ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรี และการแสดง”
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
10 ก.ย. - 11 ก.ย. 2554

No. ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ/เขต จังหวัด สถานะการยืนยัน
1 นางสาวกชวรรณ รักใคร่ บ้านห้วยเปล้า ลานสัก อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
2 นางสาวกนกพร สุทธจ้อย เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
3 นางกนกภรณ์ ภูสมนึก ศพด.วัดคลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ยืนยันแล้ว
4 นางสาวกนกเนตร สั่งสอนอาตม์ - เมือง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
5 นางกมลชนก ชูพงศ์ บ้านกระเจา-บ่อยา พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
6 นางกมลทิพย์ สุริฉาย บ้านแพรกแห้ง สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
7 นางสาวกมลมาศ อุทกเวช โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
8 นางสาวกมลรัตน์ เดชพ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ยังไม่ยืนยัน
9 นางสาวกมลวรรณ แพรเขียว โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
10 นางสาวกรชนก จันทร์ศรี อนุบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
11 นางสาวกรณพัฒน์ พุ่มทอง บ้านคีรีวงศ์ ลาน อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
12 นางกรณิศ สุวรรณภักดี บ้านโนนเมือง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
13 นางสาวกรณิศา หมัดละ - พานทอง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
14 นางสาวกรรณิการ์ บัวชัย บ้านโนนเหลื่อม วังน้ำเขียว นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
15 นางกรรธิการ์ ศรีจันน้อย โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
16 นางกฤษฎาภรณ์ ศิลคุ้ม เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
17 นางกัญญพิชชา เนียมจีน เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว
18 นางกัญญารัตน์ มีสัตย์ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
19 นางกัลยากร ชาวิลัย เทศบาลปลายบางรร.อนุบาลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
20 นางสาวกัลยานี จำเรียง บ้านปางไม้ไผ่ ลานสัก อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
21 นางกาญจนา จันทร์ประโคน บ้านหัวสนาม-ไทยพัฒนา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
22 นางสาวกาญจนา ลือบุญ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ไทรน้อย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
23 นางกาญจน์ คงสุขมาก วัดบ้านบุ ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
24 นางกานต์สินี ระเบียบงาม อบต.หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี ยืนยันแล้ว
25 นางสาวการเกตุ ศรีสะอาด วัดเบ็ญพาด พนมทวน กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
26 นางกาหลง แม้นจำรัส บ้านคลองมะขวิด อัมพวา สมุทรสงคราม ยืนยันแล้ว
27 นายกิตติพงษื โพธิ์มาตย์ อบต.จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
28 นางกิติมา กลิ่นโลกัย เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
29 นางสาวกิ่งแก้ว วัฒนกุล โรงเรียนวัดจันทร์ บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
30 นางสาวกุลณิชา ตุ้ยศักดา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
31 นางสาวขวัญชนา ปะติโก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างนที ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
32 นางขวัญเรือน คงเหมาะ บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันแล้ว
33 นางขวัญเรือน โสภิพงษ์ เทศบาลเมืองชลบุรี เมือง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
34 นางขวัญใจ จาดฤทธิ์ โรงเรียนวัดสำโรง บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
35 นางขวัญใจ พรหมเกิด เทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
36 นางสาวคงขวัญ ทิพประเสริฐ โรงเรียนวัดเสม็ด เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
37 นางสาวคณิศรา เกษมราษฎร์ บ้านดอนเสาเกียด เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
38 นางคำนาง พรหมจันทา อ.บ.ต. บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
39 นางคำปุ่น พินไธสง บ้านหนองผักชี เนินสง่า ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
40 นางคำผล รักษาเคน บ้านปลาเดิด โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
41 นางจงกล อาษานอก เทศบาลตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
42 นางจงกล ไอยะไกษร บ้านช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
43 นางจงดี เพชรงาม เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
44 นางสาวจันทมณี ร่วมชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้อย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ยืนยัน
45 นางจันทรา เปี่ยมสุข ตุ๊กแก ท่าตะโก นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
46 นางจันทร์จิรา เครือแป้น บ้านท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
47 นางจันทร์เพ็ญ คงแสนคำ อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
48 นางจันทร์เพ็ญ คือสันเทียะ ศพด.ร.ร.บ้านยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ยืนยันแล้ว
49 นางจันทิภารัตน์ ไวมือ อบต.ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
