ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการโครงการ อปท.
สถานที่อบรม Garden Sea View Resort, พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | ดูทั้งหมด

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จุฑาพร ลีเส็ง
จ.ชลบุรี

ฐาปนีย์ ผ่านอ้น
จ.ชลบุรี

ณัฐธิดา อมลธีรากุล
จ.ชลบุรี

ดวงกมล ดวงชื่น
จ.ชลบุรี

ภัคภิญญา พรหมภาพ
จ.ชลบุรี

มยุรี สรหงษ์
จ.ชลบุรี

ระพี กิตยารักษ์
จ.ชลบุรี

ลักคณา รุ่งสว่าง
จ.ชลบุรี

สุนันท์ อินทร์เอี่ยม
จ.ชลบุรี

สุรางค์ ฉวีรักษ์
จ.ชลบุรี

เมธ์วดี รุ่งเจริญ
จ.ชลบุรี

เวฬุวัน พูลสุข
จ.ชลบุรี

ชนสิษฎ์ จิตตรง
จ.เชียงใหม่

ชุติกาญจน์ ชุติมันตกุล
จ.เชียงใหม่

นพดล สร้อยนาค
จ.เชียงใหม่

ประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล
จ.เชียงใหม่

วิษณุพงศ์ จรมาศ
จ.เชียงใหม่

ศิรินารถ โพธิ์อยู่
จ.เชียงใหม่

องอาจ นิลสุวรรณ
จ.เชียงใหม่

อณูพรรณ มณีวงศ์
จ.เชียงใหม่

ขวัญเรือน โคกขุนทด
จ.นครราชสีมา

จิดาภา พงษ์พิมาย
จ.นครราชสีมา

ณัฐณิชา โสปัสสา
จ.นครราชสีมา

ประภา ประวันนา
จ.นครราชสีมา

ปัจจัย อบมาลี
จ.นครราชสีมา

วรินทร์ ยนจอหอ
จ.นครราชสีมา

ศิริกุล มาพิทักษ์
จ.นครราชสีมา

สมจิตร ลัดดี
จ.นครราชสีมา

สยาม สิงหาทอง
จ.นครราชสีมา

จรรญา เดชรอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จารุณี อินทร์เพ็ชร
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปนสา วรเดชากุล
จ.ประจวบคีรีขันธ์

พัชรี สมนึก
จ.ประจวบคีรีขันธ์

มงคล กัลยาณกิตติ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

แสงสุรีย์ ปู่ดำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จารุวรรณ์ นาคสวัสดิ์
จ.ปราจีนบุรี

