ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการโครงการ อปท.
สถานที่อบรม Garden Sea View Resort, พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | ดูทั้งหมด

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชยาภรณ์ วิชาโคตร
จ.ชลบุรี

มัณฑนา ชาญศิริเมธา
จ.ชลบุรี

ศุภวดี สุระชลภูมิ
จ.ชลบุรี

จงดี อินต๊ะนนท์
จ.เชียงใหม่

ดวงเดือน จันตา
จ.เชียงใหม่

มงคล ติดนนท์
จ.เชียงใหม่

วัชรินทร์ สีสด
จ.เชียงใหม่

สุชาติ นาแก้ว
จ.เชียงใหม่

สุภัทรา วิริยา
จ.เชียงใหม่

สุดารัตน์ อินทร
จ.นครราชสีมา

อมราพร สำราญสุข
จ.นครราชสีมา

นันทาวดี ยี่สุ่น
จ.ปราจีนบุรี

ขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง
จ.พิษณุโลก

พงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
จ.พิษณุโลก

สุชาติ ยงอำพรทิพย์
จ.พิษณุโลก

เอราวัต โถแก้วเขียว
จ.พิษณุโลก

พูลพิศมัย นามหิรัญ
จ.สงขลา

มายุรี หวันตะหา
จ.สงขลา

สมพร ชูมณี
จ.สงขลา

สุพัตรา นวลบุญ
จ.สงขลา

กฤษดา ผิวอ่อน
จ.สุพรรณบุรี

เตือนใจ ธารารัตนสุวรรณ
จ.สุพรรณบุรี

นิมวรธร ชัยสว่างวงศ์
จ.อุดรธานี

ชลทรรศน์ ศรีสุข
จ.อุบลราชธานี

สุรียา ชิงชนะ
จ.อุบลราชธานี

เรไร คณารักษ์
จ.อุบลราชธานี

สมัคร คำภา
จ.กระบี่

เจรานุศ สมโชติ
จ.กระบี่

นงคราญ ศุกระมณี
จ.กาญจนบุรี

นันทนา ประกอบทรัพย์
จ.กาญจนบุรี

น้ำผึ้ง กุดวิเทศ
จ.กาญจนบุรี

ภัทราวดี เจริญสวัสดิ์
จ.กำแพงเพชร

นงลักษณ์ นนทสีหา
จ.ขอนแก่น

นายธนธัช แก้วดวง
จ.ขอนแก่น

นิรุบล อึ้งอารุณยะวี
จ.ขอนแก่น

พัชรี หล่องบุศรี
จ.ขอนแก่น

ภัททิรา งามมั่ง
จ.ขอนแก่น

รัชนีวรรณ แสงยศ
จ.ขอนแก่น

วิลาภรณ์ กองการ
จ.ขอนแก่น

สุคนธ์ จตุรานนท์
จ.ขอนแก่น

สุชานันท์ พรหมกัณฑ์
จ.ขอนแก่น

เบญจมาศ ภูตรี
จ.ขอนแก่น

ดวงนภา เสมทับ
จ.ฉะเชิงเทรา

พิมพ์ใจ เล่าฮง
จ.ฉะเชิงเทรา

สายรุ้ง ทองดาวเรือง
จ.ฉะเชิงเทรา

ไอรินทร์ ยอดอุดมนิพัทธ์
จ.ฉะเชิงเทรา

จารุณี สุขสบาย
จ.ชัยนาท

ณฐพร เครือใย
จ.ชัยนาท

นริศรา รอดเหลือ
จ.ชัยนาท

ปิยะมาศ มีพร
จ.ชัยนาท

พิมพ์พา เยาว์ทุม
จ.ชัยนาท

วิภาวดี บุญวาส
จ.ชัยนาท

สุรินทร์ รักษ์วงศ์
จ.ชัยนาท

เบญจา รักษ์วงศ์
จ.ชัยนาท

ปราณี รุจีกุลรัตน์
จ.ชัยภูมิ

กิตติศัพท์ ใจทน
จ.เชียงราย

นิตยา แดงฟู
จ.เชียงราย

สุจิรา พุทธวีวรรณ
จ.เชียงราย

ธัญญา หล้าหาญ
จ.ตาก

สุมิตร มนตรี
จ.ตาก

รุ่งทิพย์ สอดสุข
จ.นครปฐม

ใจรัก พฤฒารา
จ.นครปฐม

ใจแก้ว พฤฒารา
จ.นครปฐม

จันทร์จิรา ลือรินทร์
จ.นครพนม

วีระวัฒน์ น่วมถนอม
จ.นครสวรรค์

ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
จ.นนทบุรี

กรรธิมา ศรีรุ่งเรือง
จ.นราธิวาส

เกศรา สุรวัลลภ
จ.นราธิวาส

จิรายุ ทัพขวา
จ.บุรีรัมย์

ยุทธชัย วัชระเงิน
จ.บุรีรัมย์

สมพร จัตุกูล
จ.บุรีรัมย์

กฤษณา กัลปหา
จ.ปทุมธานี

จิราวัลย์ ท้ายเมือง
จ.ปทุมธานี

สุทิน ทองหล่อ
จ.ปทุมธานี

สุธินันท์ สงวนสัตย์
จ.ปทุมธานี

มาหามะ ดาราแม
จ.ปัตตานี

กฤตยาณี คงเจริญ
จ.พระนครศรีอยุธยา

คำใบ ตาลสันต์
จ.พังงา

ปัญลักษณ์ แก้วแฝก
จ.พัทลุง

รัชนีวรรณ คงดำ
จ.พัทลุง

สุรเสกข์ ผลบุญ
จ.พัทลุง

ปาริชาติ ไชยมาลา
จ.พิจิตร

สุปรีดา สุทธสาร
จ.พิจิตร

ณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง
จ.เพชรบุรี

สุมาลี ชาติรักษา
จ.เพชรบูรณ์

อุไร ชาติรักษา
จ.เพชรบูรณ์

จีราวัจน์ จันทสิทธิ์
จ.แพร่

ภาคิน มหาเดชาไชย
จ.แพร่

ขนิษฐา อินทวงษ์ศรี
จ.มหาสารคาม

สาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว
จ.มหาสารคาม

วีระนุช พลแรงฤทธิ์
จ.มุกดาหาร

เบญญาภา ไชยศาสตร์
จ.มุกดาหาร

น้ำผึ้ง สังสนา
จ.ร้อยเอ็ด

วิระพันธ์ อานไมล์
จ.ร้อยเอ็ด

นารี วงศ์ทิม
จ.ระยอง

ชนิตา อินทร์กูล
จ.ลพบุรี

มณีพรรณ บุญทัน
จ.ลพบุรี

มยุรี กระพงษ์ทอง
จ.ลพบุรี

กฤษณา วงค์ชมภู
จ.ลำปาง

พัชรี ฝันถึงภูมิ
จ.ลำปาง

สิริวรรณ อรุณรัตน์
จ.ลำปาง

สุทธิมา ขนุนทอง
จ.ลำปาง

กรองจิต อานุภาพสโมสร
จ.ลำพูน

กัลยา เอกไธสง
จ.ลำพูน

บรรฑรวรรณ คำจิแจ่ม
จ.ลำพูน

บรรพต บัวผัด
จ.ลำพูน

นงนภัส สายหงษ์
จ.ศรีสะเกษ

ปวีย์สุดา ศุภพงษ์พันธุ์
จ.ศรีสะเกษ

วิลาสณีย์ ชูกลิ่น
จ.ศรีสะเกษ

ก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
จ.สมุทรปราการ

บุษราคัม แพงโพนทอง
จ.สมุทรปราการ

ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์
จ.สมุทรปราการ

