ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการโครงการ อปท.
สถานที่อบรม Garden Sea View Resort, พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | ดูทั้งหมด

รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จุฑารัตน์ แสงจรัสวงศ์
จ.ชลบุรี

ดวงพร สันติวรกุลชัย
จ.ชลบุรี

ดารา พิมพา
จ.ชลบุรี

ปราสัย สุขปิติ
จ.ชลบุรี

ภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
จ.ชลบุรี

สมพร ไชยเมือง
จ.ชลบุรี

สุพิชญนันท์ อ่อนสิงห์
จ.ชลบุรี

กนกจิต ตาคำ
จ.เชียงใหม่

จีระพร แก้วยศ
จ.เชียงใหม่

ชิณากานต์ เจริญสุข
จ.เชียงใหม่

นคร จันทรวรรณ
จ.เชียงใหม่

นิภาพร พรมโย
จ.เชียงใหม่

นุทอง เนตรสว่าง
จ.เชียงใหม่

บุญชิรา เปียงอุทา
จ.เชียงใหม่

ศศิวิมล คำลือ
จ.เชียงใหม่

สายทอง สมวถา
จ.เชียงใหม่

สุริยา อำพันธ์ศรี
จ.เชียงใหม่

อัมพิกา สุวรรณจันทร์
จ.เชียงใหม่

เดมิตร จับจันทร์
จ.เชียงใหม่

ครองใจ ยางน้อย
จ.นครราชสีมา

จงดี แจบไธสง
จ.นครราชสีมา

จารุวรรณ เพิ่มพูล
จ.นครราชสีมา

ทองดี แดงบุญเรือง
จ.นครราชสีมา

นิตยา ทองคำ
จ.นครราชสีมา

พิพัฒน์ โชตินอก
จ.นครราชสีมา

ภัสสร นาชัยฤทธิ์
จ.นครราชสีมา

ลลิภัทร ชนะภักดิ์
จ.นครราชสีมา

สัมภาษณ์ พลวิมลฉันท์
จ.นครราชสีมา

สุดทา เพ็งศรี
จ.นครราชสีมา

สุธชามน บุญสร้อย
จ.นครราชสีมา

หัสชัย ปราสัย
จ.นครราชสีมา

กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ
จ.ปราจีนบุรี

ณัฐพร สุขสุวรรณ
จ.ปราจีนบุรี

ปภาดา ดอนมอญ
จ.ปราจีนบุรี

รสริน เกิดโมลี
จ.ปราจีนบุรี

ละมัย ทองใบ
จ.ปราจีนบุรี

ธันยพร บุญทอง
จ.พิษณุโลก

มนทิชา ชูศักดิ์เกียรติกุล
จ.สุราษฎร์ธานี

จันสุดา บุรมภ์
จ.อุดรธานี

จินตนา แสงนอก
จ.อุดรธานี

จุรีพรรณ ยลวิลาศ
จ.อุดรธานี

ฉวี พรศรี
จ.อุดรธานี

ฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
จ.อุดรธานี

ณัฐพงศ์ โคตรเพชร
จ.อุดรธานี

ปทุมรัตน์ ใจมั่น
จ.อุดรธานี

ประไพศรี พรมทา
จ.อุดรธานี

ปิยะมาศ อัมมะพะ
จ.อุดรธานี

มะลิ แสงจันทร์
จ.อุดรธานี

วิไลวรรณ ปุณขันธ์
จ.อุดรธานี

สุวรรณนี พิมพา
จ.อุดรธานี

อรอนงค์ ชูค้ำ
จ.อุดรธานี

อ่อนน้อม ขำสีนวล
จ.อุดรธานี

เกษร ปลัดกอง
จ.อุดรธานี

ไพทูล บุญธรรม
จ.อุดรธานี

โชตินุต อาทิเวช
จ.อุบลราชธานี

ไกรษร สุธรรมมา
จ.อุบลราชธานี

ธนพงศ์ พฤฒิภัสสร
จ.กระบี่

ภีรดา วงศ์นา
จ.กระบี่

ฉวีวรรณ ศรีนาม
จ.กาฬสินธุ์

ทิพาพร เหลือศิริ
จ.กาฬสินธุ์

