จังหวัด    สมุทรปราการ
* หมายเหตุ 1. หากตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อที่ 0-2244-5925-7 หรือที่ Email : dusitcenter@gmail.com
2. ท่านสามารถ กดคีย์ Ctrl + f เพื่อค้นหาชื่อของท่านได้
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สนใจเข้าศึกษาระดับ
1 นาง เสาวลักษณ์ ศรียานงค์ ปริญญาตรี
2 นาย นพสิทธิ์ วัจนไกรวิทย์ ปริญญาตรี
3 นาง วรรณภา พูลพลบ ปริญญาตรี
4 นาย นพสิทธิ์ วัจนไกรวิทย์ ปริญญาตรี
5 นางสาว วราภรณ์ อ่ำหงษ์ ปริญญาตรี
6 นางสาว ศุทธินี วิทยาคม ปริญญาตรี
7 นาง กาญจนา แทนวารีรัตน์ ปริญญาตรี
8 นางสาว รสริน เพ็ชรเขียว ปริญญาตรี
9 นางสาว รพีพร อินทร์พร ปริญญาตรี
10 นางสาว ลินจง ลอยล่อง ปริญญาตรี
11 นางสาว สิรินยา อ่วมเจ็ก ปริญญาตรี
12 นางสาว สมหมาย เชยประนตร์ ปริญญาตรี
13 นาง วรรณภา พูลพลบ ปริญญาตรี
14 นางสาว วัลภา กิจสาริกรรณ์ ปริญญาตรี
15 นางสาว รัชนี กังหันแก้ว ปริญญาตรี
16 นางสาว แพรวพรรณ นาคทับ ปริญญาตรี
17 นาง กฤษณี จือดำรงค์ ปริญญาตรี
18 นางสาว อุษา พงษ์ซุ้ย ปริญญาตรี
19 นางสาว ขนิษฐา วงษ์สิน ปริญญาตรี
20 นางสาว มนพัทธ์ นิ่มขำ ปริญญาตรี
21 นางสาว นันทนา เมินธนู ปริญญาตรี
22 นางสาว รำพึง เรืองฤทธิ์ ปริญญาตรี
23 นาง สมนึก จุ้ยมิน ปริญญาตรี
24 นางสาว ภคพร สมบุญศรี ปริญญาตรี
25 นางสาว น้ำฝน พลเมือง ปริญญาตรี
26 นางสาว กานดาณัฐ นาคดำ ปริญญาตรี
27 นางสาว พรศิริ อินทร์สุวรรณ์ ปริญญาตรี
28 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ม่วงทวี ปริญญาตรี
29 นางสาว ณัฎฐา พงษ์ไทย ปริญญาตรี
30 นางสาว ยุวรี โงนมณี ปริญญาตรี
31 นางสาว นงลักษณ์ หลำวรรณะ ปริญญาตรี
32 นางสาว นันทกร ภู่พยอม ปริญญาตรี
33 นาง ศรีสมบัติ จ๊สมบัติ ปริญญาตรี
34 นางสาว ธนพร ลาภดิลกกุล ปริญญาตรี
35 นางสาว ดวงพร เทศทอง ปริญญาตรี
36 นางสาว เพลิน แจ้งสว่าง ปริญญาตรี
37 นางสาว ถนอมศรี ศรีสอาด ปริญญาตรี
38 นางสาว สุนารี จันทานิตย์ ปริญญาตรี
39 นาง ปราณี ควรพินิจ ปริญญาตรี
40 นางสาว รจนา เขียวหวาน ปริญญาตรี
41 นาย นพสิทธิ์ วัจนไกรวิทย์ ปริญญาตรี
42 นาย ศิษฐิภรณ์ งามเกิด ปริญญาตรี
43 นาง จินตนา งามเกิด ปริญญาตรี
44 นางสาว ศศิพิมพ์ ศรีบุญรอด ปริญญาตรี