สุวรรณ พรหมสว่าง
จ.สมุทรปราการ

อดิศักดิ์ วิเศษศิลป์
จ.สมุทรปราการ

เรณู อ้นขวัญเมือง
จ.สมุทรปราการ

ภูมิพัฒน์ กิจนพศรี
จ.สมุทรสาคร

พัลลภ ถึงนาค
จ.สระบุรี

ธีรพล ยิ้มย่อง
จ.สิงห์บุรี

มานัด ขำสุข
จ.สิงห์บุรี

ปาณิสรา เกลียวทอง
จ.สุรินทร์

สันต์ทัศน์ ปัญญาดี
จ.สุรินทร์

เฉลิมเกียรติ ละครจันทร์
จ.สุรินทร์

นันทิชา ชาญหัตถกิจ
จ.หนองคาย

บริรักษ์ ประทีปเมือง
จ.หนองบัวลำภู

อาคมสัน กันสีชา
จ.หนองบัวลำภู

มาชุรี ฐานะตระกูล
จ.อุตรดิตถ์

อมรรัตน์ รุจิวรากรกุล
จ.อุตรดิตถ์

อาทิตย์ แสงงาม
จ.อุตรดิตถ์

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จุฑาพร ลีเส็ง
จ.ชลบุรี

ฐาปนีย์ ผ่านอ้น
จ.ชลบุรี

ณัฐธิดา อมลธีรากุล
จ.ชลบุรี

ดวงกมล ดวงชื่น
จ.ชลบุรี

ภัคภิญญา พรหมภาพ
จ.ชลบุรี

มยุรี สรหงษ์
จ.ชลบุรี

ระพี กิตยารักษ์
จ.ชลบุรี

ลักคณา รุ่งสว่าง
จ.ชลบุรี

สุนันท์ อินทร์เอี่ยม
จ.ชลบุรี

สุรางค์ ฉวีรักษ์
จ.ชลบุรี

เมธ์วดี รุ่งเจริญ
จ.ชลบุรี

เวฬุวัน พูลสุข
จ.ชลบุรี

ชนสิษฎ์ จิตตรง
จ.เชียงใหม่

ชุติกาญจน์ ชุติมันตกุล
จ.เชียงใหม่

นพดล สร้อยนาค
จ.เชียงใหม่

ประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล
จ.เชียงใหม่

วิษณุพงศ์ จรมาศ
จ.เชียงใหม่

ศิรินารถ โพธิ์อยู่
จ.เชียงใหม่

องอาจ นิลสุวรรณ
จ.เชียงใหม่

อณูพรรณ มณีวงศ์
จ.เชียงใหม่

ขวัญเรือน โคกขุนทด
จ.นครราชสีมา

จิดาภา พงษ์พิมาย
จ.นครราชสีมา

ณัฐณิชา โสปัสสา
จ.นครราชสีมา

ประภา ประวันนา
จ.นครราชสีมา

ปัจจัย อบมาลี
จ.นครราชสีมา

วรินทร์ ยนจอหอ
จ.นครราชสีมา

ศิริกุล มาพิทักษ์
จ.นครราชสีมา

สมจิตร ลัดดี
จ.นครราชสีมา

สยาม สิงหาทอง
จ.นครราชสีมา

จรรญา เดชรอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จารุณี อินทร์เพ็ชร
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปนสา วรเดชากุล
จ.ประจวบคีรีขันธ์

พัชรี สมนึก
จ.ประจวบคีรีขันธ์

มงคล กัลยาณกิตติ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

แสงสุรีย์ ปู่ดำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จารุวรรณ์ นาคสวัสดิ์
จ.ปราจีนบุรี

รัตติกาลณ์ ชาดา
จ.ปราจีนบุรี

ณัฐญา พลเสน
จ.สุพรรณบุรี

พรทิพย์ อนุพัฒน์
จ.สุราษฎร์ธานี

บานเย็น คำสุขดี
จ.อุดรธานี

ภคพร แสนแก้ว
จ.อุดรธานี

สุเทพ เนื่องชมภู
จ.อุดรธานี

อุไรแพง พงศ์มาลี
จ.อุบลราชธานี

สุกัลยา พรมทิพย์
จ.กระบี่

กนกวรรณ แช่มช้อย
จ.กาญจนบุรี

พรพิมล สืบนาค
จ.กาญจนบุรี

รวีกานต์ เต้นพิทักษ์
จ.กาญจนบุรี

เมตตา ล้วนรอด
จ.กาญจนบุรี

ฉันทลักษณ์ ศรีวังสุ
จ.กาฬสินธุ์

ณภัทธ เขื่อนขันธ์
จ.กาฬสินธุ์

ประภัสสร ยุบลพันธ์
จ.กาฬสินธุ์

พจนีย์ ไร่วิบูลย์
จ.กาฬสินธุ์

ยุพิน สุมังเกษตร
จ.กาฬสินธุ์

รุจิรา มันตาพันธ์
จ.กาฬสินธุ์

วรรณระญา ชอบรัก
จ.กาฬสินธุ์

วัลลภา ยาวะนิล
จ.กาฬสินธุ์

วิภาวี ชำนาญมาก
จ.กาฬสินธุ์

เจริญ ประกอบเลิศ
จ.กาฬสินธุ์

ชนัญชิดา ลาเพ็ง
จ.ขอนแก่น

บุญญลักษณ์ ไชยศรี
จ.ขอนแก่น

ประทุมพร พลเรือง
จ.ขอนแก่น

สมสกุล บุญไสย
จ.ขอนแก่น

อุดมลักษณ์ โลสูงเนิน
จ.ขอนแก่น

กอพร ต่อวัฒนกิจกุล
จ.จันทบุรี

จันทิมา จันทสิทธิ์
จ.จันทบุรี

มารยาท สังวิบุตร
จ.จันทบุรี

ยุพาพร ถ้อยคำ
จ.จันทบุรี

สาวิตรี ไชยโย
จ.จันทบุรี

สำอาง คงนิล
จ.จันทบุรี

บุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล
จ.ฉะเชิงเทรา

ธนวรรษ์ สุภรัตน์
จ.ชัยนาท

วิมลวรรณ เชื้อทอง
จ.ชุมพร

วรรณา คำแสน
จ.เชียงราย

วิเชียร ธรรมยา
จ.เชียงราย

ฐิดาพัชร์ ศรีไทยรักษ์
จ.ตรัง

ภิญญดา อัจจิมารังษี
จ.ตรัง

อภันตรี เจริญวงษ์
จ.ตราด

อุไรวรรณ สุขหลาย
จ.ตราด

หัสนัย เจนจบ
จ.ตาก

ธนภูมิ บุญอินทร์
จ.นครนายก

พัชรินทร์ พงษ์ประเสริฐ
จ.นครนายก

ธวัลรัตน์ พุกพบสุข
จ.นครปฐม

น้ำฝน ปาจีนบูรวรรณ์
จ.นครปฐม

บุญส่ง ปาจะ
จ.นครพนม

เดชา ศรีรักษา
จ.นครพนม

พัชรลักษณ์ บัวทิพย์
จ.นครศรีธรรมราช

ภิรมย์ สำนักเชียร
จ.นครศรีธรรมราช

สุวิชานันท์ สุขสบาย
จ.นครศรีธรรมราช

อนัญพร อาจหาญ
จ.นครศรีธรรมราช

เยาวภา เกลี้ยงประดิษฐ์
จ.นครศรีธรรมราช

ธนธรณ์ ศิลปสาธิต
จ.นนทบุรี

อับดุลรอฮิม สาแล๊ะ
จ.นราธิวาส

อมรรัตน์ ชุมไธสง
จ.บุรีรัมย์

สุภาภรณ์ รัตนชนะวงษ์
จ.ปัตตานี

ชาญชัย ดัดถุยาวัตร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภณิษา นิกูลรัมย์
จ.พระนครศรีอยุธยา

