จังหวัด    สงขลา
* หมายเหตุ 1. หากตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อที่ 0-2244-5925-7 หรือที่ Email : dusitcenter@gmail.com
2. ท่านสามารถ กดคีย์ Ctrl + f เพื่อค้นหาชื่อของท่านได้
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สนใจเข้าศึกษาระดับ
1 นาง สุวรรณดี ช่อมณี ปริญญาตรี
2 นาง ณัฐนันท์ สังข์ทอง ปริญญาตรี
3 นางสาว สือนะ ดามิ ปริญญาตรี
4 นาง ยลิตา อุมา ปริญญาตรี
5 นาง รุ่งฤดี ยกล่อง ปริญญาตรี
6 นางสาว ทัศน์ปวีย์ เจริญวัฒน์ ปริญญาตรี
7 นาง อะนีย๊ะ ละแม ปริญญาตรี
8 นาง โชติรส ไชยแก้ว ปริญญาตรี
9 นางสาว ศิรภัสสร จินตนา ปริญญาตรี
10 นางสาว ศิรภัสสร จินตนา ปริญญาตรี
11 นางสาว ศิรภัสสร จินตนา ปริญญาตรี
12 นาง กนกพร ภูลับ ปริญญาโท
13 นางสาว วิมลรัตน์ จันทร์บุญเลิศ ปริญญาตรี
14 นางสาว ลลฤดี ปิยะพันธุ์ ปริญญาตรี
15 นางสาว อังคณา หม๊ะโหร๊ะ ปริญญาตรี
16 นางสาว สุกัญญา สุขสีนวน ปริญญาตรี
17 นางสาว ซากีย๊ะ กองบก ปริญญาตรี
18 นางสาว พาตีเมาะ สุหลง ปริญญาตรี
19 นางสาว ศิวะลี เศรษฐทอง ปริญญาตรี
20 นางสาว ฮาณีซะห์ อิดือเระ ปริญญาตรี
21 นางสาว เสาวณี แก้วโกมิน ปริญญาตรี
22 นาง อำนวย ศิริมุสิกะ ปริญญาตรี
23 นางสาว ทัศนีย์ แซ่ตั้ง ปริญญาตรี
24 นาง บุูราณี ชายสัน ปริญญาตรี
25 นางสาว สุวรรณี บินยูโซ๊ะ ปริญญาตรี
26 นาง นางอาซีหยะ หมาดสกุล ปริญญาตรี
27 นาง หะดีดะฮ หมัดศิริ ปริญญาตรี
28 นางสาว มลฤดี ชุมภูโกด ปริญญาตรี
29 นาง จุฑาทิพย์ แส้กั้ง ปริญญาตรี
30 นางสาว คนึง แย้มจิตร ปริญญาตรี
31 นาง สุดารัตน์ จันยัง ปริญญาตรี
32 นางสาว สุนิษา คงสม ปริญญาตรี
33 นางสาว ปาณิสรา ทองอำพล ปริญญาตรี
34 นางสาว สุกัญญา หวานแก้ว ปริญญาตรี
35 นางสาว จรวยพร เกิดสุวรรณ ปริญญาตรี
36 นางสาว อะมีนา นิยมเดชา ปริญญาตรี
37 นาง ข่อริด้า หมัดหมัน ปริญญาตรี
38 นาง วิชาณี ปิ่นทองพันธุ์ ปริญญาตรี
39 นางสาว จิระภา จันทร์แก้ว ปริญญาตรี
40 นางสาว อารียา คงสม ปริญญาตรี
41 นางสาว ขอลีเย๊าะ ละ ปริญญาตรี
42 นางสาว ขวัญนภา บุญพิชัย ปริญญาตรี
43 นาง นาซีเร๊าะ สามันดี ปริญญาโท
44 นางสาว อรวรรณ บุญเพ็ง ปริญญาตรี
45 นาง เครือวัลย์ คุรุวรรณพะฒน์ ปริญญาตรี
46 นาง หามีย๊ะ สาแลหมัน ปริญญาตรี
47 นางสาว อ้อยทิพย์ เภามี ปริญญาตรี
48 นางสาว ปภาดา ปัญญาวราภรณ์ ปริญญาตรี
49 นางสาว รัตนา ชุมทอง ปริญญาตรี
50 นางสาว ซากีเราะ ยะลาหะ ปริญญาตรี
51 นางสาว วัรดะฮ์ วาจิ ปริญญาตรี
52 นางสาว ซัยเก๊าะ ยูโซะ ปริญญาตรี
