รหัสนักศึกษา ชื่อ-สุกล รุ่น ศพด.

สังกัด อำเภอ จังหวัด ศูนย์เรียน

สถานะภาพ

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา รุ่นที่ ศพด. สังกัด อำเภอ จังหวัด(หน่วยงาน) ศูนย์ สถานะ
541361321167 นางสาวฮาพือเซ๊าะ มะตาเฮ 8 บ้านแหร อบต.บ้านแหร ธารโต ยะลา ยะลา
541341321028 นางวรินทร์พร วิเศษฐา 8 ร.ร.บ้านตาเหล็ง ทต.หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
531471321043 นางสาวพิกุล อุตมะ 7 บ้านบางทราย ใหญ่ ทต.บางทรายใหญ่ เมื่อง มุกดาหาร มุกดาหาร
513111321005 นางสุพันธ์ อาสา สู้ 5 อุบลราชธานี
523111321046 นางสาวสุปราณี ศรี พุฒ 6 อุบลราชธานี
523111321063 นางวิริญญา สร้าง เสรี 6 อุบลราชธานี
533491321022 นางสาวปัทจนา ไกยะวินิจ 7 โรงเรียน บ้านบุ่งเขียว ชานุมาน อำนาจเจริญ ยโสธร
533491321031 นางสาวปนิดา เถาว์ทอง 7 ทต.สมัค คี ยโสธร ยโสธร
531111321065 นางวราภรณ์ จุรัญชัย 7 วัดมหาวนา ราม ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี
533091321028 นางสาวรุ่งฤดี เจริญศรีทองกุล 7 ศพ ด.บ้านบางปอ ทม.เกา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
541091322010 รุ่งฤดี เจริญศรีทองกุล
541691321027 นางวาสนา ต้นทอง 8 บ้านหนองไฮ อบต.หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สุรินทร์
541691321003 นางสาวแจ่มจันทร์ โคตพันธ์ 8 สำโรงทาบ อบต.สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์ สุรินทร์
523441321007 วงศ์วรินทร์ พลฤทธิ์
523441321011 สิริวิมล ชัยพันธ์
523441321002ฐิติรัตน์ วงศ์วัฒนานุกูล
533441321005 นายกฤษณพงศ์ พุฒปัญญา 7 ร้านบานทอง เซ็นเตอร์แมป บานทองเซ็นเตอร์แม็ป แพร่ แพร่
531441322006 ธันยภัทร มังป๋อง
521441321005 นางสาวภัทริน อินศรศาสตร์ 6 น้ำ ริน อบต.ต้าผามอก ลอง แพร่ แพร่
523441321003 ทัศนีย์ เกี๋ยงคำ

พบข้อมูลทั้งหมด 670 แสดงหน้าละ 20 : จำนวนหน้า 34 หน้า
ไปยังหน้าที่