ศรีวรรณ โลหะกิจ
จ.พะเยา

นนธวัฒน์ โปชะดา
จ.พังงา

อมรรัตน์ คงเดช
จ.พัทลุง

อรรถวิทย์ วัชรบูรพานันท์
จ.เพชรบุรี

จารุณี ตาชิ
จ.แพร่

จรินทร์ รินทรึก
จ.มหาสารคาม

วันวิสาข์ โกสีลารัตน์
จ.มหาสารคาม

สงวน ยมศรีเคน
จ.มหาสารคาม

สน บัวลาด
จ.มหาสารคาม

สนิท คำลีมา
จ.มหาสารคาม

ไพรินทร์ ม่วงทา
จ.มหาสารคาม

ชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
จ.แม่ฮ่องสอน

ยุวเรศ นิกาพฤกษ์
จ.ยโสธร

สายสวาท หมุนสุข
จ.ยโสธร

พรรณี แก่นแก้ว
จ.ยะลา

พัศจิกานย์ กำลังมาก
จ.ยะลา

สิริวรรณ จันทะวงศ์
จ.ร้อยเอ็ด

อรกรานต์ สืบสุนทร
จ.ร้อยเอ็ด

เนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
จ.ร้อยเอ็ด

ไพรัช ยานยนต์
จ.ร้อยเอ็ด

รัตน์เกล้า โมราศิลป์
จ.ระยอง

สมปอง ระงับภัย
จ.ลพบุรี

สุพรรณณี สองสาย
จ.ลพบุรี

สุรินทร์ ซื่อสัตย์
จ.ลพบุรี

เนตรนุช ออมทรัพย์
จ.ลพบุรี

ธีมาพร กนกนิรันดร
จ.ลำพูน

นฤนันท์ เคลื่อนแก้ว
จ.ลำพูน

พัชรี ชุ่มสวัสดิ์
จ.ลำพูน

สุมาลี สีสุยะ
จ.ลำพูน

ธนพร สิงห์เสนา
จ.เลย

สุนัน ขันทะสิทธิ์
จ.เลย

กิจชัย เรืองศรี
จ.ศรีสะเกษ

กุลนารี สุภากุล
จ.ศรีสะเกษ

ศิรินทิพย์ พงศ์มาลี
จ.ศรีสะเกษ

ยศกมล เรืองสง่า
จ.สกลนคร

วิญาดา อินลี
จ.สกลนคร

มีนา ยุเหล่
จ.สตูล

วรรณภา พูลพลบ
จ.สมุทรปราการ

นภัสวรรณ ศรียิ่งยงค์
จ.สมุทรสาคร

เรณู คงเมือง
จ.สมุทรสาคร

ธัญพร บุพชาติ
จ.สระแก้ว

นภัสวรรณ บุระคำ
จ.สระแก้ว

ดอกเอี้ยง จันเสนา
จ.สระบุรี

อภิชาติ นามมุงคุณ
จ.สระบุรี

รัศมี บุญส่ง
จ.สิงห์บุรี

วิชนี แสงคำ
จ.สุโขทัย

สุปรียา พรมเทียน
จ.สุโขทัย

จิราภรณ์ ศิริโยธา
จ.หนองบัวลำภู

นันทนา นาคำ
จ.หนองบัวลำภู

นิกร บุญจำนงค์
จ.หนองบัวลำภู

นงเยาว์ นิละพันธ์
จ.อ่างทอง

เพลินพิตร อินทรจันทร์
จ.อำนาจเจริญ

ณัฐวุฒิ คชหาร
จ.อุตรดิตถ์

ทิพยาภรณ์ ใจใหญ่
จ.อุตรดิตถ์

ประจักษ์ จิตรไทย
จ.อุตรดิตถ์

วรเมษ ติปะสะ
จ.อุตรดิตถ์

สุนทร ใหม่ยะ
จ.อุตรดิตถ์

อภิวิชญ์ ทองคำ
จ.อุตรดิตถ์

เจษฎา สุปินตา
จ.อุตรดิตถ์

จิราพร ไทยกิม
จ.อุทัยธานี

ชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
จ.อุทัยธานี

สุภิญญา ปรีชพันธ์
จ.อุทัยธานี

รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กาญจน์จนา วงค์วังจันทร์
จ.ชลบุรี