53 นางสาว นูรฮูดา เจ๊ะมะสอง ปริญญาตรี
54 นาง ยามีล๊ะ ยะลาหะ ปริญญาตรี
55 นางสาว สะรีฮา ชายตุ ปริญญาตรี
56 นางสาว วีรวรรณ คงเพ็ชร ปริญญาตรี
57 นางสาว จารุณี ศรีทอง ปริญญาตรี
58 นาง ธัญญพัฒน์ คีส ปริญญาตรี
59 นางสาว รุจิเรจ อ้าสะกะละ ปริญญาตรี
60 นางสาว สุไหวด้า หมัดอะดัม ปริญญาตรี
61 นาง น้องหญิง พระไพรี ปริญญาโท
62 นาง รอซีด๊ะ สาแมแน็ง ปริญญาตรี
63 นาง สาฟิเย๊าะ หมันหละ ปริญญาตรี
64 นาง สมศรี สงอุ่น ปริญญาโท
65 นาง ชลธิชา พรมสีทอง ปริญญาโท
66 นางสาว ณัฐชา คงเส็น ปริญญาโท
67 นางสาว อุบล สวัสดิรักษา ปริญญาโท
68 นาง ปุณชรัศมิ์ มิตรสุวรรณ ปริญญาตรี
69 นาง พจชนาท แดงแสงทอง ปริญญาตรี
70 นางสาว มลทิพย์ ชิตมณี ปริญญาตรี
71 นางสาว รอซิด๊ะ เล๊าะแหะ ปริญญาตรี
72 นาง รัญชนา เกศศรีพงษ์ศา ปริญญาโท
73 นางสาว ปัณฑินา ชุมแก้ว ปริญญาตรี
74 นางสาว ฐานิกา ชุมมิ่ง ปริญญาตรี
75 นางสาว นุชรี ใจบุญ ปริญญาตรี
76 ไม่ระบุ ฝาตีหล๊ะ อารี ปริญญาโท
77 นาง วิลาวัลย์ สมสุข ปริญญาตรี
78 นางสาว กนกพร หมัดหลี ปริญญาตรี
79 นาย นัสรี วงศ์มุสา ปริญญาตรี
80 นางสาว ยุรัญญา รัตตะมโน ปริญญาตรี
81 นางสาว รัตนา หะยีแวจิ ปริญญาตรี
82 นางสาว ยูไหวรี หลีหะรัน ปริญญาตรี
83 นาง วีณา คงทอง ปริญญาโท
84 นาง ฮัสนะห์ มั่นอารีย์ ปริญญาตรี
85 นาง ไลลา จิสวัสดิ์ ปริญญาตรี
86 นางสาว เพชรมุข สุขพันธ์ ปริญญาตรี
87 นาง นางญามีละฮ์ ไทรทอง ปริญญาตรี
88 นาง ดารารัตน์ ปรือปลัก ปริญญาตรี
89 นาง อันชลี ไกรรักษ์ ปริญญาตรี
90 นาง โสภา เกปัน ปริญญาตรี
91 นาง กันยา ไชยภักดี ปริญญาตรี
92 นางสาว วรรณา จิสวัสดิ์ ปริญญาตรี
93 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ เกลี้ยงแก้ว ปริญญาโท
94 นาย ธานินทร์ ทองเพิ่ม ปริญญาตรี
95 นางสาว จารุวรรณ ยอดหนู ปริญญาตรี
96 นางสาว ศิริพร อุเส็น ปริญญาโท
97 นาย จำลอง อุเส็น ปริญญาโท
98 นาง ศิรภัสสร โชคผ่อง ปริญญาโท
99 นาง ณัฐนนท์ สังข์ทอง ปริญญาโท
100 นางสาว อัญชลี ศรีทวีกูล ปริญญาตรี
101 นางสาว คอลีเย๊าะ หมินเจะเกะ ปริญญาโท
102 นาง ใจกาญจน์ ชูละเอียด ปริญญาตรี
103 นางสาว นูรีสา วาสู ปริญญาตรี
104 นางสาว อลิสา อยูพืช ปริญญาตรี
105 นางสาว วิชุตา เภามี ปริญญาโท
106 นาง นรมน สุขสงกลาง ปริญญาตรี
107 นางสาว อุทุมพร บำรุงวงศ์ ปริญญาตรี
108 นางสาว กรรณิกา ลิมานุวัฒน์ ปริญญาตรี
109 นางสาว สุนิสา เอียดหลี ปริญญาตรี
110 นางสาว สาปีน๊ะ หวันเต๊ะ ปริญญาตรี