50 นางจันทิมา ทาบุญ วัดสาริกา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
51 นางสาวจันทิรา แรมวิโรจน์ บ้าหนองกลาง หนองม่วง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
52 นางจารุณี เทียมเทศ บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันแล้ว
53 นางจำเนียร ใบบัว โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
54 นางสาวจำเรียง นาคทับทิม บ้านบางแขม เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
55 นางสาวจิดาภา เจียนมะเริง เทศบาลตำบลหัวทะเล เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
56 นางสาวจินตนา คงแสนคำ อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
57 นางจิรนัน สุขอินทร์ วัดเบ็ญพาด พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
58 นางสาวจิรนาถ คุ้มหรั่ง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
59 นางจิรัชยา ชัยลา บ้านโจดหนองแก พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
60 นางสาวจิรันธนิน ธัญโรจน์กิตติกุล บ้านหัวสนาม-ไทยพัฒนา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
61 นางจีระวรรณ สมบุญ ตำบลกำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ยืนยัน
62 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเนียม อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
63 นางจุรีพร จั่นทองคำ วังปราสร้อย ท่าตะโก นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
64 นางจุรีย์ มีชัย วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
65 นางชญาณ์ทิพย์ อ่วมบังศรี บ้านคอกควายใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
66 นางสาวชนิดา จันทร์ธร เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
67 นางชลลดา รุจิรกาล โรงเรียนวัดโบสถ์ ไชโย อ่างทอง ยืนยันแล้ว
68 นางสาวชัญญานุช อินอ่ำ โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองหลวง ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
69 นางชาลินี เอี่ยมสะอาด บ้านหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
70 นางสาวชาลิสา สนิทผล ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
71 นางสาวชุมพร ทวยประเสริฐ บ้านยางโป่งสะเดา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
72 นางชุลีพร นาคเกิด โรงเรียนบ้านหนองระกำ นิคมพัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
73 นางสาวญาณิศา อินทรักษ์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
74 นางสาวญาดา จรดล เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว
75 นางสาวฐิติมา กรายประเสริฐ วัดเซิดสำราญ พนัสนิคม ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
76 นางสาวฑิฆัมพร จันทร์คง วัดสระขุด หนองกี่ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
77 นางสาวณัชชา บุญคุ้ม เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ยืนยันแล้ว
78 นางณัฏฐกุล หนูบูรณ์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ลานสัก อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
79 นางสาวณัฐชยา เชื้อนาวัง ศพด.บ้านโคกสำราญ ปักธงชัย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
80 นางณัฐปวิตา พิไลวงศ์ ศพด.วัดหว้าเฒ่า อำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
81 นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
82 นางสาวณัฐพัชร์ เจียมจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
83 นางณัฐยา ดวงเดือน โรงเรียนวัดลุ่ม บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
84 นางสาวณัฐยา อารี เทศบาลตำบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
85 นางดนิตา ง่วนเซี่ยว บ้านคลองมะขวิด อัมพวา สมุทรสงคราม ยืนยันแล้ว
86 นางดลภัทร ใจหาญ ศพด.ร.ร.บ้านยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ยืนยันแล้ว
87 นางดลยา สายดวง โรงเรียนวัดชลอ บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
88 นางดวงกมล จันทร์สอน อบต.ดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
89 นางดวงกมล แสงตะกัน เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
90 นางดวงใจ พ่วงศรี อบต.คลองจุกกระเฉอ เมือง ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
91 นางดุสดี บุญเพ็ง อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
92 นางสาวถนอม อุ่นเรือง บ้านหนองปรือใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
93 นางสาวถาวร ถิ่นถาวร วัดห้วยโป่ง เมือง ระยอง ยืนยันแล้ว
94 นางสาวทรรศมณ รุ่งแจ้ง ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
95 นางทองดี บุญลือ ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
96 นางทองใส โนนน้อย บ้านหนองมดแดง ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
97 นางสาวทัศนีย์ สายดี อบต.พังตรุ(บ้านโป่งกูป) พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
98 นางสาวทัศวรรณ ทองแพง - เมือง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
99 นางสาวทิชากร เพียสุระ บ้านปลาเดิด โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
100 นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง(ในโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด) อำเภอโพธาราม ราชบุรี ยืนยันแล้ว
101 นายธนกร นนทจันทร์ อ.บ.ต. บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
