม คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
158 นางพิศมัย ขำสม เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
159 นางพิศมัย พิลารักษ์ บ้านโนนเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
160 นางพิศมัย วงศ์เหลา อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
161 นายพุทธา ผิวบาง วัดจันทรังษี ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
162 นางสาวภัทรจิต อุทา บ้านแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
163 นางสาวภัทรวดี มงคลการ บ้านป่าก้าว นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
164 นางภัสรา ห้าวหาญ บ้านด่านหม่วน นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
165 นางมณฑิรา นนทการ บ้านทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
166 นางมณี คำแก้ว วัดป่าศีลาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
167 นางมณี สีลาเหลี่ยม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างทุ่งรังษี เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
168 นางมณีทอง มาลาสาย ศพด.บ้านภูเขาเงิน เขมราฐ อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
169 นางมณีทอง โมฬีชาติ วัดบ้านหนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
170 นางสาวมนิศรา มณีโชติ บ้านหนองมะเขือ ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
171 นางสาวมลิ มาลัยพวง บ้านห้วยเสลา น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
172 นางมะณี ปุยะติ วัดโพธาราม วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
173 นางสาวมะลิ อเนกา ศพด.เทศบาลตำบลกุดข้าวป้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
174 นางมะลิ แซ่เลา บ้านทุ่งทรายทอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
175 นางมะลิวัลย์ พันธุ์ชื่น บ้านนา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
176 นางสาวมะลิวัลย์ เวฬุวันใน อบต.ดงดวน นาดูน มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
177 นางสาวมะลีวรรณ ใจทัด บ้านหนองเม็ก ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
178 นางมาลัย ใกล้ฝน บ้านยาง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
179 นางมุกดา ปักษา บ้านอาจญา รัตนบุรี สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
180 นางมุกดา เพชรไกร บ้านหนองลุมพุก ไทยเจริญ ยโสธร ยืนยันแล้ว
181 นางยุพาวรรณ ต่วนสูงเนิน บ้านหนองเม็ก บัวใหญ่ นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
182 นางยุพี ปาปะไกร บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
183 นางยุภาพร ทองดวง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
184 นางยุภาพร พิลากุล บ้านเพ็ก เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
185 นางยุวดี สิถิละวรรณ วัดสว่างโพธิศรี เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
186 นางรวิพร ซองเหล็กนอก วัดโพธาราม วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
187 นางรังษี พันธ์โพธิ์ วัดเจริญทัศน์ สิรินธร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
188 นางรัชดา ลาดนาเลา บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
189 นางรัตตะนา ตุลาเพียน วัดบ้านสวายสอ คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
190 นางรัตติมาภรณ์ ทาวันละ บ้านหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
191 นางรัตนา บุญเรือง บ้านหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
192 นางรัตนา ยอดท่าหว้า บ้านห้วยหว้า เมือง ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
193 นางรัตนา เยี่ยมไธสงค์ อบต.จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
194 นางรัศมี แก้วสา บ้านโนนชัยศรีหนองแคน พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
195 นางราตรี ธิธรรม วัดด่านหม่วน นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
196 นางสาวราตรี ใจสาหัส โพนเดื่อ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
197 นางรุณนี ดวงเพชรแสง บ้านงิ้วใหม่ บัวใหญ่ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
198 นางสาวรุ่งทิพย์ กองแก้ว บ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
199 นางสาวรุ่งฤดี ไชยศรี วัดลิขิตตาราม เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
200 นางสาวรุ่นภา เมืองพิล ศดว.ศรีบุเรือง เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
201 นางสาวรุ้งนภา ทองคำสุข บ้านละลมพนู ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
202 นางลลิตา แก้วชิณ ศพด อรุณธราราม เขมราฐ อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
203 นางละมุล ตุ่งพิลา บ้านโคกเพ็ด บัวใหญ่ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
204 นางละอองดาว ชูไทย วัดโพธาราม วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
205 นางสาวลักขณา บุญบรรลุ บ้านคำเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยืนยันแล้ว
206 นางลัดดาภรณ์ เนื่องโคตะ อบต. ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