111 นางสาว สิริประภา ดำเรือง ปริญญาตรี
112 นาง อนงค์ นุเคราะห์วัด ปริญญาโท
113 นางสาว ศรสุดา ภาครัตน์ ปริญญาตรี
114 นางสาว สุมณฑา เบ็ญอาหลี ปริญญาตรี
115 นางสาว นูรีซัน หม๊ะโหร๊ะ ปริญญาโท
116 นางสาว สุไรด้า สะมะบู ปริญญาตรี
117 นางสาว อุษณี หมีนยะลา ปริญญาตรี
118 นางสาว กัญญารัตน์ กาลสงค์ ปริญญาตรี
119 นาง มาลี เทศขะเหร็ม ปริญญาตรี
120 นาง ฟาดีละฮ์ หมัดหมิ ปริญญาตรี
121 นาง รอฮานี มีศรี ปริญญาโท
122 นาง แมมูเนาะ ดาลี ปริญญาโท
123 นางสาว รอยณี เจะหมะ ปริญญาโท
124 นางสาว เจษฎาภรณ์ บากา ปริญญาตรี
125 นางสาว สลีวัลย์ สลำบอ ปริญญาตรี
126 นางสาว สายพิน แก้วกลิ่น ปริญญาโท
127 นาง จินตนา ศรีเอียด ปริญญาตรี
128 นางสาว กาสมาวาตี มะอิตำ ปริญญาตรี
129 นาง จรินทร์ สวนพลาย ปริญญาตรี
130 นางสาว กษมา สุขแก้ว ปริญญาตรี
131 นาง กนกพร ภูลับ ปริญญาโท
132 นางสาว สุกัญญา นิยมเดชา ปริญญาตรี
133 นาง กนกพร ภูลับ ปริญญาโท
134 นางสาว ปัณฑินา ชุมแก้ว ปริญญาตรี
135 นางสาว ภคพร สงแก้ว ปริญญาโท
136 นางสาว ภัสดี แย้มสุวรรณ ปริญญาตรี
137 นางสาว กัญญา สมัครหานาย ปริญญาตรี
138 นางสาว กัญญา สมัครหานาย ปริญญาตรี
139 นางสาว สายใจ ชูช่วย ปริญญาตรี
140 นางสาว จิระดี เทพวรรณ ปริญญาตรี
141 นาง วาสนา เอียดยอด ปริญญาโท
142 นางสาว กราซง หง๊ะเจะแอ ปริญญาตรี
143 นางสาว นางสาวนาดาเวีย ล่าเม๊าะ ปริญญาตรี
144 นาง บุราณี ชายสัน ปริญญาโท
145 นางสาว สุวรรณี บินยูโซ๊ะ ปริญญาโท
146 นางสาว จิระดี เทพวรรณ ปริญญาตรี
147 นาง ยามีล๊ะ ชายเหร็น ปริญญาตรี
148 นาง กมลวรรณ จันทรัตน์ ปริญญาตรี
149 นาง กมลวรรณ จันทรัตน์ ปริญญาตรี
150 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สุโร ปริญญาโท
151 นาง เฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ปริญญาตรี
152 นาง พรรณี เตชะวรรโต ปริญญาตรี
153 นางสาว ยินดี บัวทอง ปริญญาโท
154 นางสาว รัตนา หะยีแวจิ ปริญญาตรี
155 นาง ฟาดีละฮ์ หมัดหนิ ปริญญาตรี
156 นางสาว รอปีสะ มะโร๊ะ ปริญญาตรี
157 นางสาว อาซีร์ซาห์ สูหลง ปริญญาตรี
158 นางสาว ฟาราตี หวังเยะ ปริญญาตรี
159 นาง สริญญา ดอได้หมะ ปริญญาโท
160 นาง ฮาซน๊ะ อุตส่าห์ราชการ ปริญญาโท
161 นาง ฮาซน๊ะ อุตส่าห์ราชการ ปริญญาโท
162 นางสาว นางสาวณรดา เนสะและ ปริญญาตรี
163 นางสาว นางสาวสุไรดา โอะจิ ปริญญาตรี
164 นางสาว จุฑารัตน์ รุ่งเลิศสกุลหรู ปริญญาตรี
165 นางสาว ไหวรียา สามารถ ปริญญาตรี
166 นางสาว กิ่งมณี จันทร์ประทีป ปริญญาโท
