รหัสนักศึกษา ชื่อ-สุกล สถานะภาพ

ประเภทหนังสือ เลขหนังสือ ส่ง รับ

วันที่ ประเภทหนังสือ เลขหนังสือ ส่ง รับ นศ.ที่บันทึก หมายเหตุ ไฟล์แนบ
30 ธ.ค. 54 2807/2554 ผู้ประสานงานศูนย์เชียงใหม่ อ.สิริยากร กองทอง 501221322051นางรัติกาล เครือปัญญา ()
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 54 4344/2554 ผู้ประสานงานศูนย์อุดรธานี อ.สิริยากร กองทอง นางสาวจิตรลดา จอง ไว 523281321049 ()
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 54 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อธิการบดี นางสาวสาวิตรี นิตยารส 533701321024 ()
นางเดือนเพ็ญ ชุมแก้ว 511401321011 ()
นางรัติกาล เครือปัญญา ()
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 54 2456/2554 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีน อ.สิริยากร กองทอง 501201320072นางบุญส่ง ธำรงธิติ ()
501031320017นางสาวเกษสระรินนทร์ ขุนสันเที๊ยะ ()
501031320027นางจันทราพร เสสูงเนิน ()
501031320139นางรัตนาภรณ์ สมัครค้า ()
501031320190นางสมมาศ หึมวัง ()
501201320186นางสุภี ดามาพงษ์ ()
501691320015นางคำกอง ศรีนวล ()
501691320034นางดาวเรือง จันทร์เขียว ()
501691320074นางยงค์ มีศิริ ()
501691322032นางศรัณย์ภัคร บุญศรี ()
511691321016นางสาวนภัสภรณ์ บุญธรรม ()
511201321029นางสาวปารวตี กงชัยภูมิ ()
501201320060นางนิสรา จีนรัตน์ ()
501201320130นางสาววรรณิภา ถนอมเชื้อ ()
501201320201นางสาวอนุรักษ์ ภักดีกุล ()
501031322015นางสาวลัดดาวัลย์ ผาผัน ()
501341322151นางอำไพ ใหลหาโคตร ()
501341322154นางมลิวรรณ อุปจันทร์ ()
501341322155นางอัมพร พิศงาม ()
501341322156นางวิภาดา สราญบุรุษ ()
511201321048นางสาววีริยา โชคสวัสดิ์ ()
511201321070นางอรวรรณ ลาภภิญโญ ()
511341321069นางสาวลำใย ภิรมย์พงษ์ ()
521031321014นางสาวฐาปนี ไทยรัมย์ ()
521031321024นางสาวนันทพร โพธิ์เกาะ ()
521031321033นางสาวปิยภรณ์ โครตก่ำ ()
521201321104นางจิตรา นเรกุล ()
521201321105นางจี มิ่งคะโณ ()
521201321110นางบัวพันธ์ เรียนรัตน์ ()
521341321042นางภัทรมล จันทร์ไทย ()
521691321021นางสุภาพ คำสุมาลี ()
523201321001นางสาวจันทนา เอ็บดี ()
523201321030นางนิยมพร หิรัญธานี ()
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 54 3213/2554 อ.สิริยากร กองทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวพนิดา สีอ่อน 543461321006 ()
นางลาวัณย์ งามดีเจริญทรัพย์ 541481321031 ()
นางสาวสุวรรณา พานรัมย์ 541341321016 ()
นางสาววารุณี สวัสดิ์สุข 541301322001 ()
นางราตรี กาวิละมูล 541221321021 ()
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 54 6597/2554 อ.สิริยากร กองทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางอารี บูรณ์เจริญ 541691321028 ()
นางสากีเราะ เจะแต 541361321079 ()
นางจิตติรักษ์ วงษ์วอ 541161321122 ()
นางนภัสวรรณ ทาวงค์ 541021321081 ()
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 54 7178/2554 อ.สิริยากร กองทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาววิไลลักษณ์ จันจิรโชติ 541641321029 ()
นางรัตนา นิสัยรัมย์ 541341321137 ()
นางสุเนตร สงคราม 541331321030 ()
นางสาวสาวิตรี บุษประทุม 541301321049 ()
นางสาววิภาพร ทวีศรี 541111321286 ()
นางสาวสุภัค ผิวเงินยวง 541111321251 ()
นางนภาพร พาระบุตร 541111321249 ()
นางสาวปิยวรรณ สวัสดิ์วงค์ 541091321123 ()
นางพิมพิศา สุวนันทวงศ์ 541091321109 ()
นางสาวอริสรา ธงสันเทียะ 541031321034 ()
นางสาวสิริรัตน์ เขมะจาโร 533671321004 ()
นางชนิดาภา สอนดี 533551321001 ()
นางสาวอุทุมพร ดีพูล 533301321003 ()
นางสาวเจนจิรา หมาดปันจอร์ 531611321003 ()
นางสาวแสงเดือน พุมมา 531411321004 ()
นางศรัญญา เพ็งสิงห์ 531301321023 ()
นางสาวเยาวลักษณ์ พิชพันธ์ 531151321009 ()
นางปาณิสรา หล้าบุญมา 531101321047 ()
นางสาวอัญชลี ศรีธรรม พิทักษ์ 523251321027 ()
นางสาววรัญญา สุขเกษม 521651321018 ()
นางสาวจารุณี เพิ่มพูน 521551321004 ()
นางสาวพรรณผกา เศิกศิริ 521491321014 ()
นางสาวภักดิ์นภา แพงกัลยา 521471321014 ()
นางสาวจรัลศรี เขจรวงศ์ 511661321001 ()
นางแสงเดือน สุขศรี 511121321029 ()
นางอรทัย สังข์เฟื่อง 501191320028 ()
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 54 8306/2554 อ.สิริยากร กองทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวอลิษา กาปวน 541561321035 ()
นางสาวเมตตา นะสีห์โต 541541321052 ()
นางสุจารีศรีเบญจวรรณ พรรณาภพ 541111321163 ()
นางเยาวมาลย์ ทองเหลือง 533111321093 ()
นางสาวบุญเพ็ง ปักกุลนันท์ 531341321012 ()
นางสาวสายรุ้ง สาลี 531151321043 ()
นางเอมิกา หิรัญอร 521531321027 ()
นางสำลี บุญรอด 521341321104 ()
ดาวน์โหลด

พบข้อมูลทั้งหมด 188 แสดงหน้าละ 20 : จำนวนหน้า 10 หน้า
ไปยังหน้าที่