ทัศนีย์ ศรีฟ้า
จ.กำแพงเพชร

ชัยณรงค์ นามนาเมือง
จ.ขอนแก่น

ณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์
จ.ขอนแก่น

ธัญญลักษณ์ โมรา
จ.ขอนแก่น

นฤบล คำดี
จ.ขอนแก่น

ปัญญา เสนบัว
จ.ขอนแก่น

สันศินีย์ หงษ์เวียง
จ.ขอนแก่น

อรพินท์ พุทธเสน
จ.ขอนแก่น

เยาวลักษณ์ ไชยสงค์
จ.ขอนแก่น

ภคนันท์ ราชวงศ์
จ.จันทบุรี

อำนาจ กงวัง
จ.จันทบุรี

ปวีณา ทนันไธสง
จ.ฉะเชิงเทรา

พิศสมร พ่วงเจริญ
จ.ฉะเชิงเทรา

อุทัย คณาโจทย์
จ.ฉะเชิงเทรา

ธิตินันท์ ถีจันทร์
จ.ชัยนาท

ศรัณยา ชัยกิจธนาภรณ์
จ.ชัยนาท

ศิริพร วงษ์คำดี
จ.ชัยนาท

สุนันท์ ศึกษากิจ
จ.ชัยนาท

สุรีรัตน์ เอี่ยมวิกาล
จ.ชัยนาท

สุเพ็ญณี พร้อมทอง
จ.ชัยนาท

เรณู ทรงคาศรี
จ.ชัยนาท

ประยุทธ ศรีโยธา
จ.ชัยภูมิ

ศราวุธ ปราบพยัคฆ์
จ.ชัยภูมิ

อรัญญา ทิพมาศนานนท์
จ.ชัยภูมิ

ศักดิ์ดา ทิมัน
จ.เชียงราย

ณัฐกานต์ ทองส่งโสม
จ.ตรัง

พิโชติ ศรีมะณี
จ.ตรัง

สุทธิ วัฒนโภคา
จ.ตรัง

สุภาภรณ์ หมัดเลขา
จ.ตรัง

กฤติกา สุยะวงษ์
จ.ตาก

ควรคณึง เรือนใจดี
จ.ตาก

ดวงสมร เรืองวังสัน
จ.ตาก

ดุสิดา แก้วนำพา
จ.ตาก

ทรงวิทย์ ศิริวิโรจน์
จ.ตาก

บังอร ราชโยธิน
จ.ตาก

พนิดา สุดแสง
จ.ตาก

สรรักษ์ เรืองวังสัน
จ.ตาก

สุปราณี อินศรี
จ.ตาก

อิชยา คำลือ
จ.ตาก

กรรณิการ์ โชคชาตรี
จ.นครปฐม

ฐิติมา สุทธิเวชกุล
จ.นครปฐม

ทินกร เงินอ่อน
จ.นครปฐม

บังอร พงษ์ประพันธ์
จ.นครปฐม

ศิรินันท์ แสงศรี
จ.นครปฐม

ศิริพร ทองธรรมจินดา
จ.นครปฐม

อุษณา รุ่งเอนก
จ.นครปฐม

ภักดี ติยะบุตร
จ.นครพนม

อัมพร สงวนกาย
จ.นครศรีธรรมราช

นฤมล ภู่สำอางค์
จ.นครสวรรค์

ญาณิศา ม้าแก้ว
จ.นนทบุรี

ถิรนันท์ อนุตรเวสารัช
จ.นนทบุรี

ทิพย์วรรณ รื่นเสือ
จ.นนทบุรี

ปรียาภรณ์ ริตตา
จ.นนทบุรี

วีรศักดิ์ จันทรี
จ.นนทบุรี

ธญาณี สิงห์วี
จ.น่าน

เอมอร ปันมาละ
จ.น่าน

ภาวิณี ดีประจำ
จ.บุรีรัมย์

ลัดดา ระวังดี
จ.บุรีรัมย์

วุฒิกรณ์ ทองสุทธิ์
จ.บุรีรัมย์

สุภาพ วงษาจันทร์
จ.บุรีรัมย์

ไพรุธ พันธ์ภูมิ
จ.บุรีรัมย์

ขนิษฐา กิจเจริญ
จ.ปทุมธานี

ชนะกานต์ หงส์มาลัย
จ.ปทุมธานี

ดวงใจ บุตรสงเคราะห์
จ.ปทุมธานี

นที รักธัญญะการ
จ.ปทุมธานี

ปทุมทิพย์ ถือซื่อ
จ.ปทุมธานี

สุกัญญา กฤษ์งาม
จ.ปทุมธานี

นฤมล สนเสริม
จ.พระนครศรีอยุธยา

ราเชนทร์ เจริญชนม์
จ.พังงา

ชุติกาญจน์ ดังสท้าน
จ.เพชรบุรี

ธวัชชัย สุกใส
จ.เพชรบุรี

วิลัยพร เดชเกิด
จ.เพชรบูรณ์

สาวิตรี จีนะสอน
จ.เพชรบูรณ์

ประวัติ ภังภูธร
จ.มหาสารคาม