167 นางสาว อุษณี หมีนยะลา ปริญญาตรี
168 นาง นาริษา เจ๊ะดอมะ ปริญญาโท
169 นางสาว บาดีล๊ะห์ หวังจิ ปริญญาโท
170 นาง นางหะดีดะฮ หมัดศิริ ปริญญาโท
171 นาง รอสนา รงโซะ ปริญญาโท
172 นางสาว รัชนีกร กุลวงศ์ ปริญญาตรี
173 นาง ณัฏยา เพชรมณี ปริญญาตรี
174 นาง กฤติญดา จันทสงค์ ปริญญาตรี
175 นางสาว ตัสนีม สาแมแน็ง ปริญญาตรี
176 นาง รอฮานี ใบเย็มหมะ ปริญญาโท
177 นาง สุวรรณดี ช่อมณี ปริญญาตรี
178 ว่าที่ร.ต.หญิง จิราภรณ์ บุญราศรี ปริญญาโท
179 นางสาว เจือทิพย์ ศิริรักษ์ ปริญญาโท
180 นางสาว ขวัญเรือน สุวรรณมณี ปริญญาโท
181 นาง มารีเย๊าะ หมุสอ ปริญญาโท
182 นาย ธรรมสรณ์ หมัดอาหลี ปริญญาโท
183 นาง ไหม่สุนี มะยิ ปริญญาโท
184 นาง ศิริพร จรูญรัตน์ ปริญญาตรี
185 นางสาว อรญา สุขสวัสดิ์ ปริญญาตรี
186 นางสาว ศิริลักษณ์ วิจะสิกะ ปริญญาตรี
187 นางสาว สุจิตรา แก้วทอง ปริญญาตรี
188 นาง อาร์ซีซ๊ะ สะอะ ปริญญาโท
189 นาง วิลเลียม แก้วสมวงศ์ ปริญญาโท
190 นางสาว กูอัยณีย์ ต่วนเด็ง ปริญญาตรี
191 นางสาว รอฮาณี บากา ปริญญาตรี
192 นางสาว สีตีมัรยัม ราชเพ็ชร ปริญญาตรี
193 นาย สมโภช แสงจันทร์ศิริ ปริญญาตรี
194 นางสาว สุริยะ อนันทบริพงค์ ปริญญาโท
195 นางสาว สมใจ พุทธซ้อน ปริญญาโท
196 นาง คอลีฝ๊ะ สิงหาด ปริญญาโท
197 นาง ขอตีเย๊าะ บิันหมัด ปริญญาโท
198 นาง กิ่งพิกุล จุลกัณฑ์ ปริญญาตรี
199 นางสาว สุภารัตน์ อัคคะเมธี ปริญญาโท
200 นางสาว สุภาภรณ์ หลี ปริญญาโท
201 นาง กิ่งพิกุล จุลกัณฑ์ ปริญญาโท
202 นาง วิลเลียม แก้วสมวงศ์ ปริญญาโท
203 นางสาว ชวนพิศ เพชรจำรัส ปริญญาโท
204 นาง ยามีละ อีแต ปริญญาตรี
205 นางสาว รุสนี อาแซ ปริญญาตรี
206 นางสาว กมลชนก สาลี ปริญญาตรี
207 นาง จุติมา ขุนชำนาญ ปริญญาตรี
208 นาง จุติมา ขุนชำนาญ ปริญญาตรี
209 นางสาว นงเยาว์ แก้วไฟ ปริญญาตรี
210 นาง นิตยา จุลทอง ปริญญาตรี
211 นาง นิตยา จุลทอง ปริญญาตรี
212 นางสาว ร่อฮานี บาวแดง ปริญญาตรี
213 นางสาว อัสมา หวังสวา ปริญญาตรี
214 นางสาว อัสมา หวังสวา ปริญญาตรี
215 นาง อุไรรัตน์ สุวรรณโณ ปริญญาตรี
216 นางสาว ศิริพร อินทสโร ปริญญาตรี
217 นางสาว นาดา คงหนู ปริญญาตรี
218 นางสาว ตอฮาเร๊าะ หมัดโร๊ะ ปริญญาตรี
219 นางสาว บุษริน ทองมี ปริญญาตรี
220 นางสาว นิตยา นุ้ยดี ปริญญาตรี
221 นางสาว นางสาวยุพดี จิตหมั่น ปริญญาตรี
222 นางสาว นางสาวยุพดี จิตหมั่น ปริญญาตรี
223 นางสาว อารียา ชูศรี ปริญญาโท
224 นาง นางสิตีคอรีย๊ะ มุนี ปริญญาตรี
