ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการโครงการ อปท.
สถานที่อบรม Garden Sea View Resort, พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | ดูทั้งหมด

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชยาภรณ์ วิชาโคตร
จ.ชลบุรี

มัณฑนา ชาญศิริเมธา
จ.ชลบุรี

ศุภวดี สุระชลภูมิ
จ.ชลบุรี

จงดี อินต๊ะนนท์
จ.เชียงใหม่

ดวงเดือน จันตา
จ.เชียงใหม่

มงคล ติดนนท์
จ.เชียงใหม่

วัชรินทร์ สีสด
จ.เชียงใหม่

สุชาติ นาแก้ว
จ.เชียงใหม่

สุภัทรา วิริยา
จ.เชียงใหม่

สุดารัตน์ อินทร
จ.นครราชสีมา

อมราพร สำราญสุข
จ.นครราชสีมา

นันทาวดี ยี่สุ่น
จ.ปราจีนบุรี

ขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง
จ.พิษณุโลก

พงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
จ.พิษณุโลก

สุชาติ ยงอำพรทิพย์
จ.พิษณุโลก

เอราวัต โถแก้วเขียว
จ.พิษณุโลก

พูลพิศมัย นามหิรัญ
จ.สงขลา

มายุรี หวันตะหา
จ.สงขลา

สมพร ชูมณี
จ.สงขลา

สุพัตรา นวลบุญ
จ.สงขลา

กฤษดา ผิวอ่อน
จ.สุพรรณบุรี

เตือนใจ ธารารัตนสุวรรณ
จ.สุพรรณบุรี

นิมวรธร ชัยสว่างวงศ์
จ.อุดรธานี

ชลทรรศน์ ศรีสุข
จ.อุบลราชธานี

สุรียา ชิงชนะ
จ.อุบลราชธานี

เรไร คณารักษ์
จ.อุบลราชธานี

สมัคร คำภา
จ.กระบี่

เจรานุศ สมโชติ
จ.กระบี่

นงคราญ ศุกระมณี
จ.กาญจนบุรี

นันทนา ประกอบทรัพย์
จ.กาญจนบุรี

น้ำผึ้ง กุดวิเทศ
จ.กาญจนบุรี

ภัทราวดี เจริญสวัสดิ์
จ.กำแพงเพชร

นงลักษณ์ นนทสีหา
จ.ขอนแก่น

นายธนธัช แก้วดวง
จ.ขอนแก่น

นิรุบล อึ้งอารุณยะวี
จ.ขอนแก่น

พัชรี หล่องบุศรี
จ.ขอนแก่น

ภัททิรา งามมั่ง
จ.ขอนแก่น

รัชนีวรรณ แสงยศ
จ.ขอนแก่น

วิลาภรณ์ กองการ
จ.ขอนแก่น

สุคนธ์ จตุรานนท์
จ.ขอนแก่น

สุชานันท์ พรหมกัณฑ์
จ.ขอนแก่น

เบญจมาศ ภูตรี
จ.ขอนแก่น

ดวงนภา เสมทับ
จ.ฉะเชิงเทรา

พิมพ์ใจ เล่าฮง
จ.ฉะเชิงเทรา

สายรุ้ง ทองดาวเรือง
จ.ฉะเชิงเทรา

ไอรินทร์ ยอดอุดมนิพัทธ์
จ.ฉะเชิงเทรา

จารุณี สุขสบาย
จ.ชัยนาท

ณฐพร เครือใย
จ.ชัยนาท

นริศรา รอดเหลือ
จ.ชัยนาท

ปิยะมาศ มีพร
จ.ชัยนาท

พิมพ์พา เยาว์ทุม
จ.ชัยนาท

วิภาวดี บุญวาส
จ.ชัยนาท

สุรินทร์ รักษ์วงศ์
จ.ชัยนาท

เบญจา รักษ์วงศ์
จ.ชัยนาท

ปราณี รุจีกุลรัตน์
จ.ชัยภูมิ

กิตติศัพท์ ใจทน
จ.เชียงราย

นิตยา แดงฟู
จ.เชียงราย

สุจิรา พุทธวีวรรณ
จ.เชียงราย

ธัญญา หล้าหาญ
จ.ตาก

สุมิตร มนตรี
จ.ตาก

รุ่งทิพย์ สอดสุข
จ.นครปฐม

ใจรัก พฤฒารา
จ.นครปฐม

ใจแก้ว พฤฒารา
จ.นครปฐม

