รวมข้อมูล

main
  สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย" (สำหรับผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น ปี 2552 และผู้นำเครือข่าย)
ไฟล์เอกสารสรุปแบบประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ ฯ สำหรับผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น ปี 2552 และผู้นำเครือข่าย

อธิบายเพิ่มเติมเรื่องประเด็นการวัดความพึงพอใจ
ส่วนของวิทยากร
1.วิทยากรมีขั้นตอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
2.วิทยากรนำสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
3.วิทยากรมีเทคนิคในการเล่านิทานที่น่าสนใจ
4.วิทยากรให้คำแนะนำ คำปรึกษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ส่วนของผู้เข้าอบรม
5.สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน
6.ความพึงพอใจสำหรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ
7.มีความเห็นว่าชุดสื่อภาษาไทย และกระบวนการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กัน
8.คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะต้องเข้ารับการอบรมในการใช้ชุดสื่อ ”ฉลาดรู้ภาษาไทย”
9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่านมีชุดสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด*
ส่วนของการบริหารจัดการของโครงการฯ
10.ขั้นตอนการรับลงทะเบียน มีความสะดวก เหมาะสม และรวดเร็ว
11.การอำนวยความสะดวกในการประสานงาน มีความสะดวก เหมาะสม และรวดเร็ว
12.รูปแบบและระยะเวลาในการจัดอบรม มีความเหมาะสม
13.ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดอบรม

 
 
Text Counter Visiters Count :

96750
© ลิขสิทธ์ถูกต้องของ สำนักงานประสานงานกลางโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel : 0-2244-5925-7 Fax : 0-2244-5927
E-Mail Address : webmaster@dusitcenter.org