102 นางธนัญญา ชาวปลายนา เทศบาลตำบลท่าศาลา เมือง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
103 นางสาวธวัลฉัตร อังกระโทก โรงเรียนวัดช่องลม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
104 นางสาวธัญนันท์ สิมลา อบต.หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
105 นางธัญมน อุ่นกลม บ้านเขาน้อย เขาชะเมา ระยอง ยังไม่ยืนยัน
106 นางธีรารัตน์ ขจรภพ บ้านทุ่งสะแบง สูงเนิน นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
107 นางสาวนงลักษณ์ นงนุช อบต.ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
108 นางสาวนงเยาว์ บุบผาพัง ทต.สีมามงคล ปากช่อง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
109 นางสาวนพรัตน์ นุ่มคล้าย โรงเรียนวัดสำโรง บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
110 นางสาวนพรัตน์ สาหร่าย บ้านย่านนางวิ่ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
111 นางนพวรรณ กลมสม ตำบลกำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ยืนยัน
112 นางสาวนภสวรรณ เหลาหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ราชบุรี ยืนยันแล้ว
113 นางนภัสรวี ประสิทธิ์ บ้านอ่างห้วยดง ลานสัก อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
114 นางสาวนภา วรรณสิทธิ์ แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
115 นางสาวนฤดี อุทัยสา อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
116 นางนฤมล พูนปิยะทรัพย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
117 นางนวลจันทร์ ราชดี เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
118 นางนวลจันทร์ อยู่สุข บ้านแพรกแห้ง สวี ชุมพร ยืนยันแล้ว
119 นางสาวนวลออง ลาภมาก วัดดอนไผ่ บ้านเขว้า ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
120 นางนัจกานต์ จิตอารี บ้านป่าเหียง ปัว น่าน ยืนยันแล้ว
121 นางนัตติมา ศรีวิเชียร บ้านคลองชะอม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
122 นางนันธิดา ผมฉลวย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
123 นางนางณัฏฐาภรณ์ ชมภูสลุง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหมาก ปากช่อง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
124 นางนางนิภาพรรณ เชิญชัยภูมิ วัดศาลาลอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
125 นางนางปรียาภา ชัยพิริยะ วัดบ้านศาลา พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
126 นางสาวนางปิยนันท์ กฤษณะสังข์ วัดช้างใหญ่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
127 นางนางรัชฎาภรณ์ ฮวดสุวรรณ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
128 นางสาวนางสาวนราภรณ์ พวงมีศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสะพุง วังสะพุง เลย ยังไม่ยืนยัน
129 นางสาวนางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วโวหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสะพุง วังสะพุง เลย ยังไม่ยืนยัน
130 นางนาที ตะพัง วัดพังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
131 นางสาวนิตยา จวงสอน ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม ยืนยันแล้ว
132 นางสาวนิตยา พันธ์ผักแว่น อบต.จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
133 นางสาวนิตยา หงอกภิลัย วัดศรีชมพู ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
134 นางนิตยา เสื่อพานิช เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
135 นางสาวนิภา วิจิตรสมบัติ วัดไผ่ล้อมตราด เมือง ตราด ยังไม่ยืนยัน
136 นางนิยม ด้วงทอง บ้านหนองกระทุ่ม เมืองราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว
137 นางสาวนิยม สิงห์จานุสงค์ วัดสามัคคีศรัทธาธรรม หนองกี่ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
138 นางนิยม แย้มพยนต์ ศพด.วัดดงสัก ท่ามะกา กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
139 นางนุชศรา พันธุนาคิน เทศบาลปลายบางรร.อนุบาลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
140 นางน้ำค้าง ชัยศัตรา วัดศาลาลอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
141 นางสาวน้ำฝน กล้าหาญ อบต.พังตรุ(บ้านโป่งกูป) พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
142 นางน้ำอ้อย สมประสงค์ ศพด.ร.ร.บ้านสระเพลง โคกเจริญ ลพบุรี ยืนยันแล้ว
143 นางสาวบรรเจิด ทับทิมไทย วัดนพรัตนาราม หนองเสือ กระบี่ ยืนยันแล้ว
144 นางสาวบังอร ยะหัตตะ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
145 นางสาวบังอร อิ่มใจ บ้านบึงเจริญ ลานสัก อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
146 นางบัวแหวน เหลืองคำ วัดบ้านชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
147 นางบุญญา ศิริรัตน์ เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
148 นางบุญมี เหล่าพิลัย วัดสว่างวังน้ำเย็น บ้านเขว้า ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
149 นางสาวบุญศรี จันทะดวง โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
150 นางบุบผา มีอ่วม อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
151 นางบุปผา หาญชนะ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
152 นางสาวปนัดดา กมลนาวิน โรงเรียนบ้านหนองระกำ นิคมพัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
153 นางประทุม หวังแซงกลาง เทศบาลตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
154 นางสาวประนอม กันทอง ตำบลหนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว
155 นางสาวประภัสสร สมสอาด ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
156 นางประภัสสรา ไวยบุญญา เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
157 นางสาวประภา เปลี่ยนขุนทด ศพด.บ้านยางกระทุง ปักธงชัย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
158 นางประยงค์ ดอกไม้ เทศบาลเมืองมาบตาพุด วัดตากวน เมือง ระยอง ยืนยันแล้ว
159 นางสาวประยอม พรหมโสฬส บ้านยางโป่งสะเดา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
160 นางสาวประยูร พลช่วย อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
161 นางปราณี ใจใหญ่ อบต.จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
162 นางปราณี ไพรศรี วัดมหรรณพาราม แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
163 นางปริยภรณ์ พุขุนทด วัดสะแก จัตุรัส ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
164 นางปรียนิตย์ ศรีสังวรณ์ บ้านบางแขม เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
165 นางสาวปัญญา โพธิ์ครุธ บ้านบางแขม เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
166 นางปัณฑารีย์ ภาคนิมิตร บ้านบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
167 นางสาวปัทมา มาช่วย เทศบาลตำบลท่าศาลา เมือง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
168 นางปานจิตร สวัสดิผล วัดปากน้ำ อัมพวา สมุทรสงคราม ยืนยันแล้ว
169 นางปาริชาต กิตติวิบูลย์ บ้านคลองเจ้า ไทรน้อย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
170 นางผาณิต เทียรฤกษ์ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
171 นางสาวพจนีย์ สังศรีอินทร์ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช เมือง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
172 นางพนาสาร มั่นธรรม เทศบาลปลายบางรร.อนุบาลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
173 นางพนิดา จันทะกล อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
174 นางพรทิพย์ คงสมศักดิ์ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
175 นางสาวพรทิพย์ ปานไชย บ้านโคกไพล ตาพระยา สระแก้ว ยังไม่ยืนยัน
176 นางสาวพรนิภา ทองแท้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ยืนยันแล้ว
177 นางสาวพรพิชชา ชัยดี บ้านโจดหนองแก พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
178 นางพรพิศ พวงโต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ยังไม่ยืนยัน
179 นางพรรณี เรืองจาบ วัดสาริกา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
180 นางพรสุมน แข็งขัน วัดโพธิ์ ปากพลี นครนายก ยืนยันแล้ว
181 นางพลอยนภัส เทพบันดาลสุข โรงเรียนพระตำหนักมหาราช เมือง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
182 นางสาวพวงเพ็ชร รอสูงเนิน ศพด.บ้านยางกระทุง ปักธงชัย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
183 นางสาวพสิกา สร้อยพราย เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
184 นางสาวพัชนี โพธิ์ขุนทด อบต.บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
185 นางพัชราภรณ์ บุญต่อ บ้านพะไล เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
186 นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยสา อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
187 นางพัชรี ภู่ห้อย บ้านบางแขม เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
188 นางพัชรี วงศ์วีระชัย วัดเบ็ญพาด พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
189 นางพัชรี สำแดงเดช หัวตาลแถว สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันแล้ว
190 นางสาวพัชรี สิทธินุภาพ ศพด.บ้านเขาพญาปราบ ปักธงชัย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
191 นางสาวพัชรีพร เอกจิตร์ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
192 นางพัฒน์นรี จันทร์ไพร บ้านหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
193 นางพิมพ์ใจ ชัยศรี บ้านสามัคคีธรรม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
194 นางสาวพิมภกา ชมพุทธ์ ตำบลเมืองโดน ประทาย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
195 นางสาวพิศมัย จันทร์เลื่อน โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองหลวง ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
196 นางพิศมัย ดอกกุหลาบ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
197 นางภัคณัตชา ธนาเศวตโชติ อบต.บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
198 นางภัชธีญา เพ็งโนนยาง เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
199 นางสาวภารดี พิกุลทอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนมาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง ยังไม่ยืนยัน
200 นางภาวนา ยุ้งใหญ่ อบต.บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
201 นางภาวินี อักษรเงิน โรงเรียนวัดช่องลม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
202 นางสาวภูษิตา พิมพ์ธารา วัดช้างใหญ่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
203 นางมณี กลิ่นพยอม บ้านลาดปลาเค้า เมือง นครปฐม ยืนยันแล้ว
204 นางมณี นิยมตรง บ้านตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
205 นางสาวมณีรัตน์ รูปคมสัน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว
206 นางสาวมนทกานต์ บุญพิละ \ \ ลพบุรี ยืนยันแล้ว