บุญรวม คะชะนา
จ.ชลบุรี

ราชัน วงค์ชารี
จ.ชลบุรี

วาสนา อ่ำเจริญ
จ.ชลบุรี

เอื้องฟ้า ใสสะอาด
จ.ชลบุรี

ดารารัตน์ ศรีสุวรรณดี
จ.เชียงใหม่

นิตยา กันลัยพันธ์
จ.เชียงใหม่

นิภา อินทะมูล
จ.เชียงใหม่

บุญนา มณีรัตน์
จ.เชียงใหม่

สมัชญาร์ สมเพาะ
จ.เชียงใหม่

สุภาภรณ์ ฟังอารมณ์
จ.เชียงใหม่

สุมาลี ปัญญา
จ.เชียงใหม่

เพชรา พิทาคำ
จ.เชียงใหม่

จันทรัสม์ ธงภักดี
จ.นครราชสีมา

จารุวรรณ หวานพร้อม
จ.นครราชสีมา

จิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
จ.นครราชสีมา

จิราภา แก้วทาสี
จ.นครราชสีมา

ชูชาติ ปุ้มกระโทก
จ.นครราชสีมา

ญานิศา สมพินิจ
จ.นครราชสีมา

นิภาพร จุฬาพล
จ.นครราชสีมา

ปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์
จ.นครราชสีมา

ศิริรัตน์ โฆษณสันติ
จ.นครราชสีมา

ศุภวรรณ ยุทธนาพงศ์
จ.นครราชสีมา

สมควร นิจเมืองปัก
จ.นครราชสีมา

อโณทัย นึกเว้น
จ.ปราจีนบุรี

กรองแก้ว จัมปาสุต
จ.พิษณุโลก

จินตนา นวนสูงเนิน
จ.พิษณุโลก

วรินทร มะแอ
จ.สงขลา

สมหวัง กุลวงษ์
จ.สงขลา

สุภาวดี เสียงเล็ก
จ.สงขลา

เพียงใจ โสเจยัง
จ.สุราษฎร์ธานี

สุมาลี สุ่มมาตย์
จ.อุดรธานี

ไพศาล สุ่มมาตย์
จ.อุดรธานี

นิภาพร สายแก้ว
จ.อุบลราชธานี

ราตรี มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี

ศิริพร ดีโสม
จ.อุบลราชธานี

สังวาล สีหาพงษ์
จ.กระบี่

สิริเวช พิกุลแก้ว
จ.กาญจนบุรี

กนกธร ละราคี
จ.กาฬสินธุ์

คงศักดิ์ ภูนี
จ.กาฬสินธุ์

คัชริญา ผจงศิลป์
จ.กาฬสินธุ์

บุญโฮม เห็มศรี
จ.กาฬสินธุ์

พรทิพย์ ภูแสงสั้น
จ.กาฬสินธุ์

พรรณิภา แจ่มพงษ์
จ.กาฬสินธุ์

พรรษนันท์ วงศ์ธิเบศร์
จ.กาฬสินธุ์

มธุลดา ครองโชค
จ.กาฬสินธุ์

ลดาวัลย์ ไวแสน
จ.กาฬสินธุ์

วิราวรรณ มิทำมา
จ.กาฬสินธุ์

สกุณา ชนะศึก
จ.กาฬสินธุ์

อรรณพ ชมภูบุตร
จ.กาฬสินธุ์

เบญจลักษณ์ ตาลชัย
จ.กาฬสินธุ์

เพ็ญทิพย์ ธนพงศากร
จ.กาฬสินธุ์

เพ็ญแข บุญเสริฐ
จ.กาฬสินธุ์

โสมนิมิตร สุวรรณโคตร
จ.กาฬสินธุ์

อารีย์รัตน์ เชียงสีทอง
จ.กำแพงเพชร

จันใด ศรีคำม้วน
จ.ขอนแก่น

ฉวีวรรณ ฮามพิทักษ์
จ.ขอนแก่น

ตรัยพรหมชัย ชาสังข์
จ.ขอนแก่น

นันทวัฒน์ อาสนะ
จ.ขอนแก่น

นิตยา สีเอี่ยม
จ.ขอนแก่น

วราภรณ์ สำเริง
จ.ขอนแก่น

เพ็ญแข มูลตรี
จ.ขอนแก่น

ดวงฤดี พาพิมพ์
จ.ฉะเชิงเทรา

ดารณี เจริญศักดิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

ธีระบูลย์ วรศิลป์
จ.ฉะเชิงเทรา

นางสลิลทิพย์ สัตยามระ
จ.ฉะเชิงเทรา

ปัญญา อินทศรี
จ.ฉะเชิงเทรา

พัณณกร โชติญาโณ
จ.ฉะเชิงเทรา

อนันต์ ทองพุ่ม
จ.ฉะเชิงเทรา

กัญญา อยู่วิมานโต
จ.ชัยนาท

จิตติมา ฤทธิ์นรา
จ.ชัยนาท

จิรวรรณ แท่นขำ
จ.ชัยนาท

ชีวารัตน์ ม่วงพ่วง
จ.ชัยนาท

ณัฐฐินัน แสนอินต๊ะ
จ.ชัยนาท

ธนิษฐ์ ปัญญา
จ.ชัยนาท

มินตา แท่นขำ
จ.ชัยนาท

วิภาวดี สิงห์ศิริพร
จ.ชัยนาท

ศริญญา สุขเรือง
จ.ชัยนาท

สร้อยนภา เนินผา
จ.ชัยนาท

สิริมา ฉิมวงษ์ขอม
จ.ชัยนาท

สุกัญญา กันแคล้ว
จ.ชัยนาท

อภิสรา อินมณี
จ.ชัยนาท

อุษา เซ็ก
จ.ชัยนาท

เกศิณี พันธ์รอด
จ.ชัยนาท

เบ็ญจมาศ โตตระการ
จ.ชัยนาท

สมัย มิตรมาตร
จ.ชัยภูมิ

สุรกิจ กระพันธ์เขียว
จ.ชัยภูมิ

อุทุมพร กระพันธ์เขียว
จ.ชัยภูมิ

ณัฐพร อุทัยขาม
จ.เชียงราย

ประเวช คำเงิน
จ.เชียงราย

กาญจนา เพชรแก้ว
จ.ตรัง

สยมภู รักษ์สังข์
จ.ตรัง

อุทัย นิธิกุล
จ.ตาก

กัญญา หอมขจร
จ.นครปฐม

ดนิตา ชิตพรสกุล
จ.นครปฐม

ศิริพร กุนามา
จ.นครปฐม

เบญจมาศ เตชะผาสุขสันติ
จ.นครปฐม

จาฬุวรรณ พรมจันทร์
จ.นครพนม

วิลัยภรณ์ สมศรี
จ.นครพนม

พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์
จ.นครศรีธรรมราช

สุขุมาล ทรงด้วงทุม
จ.นครศรีธรรมราช

แสงเดือน อริยภูชัย
จ.นครศรีธรรมราช

ปริญญา มีมุข
จ.นนทบุรี

นภสรณ์ สุยานะ
จ.น่าน

เพ็ญประภา สุภชาติ
จ.น่าน

จิรวัฒน์ ปานชาติ
จ.บุรีรัมย์

ทศพล หิรัญวงศ์
จ.บุรีรัมย์

วิราวรรณ หงส์ธัมรงค์
จ.บุรีรัมย์

สันติ พันธะมา
จ.บุรีรัมย์

ผ่องศรี คมสัน
จ.ปทุมธานี

ยุทธนา อิศรางกูร ณ อยุธยา
จ.ปทุมธานี

ศุภามาศ คำพิทักษ์
จ.ปทุมธานี

สุลาวัลย์ สังวาลย์เงิน
จ.ปทุมธานี

อามีเน๊าะ เจ๊ะนิ
จ.ปัตตานี

กนกนภัส น้อยทรงค์
จ.พระนครศรีอยุธยา

กนกวรรณ มีศิริ
จ.พระนครศรีอยุธยา

กฤษณา ทรัพย์สุข
จ.พระนครศรีอยุธยา

จริยาวดี ศรีทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ณิชชาอร เอกเจริญบุญกร
จ.พระนครศรีอยุธยา