จันทร์จิรา ลือรินทร์
จ.นครพนม

วีระวัฒน์ น่วมถนอม
จ.นครสวรรค์

ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
จ.นนทบุรี

กรรธิมา ศรีรุ่งเรือง
จ.นราธิวาส

เกศรา สุรวัลลภ
จ.นราธิวาส

จิรายุ ทัพขวา
จ.บุรีรัมย์

ยุทธชัย วัชระเงิน
จ.บุรีรัมย์

สมพร จัตุกูล
จ.บุรีรัมย์

กฤษณา กัลปหา
จ.ปทุมธานี

จิราวัลย์ ท้ายเมือง
จ.ปทุมธานี

สุทิน ทองหล่อ
จ.ปทุมธานี

สุธินันท์ สงวนสัตย์
จ.ปทุมธานี

มาหามะ ดาราแม
จ.ปัตตานี

กฤตยาณี คงเจริญ
จ.พระนครศรีอยุธยา

คำใบ ตาลสันต์
จ.พังงา

ปัญลักษณ์ แก้วแฝก
จ.พัทลุง

รัชนีวรรณ คงดำ
จ.พัทลุง

สุรเสกข์ ผลบุญ
จ.พัทลุง

ปาริชาติ ไชยมาลา
จ.พิจิตร

สุปรีดา สุทธสาร
จ.พิจิตร

ณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง
จ.เพชรบุรี

สุมาลี ชาติรักษา
จ.เพชรบูรณ์

อุไร ชาติรักษา
จ.เพชรบูรณ์

จีราวัจน์ จันทสิทธิ์
จ.แพร่

ภาคิน มหาเดชาไชย
จ.แพร่

ขนิษฐา อินทวงษ์ศรี
จ.มหาสารคาม

สาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว
จ.มหาสารคาม

วีระนุช พลแรงฤทธิ์
จ.มุกดาหาร

เบญญาภา ไชยศาสตร์
จ.มุกดาหาร

น้ำผึ้ง สังสนา
จ.ร้อยเอ็ด

วิระพันธ์ อานไมล์
จ.ร้อยเอ็ด

นารี วงศ์ทิม
จ.ระยอง

ชนิตา อินทร์กูล
จ.ลพบุรี

มณีพรรณ บุญทัน
จ.ลพบุรี

มยุรี กระพงษ์ทอง
จ.ลพบุรี

กฤษณา วงค์ชมภู
จ.ลำปาง

พัชรี ฝันถึงภูมิ
จ.ลำปาง

สิริวรรณ อรุณรัตน์
จ.ลำปาง

สุทธิมา ขนุนทอง
จ.ลำปาง

กรองจิต อานุภาพสโมสร
จ.ลำพูน

กัลยา เอกไธสง
จ.ลำพูน

บรรฑรวรรณ คำจิแจ่ม
จ.ลำพูน

บรรพต บัวผัด
จ.ลำพูน

นงนภัส สายหงษ์
จ.ศรีสะเกษ

ปวีย์สุดา ศุภพงษ์พันธุ์
จ.ศรีสะเกษ

วิลาสณีย์ ชูกลิ่น
จ.ศรีสะเกษ

ก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
จ.สมุทรปราการ

บุษราคัม แพงโพนทอง
จ.สมุทรปราการ

ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์
จ.สมุทรปราการ

สุวรรณ พรหมสว่าง
จ.สมุทรปราการ

อดิศักดิ์ วิเศษศิลป์
จ.สมุทรปราการ

เรณู อ้นขวัญเมือง
จ.สมุทรปราการ

ภูมิพัฒน์ กิจนพศรี
จ.สมุทรสาคร

พัลลภ ถึงนาค
จ.สระบุรี

ธีรพล ยิ้มย่อง
จ.สิงห์บุรี

มานัด ขำสุข
จ.สิงห์บุรี

ปาณิสรา เกลียวทอง
จ.สุรินทร์

สันต์ทัศน์ ปัญญาดี
จ.สุรินทร์

เฉลิมเกียรติ ละครจันทร์
จ.สุรินทร์

นันทิชา ชาญหัตถกิจ
จ.หนองคาย

บริรักษ์ ประทีปเมือง
จ.หนองบัวลำภู

อาคมสัน กันสีชา
จ.หนองบัวลำภู

มาชุรี ฐานะตระกูล
จ.อุตรดิตถ์

อมรรัตน์ รุจิวรากรกุล
จ.อุตรดิตถ์

อาทิตย์ แสงงาม
จ.อุตรดิตถ์