รัชณี ทับอาษา
จ.มหาสารคาม

สยาม ตุมโฮม
จ.มหาสารคาม

ทนงศักดิ์ อินทะลา
จ.แม่ฮ่องสอน

สาวิตรี แก้วโกเมร
จ.ยะลา

ครองทรัพย์ ชูโลหะ
จ.ระนอง

สิทธิชัย ยวงทอง
จ.ระนอง

คนึงนิตย์ วิฑูรย์
จ.ระยอง

ทิพย์มลฑา ขวัญประเสริฐ
จ.ระยอง

ธัญมน อุ่นกลม
จ.ระยอง

ธัญวรัตน์ ดังก้อง
จ.ระยอง

ปรีชา ปิดตาระคะ
จ.ระยอง

ศิโรรัตน์ ภู่ระหงษ์
จ.ระยอง

กรรณิกา ผิวแดง
จ.ราชบุรี

ปิยะพร ไมตรีจิตต์
จ.ราชบุรี

พรเพ็ญ สุวรรณพางกูร
จ.ราชบุรี

มณฑกาญจน์ สินธุไชย
จ.ราชบุรี

มาริสา ทองชมภูนุช
จ.ราชบุรี

มิถุนา กาประโคน
จ.ราชบุรี

อริสรา เทศจำปา
จ.ราชบุรี

วัชราภรณ์ พละกลาง
จ.ลพบุรี

สมพร แสงขาว
จ.ลพบุรี

เอื้อมพร โพธิ์อยู่
จ.ลพบุรี

จำปูน ไชยพรม
จ.ลำปาง

ทองศุกร์ น้อยสะปุ๋ง
จ.ลำปาง

นริศร ณ ลำปาง
จ.ลำปาง

พีรดา มาพิจารณ์
จ.ลำปาง

มนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร
จ.ลำปาง

อภิสรา สุภาติ
จ.ลำปาง

รัตนา สุขเสริม
จ.ลำพูน

สายฝน เพ็ญธง
จ.ลำพูน

กฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
จ.ศรีสะเกษ

ธัชกร พิมพา
จ.ศรีสะเกษ

ปวีณา มาลีวรรณ
จ.ศรีสะเกษ

ลำพูน ไชยสาร
จ.ศรีสะเกษ

หนึ่งนุช คำโสภา
จ.ศรีสะเกษ

อรอุมา ปวะบุตร
จ.ศรีสะเกษ

จิราภรณ์ ยางธิสาร
จ.สกลนคร

ชัชฎา ศรีทองสุข
จ.สกลนคร

ธนันชา มีผล
จ.สกลนคร

นิพน นะวะสด
จ.สกลนคร

ยศกร ปวงสุข
จ.สกลนคร

วัชราวุฒิ สมแก้ว
จ.สกลนคร

วิลาวัณย์ หาไชยอินทร์
จ.สกลนคร

วุฒิศักดิ์ เคนไชยวงค์
จ.สกลนคร

อัศวเวคิน ภูไทกัมปนาทภิญญา
จ.สกลนคร

ณิชนันทน์ จินเอียด
จ.สตูล

ธนภรณ์ อำนวยมัจฉา
จ.สตูล

ชลลดา จันอ้น
จ.สมุทรปราการ

นิยม หาญสิงห์
จ.สมุทรปราการ

สุกัญญา ตราชื่นต้อง
จ.สมุทรปราการ

ไพรินทร์ บุญสิทธิ์
จ.สมุทรปราการ

ณรงค์กร เอี่ยมจันทร์
จ.สระบุรี

พัชรนันท์ จันทร์ดอกไม้
จ.สิงห์บุรี

วันวิสาข์ แสงดาว
จ.สิงห์บุรี

สุพิน ชีวะวงศ์
จ.สุโขทัย

เฉลา บุญมั่น
จ.สุโขทัย

เบญจวรรณ์ เขียวเงิน
จ.สุโขทัย

เอกวัตร แนมมณี
จ.สุโขทัย

ชวลิต สุกิมานิน
จ.สุรินทร์

ณัฐชยาภรณ์ แพงเจริญ
จ.สุรินทร์

ธำมรงค์ สำราญสุข
จ.สุรินทร์

นุจรินทร์ โชติยา
จ.สุรินทร์

พรธิตา สุจินพรัหม
จ.สุรินทร์

ไข่มุข สายบุตร
จ.สุรินทร์

ดวงจันทร์ รัตพลที
จ.หนองบัวลำภู

ถาวร เยี่ยมโพธิ์ศรี
จ.หนองบัวลำภู

ทองใบ ประจันตะเสน
จ.หนองบัวลำภู

นุชตยา วรรณสุข
จ.หนองบัวลำภู

ปวีณา บัวสิงห์
จ.หนองบัวลำภู

ทัศนา สุดใจ
จ.อ่างทอง

รุจิรา จินตกสิกรรม
จ.อุทัยธานี