45 นาง สีมา เงินฉาย ปริญญาตรี
46 นาย ฤทธิ์ไกร ทนันไชย ปริญญาตรี
47 นางสาว ถนอมศรี ศรีสอาด ปริญญาตรี
48 นาง ภิรมย์ ชื่นบุญเชิด ปริญญาตรี
49 นางสาว ชลธิชา จักร์แก้ว ปริญญาตรี
50 นาง มุกดา พาลึก ปริญญาตรี
51 นางสาว กนิษฐา พ้นภัยพาล ปริญญาตรี
52 นางสาว อัญชลี ขันทอง ปริญญาโท
53 นาง อรุณรัตน์ อินทนนท์ ปริญญาตรี
54 นางสาว ณัฐฐาพร ทัพงาม ปริญญาตรี
55 นาง มาริสา โปร่งจิต ปริญญาโท
56 นางสาว วันวิสา ทองเย็น ปริญญาตรี
57 นางสาว นิลาพา พรหนองแสน ปริญญาตรี
58 นางสาว บุญเตือน กามินี ปริญญาโท
59 นางสาว จีรนันท์ ย่อมจันทึก ปริญญาตรี
60 นางสาว วิมลรัตน์ บุญริ้ว ปริญญาตรี
61 นางสาว ฟ้าวลัย จงปลูกกลาง ปริญญาตรี
62 นางสาว สุปราณี บุญมั่ง ปริญญาตรี
63 นางสาว กรองทอง บุ๊สมัน ปริญญาตรี
64 นาง ณัฐฐาพร ตั้นภูมี ปริญญาโท
65 นางสาว วิภาวรรณ เพ็ชรสินธพ ปริญญาตรี
66 นาง พวงเพ็ญ ขำเจริญพร ปริญญาโท
67 นาง ทิษฏยา หุ่นกิตติเวชกุล ปริญญาตรี
68 นาง กิตตินันท์ สว่างทั่ว ปริญญาตรี
69 นางสาว สุกัญญา เฉลิมพันธุ์ ปริญญาตรี
70 นางสาว วารี ทองยากลั่น ปริญญาตรี
71 นางสาว วิลาวัลย์ คูณโห ปริญญาตรี
72 นางสาว กังสดาล สกุลแฟง ปริญญาตรี
73 นางสาว ปัทมา ชาญการภัย ปริญญาตรี
74 นางสาว ภัสสร์ศศิร์ ราชรินทร์ ปริญญาตรี
75 นาง ปาลิดา หีบแก้ว ปริญญาตรี
76 ไม่ระบุ อารมย์ ฤทธิโยธิน ปริญญาตรี
77 นางสาว ชุรีรัตน์ เกิดสิน ปริญญาตรี
78 นางสาว วิมลรัตน์ สินจันอัด ปริญญาโท
79 นางสาว วันเพ็ญ ทือเกาะ ปริญญาตรี
80 นาง ทิติภา วงษ์ลา ปริญญาโท
81 นางสาว ชิดชนก ฉัตรชัยวิวัฒนา ปริญญาตรี
82 นางสาว กนิษฐ์กาญจน์ จันทป ปริญญาโท
83 นางสาว ธัญยธรณ์ ศรีธัญรัตน์ ปริญญาตรี
84 นาง บัวศรี โพธิ์นอก ปริญญาโท
85 นางสาว พวงเพ็ญ ฉ่ำชื่น ปริญญาโท
86 นางสาว อุมาภรณ์ เพชรพันธุ์ ปริญญาตรี
87 นางสาว จิรัชยา ผาสุข ปริญญาตรี
88 นางสาว พิศมัย ขุริรัง ปริญญาตรี
89 นาง ประวีณา แทนศิริ ปริญญาตรี
90 นาง จิณัฐตา เดชทวี ปริญญาตรี
91 นางสาว กัญญารัตน์ มุ่งมี ปริญญาตรี
92 นาย ศุภกิจ สุกสกุลนี ปริญญาโท
93 นางสาว ฐิติรัตน์ มีสวัสดิ์ ปริญญาตรี
94 นาง สุปรียา ศรีวิลัย ปริญญาตรี
95 นาง จริยา นาคเกิด ปริญญาตรี
96 นาง ปราณี อยู่นุช ปริญญาตรี