พลอยนภัส สุดศรีดา
จ.พระนครศรีอยุธยา

รัติกร จันทร์แก้ว
จ.พระนครศรีอยุธยา

ศิรินทร พุ่มวัน
จ.พระนครศรีอยุธยา

กิ่งกาญ ยืนยัง
จ.พะเยา

จิติรัตน์ โนจักร
จ.พะเยา

ระพีพรรณ์ เมืองมูล
จ.พะเยา

หทัยกรานต์ มุลิกา
จ.พะเยา

ขวัญฤดี ศรีนวลละออง
จ.พังงา

ลาวรรณ แท่นทอง
จ.พังงา

วราฤทธิ์ ฉิมเทียม
จ.พังงา

เพลินใจ มณีคันธ์วงษ์
จ.พังงา

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ
จ.เพชรบูรณ์

ปิยะณัฐ พลกัลป์
จ.เพชรบูรณ์

พรทนา ปานอินทร์
จ.เพชรบูรณ์

วิภาวี วงค์แก้ว
จ.เพชรบูรณ์

ศิริพร ดีดาร์
จ.เพชรบูรณ์

อนุสรณ์ ธิกะ
จ.เพชรบูรณ์

อรปรียา วงพรมมา
จ.เพชรบูรณ์

แฉล้ม สีทา
จ.เพชรบูรณ์

ระพีภรณ์ ศรีบุรินทร์
จ.มหาสารคาม

ร่วมสุข อันทะนิล
จ.มหาสารคาม

สมบัติ อุปนันท์
จ.มหาสารคาม

อาทิตยา ชมภูนุช
จ.มหาสารคาม

จุฬาลักษณ์ นิรันดร์พงศธร
จ.แม่ฮ่องสอน

บุญช่วย ปาเส
จ.ยโสธร

พฤตินัย สุทธิประภา
จ.ร้อยเอ็ด

ชยพร นามโชติ
จ.ระนอง

ดำรงพันธ์ เพชรคง
จ.ระนอง

กฤษณะ เรืองฤทธิ์
จ.ราชบุรี

ชุติกาญจน์ อิ่มสุวรรณฤทัย
จ.ราชบุรี

ธัญรัตน์ จันทร์ปรีชาชัย
จ.ราชบุรี

วรรณี บุญดี
จ.ราชบุรี

สิริลักข์ ชัยมังคลาภรณ์
จ.ราชบุรี

อนงค์ มูลสวัสดิ์
จ.ราชบุรี

อรุณศรี นวนนาง
จ.ราชบุรี

อิทธิพล สุขงาม
จ.ราชบุรี

ศรีรัตน์ มีเจริญ
จ.ลพบุรี

สมชาย เฃื้อเกตุ
จ.ลพบุรี

กุลพิพรรณ สานเมทา
จ.ลำปาง

นันทนีย์ สุขแรง
จ.ลำปาง

อัมพร ดอนนันชัย
จ.ลำปาง

อาคิรา สุรัตน์สัญญา
จ.ลำปาง

เกษร วรรณารักษ์
จ.ลำปาง

ฉลวย เข็มลา
จ.เลย

ถวิล สุขบท
จ.เลย

ทองทิพย์ ผลสนอง
จ.เลย

ประมูล พรมมาปี
จ.เลย

ปิยะพร ธเนศถาวรกุล
จ.เลย

ผกามาศ รัตนมงคล
จ.เลย

รัตณาภรณ์ ตาต้อง
จ.เลย

รัตนาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์
จ.เลย

ลอน บัวระภา
จ.เลย

ลำพูน อุทธบูรณ์
จ.เลย

สุพัฒน์ ทองจันทร์
จ.เลย

อำภา บ่อทอง
จ.ศรีสะเกษ

เปมิกา จันทร์เกษ
จ.ศรีสะเกษ

วิทยา พันธุโคตร
จ.สกลนคร

เฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา
จ.สกลนคร

เฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา
จ.สกลนคร

เกษศิรินทร์ เกตรัตน์
จ.สตูล

ชนันพร บำรุงนา
จ.สมุทรปราการ

ญานิกา วรรณพัฒน์
จ.สมุทรปราการ

นัจจิรา ศีลพิพัฒน์
จ.สมุทรปราการ

ศุภกิจ สุกสกุลนี
จ.สมุทรปราการ

นงนุช ตั้งชู
จ.สมุทรสงคราม

พนัชกร ม่วงสีไพล
จ.สมุทรสาคร

สร้อย ชะริทอง
จ.สมุทรสาคร

ธัญลักษณ์ ทองสุขงาม
จ.สระบุรี

ปัญญา ดีงามเสมอ
จ.สระบุรี

มยุรา สุทธิพิบูลย์
จ.สระบุรี

รัศมี ผูกเกษร
จ.สระบุรี

ธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์
จ.สุโขทัย

ดวงกมลฉัตร ไชยพันนา
จ.สุรินทร์

สุกัญญา ศิลางาม
จ.สุรินทร์

ทรงธนศักดิ์ โคติเวทย์
จ.หนองคาย

เทพบุตร เทพา
จ.หนองคาย

สุระศักดิ์ แต้สกุล
จ.หนองบัวลำภู

สุริยันต์ วงศ์จวง
จ.หนองบัวลำภู

สรรญา พิพิธ
จ.อ่างทอง

มีนา นะเที่ยง
จ.อุตรดิตถ์

อำนวย เพชรเทียนชัย
จ.อุตรดิตถ์

รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จุฑารัตน์ แสงจรัสวงศ์
จ.ชลบุรี