207 นางลาพร ชูจิตร บ้านยาง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
208 นางลำดวน มาตย์คำจันทร์ วัดบ้านสวายสอ คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
209 นางลำพูล บุญน้อย บ้านโนนตูม นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
210 นางสาววชิรญา พิลา เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
211 นางวนิดา บุญมาก บ้านกาเกาะ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
212 นางวนิดา มะค่า เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
213 นางสาววรรณสุดา ทาทอง วัดบ้านยางกะเดา ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
214 นางวรรณิศา เจนเชียวชาญ บ้านหนองแคน-หนองเทา เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
215 นางวรวลัญช์ จุตตาหงษ์ วัดทัพป่าจิก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
216 นางสาววรารัตน์ หอมหวล บ้านหลวงอุดม จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
217 นางวรารัตน์ อุทโท วัดสุมังคลาราม เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
218 นางวริศรา ทองใหญ่ บ้านตะคร้อ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
219 นางสาววัชราลินี บุญเอื้อ บ้านปากนำ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
220 นางวัชรินทร์ ไชยพินิจ อบต.ดงดวน นาดูน มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
221 นางวันดี ดอนสระน้อย บ้านหัวคำ เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
222 นางวันเพ็ญ อินทร์แก้ว บ้านหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
223 นางวัลภา พละชัย บ้านโนนชัยศรีหนองแคน พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
224 นางวัลภา รักสุทธี วัดบ้านวังจาน วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
225 นางวารุณี ขวัญยืน บ้านตาโอง น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
226 นางสาววารุณี โพธิปัสสา เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
227 นางสาววาสนา คงสุดี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิวณาราม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
228 นางวาสนา ประมูลจักโก วัดโพธาราม วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
229 นางวิภาพร จันดาวงศ์ อบต.บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
230 นางสาววิมลรัตน์ ทองบ้านทุ่ม บ้านม่วง เมือง ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
231 นางสาววิมลรัตน์ พูนกระโทก บ้านช่องโค จักราช นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
232 นางสาววิมลรัตน์ เกษียร ศพ เถาวัลยิกาวาส เขมราฐ อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
233 นางสาววิรัญญา ขัตทะยู บ้านหนองนางตุ้ม เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
234 นางสาววิลาวรรณ คำภิเดช เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
235 นางสาววิลาวัณย์ ปลัดศรีช่วย บ้านดอนโจด แวงใหญ่ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
236 นางวิวรรณ รักชื่อดี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าหินกอง ปราสาท สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
237 นางสาววิสุนิจ ฑีฆะ วัดลิขิตตาราม เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
238 นางวิไลลักษณ์ ศิริเกษ บ้านม่วง เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
239 นางวิไลวรรณ โอฆะพนม บ้านโพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
240 นางวิไลวรรณ ไชยผา บ้านโอด ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
241 นางวีรดา กาหาวงศ์ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
242 นางสาวศรัณญา นีระมนต์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
243 นางศศิธร สมอุดร บ้านโด เมือง มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
244 นางศศิวิมล อินทพันธุ์ อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว
245 นางสาวศิรานี โคตรทม บ้านละลมพนู ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
246 นางศิริกัญญา สนอุทา เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
247 นางสาวศิริกัญญา ไก่แก้ว บ้านตาโอง น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
248 นางศิริกาญจน์ สำรวมจิตร บ้านพญาราม เมือง สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
249 นางศิริขวัญ ชุ่มสีดา บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
250 นางสาวศิริพร ศรีสุพรรณ์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
251 นางสาวศิริรัชนา คำหาญ วัดสว่างบูรพาราม คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
252 นางสาวศิริลักษณ์ นันอุปบาลี อบต.ดงดวน ดงดวน มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
253 นางศิริวรรณ ปักกังเวสัง บ้านโนน หมู่ที่ 12 วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
254 นางศิวพร สุริยะวงษ์ บ้านโนน หมู่ที่ 12 วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