207 นางสาวมนัสนันท์ ห้วยหงษ์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเหย ดอนตูม นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
208 นางสาวมยุรี เกษร อนุบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
209 นางมลฤดี บรรจุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
210 นางสาวมะลิวรรณ ขึ้นทันตา บ้านท่าไม้ทอง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
211 นางสาวมะลิวรรณ์ แจ่มมงคล ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
212 นางสาวมัลติการ์ เพ็งศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ยังไม่ยืนยัน
213 นางสาวมัลลิกา โพธิ์ทอง เทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
214 นางสาวมานิตานนท์ นามเสถียร ตะวันเรือง คลองหลวง ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
215 นางมาลี พรหมเดช ลาดปลาเค้า อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
216 นางมุทิตา ขันแก้ว วัดป่าทรงธรรม พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
217 นางยุพิน แก่นกระโทก อบต. จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
218 นางสาวยุวดี ใสสะอาด อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
219 นางสาวรวงทิพย์ เที่ยงอยู่ บ้านเนินพยอม สามง่าม พิจิตร ยืนยันแล้ว
220 นางรวยรินทร์ ขันทอง บ้านขามเวียน บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
221 นางสาวรสจรินทร์ เสนีวงศ์ เทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
222 นางระเบียบ บุญมี บ้านสว่างพัฒนา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
223 นางระเบียบ เกษมวงศ์ อบต.แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
224 นางรักชนก ลือยศ บ้านป่าเหียง ปัว น่าน ยืนยันแล้ว
225 นางสาวรัชนี ทองคำ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
226 นางรัชนี นกวอน เทศบาลปลายบางรร.อนุบาลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
227 นางรัชนี บุญเฉลียว บ้านยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยังไม่ยืนยัน
228 นางรัญจวน พรมตะพาน เทศบาลตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
229 นางรัตติกาญจน์ ปรีเปรม บ้านปากกิเลน ไทรโยค กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
230 นางรัตนา โชคภมร อบต.บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
231 นางรัตน์วลีย์ พูลคลองตัน โรงเรียนวัดจันทร์ บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
232 นางสาวราตรี มั่นศรีจันทร์ บ้านลาดปลาเค้า เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
233 นางสาวรามนารี โพธิ์หล้า บ้านยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
234 นางสาวรำพึง ดวงนภา วัดไผ่ล้อมตราด เมือง ตราด ยังไม่ยืนยัน
235 นางสาวรุจิรา ลาภโชค เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
236 นางรุ่งศิริ ไตรรัตน์ บ้านชอนสมบูรณ์ หนอง่มวง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
237 นางสาวลมัย แพรศรี โรงเรียนวัดสำโรง บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
238 นางสาวลออ มณีงาม บ้านหนองกระทุ่ม เมืองราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว
239 นางลักษณาพร พึ่งทอง อบต.บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
240 นางสาวลักษณาภรณ์ นิลโนรี อนุบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
241 นางลักษณาวดี แสงตันชัย บ้านยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
242 นางลัดดา บัวสกุล เทศบาลตำบลแสวงหา แสวงหา อ่างทอง ยืนยันแล้ว
243 นางลัดดา บุราณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
244 นางลัดดา ประดับวงษ์ บ้านโนนฝาย จัตุรัส ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
245 นางสาวลัดดา สมณะ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร เมือง ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
246 นางลัดดา เสงี่ยมไพศาล บ้านวังสิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
247 นางสาวลัดดาพร บัวอ่อน บ้านโป่งไผ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
248 นางสาวลัดดาวัลย์ รอดมา ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
249 นางลัดดาวัลย์ แสงศรี เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
250 นางลำใย ฉาบแก้ว เทศบาลตำบลแสวงหา แสวงหา อ่างทอง ยืนยันแล้ว
251 นางวงเดือน จิตประไพ วัดสะแก จัตุรัส ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
252 นางสาววชิรา พุ่มเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ราชบุรี ยืนยันแล้ว
253 นางสาววนิดา เตียงชั่งรัมย์ อบต.จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
254 นางสาววรรณกร สีมีงาม บ้านโนนเมือง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
255 นางสาววรรณภา สินอ้วน โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม องครักษ์ นครนายก ยังไม่ยืนยัน
256 นางวรรณา พัฒนาพรชัย โรงเรียนพระตำหนักมหาราช เมือง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
257 นางสาววรรเพ็ญ ศรีสนั่น บ้านโพธิ์งาม พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
258 นางวรัญญา ภูมิโคกรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
259 นางวราพร บุญเรือง เทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ยังไม่ยืนยัน
260 นางสาววราพร ปากพลีนอก บ้านโพธิ์ ปากพลี นครนายก ยืนยันแล้ว