97 นาง สุชาดา พิพัฒน์รังสรรค์ ปริญญาตรี
98 นางสาว นุชนารถ ประสพผล ปริญญาโท
99 นางสาว เสาวณี พลเดชา ปริญญาตรี
100 นางสาว รัตติกาล เกตุสมบูรณ์ ปริญญาตรี
101 นางสาว จุรีภรณ์ คเชนทร์ชัยถาวร ปริญญาตรี
102 นางสาว อโรชา ภู่เทียน ปริญญาตรี
103 นางสาว รจนา เขียวหวาน ปริญญาตรี
104 นางสาว จอมขวัญ เพลาอุไร ปริญญาตรี
105 นางสาว ประภาพร ศรีพาลี ปริญญาตรี
106 นางสาว สุพัตรา เมืองจินดา ปริญญาตรี
107 นางสาว สุนิสา วงษ์บุญรอด ปริญญาตรี
108 นาง บังอร ขาวยั่งยืน ปริญญาตรี
109 นางสาว ทยาวีร์ พึ่งจิตร์ ปริญญาโท
110 นางสาว กาญจนา ฟ้าแก้ว ปริญญาตรี
111 นาย สิทธิชัย ฟ้าแก้ว ปริญญาโท
112 นางสาว นางสาว สาวิดา แสงใส ปริญญาตรี
113 นางสาว นางสาวยุพิน จันทรังศรี ปริญญาโท
114 นางสาว กนกพร กลิ่นเจริญ ปริญญาโท
115 นาง นางพัชรินทร์ เกตุแก้ว ปริญญาโท
116 นางสาว บุญลักษณ์ เทพทอง ปริญญาตรี
117 นางสาว กีนดา เนียมสุด ปริญญาตรี
118 นางสาว สุพรรษา นรากรณ์ ปริญญาตรี
119 นางสาว สุวรรณา ขันทอง ปริญญาตรี
120 นางสาว กมลชนก บุญแต่ง ปริญญาตรี
121 นางสาว วิภาดา มุ่งมงคล ปริญญาตรี
122 นางสาว มณฑกาญจน์ จินรักษ์ ปริญญาโท
123 นางสาว ยุวดี นามอาสา ปริญญาตรี
124 นางสาว อำไพ สมภาร ปริญญาโท
125 นาง ชุติมา เดชพรหม ปริญญาตรี
126 นางสาว สุนันท์ สินเมฆา ปริญญาตรี
127 นางสาว สังวาลย์ คำนนท์ ปริญญาโท
128 นางสาว รจนา เขียวหวาน ปริญญาตรี
129 นางสาว สมพร ทองเปรม ปริญญาโท
130 นางสาว มณฑกาญจน์ จินรักษ์ ปริญญาโท
131 นางสาว นันทิดา อุรา ปริญญาตรี
132 นาง จันทนา ม่วงท้วม ปริญญาตรี
133 นางสาว นางสาวศนิชา จันสินธุ์ ปริญญาตรี
134 นาง นงนุช วงศ์หาจักร ปริญญาโท
135 นางสาว ณัทยา ภูขีด ปริญญาตรี
136 นาง เสาวลักษณ์ ศรียานงค์ ปริญญาโท
137 นาย กิตณรงค์ อินวันนา ปริญญาตรี
138 นางสาว นางสาวศนิชา จันสินธุ์ จันสินธุ์ ปริญญาตรี
139 นางสาว นิติยา จำนิล ปริญญาตรี
140 นางสาว วรรณิสา ทรัพย์สิน ปริญญาตรี
141 นางสาว อโรชา ภู่เทียน ปริญญาโท
142 นางสาว วิสทธร คุณรักษา ปริญญาตรี
143 นางสาว วิสุทธร คุณรักษา ปริญญาตรี
144 นางสาว รัชนี กังหันแก้ว ปริญญาตรี
145 นาง สีมา เงินฉาย ปริญญาโท
146 นาง วรรณภา พูลพลบ ปริญญาโท
147 นางสาว สมพรภักตร์ ศิริปัญจนะ ปริญญาโท