ดวงพร สันติวรกุลชัย
จ.ชลบุรี

ดารา พิมพา
จ.ชลบุรี

ปราสัย สุขปิติ
จ.ชลบุรี

ภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
จ.ชลบุรี

สมพร ไชยเมือง
จ.ชลบุรี

สุพิชญนันท์ อ่อนสิงห์
จ.ชลบุรี

กนกจิต ตาคำ
จ.เชียงใหม่

จีระพร แก้วยศ
จ.เชียงใหม่

ชิณากานต์ เจริญสุข
จ.เชียงใหม่

นคร จันทรวรรณ
จ.เชียงใหม่

นิภาพร พรมโย
จ.เชียงใหม่

นุทอง เนตรสว่าง
จ.เชียงใหม่

บุญชิรา เปียงอุทา
จ.เชียงใหม่

ศศิวิมล คำลือ
จ.เชียงใหม่

สายทอง สมวถา
จ.เชียงใหม่

สุริยา อำพันธ์ศรี
จ.เชียงใหม่

อัมพิกา สุวรรณจันทร์
จ.เชียงใหม่

เดมิตร จับจันทร์
จ.เชียงใหม่

ครองใจ ยางน้อย
จ.นครราชสีมา

จงดี แจบไธสง
จ.นครราชสีมา

จารุวรรณ เพิ่มพูล
จ.นครราชสีมา

ทองดี แดงบุญเรือง
จ.นครราชสีมา

นิตยา ทองคำ
จ.นครราชสีมา

พิพัฒน์ โชตินอก
จ.นครราชสีมา

ภัสสร นาชัยฤทธิ์
จ.นครราชสีมา

ลลิภัทร ชนะภักดิ์
จ.นครราชสีมา

สัมภาษณ์ พลวิมลฉันท์
จ.นครราชสีมา

สุดทา เพ็งศรี
จ.นครราชสีมา

สุธชามน บุญสร้อย
จ.นครราชสีมา

หัสชัย ปราสัย
จ.นครราชสีมา

กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ
จ.ปราจีนบุรี

ณัฐพร สุขสุวรรณ
จ.ปราจีนบุรี

ปภาดา ดอนมอญ
จ.ปราจีนบุรี

รสริน เกิดโมลี
จ.ปราจีนบุรี

ละมัย ทองใบ
จ.ปราจีนบุรี

ธันยพร บุญทอง
จ.พิษณุโลก

มนทิชา ชูศักดิ์เกียรติกุล
จ.สุราษฎร์ธานี

จันสุดา บุรมภ์
จ.อุดรธานี

จินตนา แสงนอก
จ.อุดรธานี

จุรีพรรณ ยลวิลาศ
จ.อุดรธานี

ฉวี พรศรี
จ.อุดรธานี

ฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
จ.อุดรธานี

ณัฐพงศ์ โคตรเพชร
จ.อุดรธานี

ปทุมรัตน์ ใจมั่น
จ.อุดรธานี

ประไพศรี พรมทา
จ.อุดรธานี

ปิยะมาศ อัมมะพะ
จ.อุดรธานี

มะลิ แสงจันทร์
จ.อุดรธานี

วิไลวรรณ ปุณขันธ์
จ.อุดรธานี

สุวรรณนี พิมพา
จ.อุดรธานี

อรอนงค์ ชูค้ำ
จ.อุดรธานี

อ่อนน้อม ขำสีนวล
จ.อุดรธานี

เกษร ปลัดกอง
จ.อุดรธานี

ไพทูล บุญธรรม
จ.อุดรธานี

โชตินุต อาทิเวช
จ.อุบลราชธานี

ไกรษร สุธรรมมา
จ.อุบลราชธานี

ธนพงศ์ พฤฒิภัสสร
จ.กระบี่

ภีรดา วงศ์นา
จ.กระบี่

ฉวีวรรณ ศรีนาม
จ.กาฬสินธุ์

ทิพาพร เหลือศิริ
จ.กาฬสินธุ์

ทัศนีย์ ศรีฟ้า
จ.กำแพงเพชร

ชัยณรงค์ นามนาเมือง
จ.ขอนแก่น

ณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์
จ.ขอนแก่น

ธัญญลักษณ์ โมรา
จ.ขอนแก่น

นฤบล คำดี
จ.ขอนแก่น

ปัญญา เสนบัว
จ.ขอนแก่น

สันศินีย์ หงษ์เวียง
จ.ขอนแก่น

อรพินท์ พุทธเสน
จ.ขอนแก่น

เยาวลักษณ์ ไชยสงค์
จ.ขอนแก่น

ภคนันท์ ราชวงศ์
จ.จันทบุรี

อำนาจ กงวัง
จ.จันทบุรี

ปวีณา ทนันไธสง
จ.ฉะเชิงเทรา

พิศสมร พ่วงเจริญ
จ.ฉะเชิงเทรา

อุทัย คณาโจทย์
จ.ฉะเชิงเทรา

ธิตินันท์ ถีจันทร์
จ.ชัยนาท

ศรัณยา ชัยกิจธนาภรณ์
จ.ชัยนาท

ศิริพร วงษ์คำดี
จ.ชัยนาท

สุนันท์ ศึกษากิจ
จ.ชัยนาท

สุรีรัตน์ เอี่ยมวิกาล
จ.ชัยนาท

สุเพ็ญณี พร้อมทอง
จ.ชัยนาท

เรณู ทรงคาศรี
จ.ชัยนาท

ประยุทธ ศรีโยธา
จ.ชัยภูมิ

ศราวุธ ปราบพยัคฆ์
จ.ชัยภูมิ

อรัญญา ทิพมาศนานนท์
จ.ชัยภูมิ

ศักดิ์ดา ทิมัน
จ.เชียงราย

ณัฐกานต์ ทองส่งโสม
จ.ตรัง

พิโชติ ศรีมะณี
จ.ตรัง

สุทธิ วัฒนโภคา
จ.ตรัง

สุภาภรณ์ หมัดเลขา
จ.ตรัง

กฤติกา สุยะวงษ์
จ.ตาก

ควรคณึง เรือนใจดี
จ.ตาก

ดวงสมร เรืองวังสัน
จ.ตาก

ดุสิดา แก้วนำพา
จ.ตาก

ทรงวิทย์ ศิริวิโรจน์
จ.ตาก

บังอร ราชโยธิน
จ.ตาก

พนิดา สุดแสง
จ.ตาก

สรรักษ์ เรืองวังสัน
จ.ตาก

สุปราณี อินศรี
จ.ตาก

อิชยา คำลือ
จ.ตาก

กรรณิการ์ โชคชาตรี
จ.นครปฐม

ฐิติมา สุทธิเวชกุล
จ.นครปฐม

ทินกร เงินอ่อน
จ.นครปฐม

บังอร พงษ์ประพันธ์
จ.นครปฐม

ศิรินันท์ แสงศรี
จ.นครปฐม

ศิริพร ทองธรรมจินดา
จ.นครปฐม

อุษณา รุ่งเอนก
จ.นครปฐม

ภักดี ติยะบุตร
จ.นครพนม

อัมพร สงวนกาย
จ.นครศรีธรรมราช

นฤมล ภู่สำอางค์
จ.นครสวรรค์

ญาณิศา ม้าแก้ว
จ.นนทบุรี

ถิรนันท์ อนุตรเวสารัช
จ.นนทบุรี

ทิพย์วรรณ รื่นเสือ
จ.นนทบุรี

ปรียาภรณ์ ริตตา
จ.นนทบุรี

วีรศักดิ์ จันทรี
จ.นนทบุรี

ธญาณี สิงห์วี
จ.น่าน

เอมอร ปันมาละ
จ.น่าน

ภาวิณี ดีประจำ
จ.บุรีรัมย์

ลัดดา ระวังดี
จ.บุรีรัมย์

วุฒิกรณ์ ทองสุทธิ์
จ.บุรีรัมย์

สุภาพ วงษาจันทร์
จ.บุรีรัมย์

ไพรุธ พันธ์ภูมิ
จ.บุรีรัมย์

ขนิษฐา กิจเจริญ
จ.ปทุมธานี

ชนะกานต์ หงส์มาลัย
จ.ปทุมธานี

ดวงใจ บุตรสงเคราะห์
จ.ปทุมธานี

นที รักธัญญะการ
จ.ปทุมธานี

ปทุมทิพย์ ถือซื่อ
จ.ปทุมธานี

สุกัญญา กฤษ์งาม
จ.ปทุมธานี

นฤมล สนเสริม
จ.พระนครศรีอยุธยา

ราเชนทร์ เจริญชนม์
จ.พังงา

ชุติกาญจน์ ดังสท้าน
จ.เพชรบุรี

ธวัชชัย สุกใส
จ.เพชรบุรี

วิลัยพร เดชเกิด
จ.เพชรบูรณ์

สาวิตรี จีนะสอน
จ.เพชรบูรณ์

ประวัติ ภังภูธร
จ.มหาสารคาม

รัชณี ทับอาษา
จ.มหาสารคาม

สยาม ตุมโฮม
จ.มหาสารคาม

ทนงศักดิ์ อินทะลา
จ.แม่ฮ่องสอน

สาวิตรี แก้วโกเมร
จ.ยะลา

ครองทรัพย์ ชูโลหะ
จ.ระนอง

สิทธิชัย ยวงทอง
จ.ระนอง

คนึงนิตย์ วิฑูรย์
จ.ระยอง

ทิพย์มลฑา ขวัญประเสริฐ
จ.ระยอง

ธัญมน อุ่นกลม
จ.ระยอง

ธัญวรัตน์ ดังก้อง
จ.ระยอง

ปรีชา ปิดตาระคะ
จ.ระยอง

ศิโรรัตน์ ภู่ระหงษ์
จ.ระยอง

กรรณิกา ผิวแดง
จ.ราชบุรี

ปิยะพร ไมตรีจิตต์
จ.ราชบุรี

พรเพ็ญ สุวรรณพางกูร
จ.ราชบุรี

มณฑกาญจน์ สินธุไชย
จ.ราชบุรี

มาริสา ทองชมภูนุช
จ.ราชบุรี

มิถุนา กาประโคน
จ.ราชบุรี

อริสรา เทศจำปา
จ.ราชบุรี

วัชราภรณ์ พละกลาง
จ.ลพบุรี

สมพร แสงขาว
จ.ลพบุรี

เอื้อมพร โพธิ์อยู่
จ.ลพบุรี

จำปูน ไชยพรม
จ.ลำปาง

ทองศุกร์ น้อยสะปุ๋ง
จ.ลำปาง

นริศร ณ ลำปาง
จ.ลำปาง

พีรดา มาพิจารณ์
จ.ลำปาง

มนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร
จ.ลำปาง

อภิสรา สุภาติ
จ.ลำปาง

รัตนา สุขเสริม
จ.ลำพูน

สายฝน เพ็ญธง
จ.ลำพูน

กฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
จ.ศรีสะเกษ

ธัชกร พิมพา
จ.ศรีสะเกษ

ปวีณา มาลีวรรณ
จ.ศรีสะเกษ

ลำพูน ไชยสาร
จ.ศรีสะเกษ

หนึ่งนุช คำโสภา
จ.ศรีสะเกษ

อรอุมา ปวะบุตร
จ.ศรีสะเกษ

จิราภรณ์ ยางธิสาร
จ.สกลนคร

ชัชฎา ศรีทองสุข
จ.สกลนคร

ธนันชา มีผล
จ.สกลนคร

นิพน นะวะสด
จ.สกลนคร

ยศกร ปวงสุข
จ.สกลนคร

วัชราวุฒิ สมแก้ว
จ.สกลนคร

วิลาวัณย์ หาไชยอินทร์
จ.สกลนคร

วุฒิศักดิ์ เคนไชยวงค์
จ.สกลนคร

อัศวเวคิน ภูไทกัมปนาทภิญญา
จ.สกลนคร

ณิชนันทน์ จินเอียด
จ.สตูล

ธนภรณ์ อำนวยมัจฉา
จ.สตูล

ชลลดา จันอ้น
จ.สมุทรปราการ

นิยม หาญสิงห์
จ.สมุทรปราการ

สุกัญญา ตราชื่นต้อง
จ.สมุทรปราการ

ไพรินทร์ บุญสิทธิ์
จ.สมุทรปราการ

ณรงค์กร เอี่ยมจันทร์
จ.สระบุรี

พัชรนันท์ จันทร์ดอกไม้
จ.สิงห์บุรี

วันวิสาข์ แสงดาว
จ.สิงห์บุรี

สุพิน ชีวะวงศ์
จ.สุโขทัย

เฉลา บุญมั่น
จ.สุโขทัย

เบญจวรรณ์ เขียวเงิน
จ.สุโขทัย

เอกวัตร แนมมณี
จ.สุโขทัย

ชวลิต สุกิมานิน
จ.สุรินทร์

ณัฐชยาภรณ์ แพงเจริญ
จ.สุรินทร์

ธำมรงค์ สำราญสุข
จ.สุรินทร์

นุจรินทร์ โชติยา
จ.สุรินทร์

พรธิตา สุจินพรัหม
จ.สุรินทร์

ไข่มุข สายบุตร
จ.สุรินทร์

ดวงจันทร์ รัตพลที
จ.หนองบัวลำภู

ถาวร เยี่ยมโพธิ์ศรี
จ.หนองบัวลำภู

ทองใบ ประจันตะเสน
จ.หนองบัวลำภู

นุชตยา วรรณสุข
จ.หนองบัวลำภู

ปวีณา บัวสิงห์
จ.หนองบัวลำภู

ทัศนา สุดใจ
จ.อ่างทอง

รุจิรา จินตกสิกรรม
จ.อุทัยธานี

รุ่นที่ 5 อบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษจิกายน พ.ศ. 2554