255 นางสกล ละครรำ บ้านโพนทอน เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
256 นางสกุลตลา เยาวะพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
257 นางสด ทองจันทร์ วัดโนนสำราญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
258 นางสถิต พิรัมย์ บ้านกันโจรง จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
259 นางสมจิตร เด็ดดวงรัมย์ วัดสามัคคี คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
260 นางสมจิตร โพธฺิ์วัฒน์ อบต.จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
261 นางสมปอง คำวงศ์ บ้านหนองนารี วังหิน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
262 นางสมปอง มะณู บ้านกะเอิน วังหิน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
263 นางสมพร เมรี บ้านหนองสนม ไทยเจริญ ยโสธร ยืนยันแล้ว
264 นางสาวสมรักษ์ นีระมนต์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
265 นางสมฤทัย ใจศิลป์ บ้านโกส้ม รัตนบุรี สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
266 นางสาวสมลักษ์ ใจเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูน เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
267 นางสาวสมแคน เงินเก่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าหินกอง ปราสาท สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
268 นางสมใจ แสงสกุล บ้านตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
269 นางสาวสมใจ ใจใส ศดว.บ้านสวาสวาสดิ์ เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
270 นางสลิตา แสนทวีสุข บ้านโนนเจริญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
271 นางสัญจร แพงกัลยา บ้านนามน ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
272 นางสาวสัมฤทธิ์ ทองมี บ้านหนองมะเขือ ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
273 นางสาคร บุญเรือ บ้านนาฝาย-เหล่าหุ่ง วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
274 นางสาคร แสนอัคคี บ้านสามโนนพัฒนา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
275 นางสายฝน สุริยวงค์ ศดว.ศรีบุเรือง เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
276 นางสาวสาริกา สิงหันต์ บ้านตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
277 นางสาวสาลินี ศรีไสว บ้านคำเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยืนยันแล้ว
278 นางสาวิตรี ภัยกุมพันธ์ ศพด.บ้านดงบัง เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
279 นางสาวิตรี อุปถัมภ์ สามโนนพัฒนา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
280 นางสำราญ จันทะเมนชัย บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
281 นางสำราญ เชียรรัมย์ บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ยืนยัน
282 นางสำราญจิต โคมร้าย ศพด.บ้านดงบัง เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
283 นางสำลี มาลารัตน์ วัดลิขิตตาราม เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
284 นางสำลี โอนวัง บ้านหนองนารี วังหิน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
285 นางสาวสำเร็จ พรมพิลา บ้านขิงแคง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
286 นางสีผา สุขรักษา วัดกันตะภาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
287 นางสาวสุกฤตา จันทรเขียว บ้านหนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
288 นางสุกัญญา จันทเขต บ้านโพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
289 นางสาวสุจิตรตรา คำผาย อบต.หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
290 นางสาวสุจีราพร ศิริทวี วัดประทุมทอง จอมพระ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
291 นางสาวสุชีรา ไกรยวงษ์ ศพด.อบต.ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
292 นางสุดาพร นุกาศรัมย์ บ้านเกตุใต้ ห้วยราช บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
293 นางสุดารักษ์ เหล่าสอน บ้านนาดง หมู่ที่ 8 นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
294 นางสุดเฉลี่ยว หารสาร วัดศิลาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
295 นางสุดใจ ชาวหนองแสง บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
296 นางสุนทรา ผจวบโชค ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
297 นางสุนันท์ มุสิกา วัดบ้านหนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
298 นางสุบิน วงษ์หนองแวง วัดหนองแวง วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
299 นางสุพรรณี สมาธิ บ้านอังกุล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
300 นางสาวสุพัฒน์ตรา เครือบุตร บ้านเพ็ก เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
301 นางสุพัตรา ด้วงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
302 นางสาวสุพิชญาพร อรุณโรจน์ บ้านตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
303 นางสาวสุพิศ สุรางค์กูล โรงเรียนเทศบาล 3 เมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
304 นางสาวสุภัทรา ธิชากร บ้านกุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร ยืนยันแล้ว
