รวมข้อมูล

main
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม "ผู้ดูแลเด็กดีเด่นปี 2550 และ 2551"
กรณาคลิกที่ป้ายชื่อ"ภาค"แล้วตามด้วยชื่อ"จังหวัด"เพื่อแสดงรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการ ฯ

แสดงรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการ "ผู้ดูแลเด็กดีเด่นปี 2550 และ 2551" ทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
เลือกจังหวัดภาคเหนือ
กรุณาเลือกจังหวัดในภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย สำหรับ ผู้ดูแลเด็กดีเด่นปี 2550 และ 2551
จังหวัด น่าน
letf ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. จังหวัด อบรม right
  1 นาง จวน แสนอินต๊ะ บ้านสบยาง อบต.ป่าแลวหลวง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  2 นางสาว แจ่มจันทร์ หิ่มมะวัน บ้านดอนไพรวัลย์ อบต.พงษ์ น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  3 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองสุข บ้านปางส้าน ทต.ยอด น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  4 นาง บุญ ทองสุข บ้านสองแคว อบต.นาไร่หลวง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  5 นาง หทัยกานต์ งานคำ บ้านน้ำแก่นเหนือ อบต.น้ำแก่น น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  6 นาง วิลัย ไชยหาญ บ้านกอก อบต.อวน น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  7 นาง กินนารี จิตอารี บ้านดอนสถาน อบต.สถาน น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  8 นาง พนม อายุยืน บ้านป่าต้าง อบต.บ้านฟ้า น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  9 นางสาว เฟื่องฟ้า อุปถัมภ์ บ้านฟ้า อบต.บ้านฟ้า น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  10 นาง สุพรรษา อุปจักร์ บ้านเวร อบต.บ่อเกลือเหนือ น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  11 นาง ณิชารีย์ เขื่อนเมือง บ้านบ่อหลวง อบต.บ่อเกลือใต้ น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  12 นาง อรพินท์ ปิงคำ บ้านห้วยนาย อบต.นาทะนุง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  13 นางสาว บุญเทียร อินทร์ขวาง บ้านนาหมอ อบต.เมืองลี น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  14 นาง จันทร์สม อ่อนสุวรรณ บ้านเฟือยลุง ทต.ทุ่งช้าง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  15 นาง พวงพกา ติ๊บบุญศรี บ้านแพะกลาง ทต.ทุ่งช้าง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  16 นาง พัฒนาพร พรมวังขวา บ้านก๋ง อบต.ยม น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  17 นาง พวงพรรณ วิชา บ้านตาลชุม อบต.ตาลชุม น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  18 นาง ณัฐภัทร พรมรังฤทธิ์ บ้านนาเหลืองม่วงขวา อบต.น้ำ แก่น น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  19 นาง พิกุล ปักษากนก บ้านน้ำพาง อบต.น้ำพาง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  20 นาง อำภา สอนนนฐี ตำบลหมอเมือง อบต.หมอเมือง น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  21 นาง นลิน ยอดยิ่ง บ้านจอมจันทร์ อบต.จอมจันทร์ น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  22 นาง กนกวรรณ ยศทะนะ อบต.แม่สา อบต.แม่สา น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  23 นาง ผัดแก้ว มาแวน บ้านนาหล่าย อบต.นาน้อย น่าน รุ่นที่ 7
(20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  24 นาง ดวงเดือน พรมสาร จุมปีวนิดาภรณ์ ทม.น่าน น่าน รุ่นที่ 7
(20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  25 นาง ขจร ทำงาม ทต.เชียงกลาง ทต. เชียงกลาง น่าน รุ่นที่ 7
(20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  26 นาง มาลี สุวรรณศิลป์ บ้านดอนแก้ว อบต.พระธาตุ น่าน รุ่นที่ 7
(20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  27 นาง พรพรรณ แสนศรี บ้านน้ำรีพัฒนา อบต.ขุนน่าน น่าน รุ่นที่ 7
(20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  28 นาย สุภาพ แสนสี บ้านน้ำรีพัฒนา อบต.ขุนน่าน น่าน รุ่นที่ 7
(20 ก.ค. - 21 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
  29 นาง พนิดา แสนโซ้ง บ้านแสนสุข อบต.สันทะ น่าน รุ่นที่ 8
(29 ก.ค. - 30 ก.ค. 2553)
กรุงเทพมหานคร
 
               
 
 
Text Counter Visiters Count :

91624
© ลิขสิทธ์ถูกต้องของ สำนักงานประสานงานกลางโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel : 0-2244-5925-7 Fax : 0-2244-5927
E-Mail Address : webmaster@dusitcenter.org