ณัฐกมล แปลงกระโทก
จ.นครราชสีมา

พรวิณี เฉานอก
จ.นครราชสีมา

ละออง เลี้ยงจอหอ
จ.นครราชสีมา

ศิวพันธ์ สอนโยธา
จ.นครราชสีมา

สุนทรีย์ จรัสแผ้ว
จ.นครราชสีมา

อำไพ มุงคุณพรม
จ.นครราชสีมา

อุทัยวรรณ ติรัตนะ
จ.นครราชสีมา

เบญจมาภรณ์ เนื่องกระโทก
จ.นครราชสีมา

โกมุทร์ ชุ่มกลาง
จ.นครราชสีมา

โพธิ์ชัย แก้วบัวปัด
จ.นครราชสีมา

จินตนา แสนเมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิมลพรรณ อินทแหยม
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ณัฏฐวัฒน์ อุ่มชอุ้ม
จ.พิษณุโลก

กิจปทัย โคตะมี
จ.อุดรธานี

ดารา เกษทองมา
จ.อุดรธานี

ธนกมล ศรีสังข์
จ.อุดรธานี

ธนวัฒน์ บัวระพา
จ.อุดรธานี

นริรินทร์ นุชัยรัมย์
จ.อุดรธานี

นฤมล อินทอง
จ.อุดรธานี

ปักใจ ลือดี
จ.อุดรธานี

รมิดา ศรีสองเมือง
จ.อุดรธานี

วลัยพร คำมี
จ.อุดรธานี

ศรัณยา นะราช
จ.อุดรธานี

ศิริกัลยา จันทรบุตร
จ.อุดรธานี

ศุภลักษณ์ ชฏาวงษ์
จ.อุดรธานี

สำรวย เจริญสุข
จ.อุดรธานี

สุดาพร วงค์สาย
จ.อุดรธานี

สุวคนธ์ ภาวะชาติ
จ.อุดรธานี

หนูแลง รัตนประเสริฐ
จ.อุดรธานี

เพชรลดา เพชรแสนค่า
จ.อุดรธานี

ไพลิน ศรีษะ
จ.อุดรธานี

จิราวรรณ สิทธิผล
จ.อุบลราชธานี

นงรักษ์ สำราญรื่น
จ.อุบลราชธานี

บรรทณา ทองเลิศ
จ.อุบลราชธานี

พรณิชา จันทร์เขียว
จ.อุบลราชธานี

อัจฉรา ทัดเทียม
จ.อุบลราชธานี

อำพร พันธ์งาม
จ.อุบลราชธานี

เสกสรรค์ คุ้มครอง
จ.อุบลราชธานี

จักรชัย สุวิชัย
จ.กระบี่

จิราพร กาญจนสุขเมฆิน
จ.กาฬสินธุ์

ณัฐชนันท์ เหล่านุกูล
จ.กาฬสินธุ์

ดารุณี เรื่อมไทสงค์
จ.กาฬสินธุ์

นันทนา สำราญพงษ์
จ.กาฬสินธุ์

บรรลอน โพธิ์ชื่น
จ.กาฬสินธุ์

ปนัดดา อังคะรุด
จ.กาฬสินธุ์

ปารวี ปาระภา
จ.กาฬสินธุ์

ยุวดี จิตราช
จ.กาฬสินธุ์

รัชภรณ์ โพธิวิเศษ
จ.กาฬสินธุ์

ฤทธิพงษ์ ยะเชษฐา
จ.กาฬสินธุ์

วิเวกต์ ธัญญขันธ์
จ.กาฬสินธุ์

สุทิน ชินคำ
จ.กาฬสินธุ์

สุภาวดี บุญเกิด
จ.กาฬสินธุ์

อรพิน อภัยแสน
จ.กาฬสินธุ์

เทพา จุทาสงค์
จ.กาฬสินธุ์

กฤษณา พลสิม
จ.ขอนแก่น

ขนิษฐา ภูลีดิน
จ.ขอนแก่น

จิรพัฒน์ พาณิชย์
จ.ขอนแก่น

ทัศนวรรณ นันทเสน
จ.ขอนแก่น

นราศักดิ์ จันทร์ลุทิน
จ.ขอนแก่น

นายธีรพล โกเม็ด
จ.ขอนแก่น

บุษบา โพธิ์ดา
จ.ขอนแก่น

ปติมา เทพอินทร์
จ.ขอนแก่น

ปนัดดา เกษทองมา
จ.ขอนแก่น

ปัญจณา จ้ายหนองบัว
จ.ขอนแก่น

ปิยภัทร ดงนอก
จ.ขอนแก่น

พงษ์ชัย คำเผือ
จ.ขอนแก่น

พิมลพรรณ ชัยเนียม
จ.ขอนแก่น

พูลสุข บุตรโพธิ์
จ.ขอนแก่น

มนัสนันท์ จุลคำภา
จ.ขอนแก่น

มัธน์ศศิ ปรุงคำมา
จ.ขอนแก่น

มุกดา หอมอ้ม
จ.ขอนแก่น

รัชดา หล้าสุด
จ.ขอนแก่น

รุ่งฤดี หมู่ศิริ
จ.ขอนแก่น

วราภรณ์ พรมโสภา
จ.ขอนแก่น

วิมลมาศ บารชน
จ.ขอนแก่น

วิระ โชติกนกกุล
จ.ขอนแก่น

สมบัติ โชคชัย
จ.ขอนแก่น

กอบกุล สาดมุณี
จ.ชัยภูมิ

จรรยา แสนหล้า
จ.ชัยภูมิ

จิตอารีย์ ชินสาร์
จ.ชัยภูมิ

จิราภรณ์ พรมพันใจ
จ.ชัยภูมิ

ดวงเดือน รักขันแสง
จ.ชัยภูมิ

นพกร ดิสปรีชา
จ.ชัยภูมิ

นวลละออง น้อยโนนทอง
จ.ชัยภูมิ

นาดี สิงห์จันทร์
จ.ชัยภูมิ

พรรณวดี ลาภประสงค์
จ.ชัยภูมิ

พเยาว์ เนื่องชุมพล
จ.ชัยภูมิ

ยุคลธร มะโนแสง
จ.ชัยภูมิ

ลัดดาวัลย์ ไพบูลย์
จ.ชัยภูมิ

วธัญญรัศม์ ยานาค
จ.ชัยภูมิ

ศศิวิมล แจ่มแสง
จ.ชัยภูมิ

สมคิด พงษ์จำนงค์
จ.ชัยภูมิ

สมจิตร พิมพ์จ่อง
จ.ชัยภูมิ

สาวิตรี สร้อยคำ
จ.ชัยภูมิ

สิรินรัตน์ ประทุม
จ.ชัยภูมิ

สุกัญญา ขวัญถาวร
จ.ชัยภูมิ

อุมาพร ขวัญคุ้ม
จ.ชัยภูมิ

ยุทธพงษ์ เรือนมูล
จ.เชียงราย

ศุภกฤต ฟูแสง
จ.เชียงราย

สถิตย์ กิจรัก
จ.เชียงราย

สองเมือง ทรช่วย
จ.เชียงราย

พัชรภรณ์ ไชยคำ
จ.นครพนม

ภักดี วะชุม
จ.นครพนม

วิชุดา ฮ่มป่า
จ.นครพนม

สุรวุฒิ สุริยนต์
จ.นครพนม