305 นางสุภา วงค์พุทธะ บ้านห้วยเสลา น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
306 นางสาวสุภาพ หลาบคำ บ้านกอก วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
307 นางสุภาพ เรียตะนา บ้านตาโอง น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
308 นางสาวสุภาพร รัตนวัน อบต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
309 นางสาวสุภาพร สวัสดี บ้านนาหว้า พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
310 นางสุภาพร เติมงาม บ้านละลมพนู ประโคนชัย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
311 นางสาวสุมาลี ปักเคเต วัดหนองแวง วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
312 นางสุมาลี วงค์วีระขันธ์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
313 นางสุมิตรา โคตรสาร ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
314 นางสาวสุรชนา ศีลให้อยู่สุข บ้านเปีอยนาสูง เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
315 นางสาวสุริยันต์ จันครบ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าหินกอง ปราสาท สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
316 นางสาวสุรีรักษ์ ไมล์หรือ บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
317 นางสุรีรัตน์ ต่างประโคน บ้านเกตุใต้ ห้วยราช บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
318 นางสาวสุวีณา จิตสว่าง บ้านเพ็ก เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ยังไม่ยืนยัน
319 นางสาวสุเมธ ชาญพินิจ บ้านพะเยียวตาสุ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
320 นางหนูพลอย แสงทอง วัดหนองบก วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
321 นางสาวหนูพันธ์ พันธุ์พานิชย์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
322 นางหนูพิศ บุญเนตร วัดฉิมพลี ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
323 นางหนูรัก ศิลาชัย บ้านตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
324 นางหนูเพียร ศรีสุพรรณ์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
325 นางสาวหนูแดง คำตัน เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
326 นางหยาดฟ้า คำสะสม บ้านดงเย็น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
327 นางหรรษวรรณ ธรรมมิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) เมืืองสระแก้ว สระแก้ว ยืนยันแล้ว
328 นางหวาน จำปาแดง บ้านโคกเทียม นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
329 นางอทิตติยา พิมพ์จันดา บ้านโนนชัยศรีหนองแคน พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
330 นางอธิพร ยารังษี บ้านป่าก้าว นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
331 นางอนงค์ คำคาวี บ้านเปีอยนาสูง เมือง ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
332 นางอนงค์รัตรน์ แนบทางดี บ้านนาฮัง-นาแก ศีขรภูมิ สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
333 นางสาวอนุธิดา สายทอง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
334 นางอภิญญา ธรรมกุล เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
335 นางอรณี เกษงาม ศพด.บ้านดอนติ้ว เขมราฐ อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
336 นางสาวอรทัย สุขผล บ้านโคกเทียม นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
337 นางอรวรรณ ลาภภิญโญ เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
338 นางสาวอรัญ ใจทัศน์ บ้านโนนสวาท ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
339 นางสาวอรัญญา จิตธรรม อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
340 นางอริสรา สุวรรณศรี เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
341 นางสาวอลิษา บัวพร บ้านเมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
342 นางอัจฉราภรณ์ นวลตา บ้านโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
343 นางสาวอัจฉราภรณ์ สาแก้ว อบต.แกใหญ่ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
344 นางอัจฉรียา ศรีบุรี วัดบ้านโนนคำตื้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
345 นางสาวอัษฎาพร เจริญใหญ่ วัดสามัคคี คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
346 นางอาทิตยา ชมภูนุช อบต.ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
347 นางสาวอารีรัตน์ กิ่งคำ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
348 นางอำพร คงถาวร วัดด่านหม่วน(สาขาสิงห์ทองวราราม) นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
349 นางอำพร สันอาษา บ้านโคกกระชาย บ้านกรวด บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
350 นางอำพร โนศรี บ้านโนน หมู่ที่ 12 วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
351 นางสาวอำพร ใจดี วัดบ้านหนองกระทุ่ม คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
352 นางอิงอร คุณมี อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
353 นางอินทุอร อินดำ บ้านอรพิมพ์ จักราช นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