225 นางสาว น.ส.นฤมล เสียงดัง ปริญญาโท
226 นางสาว น.ส.นฤมล เสียงดัง ปริญญาโท
227 นางสาว สุชาดา หีมเหม ปริญญาตรี
228 นางสาว เอื้อมพร ใหมงำ ปริญญาตรี
229 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณศิริ ใหมงำ ปริญญาตรี
230 นางสาว ณรดา เนสะและ ปริญญาตรี
231 นางสาว วิมลรัตน์ จันทร์บุญเลิศ ปริญญาโท
232 นาง รุ่งฤดี ยกล่อง ปริญญาโท
233 นาง ทิพรัตน์ สวัสดิ์จิตร ปริญญาตรี
234 นางสาว สุกัญญา สุวรรณโณ ปริญญาโท
235 นาง พจนา แก้วได้ปาน ปริญญาโท
236 นาง อภิญญา วิรัชพงษ์ ปริญญาตรี
237 นางสาว ชารีน่า นางา ปริญญาตรี
238 นาง ข่อริด้า หมัดหมัน ปริญญาตรี
239 นาง ฝนแก้ว หนูไทย ปริญญาตรี
240 นางสาว อรพิมล กายประสิทธิ์ ปริญญาตรี
241 นาง สุไวย๊ะ เส็มหล่อ ปริญญาโท
242 นางสาว อังคณา คงแก้ว ปริญญาตรี
243 นาง สุธิดา จันทร์แก้ว ปริญญาตรี
244 นางสาว วิลาวัลย์ เฟื่องฟ้า ปริญญาตรี
245 นาง สุไรเร๊าะ ขรีดาโอ๊ะ ปริญญาโท
246 นางสาว จิตราพร จุลวรรณโณ ปริญญาตรี
247 นางสาว จิตราพร จุลวรรณโณ ปริญญาตรี
248 นางสาว สุกัญญา สุวรรณโณ ปริญญาโท
249 นาง นางสุไรเร๊าะ ขรีดาโอ๊ะ ปริญญาโท
250 นางสาว กูอัยณีย์ ต่วนเด็ง ปริญญาตรี
251 นาง วีณา คงทอง ปริญญาโท
252 นาง จุติมา ขุนชำนาญ ปริญญาตรี
253 นาง จุติมา ขุนชำนาญ ปริญญาตรี
254 นางสาว กูอัยณีย์ ต่วนเด็ง ปริญญาโท
255 นางสาว สุจิตรา แก้วทอง ปริญญาตรี
256 นางสาว แตงวดี บุญเลิศ ปริญญาตรี
257 นาง บูราณี ชายสัน ปริญญาโท
258 นางสาว สุวรรณี บินยูโซ๊ะ ปริญญาโท
259 นางสาว วรรณา เส็นยีหีม ปริญญาตรี
260 นางสาว ซากีย๊ะ หาสิ ปริญญาตรี
261 นางสาว หยาด หลำเบ็ญสะ ปริญญาโท
262 นาง วนิดา หลำเบ็ญสะ ปริญญาโท
263 นาง วนิดา พร้อมมูล ปริญญาโท
264 นางสาว สุวรรณี บินต่วน ปริญญาโท
265 นาง เจนจิรา หมัดศรี ปริญญาโท
266 นางสาว จินดาวรรณ์ เพอแสละ ปริญญาโท
267 นาง สุคนธา บิลหร่อหีม ปริญญาโท
268 นาง สุคนธา บิลหร่อหีม ปริญญาโท
269 นาง Meena madman ปริญญาโท
270 นางสาว รัตนา หะยีแวจิ ปริญญาตรี
271 นาง มีณา หมัดหมัน ปริญญาโท
272 นาง วิศิษฎ์สิริ บุญพลอย ปริญญาโท
273 นางสาว อุราวรรณ์ ลือขจร ปริญญาตรี
274 นางสาว วิพาวรรณ ไพศาสตร์ ปริญญาตรี
275 นาง วรรณภา อิศโร ปริญญาตรี
276 นางสาว ธิดา สังข์ทอง ปริญญาตรี
277 นาง นลพรรณ นาคเป้า ปริญญาโท
278 นาง นางธิติวรรณ อินทสระ ปริญญาโท
279 นาง Photchana Kaewdaipan Kaewdaipan ปริญญาโท
280 นางสาว เฉลิมศรี สุวรรณภูมิ ปริญญาโท
281 นาง บูราณี ชายสัน ปริญญาโท