261 นางวราภรณ์ ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนบ้านนาตะกรุด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
262 นางสาววราภรย์ ภูฆัง บ้านลำพันบอง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
263 นางวลัยภรณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
264 นางสาววลีรัตน์ ยังประเสริฐ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
265 นางสาววัชรี เขยนอก อบต.จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
266 นางสาววัฒนา ชาญวิรวงศ์ วัดไผ่ล้อมตราด เมือง ตราด ยังไม่ยืนยัน
267 นางสาววัฒนาพร นิลพันธุ์ อบต.บ้านไร่ เมือง ราชบุรี ยืนยันแล้ว
268 นางสาววัตน์ชีรินทร์ ประสงค์ วัดหลังถ้ำ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
269 นางสาววันทณา คงเสือ บ้านปรือวายใหญ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
270 นางวันทนา พิบูลย์สวัสดิ์ บ้านลาดปลาเค้า เมือง นครปฐม ยืนยันแล้ว
271 นางสาววันวิสาข์ สร้อยทองคำ วัดจตุพิธวราวาส หนองเสือ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
272 นางวันเพ็ญ ชาวครึมโบง บ้านโนนเพ็ด บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
273 นางวันเพ็ญ ช้างโต บ้านเขาเขียว ลานสัก อุทัยธานี ยืนยันแล้ว
274 นางวันเพ็ญ แก้วมีมาก บ้านวังสิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
275 นางสาววาทินี ทิพยเนตร วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
276 นางวารีรัตน์ กลั่นด้วง เทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
277 นางวาสนา ศักดิ์เศรษฐ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
278 นางสาววาสนา อ่ำเจริญ - พานทอง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
279 นางวิชญารัตน์ รัตนะสานนท์สกุล บ้านหัวสนาม-ไทยพัฒนา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
280 นางสาววิพา จันทองดี องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
281 นางสาววิภาวรรณ จังพานิช วัดเซิดสำราญ พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
282 นางสาววิลาวรรณ คุณพรรณ์ วัดเบ็ญพาด พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
283 นางสาววิลาวัณย์ ชัยโวหาร ศพด.วัดผักกาด โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ยืนยันแล้ว
284 นางสาววิไล ตรงเมธี บ้านแก้งยาว บ้านเขว้า ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
285 นางวิไลลักษณ์ มั่งมี บ้านนกเขาเปล้า โคกสำโรง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
286 นางวีรวรรณ สกุลนิธินันท์ บ้านคลองมะขวิด อัมพวา สมุทรสงคราม ยืนยันแล้ว
287 นางสาวศนิชา จันิสนธุ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
288 นางศรีนวน ละน้อย ท่าศาลา เมือง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
289 นางศศิธร ฤทธิ์บำรุง บ้านเขาล้อ ท่าตะโก นครสวรรค์ ยังไม่ยืนยัน
290 นางสาวศศิประภา ชกรัมย์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
291 นางสาวศศิประภา ไวศรี บ้านโจดหนองแก พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
292 นางสาวศิรินภา สายงาม บ้านเนินปอ สามง่าม พิจิตร ยืนยันแล้ว
293 นางศิริพร พันธ์ดวง ตำบลพนานิคม นิคมพุัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
294 นางสาวศิริลักษณ์ กงสบุตร ศพด.รร.บ้านป่าเขว้า หนองม่วง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
295 นางสาวศิริวรรณ พูนปิยะทรัพย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว
296 นางศิริวิมล พงศ์นะเมตตา วัดเซิดสำราญ พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
297 นางศิลาลักษณ์ ทองโฉม บ้านบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
298 นางสาวศิวพร วงศ์ธนทรัพย์ วัดไผ่ล้อมตราด เมือง ตราด ยังไม่ยืนยัน
299 นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชร์ดี โรงเรียนอนุบาลอบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
300 นางสาวศุภิสรา สุขเจริญ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว
301 นางสงค์คิด มุณณีย์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
302 นางสมควร คล้ายพันธุ์ บ้านหนองแฟบ เมือง ระยอง ยังไม่ยืนยัน
303 นางสมจิต มงคลอัตตะสาร เทศบาลปลายบางรร.อนุบาลบางกรวย บางกรวย นนทบุรี ยืนยันแล้ว
304 นางสาวสมจิตร พิมพา อบต.พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก ยังไม่ยืนยัน
305 นางสมทรัพย์ เหล่าหวายนอก วัดโกรกหิน ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
306 นางสาวสมพร เงินประเสริฐ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองหลวง ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
307 นางสาวสมพิศ ศรีชื่น ศพด.บ้านซับพลู ปากช่อง นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
308 นางสมพิษณ์ ชมชวนพิศ บ้านร้านหญ้า จัตุรัส ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
309 นางสาวสมมาตร วัฒนศิริ บ้านหนองบัวขาว เมือง ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
310 นางสมร ทองกวด เทศบาลตำบลพุเตย วิเชี่ยรบุรี เพชรบูรณ์ ยังไม่ยืนยัน
311 นางสมลักษณ์ ไพเราะ วัดบุยายใบ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
312 นางสมศรี ยอดยิ่ง บ้านพุน้อย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันแล้ว
313 นางสาวสมหญิง สุดใจ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว
314 นางสาวสมหมาย สีทัพ ทต.ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี ยืนยันแล้ว
315 นางสมหวัง เคนคำภา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
316 นางสาวสมใจ ทองแ้ท้ ทต.หลุมดิน เมือง กระบี่ ยืนยันแล้ว
317 นางสาวสราวัลย์ วุฒิพงษ์ ตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี ยืนยันแล้ว
318 นางสาวสลักจิต พึ่งแสวงผล บ้านคลองเจ้า เมือง ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
319 นางสังวาลย์ คนสง่า อนุบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
320 นางสังเวียน เนียมกิ่ง บ้านโนนเหลื่อม วังน้ำเขียว นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
321 นางสายทอง นันทเมรินทร์ บ้านหนองสองห้อง ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
322 นางสาวสายฝน จันทร์ชูผล โรงเรียนวัดไชยธารา เมือง ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
323 นางสาวสายฝน บุญศร วัดบ้านบุ ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
324 นางสาวสายรุ้ง จิตน้อย บ้านเพนียด โคกสำโรง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
325 นางสาวสาวิตรี กุพันแล บ้านสระสี่เหลี่ยม ดอนตูม นครปฐม ยืนยันแล้ว
326 นางสำราญ เพิดภูเขียว แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
327 นางสาวสำเนียง ยอดจันทร์ เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
328 นางสาวสำเนียง อยู่สุขสบาย วัดบุยายใบ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
329 นางสิริพร โพธิขำ บ้านดอนหัน แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
330 นางสาวสุกัญญา มาโค วัดเซิดสำราญ พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
331 นางสุกัลญา ละอองนวล บ้านนกเขาเปล้า โคกสำโรง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
332 นางสาวสุชาดา เมื่อจัตุรัส อบต.บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
333 นางสุณี ทมมืด ดอนรวก ดอนตูม กระบี่ ยืนยันแล้ว
334 นางสุณีย์ ศรีพรหม ตำบลพนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
335 นางสาวสุธาทิพย์ สงวนบุญ บ้านร้านหญ้า จัตุรัส ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
336 นางสาวสุธินันท์ โอฐยิ้มพราย อบต.โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง ยังไม่ยืนยัน
337 นางสุนันท์ ดาวเรือง เทศบาลตำบลแสวงหา แสวงหา อ่างทอง ยืนยันแล้ว
338 นางสาวสุนิสา ศรีวงศ์ไทย ศพด.วัดดงสัก ท่ามะกา กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
339 นางสุนิสา อากาศเย็น วัดบางเคียน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
340 นางสุปราณี ทองสุกใส ศพด.วัดดงสัก ท่ามะกา กาญจนบุรี ยังไม่ยืนยัน
341 นางสุปราณี ปลัดศรีช่วย องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
342 นางสุปรียา แสงจันทร์ศรี วัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
343 นางสาวสุปาณี สำฤทธิ์ อบต.เทพเนิมิ เขาสมิง ตราด ยืนยันแล้ว
344 นางสาวสุพรรณี เพชรดำดี เทศบาลตำบลสระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
345 นางสุพัตรา เหล่าภักดี เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
346 นางสาวสุภณัฏฐ์ สุธนะวัฒน์ ตำบลพนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
347 นางสุภัตรา รุ่งสูงเนิน บ้านมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
348 นางสุภา มีสานุ บ้านหนองปรือใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
349 นางสุภาพ ทะเรรัมย์ อ.บ.ต. บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
350 นางสาวสุภาพ สวายพล บ้านหนองมดแดง ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
351 นางสาวสุภาพร กุลยดิษฐ์ บ้านปรือวายใหญ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
352 นางสุภาพร เงินตรา ศพด.บ้านคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
353 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่เตียว บ้านโพธิ์งาม พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
354 นางสาวสุภาภรณ์ ไทยประเสริฐ โรงเรียนวัดโรงธรรม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
355 นางสุภารัตน์ โสภา บ้านพะไล เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
356 นางสุมาลี ธงภักดิ์ บ้านนางเม้ง เมือง ชัยภูมิ ยังไม่ยืนยัน
357 นางสาวสุมาลี สืบโส บ้านปรือวายใหญ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
358 นางสาวสุมิตรา ชะนะโม อบต. บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
359 นางสาวสุรัชดา รุ่งเกียรติ ตำบลพนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
360 นางสุรัญชนา สีลารัตน์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยังไม่ยืนยัน
361 นางสุรีรัตน์ มุณณีย์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
362 นางสาวสุวรรณา มั่นมาก เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
363 นางสาวสุวรักษ์ พฤกษชัต เทสบาลตำบลบ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี ยืนยันแล้ว
364 นางหนูลักษณ์ สังวัฒทะยาย วัดสระขุด หนองกี่ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว
365 นางหลงมา เอกบุตร อบต.จอหอ เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
366 นางอนงค์ วงษ์สิทธิ์ บ้านหนองช่องแมว ประทาย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