รัตติกาลณ์ ชาดา
จ.ปราจีนบุรี

ณัฐญา พลเสน
จ.สุพรรณบุรี

พรทิพย์ อนุพัฒน์
จ.สุราษฎร์ธานี

บานเย็น คำสุขดี
จ.อุดรธานี

ภคพร แสนแก้ว
จ.อุดรธานี

สุเทพ เนื่องชมภู
จ.อุดรธานี

อุไรแพง พงศ์มาลี
จ.อุบลราชธานี

สุกัลยา พรมทิพย์
จ.กระบี่

กนกวรรณ แช่มช้อย
จ.กาญจนบุรี

พรพิมล สืบนาค
จ.กาญจนบุรี

รวีกานต์ เต้นพิทักษ์
จ.กาญจนบุรี

เมตตา ล้วนรอด
จ.กาญจนบุรี

ฉันทลักษณ์ ศรีวังสุ
จ.กาฬสินธุ์

ณภัทธ เขื่อนขันธ์
จ.กาฬสินธุ์

ประภัสสร ยุบลพันธ์
จ.กาฬสินธุ์

พจนีย์ ไร่วิบูลย์
จ.กาฬสินธุ์

ยุพิน สุมังเกษตร
จ.กาฬสินธุ์

รุจิรา มันตาพันธ์
จ.กาฬสินธุ์

วรรณระญา ชอบรัก
จ.กาฬสินธุ์

วัลลภา ยาวะนิล
จ.กาฬสินธุ์

วิภาวี ชำนาญมาก
จ.กาฬสินธุ์

เจริญ ประกอบเลิศ
จ.กาฬสินธุ์

ชนัญชิดา ลาเพ็ง
จ.ขอนแก่น

บุญญลักษณ์ ไชยศรี
จ.ขอนแก่น

ประทุมพร พลเรือง
จ.ขอนแก่น

สมสกุล บุญไสย
จ.ขอนแก่น

อุดมลักษณ์ โลสูงเนิน
จ.ขอนแก่น

กอพร ต่อวัฒนกิจกุล
จ.จันทบุรี

จันทิมา จันทสิทธิ์
จ.จันทบุรี

มารยาท สังวิบุตร
จ.จันทบุรี

ยุพาพร ถ้อยคำ
จ.จันทบุรี

สาวิตรี ไชยโย
จ.จันทบุรี

สำอาง คงนิล
จ.จันทบุรี

บุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล
จ.ฉะเชิงเทรา

ธนวรรษ์ สุภรัตน์
จ.ชัยนาท

วิมลวรรณ เชื้อทอง
จ.ชุมพร

วรรณา คำแสน
จ.เชียงราย

วิเชียร ธรรมยา
จ.เชียงราย

ฐิดาพัชร์ ศรีไทยรักษ์
จ.ตรัง

ภิญญดา อัจจิมารังษี
จ.ตรัง

อภันตรี เจริญวงษ์
จ.ตราด

อุไรวรรณ สุขหลาย
จ.ตราด

หัสนัย เจนจบ
จ.ตาก

ธนภูมิ บุญอินทร์
จ.นครนายก

พัชรินทร์ พงษ์ประเสริฐ
จ.นครนายก

ธวัลรัตน์ พุกพบสุข
จ.นครปฐม

น้ำฝน ปาจีนบูรวรรณ์
จ.นครปฐม

บุญส่ง ปาจะ
จ.นครพนม

เดชา ศรีรักษา
จ.นครพนม

พัชรลักษณ์ บัวทิพย์
จ.นครศรีธรรมราช

ภิรมย์ สำนักเชียร
จ.นครศรีธรรมราช

สุวิชานันท์ สุขสบาย
จ.นครศรีธรรมราช

อนัญพร อาจหาญ
จ.นครศรีธรรมราช

เยาวภา เกลี้ยงประดิษฐ์
จ.นครศรีธรรมราช

ธนธรณ์ ศิลปสาธิต
จ.นนทบุรี

อับดุลรอฮิม สาแล๊ะ
จ.นราธิวาส

อมรรัตน์ ชุมไธสง
จ.บุรีรัมย์

สุภาภรณ์ รัตนชนะวงษ์
จ.ปัตตานี

ชาญชัย ดัดถุยาวัตร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภณิษา นิกูลรัมย์
จ.พระนครศรีอยุธยา

ศรีวรรณ โลหะกิจ
จ.พะเยา

นนธวัฒน์ โปชะดา
จ.พังงา

อมรรัตน์ คงเดช
จ.พัทลุง

อรรถวิทย์ วัชรบูรพานันท์
จ.เพชรบุรี

จารุณี ตาชิ
จ.แพร่

จรินทร์ รินทรึก
จ.มหาสารคาม

วันวิสาข์ โกสีลารัตน์
จ.มหาสารคาม

สงวน ยมศรีเคน
จ.มหาสารคาม

สน บัวลาด
จ.มหาสารคาม

สนิท คำลีมา
จ.มหาสารคาม

ไพรินทร์ ม่วงทา
จ.มหาสารคาม

ชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
จ.แม่ฮ่องสอน

ยุวเรศ นิกาพฤกษ์
จ.ยโสธร

สายสวาท หมุนสุข
จ.ยโสธร

พรรณี แก่นแก้ว
จ.ยะลา

พัศจิกานย์ กำลังมาก
จ.ยะลา

สิริวรรณ จันทะวงศ์
จ.ร้อยเอ็ด

อรกรานต์ สืบสุนทร
จ.ร้อยเอ็ด

เนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
จ.ร้อยเอ็ด

ไพรัช ยานยนต์
จ.ร้อยเอ็ด

รัตน์เกล้า โมราศิลป์
จ.ระยอง

สมปอง ระงับภัย
จ.ลพบุรี

สุพรรณณี สองสาย
จ.ลพบุรี

สุรินทร์ ซื่อสัตย์
จ.ลพบุรี

เนตรนุช ออมทรัพย์
จ.ลพบุรี

ธีมาพร กนกนิรันดร
จ.ลำพูน

นฤนันท์ เคลื่อนแก้ว
จ.ลำพูน

พัชรี ชุ่มสวัสดิ์
จ.ลำพูน

สุมาลี สีสุยะ
จ.ลำพูน

ธนพร สิงห์เสนา
จ.เลย

สุนัน ขันทะสิทธิ์
จ.เลย

กิจชัย เรืองศรี
จ.ศรีสะเกษ

กุลนารี สุภากุล
จ.ศรีสะเกษ

ศิรินทิพย์ พงศ์มาลี
จ.ศรีสะเกษ

ยศกมล เรืองสง่า
จ.สกลนคร

วิญาดา อินลี
จ.สกลนคร

มีนา ยุเหล่
จ.สตูล

วรรณภา พูลพลบ
จ.สมุทรปราการ

นภัสวรรณ ศรียิ่งยงค์
จ.สมุทรสาคร

เรณู คงเมือง
จ.สมุทรสาคร

ธัญพร บุพชาติ
จ.สระแก้ว

นภัสวรรณ บุระคำ
จ.สระแก้ว

ดอกเอี้ยง จันเสนา
จ.สระบุรี

อภิชาติ นามมุงคุณ
จ.สระบุรี

รัศมี บุญส่ง
จ.สิงห์บุรี

วิชนี แสงคำ
จ.สุโขทัย

สุปรียา พรมเทียน
จ.สุโขทัย

จิราภรณ์ ศิริโยธา
จ.หนองบัวลำภู

นันทนา นาคำ
จ.หนองบัวลำภู

นิกร บุญจำนงค์
จ.หนองบัวลำภู

นงเยาว์ นิละพันธ์
จ.อ่างทอง

เพลินพิตร อินทรจันทร์
จ.อำนาจเจริญ

ณัฐวุฒิ คชหาร
จ.อุตรดิตถ์

ทิพยาภรณ์ ใจใหญ่
จ.อุตรดิตถ์

ประจักษ์ จิตรไทย
จ.อุตรดิตถ์

วรเมษ ติปะสะ
จ.อุตรดิตถ์

สุนทร ใหม่ยะ
จ.อุตรดิตถ์

อภิวิชญ์ ทองคำ
จ.อุตรดิตถ์

เจษฎา สุปินตา
จ.อุตรดิตถ์

จิราพร ไทยกิม
จ.อุทัยธานี

ชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
จ.อุทัยธานี

สุภิญญา ปรีชพันธ์
จ.อุทัยธานี