282 นางสาว สุวรรณี บินยูโซ๊ะ ปริญญาโท
283 นางสาว วรรณา เส็นยีหีม ปริญญาตรี
284 นางสาว ซากีย๊ะ หาสิ ปริญญาตรี
285 นาง นางนิสา เกษมุล ปริญญาโท
286 นางสาว พยุง หนูแก่นเพชร ปริญญาโท
287 นาง สนธยา ตุดเอียด ปริญญาโท
288 นาง กรกนก บุญมาก ปริญญาโท
289 นางสาว สุภี สังขภิญโญ ปริญญาโท
290 นาง กมลวรรณ โสตถิยาภัย ปริญญาโท
291 นาง นงลักษณ์ ศรีชยาภิวัฒน์ ปริญญาโท
292 นาง นางแมมูเนาะ ดาลี ปริญญาโท
293 นาง วิภาวรรณ ประดับแสง ปริญญาโท
294 นาง สิริรัตน์ ชัยสงคราม ปริญญาโท
295 นาง วันดี สันลิหมีน ปริญญาโท
296 นางสาว ฉันทยา บุญคงทอง ปริญญาโท
297 นาง พัชนี แซ่อึ้ง ปริญญาโท
298 นาง เข็มเพชร หัวดอน ปริญญาโท
299 กรุณาระบุ มาลินี หละตำ ปริญญาโท
300 นางสาว ลนา ปูติล่า ปริญญาโท
301 นาง สุกัญญา หามะ ปริญญาตรี
302 นาง ไลลา จิสวัสดิ์ ปริญญาตรี
303 นางสาว รัชนีกร บุญญะสุวรรณ ปริญญาโท
304 นาง สุกัญญา หวันอิ ปริญญาโท
305 นาง เฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ปริญญาตรี
306 นาง ชลิตา หะยีเส็น ปริญญาตรี
307 นางสาว ผาสุก ทองปัอม ปริญญาโท
308 นางสาว ผาสุก ทองปัอม ปริญญาโท
309 นางสาว มารีซา หมัดสอิ ปริญญาตรี
310 นางสาว ภาวีณี แหละกุบ ปริญญาตรี
311 นาง ส่าลี่ขอ สายสลำ ปริญญาตรี
312 นาง ก่อมารีหยะ แดงหลี ปริญญาโท
313 นางสาว วลีรัตน์ ทองสุวรรณ์ ปริญญาตรี
314 นางสาว วชิรา ยอดพรมทอง ปริญญาตรี
315 นาง สาลิกา เฉมเร๊ะ ปริญญาโท
316 นางสาว itafdlivhmn PJbrYiZzWYjghPmkemz ปริญญาตรี
317 นางสาว บุณนิศา จันทวาส ปริญญาตรี
318 นางสาว บุณนิศา จันทวาส ปริญญาตรี
319 นางสาว รัชนี ซ้ายเช้า ปริญญาตรี
320 นางสาว ศิริรัตน์ ทองคำ ปริญญาตรี
321 นางสาว เกศินี พรหมเรือง ปริญญาตรี
322 นางสาว สุจิตรา แก้วทอง ปริญญาตรี
323 นาง สุกานดา จันทร์แสงศรี ปริญญาตรี
324 นางสาว อุราวรรณ์ ลือขจร ปริญญาตรี
325 นางสาว นางสาวสุกัญญา ติเอียดย่อ ปริญญาตรี
326 นาง อังศวีร์ สุระสังวาลย์ ปริญญาโท
327 นาง อังศวีร์ สุระสังวาลย์ ปริญญาโท
328 นางสาว อาซีร์ซาห์ สุหลง ปริญญาตรี
329 นางสาว กูอัยณีย์ ต่วนเด็ง ปริญญาตรี
330 นางสาว อนงค์ วิบูลย์ธรรมปาละ ปริญญาตรี
331 นางสาว อุบล ทองหยู ปริญญาตรี
332 นางสาว อุบล ทองหยู ปริญญาตรี
333 นางสาว นูรอัยร์นี ขรีดาโอ๊ะ ปริญญาโท
334 ว่าที่ร.ต(หญิง) นันทิมา ขะเดหรี ปริญญาตรี
335 นาง การีหม๊ะ บุญทอง ปริญญาตรี
--------------------------------------------------------------------------