367 นายอภิชาติ ขันทอง อนุบาลตำบลนาดี เมือง สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว
368 นางสาวอภิญญา จรุงพัฒนานนท์ วัดไผ่ล้อมตราด เมือง ตราด ยืนยันแล้ว
369 นางอภิษฏา เบ้าดี องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
370 นายอภิเมธ หว่างคีรี โรงเรียนอนุบาลอบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
371 นางอมรรัตน์ ปรากฏชื่อ อบต.ดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี ยืนยันแล้ว
372 นางอมรรัตน์ มุ่งพันกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เมือง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
373 นางอรทัย ภูฆัง บ้านลำพันบอง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
374 นางสาวอรนิตย์ บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดไชยธารา เมือง ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
375 นางอรวรรณ เกิดป้าน อบต.เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี ยืนยันแล้ว
376 นางสาวอรัญญา วงศ์จันทร์ โรงเรียนวัดชลอ บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
377 นางอริศรา เนียมรัตน์ บ้ารโจดหนองแก พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
378 นางสาวอริสรา ช่างทำ เทศบาลตำบลธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี ยืนยันแล้ว
379 นางอรุณี ภูดินดาน อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
380 นางอัญชัน สืบสาย บ้านปากกิเลน ไทรโยค กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
381 นางสาวอัญญารัตน์ สาตร์นอก ตำบลเมืองโดน ประทาย นครราชสีมา ยังไม่ยืนยัน
382 นายอาธร แก้วมณี \ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ยังไม่ยืนยัน
383 นางอาภา แคว้นคอนฉิม บ้านดอนหัน แวงใหญ่ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
384 นางอารียา ยมหา ศพด.ป่าไม้อุทิศ 2 ปักธงชัย นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
385 นางสาวอารีลักษณ์ แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นิคมพัฒนา ระยอง ยืนยันแล้ว
386 นางอำพร สุริยะ ศพด.วัดคลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ยืนยันแล้ว
387 นางอำพร อินทรัพย์ ศพด.วัดศิลาอาสน์ อำเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
388 นางอำมร ทองภูบาล วัดสะแก จัตุรัส ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
389 นางอินทิรา ภูเลียบ อบต.วังแสง แกดำ มหาสารคาม ยืนยันแล้ว
390 นางอุบล สมบุญเสริม วัดบางเคียน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
391 นางอุบล แดดภู่ โรงเรียนวัดสัก บางกรวย นนทบุรี ยังไม่ยืนยัน
392 นางอุษา ปิ่นนาค วัดถั่ว อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
393 นางสาวอุษา ใจตรงกล้า ศพด.ร.ร.บ้านวังตาอินทร์ โคกเจริญ ลพบุรี ยืนยันแล้ว
394 นางสาวอุสา เสมลับ บ้านลาดปลาเค้า เมือง นครปฐม ยังไม่ยืนยัน
395 นางสาวอุไร รากผักแว่น ทต.สีมามงคล ปากช่อง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
396 นางอโณทัย จันทรวิวัฒน์ เทศบาลตำบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
397 นางเกษร ตังวีระสิงห์ บ้านมะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา ยืนยันแล้ว
398 นางสาวเกษร แสงจันทร์ บ้านหนองซอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันแล้ว
399 นางเกษสุดา บุญมีเลิศ บ้านเตาเหล็ก พล ขอนแก่น ยืนยันแล้ว
400 นางสาวเจริญ สาดคล้า วัดพังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว
401 นางสาวเตือนใจ พวงบุบผา วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
402 นางเนตรนภา บ่างสุวรรณ์ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว
403 นางสาวเนตรนภา สร้อยสุข โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองหลวง ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
404 นางเบญจภรณ์ ศรีสวัสดิ์ บ้านสามัคคีธรรม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว
405 นางเบญจมาศ สังข์จันทร์ บ้านสระสี่เหลี่ม ดอนตูม นครปฐม ยืนยันแล้ว
406 นางเบญจวรรณ ปลื้มใจ บ้านโป่งไผ่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
407 นางเบ็ญจา โม่งปราณีต อบต.บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
408 นางเพชรรัตน์ สายสมบัติ เทศบาลตำบลบ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว
409 นางเพชรลัดฎา สมนึก บ้านโป่งน้อย เมือง ลพบุรี ยืนยันแล้ว
410 นางเพ็ชรี เพ็ชรัตน์ วัดจตุพิธวราวาส หนองเสือ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว
411 นางเพ็ญรตี มาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ยังไม่ยืนยัน
412 นางเพ็ญศรี นพเกตุ บ้านอ่าวช้างไล่ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
413 นางเสาวภา เพ็งบุบผา อบต.บัวลอย หนองแค สระบุรี ยังไม่ยืนยัน
414 นางสาวเหมวรรณ บุญเกิด บ้านท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ยังไม่ยืนยัน
415 นางแสงดาว สีล่าเฮ้า บ้านโพธิ์งาม พนัสนิคม ชลบุรี ยืนยันแล้ว
416 นางโกสุม ผลบุญ เทศบาลตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว
417 นางโสภา พาลพ่าย เทศบาลตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี ยังไม่ยืนยัน
418 นางโสมสิริ ยะหัตตะ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยังไม่ยืนยัน
419 นางสาวไพลิน โกยชัย บ้านยางโป่งสะเดา ละหานทราย บุรีรัมย์ ยังไม่ยืนยัน
420 นางสาวไพเราะ น้อยยาโน 3 หมู่ 7 ลำลูกกา ปทุมธานี ยืนยันแล้ว