148 นางสาว จันทรเพ็ญ ศรีหดม ปริญญาตรี
149 นางสาว จันทรเพ็ญ ศรีหดม ปริญญาตรี
150 นางสาว จันทรเพ็ญ ศรีหดม ปริญญาตรี
151 นางสาว วัจณากาญ ภูวงษ์ ปริญญาตรี
152 นางสาว รุ่งฤดี เลาหภารากร ปริญญาตรี
153 นางสาว ชนันพร บำรุงนา ปริญญาตรี
154 นางสาว ใกล้รุ่ง เขื่อนเพ็ชร ปริญญาโท
155 นางสาว เบญจวรรณ จันตะเคียน ปริญญาตรี
156 นางสาว เบญจวรรณ จันตะเคียน ปริญญาตรี
157 นางสาว ชลธิชา จัดร์แก้ว ปริญญาตรี
158 นางสาว ทยาวีร์ พึ่งจิตร์ ปริญญาโท
159 นาง สีนวล จันทร์ขจร ปริญญาตรี
160 นางสาว กรรณิกา อุยนาคธรรม ปริญญาโท
161 นางสาว อโรชา ภู่เทียน ปริญญาโท
162 นางสาว ปนัดดา คิิตามูระ ปริญญาโท
163 นางสาว อรอุมา ชื่นตา ปริญญาโท
164 นาง จันทร์จิรา จันทร์รอด ปริญญาโท
165 นางสาว น้ำทิพย์ มิ่งขวัญ ปริญญาตรี
166 นางสาว ประภัสสร สมสอาด ปริญญาตรี
167 กรุณาระบุ ดารณี เพ็ชร์เลิศ ปริญญาโท
168 กรุณาระบุ ดารณี เพ็ชร์เลิศ ปริญญาโท
169 นางสาว สุณิสา สมใจ ปริญญาตรี
170 นางสาว สุณิสา สมใจ ปริญญาตรี
171 นางสาว วาสินี สว่างลำเลิศ ปริญญาตรี
172 นางสาว รจรินทร์ วงชัยเพ็ง ปริญญาโท
173 นางสาว ภคพร สมบุญศรี ปริญญาตรี
174 นางสาว ดารณี เพ็ชร์เลิศ ปริญญาโท
175 นางสาว ณัฐฐาพร ทัพงาม ปริญญาตรี
176 นาง นางมาริสา โปร่งจิต ปริญญาโท
177 นาย ปริญญา ภูหวล ปริญญาโท
178 นางสาว อโรชา ภู่เทียน ปริญญาโท
179 นาง นงลักษณ์ รุ่งแจ้ง ปริญญาโท
180 นางสาว ภคพร สมบุญศรี ปริญญาตรี
181 นาง เนตรนพิศ มากโชติ ปริญญาตรี
182 นาง รัตนา เล็ดลอด ปริญญาตรี
183 กรุณาระบุ พัชรา กลิ่นหอมหวล ปริญญาตรี
184 นาง รุ้งเพ็ชร บัวอาจ ปริญญาตรี
185 นางสาว วันเพ็ญ ทือเกาะ ปริญญาตรี
186 นางสาว วันเพ็ญ ทือเกาะ ปริญญาตรี
187 นาง ธนิดา คีรีทวีป ปริญญาตรี
188 นาง อรยู จันทร์จำปา ปริญญาตรี
189 นางสาว อุมาภรณ์ เพชรพันธุ์ ปริญญาตรี
190 นาง สาคร วรฉัตร ปริญญาตรี
191 นาง สาคร วรฉัตร ปริญญาตรี
192 นาง ประนอม ออินทะวุธ ปริญญาตรี
193 นางสาว ฉวีวรรณ อิ่มสำราญ ปริญญาตรี
194 นางสาว กมลวรรณ มีเจริญ ปริญญาตรี
195 นางสาว ปัทมา ดีไธสง ปริญญาตรี
196 นางสาว นันทนิตย์ คิดประเสริฐ ปริญญาตรี
--------------------------------------------------------------------------