เจนจิรา เกษกี
จ.นครพนม

เยาวเรศ วิเศษชู
จ.นครพนม

วสันต์ ดาตูมะดา
จ.นราธิวาส

กฤษฎาภัณฑ์ นันต๊ะปิน
จ.น่าน

มณีวรรณ์ ปิงจันทร์ดี
จ.น่าน

วิไลวรรณ ศรรบศึก
จ.น่าน

ภัทรพร จันทร์พลงาม
จ.บุรีรัมย์

สุรนุชย์ เข็มบุบผา
จ.บุรีรัมย์

อัญชัญ ธรรมรักษ์
จ.พังงา

สุนิศา สำโรง
จ.พิจิตร

ณัฏฐนิช จำปีขาว
จ.เพชรบุรี

ปิยมาส น้อยลา
จ.เพชรบูรณ์

กัญญามาศ สุดจริง
จ.มหาสารคาม

กิตติชัย โพธิ์หล้า
จ.มหาสารคาม

จิรพร คำดี
จ.มหาสารคาม

จิราภรณ์ สว่างพฤกษ์
จ.มหาสารคาม

นายเชวงศักดิ์ เทวะสิงห์
จ.มหาสารคาม

พชรพล สุ่มมาตย์
จ.มหาสารคาม

ฤทัยศิริ ภักดีกำจร
จ.มหาสารคาม

วรรธนพงศ์ เพียโคตร
จ.มหาสารคาม

สุวิมล บูรพันธ์
จ.มหาสารคาม

อรุณรัตน์ ขันแก้ว
จ.มหาสารคาม

เพียงฤทัย เศรษฐีแสง
จ.มหาสารคาม

ไวพจน์ กองสำลี
จ.มหาสารคาม

ทวิช ผิวผ่อง
จ.มุกดาหาร

พงศ์สุพัฒน์ พรมพิมพ์
จ.มุกดาหาร

รัชนิดา สาธุชาติ
จ.มุกดาหาร

ชัชฎาภรณ์ รังศรีคาร
จ.ยโสธร

ปรียาภัทร สุนทรา
จ.ยโสธร

พรนภัส เวชกามา
จ.ยโสธร

ภัคจีรา หงษา
จ.ยโสธร

มยุรี สว่างวงษ์
จ.ยโสธร

สุภวรรณ ไชยรัตน์
จ.ยโสธร

สุรีรัตน์ พันธ์สาย
จ.ยโสธร

อิศราภรณ์ พารุสุข
จ.ยโสธร

ใสแสง ทองขาว
จ.ยโสธร

กิติพงษ์ มหารักษ์
จ.ร้อยเอ็ด

จีระภรณ์ ปราบมนตรี
จ.ร้อยเอ็ด

จุฬาภรณ์ ตรีกุล
จ.ร้อยเอ็ด

นริศรา ศีลพันธุ์
จ.ร้อยเอ็ด

ประนอม ลอยครบุรี
จ.ร้อยเอ็ด

อัฐพร สานุจิตร
จ.ร้อยเอ็ด

อุบลรัตน์ ลาพัง
จ.ร้อยเอ็ด

จุฑารัตน์ ราชพรหมมา
จ.ระยอง

กรกฏ แก้วลีลา
จ.เลย

นงลักษณ์ โสรัจจะ
จ.เลย

พิสมัย พุทซาคำ
จ.เลย

ระพินทร์ ธีระนันท์
จ.เลย

สมพร ทองปั้น
จ.เลย

สมพร แก้วสีแดง
จ.เลย

สายทอง คำเรืองศรี
จ.เลย

สายสุดา ยศรุ่งเรือง
จ.เลย

สุมาลี ศิริสุนทร
จ.เลย

อรุณี สาลีสี
จ.เลย

เนตรนภา นนทจันทร์
จ.เลย

จิตติมา คำด่าน
จ.ศรีสะเกษ

ชวลิต มะโนชาติ
จ.ศรีสะเกษ

ทศพร รสจันทร์
จ.ศรีสะเกษ

นิยะดา สุวรรณ
จ.ศรีสะเกษ

ภูมิพงษ์ นวลศิริ
จ.ศรีสะเกษ

มณีเนตร จันทร์ทอง
จ.ศรีสะเกษ

รัตนศักดิ์ เพ็งแจ่ม
จ.ศรีสะเกษ

รัศมี จันทศรี
จ.ศรีสะเกษ

วินัย โกสันต์
จ.ศรีสะเกษ

วิลาวรรณ ศรีอักษร
จ.ศรีสะเกษ

สงัด พวงมณีจันทร์
จ.ศรีสะเกษ

สิราวุธ สิงคร
จ.ศรีสะเกษ

สุรศักดิ์ แดงชาติ
จ.ศรีสะเกษ

เฉลียว ก้อนฝ้าย
จ.ศรีสะเกษ

ณัฐณิชา วงศ์อนันต์
จ.สกลนคร

ดารุณี พลราชม
จ.สกลนคร

ดาวประกาย สังฆะธาตุ
จ.สกลนคร

ธนากร ม่วงนาครอง
จ.สกลนคร

นวินดา แก้วน่าน
จ.สกลนคร

นายขันติ กรโสภา
จ.สกลนคร

พฤทธิ์ บัวขันธ์
จ.สกลนคร

พิมลศรี จันทร์เมฆา
จ.สกลนคร

รุจิรดา พรหมทัน
จ.สกลนคร

สมพร สุริยะ
จ.สกลนคร

สุรดิส ร่างเริง
จ.สกลนคร

อนันต์ บุญหล้า
จ.สกลนคร

อภิสิทธิ์ ศิริขันธ์
จ.สกลนคร

อัมรินทร์ อินธิแสน
จ.สกลนคร

นิเวศน์ ประโลมรัมย์
จ.สระแก้ว

จันทร์แรม ครุฑจันทร์
จ.สุโขทัย

ถนอม เฉียบแหลม
จ.สุโขทัย

ทวีพร กระชั้น
จ.สุโขทัย

นิตยา ถุงทรัพย์
จ.สุโขทัย

วิลาศ วงศ์แสงอุษา
จ.สุโขทัย

สมศรี ทวีรัตนพันธ์
จ.สุโขทัย

โสภิดา ผิวชัยภูมิ
จ.สุโขทัย

กัญญาณัฐ ชื่นชม
จ.สุรินทร์

ปัณฑิตา ถิ่นทัพไทย
จ.สุรินทร์

สายทอง สุระสังข์
จ.สุรินทร์

อุธร กระแสโสม
จ.สุรินทร์

มนูศักดิ์ ศรีเคน
จ.หนองคาย

สุพิสตรา แก้วอินทร์
จ.หนองคาย

ขนิษฐา อันทะปัญญา
จ.หนองบัวลำภู

ณัฐญดา หลักหาญ
จ.หนองบัวลำภู

นางสาวรำไพ โกศล
จ.หนองบัวลำภู

มัจฉา หนองน้ำ
จ.หนองบัวลำภู

ยงยุทธ เชื้ออุ่น
จ.หนองบัวลำภู

รัชนีพร กุลาใส
จ.หนองบัวลำภู

สนธยา จันทสี
จ.หนองบัวลำภู

สุธีรา คำตัน
จ.หนองบัวลำภู

อมร นามวิเศษ
จ.หนองบัวลำภู

อรเนตร ภักดีศรี
จ.หนองบัวลำภู

อัจฉรา ต่อนสุรา
จ.หนองบัวลำภู

เนรมิต นามวงษ์
จ.หนองบัวลำภู

จตุพล บุตรสิงห์
จ.อุทัยธานี