จัดการข้อมูล Master Data

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน

ประเภทหนังสือ

รายชื่อคนส่งหนังสือ

ประเภทสถานะ(สำคัญ)