#

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี)
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Planning) เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 12 มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในตัวบ่งชี้ 12.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำมาจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำหนด ในระหว่างปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) ขึ้น เพื่อเป็นการชี้แนะ แนวทาง การทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และปฏิบัติให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2557 กำหนดรุ่นที่จัดอบรมจำนวน 16 รุ่น ทั่วประเทศ

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม

 • สมัครผ่าน link และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบทุกช่อง หรือ สมัครผ่านใบปลิว (กรุณาใส่ข้อมูลลงใบสมัครให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำวุฒิบัตร)
 • การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
  โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
  ชื่อบัญชี : มสด.Training
  ประเภท :
  กระแสรายวัน
  สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ
  เลขบัญชีที่ : 059-6-01352-3
 • ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน และใบสมัคร ที่เบอร์แฟกซ์ 02-2445927
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่าน link และทางโครงการจะส่ง SMS ผ่านไปยังมือถือ

เสียงตอบรับจากโครงการที่เคยจัดอบรม

 • นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย Download
 • สานฝันให้เป็นจริง Download
 • ฝันเราเท่ากัน Download
 • สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย Download