354 นางสาวอุทัยวรรณ งามขำ ศดว.บ้านสวาสวาสดิ์ เลิงนกท ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
355 นางอุทัยวรรณ์ วิสุทธยา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหัวดง หัวตะพาน อำนาจเจริญ ยืนยันแล้ว
356 นางอุทิต สายกระสุน บ้านกาเกาะ เมือง สุรินทร์ ยืนยันแล้ว
357 นางอุบล ปะตังทะสา วัดหนองบก วาปีปทุม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
358 นางอุบล ผดาวัน วัดป่าทรงธรรม พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
359 นางสาวอุบล ล้อมวงค์ ศพด.อบต.ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
360 นางสาวอุษา หล่ำแขก เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
361 นางอุไร ดวงพุฒ วัดบุรพาห้วยยาง เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
362 นางอุไร ทองภาส บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
363 นางอุไรพร จารุวงศ์ บ้านหนองไหล เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
364 นางอุไรพร เสนะไพรวรรณ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
365 นางอุไรวรรณ สีมาฤทธิ์ ศพด. เถาวัลยิกาวาส เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
366 นางสาวอ้อมใจ แพงศรี บ้านประหูต เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
367 นางอ้อย บุญศรี บ้านแสนสุข นาจะหลวย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
368 นางเกศรินทร์ ลาเลิศ บ้านนามน ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
369 นางสาวเกษร มะณู บ้านกะเอิน วังหิน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
370 นางเข็มขัน พันนวยนนต์ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
371 นางเจียมใจ บุญนาดี ศพด.สว่างอรุณ เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
372 นางเฉลิมพร อำไพ บ้านโพนดวน วังหิน ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
373 นางเฉลิมศิลป์ พิรักษา ศพด.เถาวัลยิกาวาส เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
374 นางสาวเบญจวรรณ ระวิหังโส วัดบ้านหนองห้าง พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
375 นางเบญจวรรณ สุพรม บ้านโคกเต่า วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
376 นางสาวเบญจวรรณ์ พาสว่าง บ้านห้วยทราย 2 ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
377 นางเประมา คณะมะ อบต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
378 นางเพชรมณี ยาวะโนภาส บ้านสำราญ เมือง ยโสธร ยืนยันแล้ว
379 นางสาวเพลินพิศ อิ่มกระโทก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
380 นางเพียงจันทร์ ยิ่งยง วัดศิลาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
381 นางเพ็ญ สีหา บ้านดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว
382 นางเพ็ญศรี ประสานทอง อบต. ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
383 นางสาวเฟื่องนภา เกตกูล บ้านโนนสวาท ดอนตาล มุกดาหาร ยืนยันแล้ว
384 นางเยาวพร แก้วแรมเรือน ตำบลกุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
385 นางสาวเย็นฤดี ช้างสาร ศพด .บ้านดอนติ้ว เขมราฐ อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
386 นางเรืองศรี ธรรมวงค์ บ้านห้วยหว้า เมือง ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
387 นางเล็ก บุญจวง วัดดาวเรือง หนองเรือ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
388 นางเวฬุวรรณ ชะบา อบต.หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ยืนยันแล้ว
389 นางเสาวนีย์ อุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศุนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) เมืองสระแก้ว สระแก้ว ยืนยันแล้ว
390 นางเสาวรัตน์ ผลดี บ้านโอด ดอนมดแดง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
391 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยรินทร์ บ้านยาง เดชอุดม อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
392 นางสาวเอื้องอุมา วรโยธา ตำบลกุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร ยังไม่ยืนยัน
393 นางแจ่มจันทร์ พลราศรี บ้านอาจญา รัตนบุรี สุรินทร์ ยังไม่ยืนยัน
394 นางแววมณี ศรีสะอาด วัดศิลาราม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ยังไม่ยืนยัน
395 นางแวววิเชียร โพธิราชา บ้านม่วง เมือง ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
396 นางแสงจันทร์ หันจันทร์ วัดดาวเรือง หนองเรือ ขอนแก่น ยังไม่ยืนยัน
397 นางแสงทอง พะวงค์ บ้านตาโอง น้ำขุ่น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
398 นางสาวแสงเดือน สุมทราวงค์ บ้านปากน้ำ เมือง อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว
399 นางสาวแสนพันธ์ พรไตร บ้านหนองเซียงโข่ บัวใหญ่ นนทบุรี ยืนยันแล้ว
400 นางโสภา โพธิวรรณา บ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด ยังไม่ยืนยัน
401 นางโสภิดา ยิ้มรัมย์ บ้านตูมน้อย คูเมือง บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
402 นางไพรวัลย์ เจริญเชาว์ วัดศรีรัตนะ นาตาล อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว